Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Yosuwe

Yosuwe 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɔ aka Yisrayel ŋaŋluksɛ kəcəmɛ Kanu Kəpɔŋ darəŋ ntɛ kənamɔnɛ ŋa kəlɛk ka daka da dare mɔ. Kɔ Akaŋ wan ka Karmi, wan ka Sabidi, wan ka Sera, wəka kusuŋka ka Yuda, ɛŋkiyɛ ca cəlɔma daka da dare dacɔ, kɔ pəntɛlɛ Kanu Kəpɔŋ nnɔ aka Yisrayel ŋayi mɔ.
2Kɔ Yosuwe osom afum kəyɛfɛ Yeriko kəkɔ dare da Hay nde pəlɔtərɛnɛ Bɛt-Awɛn ntende dec dɛmpɛ Betel mɔ. K'oloku ŋa: «Nəpɛ nəkɔ nətɛn mes yɔk-yɔk dɔtɔf.» Kɔ afum akakɔ ŋampɛ kəkɔ-tɛn mes yɔk-yɔk Hay.
3Kɔ ŋaluksərnɛ nnɔ Yosuwe eyi mɔ, kɔ ŋaloku kɔ: «Ta afum fəp ŋapɛ de! Afum mɛcəp mɛrəŋ, kɔ pəyi fɛ ti-ɛ, afum mɛcəp maas ŋapɛ, ŋa ŋantam kəsut Hay! Ta nəlɔləs afum dis, bawo akɔ pəmar a payɛfərɛnɛ mɔ, ŋala fɛ.»
4Kɔ afum mɛcəp maas ŋampɛ kəkɔ-sutɛnɛ kɔ aka Hay, mba ŋanatam fɛ, kɔ afum akakɔ ŋaŋkɔ ŋayɛksər aka Hay.
5Kɔ afum aka Hay ŋandifər ŋa afum wəco maas kɔ camət-tin. Kɔ ŋayɛfɛ kəbɛləs ŋa kəyɛfɛ dare dəkusu haŋ Sabarim, kɔ ŋasut ŋa pətəmbələr pa tɔrɔ. Kɔ afum ŋanesɛ kəsutɛnɛ kɔ dis dɛŋdɛŋcɛ ŋa.
6Kɔ Yosuwe ɛwal-wali yamos yɔn, k'ɛfəntərɛ k'ɛŋcəpɛ kaŋkəra ka Kanu Kəpɔŋ tobu dəntɔf haŋ dɔfɔy. Kɔ abeki a Yisrayel ŋaloŋərnɛ sɔ kəbof dəsəbomp.
7Kɔ Yosuwe oloku: «Mariki Kanu Kəpɔŋ, ta ake tɔ məŋcɔŋsɛ afum kəcali ka kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn-ɛ kədelɛk su məbɛr aka Amɔr dəwaca, kəmələk su kɔ məfaŋ? Kəyi kosu Yurdɛn ntende dec dɛmpɛ mɔ kəŋcepər su kəder ka nnɔ!
8Məŋaŋɛnɛn' em Mariki! Cəke c’ ideloku oŋ-ɛ?: ‹Yisrayel ŋayɛksər aterɛnɛ aŋan.›
9Kəyɛfɛ aka Kanahan haŋ afum alpəs aŋɛ fəp ŋayi dɔtɔf mɔ, kɔ ŋandene ti-ɛ, ŋandebɛrɛnɛ, ŋapaŋnɛ su ŋasut, ŋamələk su doru. Cəke cɔ məndementər oŋ debeki dam-ɛ?»
10Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəloku Yosuwe: «Məyɛfɛ, ta ake tɔ məŋcəpɛnɛ tobu dəntɔf-ɛ?
11Aka Yisrayel ŋaŋciya! Ŋaləsər temer pɔkɔ inasɔŋ ŋa mɔ. Ɛy, ŋalɛkərnɛ ca cəlɔma nyɛ inaloku ŋa kəbɛrɛnɛ yi daka dem mɔ. Ŋaŋkiyɛ ŋa yati, kɔ ŋamɛŋk ca cəlɔma dəyɛsarɛ yaŋan.
12Ti disrɛ, aka Yisrayel ŋafɔtam kəsutɛnɛ kɔ aterɛnɛ aŋan. Mɛnɛ ŋayɛksər ŋa, bawo ŋa ŋɔ pəmar oŋ pamələk. Ifɔtam kəyi tes tin kɔ nəna kɔ nəntɔwurɛnɛ nu dacɔ ca ncɛ inamɔnɛ nu kəlɛk mɔ de!
13Məyɛfɛ, məkɔ, məloŋka afum. Məloku ŋa: «Nəsɔkəsnɛ alna. Kanu Kəpɔŋ, Kanu ka Yisrayel kəsom im ti kədelok' un: Ca ncɛ inamɔn' on mɔ, yey' un dəwaca.› Aka Yisrayel nəfɔtam kəyɛfərɛnɛ kɔ aterɛnɛ anu kɔ nəntɔwurɛ ca cacɔkɔ nu dacɔ-ɛ.
14Alna bət-bət, nəder nnɔ fɔr ya Kanu kiriŋ, nəmɛntərnɛ Ki cusuŋka cusuŋka. Kusuŋka nkɛ Kanu kəŋcɔkər mɔ kəcɔŋnɛ dəcor cor. Kor nkɛ kəndecɔkər mɔ kəcɔŋnɛ wɔlɔ wɔlɔ. Kəlɔ nkɛ Kanu kəndecɔkər mɔ afum aŋɛ ŋadecɔŋnɛ akin akin.
15Nwɛ o nwɛ andeboŋc kətɔmpər ka ca ncɛ Kanu kəmɔnɛ mɔ, ambɛr kɔ dənɛŋc, nkɔn kɔ afum a kəlɔ kɔn fəp. Nkɔn ɛpətəs danapa da Kanu Kəpɔŋ bawo nkɔn ɔyɔ tes ntɛ tɔntɔtesɛ mɔ ntɛ tɔsɔŋɛ aka Yisrayel kəlapərnɛ mɔ.
16Kɔ Yosuwe ɛyɛfɛ bət-bət suy, k'ɔŋcɔŋɛnɛ aka Yisrayel cusuŋka cusuŋka. Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəŋcɔkər aka kusuŋka ka Yuda.
17Kɔ Yosuwe ɔŋcɔŋɛnɛ Yuda cor cor, k’ɔŋcɔkər kor ka Sera. K'ɔŋcɔŋɛnɛ kor ka Sera wɔlɔ wɔlɔ, k'ɔŋcɔkər kəlɔ ka Sabidi.
18K'aŋcɔŋɛnɛ kəlɔ ka Sabidi akin akin, k'ɔŋcɔkər Akaŋ, wan ka Karmi, wan ka Sabidi, wan ka Sera wəka kusuŋka ka Yuda.

19Kɔ Yosuwe oloku Akaŋ: «Wan kem məleləs Kanu Kəpɔŋ, Kanu ka Yisrayel, məyek-yekəs ki! Məlok' im ma tɔkɔ məyɔ mɔ, ta məmɛŋkər' im ti de!»
20Kɔ Akaŋ oloku Yosuwe: «Ɛy, kaŋce kɔ, in'eciya Kanu Kəpɔŋ, Kanu ka Yisrayel. Ilɔmər' əm ntɛ iyɔ mɔ:
21Yɔsɔtɔ yosu disrɛ, inanəŋk duma da Mesopotami, duma dadɔkɔ dentesɛ decepərər, kɔ gbeti masar mɛrəŋ, kɔ aŋcəmbəl ŋa kɛma ŋi sona gboŋ ŋelelɛ kilo dacɔ. Kɔ ca cacəkɔ yɛmbas' im, itɔ inalɛkɛ yi. Mba inamət yi dəntɔf, imɛŋk yi nde abal ŋem disrɛ gbeti beyi tantɔf.»
22Kɔ Yosuwe osom afum, kɔ ŋayɛksɛ kəkɔ-mɔmən abal ŋa Akaŋ disrɛ, kɔ ŋaŋkɔ ŋabəp ca yayɔkɔ fəp gbeti bɛfəntərɛ yi tantɔf.
23Kɔ ŋalɛk yi fəp, kɔ ŋaŋkenɛ Yosuwe kɔ aka Yisrayel fəp, kɔ ŋaŋkɔ ŋaboc yi fɔr ya Kanu Kəpɔŋ kiriŋ.
24Kɔ Yosuwe ɛlɛk Akaŋ wan ka Sera, kɔ gbeti, duma, aŋcəmbəl ŋa kɛma, awut ɔn arkun kɔ aran, cəna cɔn, sɔfale sɔn, yɔcɔl yɔn yɛfɛt yɛfɛt, abal ŋɔn kɔ ca cɔkɔ yɛnayɔnɛ yɔn mɔ fəp. Kɔ aka Yisrayel fəp ŋasol kɔ Yosuwe, kɔ ŋampɛnɛ Akaŋ nde mɔrɔ dacɔ, nde aŋwe «Aranta ŋa Pəlɛc mɔ».
25Kɔ Yosuwe oloku: «Ta ake tɔ məyɔnɛ su pəlɛc pampɛ-ɛ? Məna sɔ kəyɔ ’m kɔ Kanu Kəpɔŋ kənder pəlɛc mɔkɔ.» Kɔ aka Yisrayel fəp ŋaŋcacas kɔ masar haŋ k'efi. Kɔ ŋaŋcacas afum ɔn fəp masar, kɔ ŋaŋcɔf ŋa fəp dənɛŋc.
26K'amboc ŋa kəroŋ tɛpɛsa pɔpɔŋ pa masar, mpɛ pɔsɔrɔyi haŋ mɔkɔ mɔ, kɔ abəkəc ŋedetor Kanu Kəpɔŋ. Itɔ awenɛ kəfo kaŋkɔ tewe ta «Aranta ŋa Pəlɛc» haŋ mɔkɔ.