Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Yosiua

Yosiua 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yelusaleme hina bagade amo Adounaisidege da Yosiua da Yeligou mugululi ea hina bagade fane legei amo defele A:iai mugululi, ea hina bagade medole legei, amo nabi dagoi. E da Gibione dunu da Isala:ili dunuma gousa:su hamone, ilia fi amo ganodini esala amola nabi.
2Yelusaleme dunu fi da bagadewane beda:i. Bai Gibione da moilai bai bagade. Gibione da moilai huluane hina bagade gala amo defele galu. Ilia dadi gagui dunu da gasa bagade amola Gibione moilai ea defei da A:iai moilai defei baligiligai.
3Amaiba:le, Adounaisidege da Hibalone hina bagade Houha:me, Yamade hina bagade Ba:ila:me, La:igisi hina bagade Yafaia amola Egelone hina bagade Dibe ilima sia: adole iasi, amane,
4“Nama fidila misa. Gibione moilai bai bagade dunu da Yosiua amola Isala:ili dunu ilima gousa:su hamoiba:le, na da Gibione doagala:musa: masunu.”
5Amo A:moulaide hina bagade biyale gala amo Yelusaleme hina bagade, Yamade hina bagade, La:igisi hina bagade amola Egelone hina bagade, ilia da gilisili Gibione moilai bai bagade sisiga:le, doagala:i.
6Gibione dunu da Yosiua (Giliga:le abula moilaiga esalu) ema sia: adole iasi, “Nini mae fisima! Wahadafa nini gaga:la misa! Agolo sogega esala A:moulaide hina bagade huluane da gilisili ninima doagala:i dagoi.”
7Amaiba:le, Yosiua amola ea dadi gagui dunu huluane (noga:idafa dadi gagui amola da asi) da Giliga:le yolesi.
8Hina Gode da Yosiuama amane sia:i, “Ilima mae beda:ma. Na da dima hasalasu hou i dagoi. Dunu afae da dima bu gasawane gegemu hamedei ba:mu.”
9Daeya wa:le ahoanoba hadigi, Yosiua amola ea dadi gagui dunu da Giliga:le fisili, Gibione moilai bai bagadega asi. Ilia da A:moulaide dunu ilima hedolowane doagala:loba, A:moulaide dunu da fofogadigi.
10Hina Gode da hamoiba:le, A:moulaide dunu da Isala:ili dadi gagui dunu ba:loba, bagade beda:iba:le hobea:i. Isala:ili dadi gagui da ili bagohame Gibione moilai bai bagadega medole legele, sefasi. Sefasili, ilia da goumi adobo logo amo Bede Houlone amoga sefasili, Asiga moilai amola Ma:gida moilaiga doaga:i.
11A:moulaide dunu da goumi logoga Isala:ili dadi gagui ilima hobeale ahoananoba, Hina Gode da hamoiba:le, gibu mugene da ilima sa:ili mae fisili Asiga ahoasu amoga sa:i. Amola mugene igi amoga medole legei idi da Isala:ili dunuga medole legei idi amo baligi dagoi.
12Amo esoha Hina Gode da hamoiba:le, Isala:ili dunu da A:moulaide dunuma hasali. Amola amo esoha, Isala:ili dunu huluane ba:ma:ne, Yosiua da Hina Gode hamoma:ne amane sia:i, “Eso! Di Gibione moilaiga gadodili leloma. Oubi! Di A:iyalone Fago amoga gadodili leloma.”
13Amalalu, eso da mae asili, oulelu amola oubi da mae asili, oulelu. Isala:ili dunu da ilima ha lai hasali dagoiba:le fawane bu asi. Amo hou da Ya:isa buga ganodini dedei diala. Eso da mu dogoa amo ganodini lelu, eso afaega hame sa:i.
14Amo hou amo Hina Gode da osobo bagade dunu ea sia:ne ba:su, musa: da hame ba:su amola fa:no amo hame ba:su. Hina Gode da Isala:ili fi fidima:ne gegei.
15Amalalu, Yosiua amola ea dadi gagui dunu da Giliga:le abula diasu gilisisuga buhagi.
16Be A:moulaide hina bagade biyale gala da hobeale, Ma:gida sogebi gele gelabo amo ganodini wamoaligi.
17Dunu eno da amo ba:i dagoi. Ilia wamoaligisu ilia da Yosiuama olelei.
18E amane sia:i, “Gele gelabo amo ea logo holei igi bagadega ga:sima. Ouligisu dunu amo logo ouligima:ne sia:ma.

19Be dilia amogawi mae esaloma. Ninima ha lai amo sefasili ilia baligiga fane legema. Ilia moilai bai bagadega buhagimu logo hedofama. Dilia Hina Gode da fidibiba:le, dilia da amo dunu hasali dagoi.”
20Yosiua amola Isala:ili dunu da amo dunu fane legei dagoi. Be mogili da ilia moilai bai bagade gagoi amo ganodini hobeale, ilia hame fane legei.
21Amalalu, Yosiua ea dunu huluane da hahawane Ma:gida abula diasu gilisisuga bu misi. Amalalu, amo soge dunu huluane da beda:iba:le, Isala:ili dunuma lasogole sia:mu bagadewane beda:i galu.
22Amalalu, Yosiua da amane sia:i, “Gele gelabo logo doasili, amo hina bagade biyale gala nama oule misa.”
23Amaiba:le, ilia da gele gelabo doasili, Yelusaleme, Hibalone, Yamade, La:igisi amola Egelone amoea hina bagade dunu gadili hiouginana asili,
24Yosiuama oule misi. Amalalu, Yosiua da Isala:ili dunu huluane amola dadi gagui ouligisu dunu huluane da e sigi asi, amo ilia emo amo hina bagade dunu ilia gonomagi da:iya osa:la heda:ma:ne sia:i. Ilia amo hamoi dagoi.
25Amalalu, Yosiua da ea dadi gagui hina dunuma amane sia:i, “Dilia mae beda:ma mae da:i dioma. Gasa bagadewane amola hahawane hamoma. Bai Hina Gode da dilima ha lai dunu huluane ninia wali hamoi defele hamomu.”
26Amalalu, Yosiua da amo hina bagade biyale gala medole legele, ilia da:i hodo ifa biyale gala amoga hegoa:nesi. Ilia da amogawi hegoa:nesili dialu, eso dabe galu bu lai.
27Eso dabe amoga Yosiua da sia:beba:le, ilia da hina bagade dunu amo ilia da:i hodo ifaga fadegale, gele gelabo amo ganodini musa: hina bagade da wamoaligi amoga ha:digi. Ilia da gele bagade bagohame amoga gele gelabo ea logo holeiga dedeboi. Amo gele da wali eso amaiwane diala.
28Yosiua da amo esoga, Ma:gida moilai bai bagade amola ea hina bagade doagala:le, fedele lai. Dunu huluane amo ganodini esalu e da medole legei. Dunu afae esalebe hame ba:i. E da Yeligou hina bagade ema hamoi defele, Ma:gida hina bagadema hamoi.
29Amalalu, Yosiua amola ea dadi gagui dunu da Ma:gida fisili, Libina moilai bai bagadega doagala:i.
30Hina Gode da fidibiba:le, Isala:ili dunu da amo moilai amola ea hina bagade hasali. Ilia dunu afae amoma hame asigiwane, huludafa fane legei. Ilia da Yeligou hina bagade ema hamoi amo defele Libina hina bagadema hamoi dagoi.
31Amalalu, Yosiua da Libina fisili, La:igisi moilai bai bagade amo sisiga:le, doagala:i.
32Eso ageyaduga, Hina Gode da fidibiba:le, Isala:ili dunu da La:igisi hasali. Ilia da Libina amoga hamoi defele dunu afae moilai ganodini amoma hame asigiwane, huludafa fane legei.
33Houla:me (Gise moilai bai bagade hina bagade) da La:igisi dunu fidimusa: misi, be Yosiua da e amola ea dadi gagui dunu hasali. Dunu afae esalebe hame ba:i.
34Amalalu, Yosiua amola ea dadi gagui dunu da La:igisi fisili, Egelone moilaiga asili, amo moilai sisiga:le, doagala:i.
35Amo eso afaega ilia da moilai lai. Ilia da La:igisi fi ilima hamoi defele, dunu huluanedafa medole legei.
36Amalalu, Yosiua amola ea dadi gagui dunu da Egelone moilai fisili, agolo sogega asili, Hibalone moilai bai bagadega doagala:i.

37Ilia da Hibalone lale, amo hina bagade dunu, amogai esalebe dunu huluane amola dunu huluane moilai sisiga:le ganodini esalu, medole legei. Yosiua ea sia:beba:le, ilia da Egelone moilai amoma hamoi defele, amo moilai gugunufinisi. Dunu afae amo ganodini esalebe hame ba:i.
38Amalalu, Yosiua amola ea dadi gagui da sinidigili, Dibe moilaiga doagala:i.
39E da amo moilai, ea hina bagade amola dunu huluane moilale sisiga:le dialu amo ganodini esalu lai dagoi. Yosiua da Hibalone, Libina amola ela hina bagade dunu ilima hamoi defele, e da Dibe amola ea hina bagade amoma hamoi. E da ilia dunu huluane medole legei dagoi.
40Yosiua da soge huluane hasali. E da hina bagade huluane, amo agolo soge hina bagade, eso mabadi soge hina bagade, eso dabe agolo fonobahadi hina bagade amola hafoga:i soge ga (south) dialebe hina bagade huluane fane legei. E da dunu huludafa medole legei dagoi. Bai Isala:ili Hina Gode da amo hamoma:ne sia:beba:le.
41Yosiua da soge huluane lai. Amo da ga (south) Ga:idese Bania asili Ga:isa (amo da wayabo bagade bega:), Gousiene soge huluane ga (north) asili, Gibione moilai bai bagadega doaga:i.
42Isala:ili Hina Gode da ili fidimusa: gegeiba:le, Yosiua da amo hina bagade amola ilia soge huluane hasali dagoi.
43Amalalu, Yosiua amola ea dadi gagui dunu da Giliga:le abula diasu gilisisuga buhagi.