Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yosuwe

Yosuwe 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Darisalamu mangɛ Adoni Sedeki naxa a mɛ a Yosuwe bara Ayi taa suxu, a bara naa ratɔn, a bara Ayi bɔxi nun a mangɛ xa fe raba alɔ a Yeriko bɔxi nun a mangɛ xa fe raba ki naxɛ. A man bara a mɛ a Gabayon nun Isirayila bara lanyi xiri, a nee sabatixi e tagi.
2E naxa gaaxu na xa fe ra, barima mangataa belebele nan nu na Gabayon na, naxan xungbo Ayi bɛ. E xa sɔɔrie nu findixi xɛmɛ gbangbalanyie nan na.
3Darisalamu mangɛ Adoni Sedeki naxa xɛɛra xɛɛ, a xa sa a fala Xebiron mangɛ Hohami bɛ, Yaramuti mangɛ Pirami bɛ, Lakisi mangɛ Yafiya bɛ, a nun Egilon mangɛ Debiri bɛ,
4«Wo te n yire, wo xa fa kafu n ma alako won xa Gabayon gere, barima e tan nun Yosuwe nun Isirayilakae bara lanyi xiri.»
5Yi Amori mangɛ suulie: Darisalamu mangɛ, Xebiron mangɛ, Yaramuti mangɛ, Lakisi mangɛ, nun Egilon mangɛ naxa te nun e xa sɔɔrie ra. E naxa e xa yonkinde yailan Gabayon ya ra, e fa gere ti e bɛ.
6Gabayonkae naxa xɛɛra xɛɛ Isirayilakae xa yonkinde Giligali, e xa sa a fala Yosuwe bɛ, «I naxa i xa konyie rabɛɲin. I xa te muxu yire mafuren. I xa muxu ratanga Amori mangɛe ma, naxee sabatixi geya yire, e wama muxu gerefe.»
7Yosuwe nun a xa sɔɔri ɲalamae naxa keli Giligali, e siga Gabayon.
8Alatala naxa a masen Yosuwe bɛ, «I naxa gaaxu e ya ra, barima n bara gɛ e sade i bɛlɛxɛ. Mixi keren mu nɔma tide i ya ra e ya ma.»
9Na kui Yosuwe nun a xa mixie naxa keli Giligali, e ɲɛrɛ kɔɛ ra, alako e xa sin Amorikae xun ma tɛrɛnna ra.
10Alatala naxa Amorikae keri Isirayila ya ra, a fa nɔ e ra sɛnbɛ ra Gabayon. Isirayilakae naxa bira e fɔxɔ ra kira xɔn naxan tema Beti Xoron, e naxa e bɔnbɔ han Aseka nun Makeda.
11E to nu e gima Isirayilakae ya ra gorofe Beti Xoron kira xɔn, Alatala naxa balabalanyi xɔri belebele ragoro e ma keli koore ma, han e sa Aseka li. Na balabalanyi xa mixi faxaxie dangi mixie ra, Isirayilakae naxee faxa e xa santidɛgɛma ra.
12Alatala nu Amorikae safe Isirayila bɛlɛxɛ tɛmui naxɛ, Yosuwe nu bara Alatala maxandi Isirayilakae ya xɔri a xa soge raxara Gabayon xun, a xa kike raxara Ayalon gulunba xun.
13Soge nun kike naxa e raxara, han Isirayila naxa gɛ e waxɔnyi rabade e yaxuie ra. Yi fe sɛbɛxi Yasari xa buki kui. Soge naxa a raxara koore tagi, soge mu gbata dulade fɛɛɲɛn keren kui.
14Han to na fe mɔɔli mu toxi duniɲa. Alatala nu bara Yosuwe xa maxandi suxu, a nu na gere sofe Isirayila bɛ.
15Na tɛmui Yosuwe nun a xa sɔɔrie naxa gbilen e xa yonkinde Giligali.
16Na mangɛ suulie e gi nɛ, e sa e nɔxun Makeda fɔnmɛ ra.
17Mixi nde naxa a fala Yosuwe bɛ, «Na mangɛ suulie na e nɔxunfe Makeda fɔnmɛ kui.»
18Yosuwe naxa yaamari fi, «Wo gɛmɛ belebelee mayindigilin na fɔnmɛ dɛ ma, wo sɔɔri ndee ti naa.

19Wo tan dɔnxɔɛe, wo naxa dugundi, wo xa bira wo yaxuie fɔxɔ ra, wo fa kira bolon e ya ra, alako e naxa nɔ e xɔnyi masɔtɔde, barima wo Marigi Alatala bara e sa wo bɛlɛxɛ.»
20Na kui Yosuwe nun a xa sɔɔriee naxa nɔ Amorikae ra, fo mixi keren kerenyi naxee e gi, e sa e xa taa makantaxie masɔtɔ.
21Isirayila xa sɔɔrie birin naxa gbilen bɔɲɛsa kui Yosuwe yire Makeda yonkinde kui. Mixi yo mu nɔ e ra.
22Na tɛmui Yosuwe naxa a fala, «Wo yi gɛmɛe ba fɔnmɛ dɛ ma, wo xa yi mangɛ suulie ramini.»
23E naxa na mixi suuli ramini: Darisalamu mangɛ, Xebiron mangɛ, Yaramuti mangɛ, Lakisi mangɛ, nun Egilon mangɛ.
24E to yi mangɛe ramini Yosuwe ma, Yosuwe naxa Isirayila sɔɔrie birin xili, a a fala e xa yareratie bɛ, «Wo wo maso, wo xa wo sanyi ti yi mangɛe kɔnyie ma.» E naxa e maso, e e sanyi ti e kɔnyie ma.
25Yosuwe naxa a fala e bɛ, «Wo naxa gaaxu, wo bɔɲɛ naxa mini a i. Wo wo sɛnbɛ so, wo man xa limaniya, barima Alatala wo yaxuie birin ma fe rabama yi ki nɛ, wo nun naxee nɛ gerema.»
26Na birin to dangi, Yosuwe naxa e faxa, a fa e gbaku wuri suuli kɔn na han nunmare.
27Soge dula tɛmui, Yosuwe naxa yaamari fi e xa e ragoro wuri kɔn na, e xa e raso fɔnmɛ kui, e nu nɔxunxi dɛnnaxɛ. E naxa gɛmɛ belebelee dɔxɔ na dɛ ma. Han to naa na na ki.
28Na lɔxɔɛ Yosuwe naxa Makeda fan suxu, a mɛnnikae nun e xa mangɛ sɔntɔ santidɛgɛma ra. A mu mixi keren lu. A naxa Makeda mangɛ xa fe raba alɔ a Yeriko mangɛ xa fe raba ki naxɛ.
29Yosuwe nun Isirayila xa sɔɔrie naxa keli Makeda, e siga Libina gerede.
30Alatala naxa naakae nun e xa mangɛ sa e bɛlɛxɛ. E naxa na mixi birin sɔntɔ e xa santidɛgɛma ra, e mu mixi keren lu. E naxa Libina mangɛ xa fe raba alɔ e Yeriko mangɛ xa fe raba ki naxɛ.
31Yosuwe nun Isirayila xa sɔɔrie naxa keli Libina, e siga Lakisi gerede.
32Na kuye iba, Alatala naxa Lakisi sa e bɛlɛxɛ. E naxa na mixi birin faxa santidɛgɛma ra, alɔ e Libina xa fe raba ki naxɛ.
33Geseri mangɛ Horami naxa te kafude Lakisi ma, kɔnɔ Yosuwe naxa a tan nun a xa sɔɔrie birin faxa, a mu mixi keren lu.
34Yosuwe nun Isirayila xa sɔɔrie naxa keli Lakisi, e siga Egilon gerede.
35Na lɔxɔɛ e naxa mɛnnikae birin sɔntɔ, alɔ e Lakisi xa fe raba ki naxɛ.
36Yosuwe nun Isirayila xa sɔɔrie naxa keli Egilon, e siga Xebiron gerede.

37E naxa mɛnnikae birin, e xa mangɛ, nun e dɔxɔbooree sɔntɔ, e mu mixi keren lu. E naxa e xa fe raba alɔ e Egilon xa fe raba ki naxɛ, e mɛnnikae birin faxa.
38Na tɛmui Yosuwe nun Isirayila xa sɔɔrie naxa e mafindi Debiri taa xili ma, e xa e gere.
39E naxa mɛnnikae birin, e xa mangɛ, nun e dɔxɔbooree sɔntɔ, e mu mixi keren lu. E naxa e xa fe raba alɔ e Libina, a mangɛ, nun Xebiron xa fe raba ki naxɛ.
40Yosuwe naxa nɔ na bɔxi birin na, geya yire, Negewi gbengberenyi, Sefela bɔxi, nun a mangɛe. A naxa na mixi birin sɔntɔ alɔ Isirayila Marigi Alatala a yamari ki naxɛ.
41Yosuwe naxa e gere keli Kadesi Barineya han Gasa, Gosen bɔxi birin, sa dɔxɔ Gabayon na.
42Yosuwe naxa nɔ na taae nun e mangɛe ra tɛmui kerenyi ra, barima Isirayila Marigi Alatala nan nu gere soma Isirayila bɛ.
43Na tɛmui Yosuwe nun Isirayila xa sɔɔrie birin naxa gbilen e xa yonkinde Giligali.