Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Yosuwe

Yosuwe 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosuwe ɛnasikər, pəyɔnɛ wətem. Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəloku kɔ: «Məsikər, məyɔnɛ oŋ wətem, kɔ ntɔf nyɛ pəmar a məbaŋ mɔ yɛla.
2Ntɔf nyɛ yɛcəmɛ kəbaŋ: Ntɔf ya aFilisti fəp, kɔ ŋa aka Kesur fəp,
3kəyɛfɛ ka kəŋgbɔkɔ ka Sihɔr nkɛ kəŋyɛksɛ domun Misira tekiriŋ mɔ, haŋ nde kələŋcər ka Ekəron kəca kəmeriya ka nde dec dɛmpɛ mɔ, nkɛ kəmar kəyɔnɛ ka aka Kanahan akɔ abɛ aFilisti aŋɛ kəcamət ŋayi ŋa kəroŋ mɔ: Wəbɛ wəka Kasa, wəbɛ wəka Asdodi, wəbɛ wəka Askalɔŋ, wəbɛ wəka Kat, kɔ wəbɛ wəka Ekəron, kəlɛkɛnɛ antɔf ŋa aka Awi.
4Kəca kətɔt ka nde dec dɛmpɛ mɔ, antɔf məlməl ŋa aka Kanahan, Meyara, mmɛ mɔyɔnɛ ma aSidɔŋ mɔ, haŋ Afek, haŋ nde kələŋcər ka aka Amɔr.
5Ntɔf yɔkɔ yɛŋcəmɛ kəbaŋ mɔ yɔyɔnɛ antɔf ŋa Kebal, kɔ Libaŋ məlməl ntende dec dɛmpɛ mɔ, kəyɛfɛ Bahal-Kad nde tɔrɔ ta Hɛrmɔŋ tantɔf haŋ kəbɛrɛ ka Hamat.
6Ntɔf ya afum aka dəmɔrɔ fəp kəyɛfɛ Libaŋ haŋ Misrefɔt-Mayim yɛŋcəmɛ kəbaŋ, aka Sidɔŋ ŋɔ ŋayɔnɛ. Tɔkɔ aka Yisrayel ŋande kəc-cɔŋəsnɛ mɔ, itɔ indekɔ ic-liŋ ŋa fɔr yaŋan kiriŋ. Məde məsɔŋ antɔf ŋanɔkɔ fəp aka Yisrayel, məc-yer ŋa ŋi kusuŋka o kusuŋka kɔ da endetəŋnɛ mɔ tɔyɔnɛ kɛ kəŋan pəmɔ tɔkɔ ilok' əm ti mɔ.
7Məyer antɔf nŋɛ cusuŋka ncɛ camət-maŋkəlɛ kɔ kusuŋka dacɔ ka Manase.»
8Kusuŋka dacɔ ka Manase, kɔ cusuŋka ca Ruben kɔ Kadu ŋanasɔtɔ ntɔf ya kɛ yaŋan Yurdɛn kəsək ntende dec dɛmpɛ mɔ, pəmɔ tɔkɔ Musa wəcar ka Kanu Kəpɔŋ ɛnasɔŋ ŋa di mɔ.
9Anasɔŋ ŋa antɔf kəyɛfɛ ka Arower nde kəŋgbɔkɔ ka Arnɔŋ kəbəp ka dare dɔkɔ deyi aranta nde mɔrɔ dacɔ mɔ, kɔ pəgbantəkəla pa Medeba, haŋ Dibɔŋ,
10kəbəp ka sədare sa Sihɔŋ wəbɛ wəka aka Amɔr, nwɛ ɛnayɔnɛ wəbɛ wəka Hesbon mɔ, haŋ nde kələŋcər ka aka Amɔŋ.
11Kɔ ŋasɔtɔ sɔ antɔf ŋa Kaladu, ntɔf ya aka Kesur kɔ aka Mahaka, tɔrɔ ta Hɛrmɔŋ, kɔ Basan, haŋ Salka,
12kəlɛkɛnɛ dɛbɛ da Oku fəp nde Basan, nwɛ ɛnayɔnɛ wəbɛ wəka Astarot kɔ Edereyi mɔ, nkɔn sɔ pəyɔnɛ fum wəlpəs wəlɔma wəka aRefay. Kɔ Musa osut abɛ akakɔ, k'ɛmbaŋər ŋa ntɔf yaŋan.
13Mba aka Yisrayel ŋanabaŋər fɛ aka Kesur kɔ aka Mahaka ntɔf yaŋan, bawo haŋ mɔkɔ aka Kesur kɔ aka Mahaka ŋandɛ aka Yisrayel dacɔ.
14Kusuŋka ka Lewy gbəcərəm k'anatɔ-sɔŋ antɔf ŋa kɛ. Daka ndɛ anasakɛ ŋa mɔ dɛnayɔnɛ kəloŋnɛ Kanu Kəpɔŋ Kanu ka Yisrayel pəmɔ tɔkɔ nkɔn Kanu Kəpɔŋ kənaloku ŋa ti mɔ.
15Kɔ Musa ɔsɔŋ aka kusuŋka ka Ruben antɔf nŋɛ dəcor dəcor.
16Ŋa ŋanasɔtɔ antɔf kəyɛfɛ Arower nde kəŋgbɔkɔ ka Arnɔŋ kɔ dare ndɛ deyi mɔrɔ dacɔ, pəgbantəkəla pa nde Medeba,
17kəlɛkɛnɛ Hesbon kɔ sədare fəp nsɛ səyi nde pəgbantəkəla pa Dibɔŋ, Bamɔt-Bahal, Bɛt-Bahal-Meyɔŋ,
18Yahas, Kedemot, Mefahat,

19Kiriyatayim, Sibma, Sɛrɛt-Sahar nde tɔrɔ teŋeci mpɛ pɛnayi aranta dacɔ mɔ,
20Bɛt-Peyɔr, pətəmbələr pa Piska, kɔ Bɛt-Yesimɔt,
21kɔ sədare sa pəgbantəkəla, kɔ dɛbɛ da Sihɔŋ wəbɛ wəka Amɔr, nwɛ ɛnayi aka Hesbon kəroŋ mɔ. Musa ɛnasut ŋa, ŋa kɔ akiriŋ aka Madiyaŋ: Efy, Rekem, Cur, Hur, kɔ Reba, nde dɛbɛ da Sihɔŋ aŋɛ ŋanandɛ dɔtɔf mɔ.
22Aka Yisrayel ŋanadifɛ afum alɔma sakma səŋan. Wəgbal kəsəŋc Balam wan ka Beyɔr ɛnayi ŋa dacɔ.
23Kələŋcər ka antɔf ŋa aka Ruben ntende dec dɛŋkale mɔ kənayɔnɛ kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn. Kɛ ka aka Ruben kənayi kaŋkɔ dəcor cor: Sədare səpɔŋ kɔ sədare səfɛt sa si.
24Musa ɛnasɔŋ antɔf aka kusuŋka ka Kadu dəcor cor.
25Ŋa ŋanasɔtɔ dare da Yaser, sədare sa Kaladu, kɔ antɔf ŋa aka Amɔŋ dacɔ haŋ dare da Arower ndɛ dɛntɛfərnɛ dare da Raba mɔ,
26kɔ kəyɛfɛ ka Hesbon haŋ dare da Ramat-Mispe, kɔ Betonim, kəbəp ka dare da Mahanayim haŋ nde kələŋcər ka antɔf ŋa Debir.
27Kɛ kəŋan kəlɛkɛnɛ sədare sa Bɛt-Haram nde daranta, Bɛt-Nimra, Sukɔt kɔ Cafɔŋ, kɔ pɛlpəs pa dɛbɛ da Sihɔŋ wəbɛ wəka Hesbon, kəlɛkɛnɛ antɔf ŋa Yurdɛn kəsək ntende dec dɛmpɛ mɔ haŋ dəkələpsər da kəba ka Kinarot.
28Kɛ ka aka Kadu kənayi kaŋkɔ dəcor cor: Sədare səpɔŋ kɔ sədare səfɛt sa si.
29Musa ɛnasɔŋ kusuŋka dacɔ ka aka Manase ntɔf dəcor dəcor.
30Ŋa ŋanasɔtɔ ntɔf nyɛ yɛnayɔnɛ kəyɛfɛ Mahanayim, Basan məlməl, dɛbɛ da Oku wəbɛ wəka Basan fəp kəlɛkɛnɛ ka sədare wəco camət-tin sa cəbal ca antɔf ŋa Yahir nde Basan,
31antɔf dacɔ ŋa Kaladu, dare da Astarot, kɔ dare da Edereyi, sədare sa Oku wəbɛ wəka Basan. Anasɔŋ afum dacɔ a Makir wan ka Manase antɔf ŋaŋɔkɔ dəcor cor.
32Ntɔf yayɔkɔ yɔ Musa ɛnasɔŋəs nde aranta ŋa Mohab, Yurdɛn kəsək ntende dec dɛmpɛ mɔ, pəntɛfərɛnɛ kɔ Yeriko.
33Musa ɛnasɔŋ fɛ kusuŋka ka Lewy antɔf ŋa kɛ: Kanu Kəpɔŋ, Kanu ka Yisrayel kənayɔnɛ daka daŋan, pəmɔ tɔkɔ Kanu kənaloku ŋa mɔ.