Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YƆSUA

YƆSUA 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yerusalɛmu kí Adonizɛdɛki mà kɛ̀ Yↄsua Ai sì à kɛ̀nɛ dúgudugu, à kɛ̀ Ainɛ kↄ̃n a kínao lán à kɛ̀ Yɛriko kↄ̃n a kínaonɛ nà. À mà dↄ kɛ̀ Gibiↄ̃deenↄ kↄ̃ yã mà kↄ̃n Isarailinↄ bensↄ̃ aↄ̃ↄ kú kↄ̃ saɛ.
2Ben vĩa Yerusalɛmudeenↄ kũ̀ maamaa, zaakɛ Gibiↄ̃ nɛ́ mɛɛwimɛ lán kína wɛ́tɛ ke bà. À bíta dɛ Aila bensↄ̃ à gↄ̃gbɛ̃nↄ nɛ́ zĩ̀kari gbãaanↄmɛ.
3Ben Yerusalɛmu kí Adonizɛdɛki lɛ́kpãsã kɛ̀ Ɛblↄnu kí Oamunɛ kↄ̃n Yamu kí Piramuo kↄ̃n Lakisi kí Yafiao kↄ̃n Ɛgɛlↄni kí Dɛbio à bè:
4À mↄ́ à dↄmalɛ wà gá lɛ́ɛ Gibiↄ̃deenↄa, zaakɛ aↄ̃ kↄ̃ yã mà kↄ̃n Yↄsuao kↄ̃n Isarailinↄ.
5Ben Amↄrinↄ kína gↄ̃ↄn sↄↄroo pìnↄ, Yerusalɛmu kína kↄ̃n Ɛblↄnu kínao kↄ̃n Yamu kínao kↄ̃n Lakisi kínao kↄ̃n Ɛgɛlↄni kínao kↄ̃n ń zĩ̀kpɛɛnↄ kↄ̃ kàkↄ̃a. Aↄ̃ gàa wà bùra kàɛ Gibiↄ̃ saɛ, ben aↄ̃ gàańzi kↄ̃n zĩ̀o.
6Ben Gibiↄ̃deenↄ gbɛ̃nↄ zĩ̀ Yↄsuaa Giligala bùran aↄ̃ bè: Ǹton pã kpá wamↄwa n zↄ̀blerinↄziro. Ǹ kɛ kpaa ǹ mↄ́ ǹ wa mì sí. Ǹ mↄ́ ǹ dↄwalɛ, zaakɛ Amↄrinↄ kína kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gusĩsĩdeennↄ kàkↄ̃awazi ń píngi.
7Ben Yↄsua kↄ̃n a gↄ̃sagbãaanↄ kↄ̃n a zĩ̀kpɛɛnↄ bↄ̀ɛ Giligala, aↄ̃ↄe mↄↄ ń píngi.
8Ben Dii bè Yↄsuanɛ: Ǹton vĩa kɛńnɛro. Ma ń nánnɛ n ↄzĩ, aↄ̃ gbɛ̃ke é fↄ̃ à n gã̀ fĩro.
9Bↄna Giligala Yↄsua táa ò gwãavĩ ai guu gàa à dↄ̀o à sùḿma kãndo zɛna sai.
10Ben Dii tò aↄ̃ kɛ̀ gìri aↄ̃ lɛ̀kↄ̃a Isarailinↄ aɛ, ben Isarailinↄ lɛ̀ɛḿma aↄ̃ ń dɛ́dɛ maamaa Gibiↄ̃ gwe, ben aↄ̃ pɛ̀ḿma Bɛtoroni zɛ́n dↄ. Aↄ̃ ń dɛ́dɛ ai à gàa pɛ́ Azeka kↄ̃n Makɛdaoa.
11Kɛ̀ aↄ̃ↄe bàa lɛɛ Isarailinↄnɛ zɛ́ kɛ̀ bↄ̀ Bɛtoroni kɛ̀ à gàa Azeka guu, Dii lougbɛ gbɛ̃̀ntɛ̃ sì ń tɛ́. Gbɛ̃ kɛ̀ lougbɛ pì ń dɛ́dɛnↄↄ pari dɛ gbɛ̃ kɛ̀ Isarailinↄ ń dɛ́dɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaaonↄla.
12Gurↄↄ kɛ̀ Dii Amↄri pìnↄ nà Isarailinↄnɛ ń ↄzĩ, ben Yↄsua yã ò Diio Isarailinↄ wáa à bè: Ǹ tó ↄfãntɛ̃ zɛ a gbɛ̀n Gibiↄ̃la! Ǹ tó mↄↄ zɛ tɛɛɛ Ayalↄni guzurɛla!
13Ben ↄfãntɛ̃ zɛ̀ a gbɛ̀n lɛ, ben mↄↄ zɛ̀ dↄ ai Isarailinↄ gàa wà gɛ̃ɛ bò ń ibɛɛnↄa. Yã pì kú Yasa takadan. Ɔfãntɛ̃ gↄ̃̀ zɛna mìdangura, èe gu a gbɛ̀nlo ai gurↄ do gbãngbãn.
14Wèe gurↄ beee taka e zikiro, bensↄ̃ wèe e à gbɛraro. Dii gbɛ̃ntee yã mà, zaakɛ èe zĩ̀ kaa Isarailinↄnɛmɛ.
15Ben Yↄsua tà Giligala bùran kↄ̃n a gbɛ̃nↄ ń píngi.
16Kɛ̀ kí gↄ̃ↄn sↄↄroo pìnↄ bàa lɛ̀, wà gàa wà ùtɛ gbɛ̀wɛɛn zaa Makɛda,
17ben wà bè Yↄsuanɛ: Wà bↄ̀ kí gↄ̃ↄn sↄↄroo mↄ̀nↄa gbɛ̀wɛɛn zaa Makɛda.
18Ben Yↄsua bè: À gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃nↄ yĩpa à tata gbɛ̀wɛɛ pìlɛ, à gbɛ̃nↄ diɛ gwe wàgↄ̃ dãkpaa.

19Àton zɛro. À pɛ́ɛ a ibɛɛnↄzi à lɛ́ɛḿma kpɛɛ kpa. Àton tó aↄ̃ ń wɛ́tɛnↄ lero, zaakɛ Dii a Luda ń náare a ↄzĩmɛ.
20Yↄsua kↄ̃n a gbɛ̃nↄ ń dɛ́dɛ ai aↄ̃ↄ yezi wà yãa, aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀nↄ kà ń wɛ́tɛ bĩideenↄ guu.
21Ben Isarailinↄ sù Yↄsuaa bùran Makɛda aafia ń píngi. Gbɛ̃kee e fↄ̃ à yãke ò Isarailinↄ yã musu dↄro.
22Ben Yↄsua bè: À gbɛ̀ go gbɛ̀wɛɛ pìlɛ à bↄɛmɛ kↄ̃n kí gↄ̃ↄn sↄↄroo pìnↄ.
23Ben aↄ̃ↄ kɛ̀ lɛ aↄ̃ bↄ̀ɛnɛ kↄ̃n kí gↄ̃ↄn sↄↄroo pìnↄ, Yerusalɛmu kína kↄ̃n Ɛblↄnu kínao kↄ̃n Yamu kínao kↄ̃n Lakisi kínao kↄ̃n Ɛgɛlↄni kínao.
24Kɛ̀ wà ń bↄ́ɛ lɛ, ben à Isaraili zĩ̀kpɛɛnↄ sìsi ń píngi à bè ń dↄn'aɛdee kɛ̀ aↄ̃ gàaaonↄnɛ: À sↄ̃ kĩi à gbá zɛzɛ kína kɛ̀nↄ waaa. Ben aↄ̃ mↄ̀ wà gbá zɛ̀zɛ ń waaa.
25Yↄsua bèńnɛ: Àton tó vĩa a kũro, àton bídi kɛro. À zɛ gbãa àgↄ̃ wↄ́rↄngↄ vĩ, zaakɛ lɛn Dii é kɛ lɛ kↄ̃n a ibɛɛ kɛ̀ é zĩ̀ káńyonↄ ń píngi.
26Beee gbɛra Yↄsua ń dɛ́dɛ à ń lógo lía, baade kↄ̃n a lío, ben aↄ̃ gↄ̃̀ logologona gwe ai uusiɛ.
27Kɛ̀ ↄfãntɛ̃ e gɛ̃ɛ kpɛ́n, à bè wà ń gɛ̀nↄ bakɛ̃ lí pìnↄa wà ń zu gbɛ̀wɛɛ kɛ̀ aↄ̃ ùtɛn pìn. Ben wà kɛ̀ lɛ, wà gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃nↄ tàta wɛ̀ɛ pìlɛ, à kú gwe ai kↄ̃n a gbã̀ao.
28Zĩ beeean Yↄsua Makɛda sì. À à kína kↄ̃n à gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ ń píngi kↄ̃n fɛ̃ɛdaao à ń káatɛ. Baa gbɛ̃ mɛ̀n doo e bↄro. Ben à kɛ̀ Makɛda kínanɛ lán à kɛ̀ Yɛriko kínanɛ nà.
29Yↄsua kↄ̃n Isarailinↄ bↄ̀ɛ Makɛda ń píngi, ben aↄ̃ gàa Libina aↄ̃ lɛ̀ɛa.
30Dii wɛ́tɛ pì kↄ̃n a kínao nàńnɛ ń ↄzĩ, ben aↄ̃ ń dɛ́dɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao ń píngi, aↄ̃ gbɛ̃kee e bↄro. Ben aↄ̃ↄ kɛ̀ à kínanɛ lán aↄ̃ↄ kɛ̀ Yɛriko kínanɛ nà.
31Ben Yↄsua kↄ̃n a gbɛ̃nↄ bↄ̀ɛ Libina aↄ̃ gàa Lakisi. Aↄ̃ lìgazi aↄ̃ lɛ̀ɛa.
32Dii Lakisi nàńnɛ ń ↄzĩ, à gurↄ plaadee zĩn aↄ̃ↄ sì. Aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúnnↄ dɛ̀dɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao ń píngi lán aↄ̃ↄ kɛ̀ Libinanɛ nà.
33Kɛ̀ Gɛza kí Oramu mↄ̀ à dↄ Lakisideenↄlɛ, ben Yↄsua zĩ̀ blèa kↄ̃n à zĩ̀kpɛɛnↄ, aↄ̃ gbɛ̃kee e bↄro.
34Aↄ̃ bↄ̀ Lakisi, ben aↄ̃ gàa wà lìga Ɛgɛlↄnizi aↄ̃ lɛ̀ɛa.
35Aↄ̃ wɛ́tɛ pì sì zĩ beeea gↄ̃ↄ, ben aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúnnↄ dɛ̀dɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao aↄ̃ ń káatɛ lán aↄ̃ↄ kɛ̀ Lakisinɛ nà.
36Kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ɛ Ɛgɛlↄni, ben aↄ̃ gàa Ɛblↄnu aↄ̃ lɛ̀ɛa.

37Aↄ̃ wɛ́tɛ pì sì aↄ̃ à gbɛ̃nↄ kↄ̃n à kínao dɛ̀dɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao kↄ̃n à lakutudeenↄ. Aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúnnↄ kàatɛ, aↄ̃ gbɛ̃kee e bↄro, lán aↄ̃ↄ kɛ̀ Ɛgɛlↄninɛ nà.
38Ben aↄ̃ gàa Dɛbi aↄ̃ lɛ̀ɛa.
39Aↄ̃ wɛ́tɛ pì sì kↄ̃n à kínao kↄ̃n à lakutunↄ píngi. Ben aↄ̃ ń dɛ́dɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúnnↄ kàatɛ lán aↄ̃ↄ kɛ̀ Ɛblↄnunɛ nà, aↄ̃ gbɛ̃kee e bↄro. Aↄ̃ↄ kɛ̀ Dɛbinɛ kↄ̃n à kínao lán aↄ̃ↄ kɛ̀ Libinanɛ kↄ̃n à kínao nà.
40Yↄsua bùsu pì deenↄ kↄ̃n à kínanↄ dɛ̀dɛ ń píngi, gusĩsĩdeenↄ kↄ̃n Nɛgɛvideenↄ kↄ̃n gusararadeenↄ kↄ̃n sĩ̀sĩgɛɛdeenↄ ń píngi. Èe gbɛ̃ke tó bɛ̃ɛro, à gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄ kàatɛ lán Dii Isarailinↄ Ludaa ònɛ nà.
41À ń dɛ́dɛ sɛna zaa Kadɛsi Banɛa ai à gàa pɛ́ Gazaa, zaa Gosɛ̃ bùsun píngi ai à gàa pɛ́ Gibiↄ̃a.
42Yↄsua zĩ̀ blè kína pìnↄa kↄ̃n ń bùsunↄ gɛ̃̀n do gↄ̃ↄ, kɛ̀ Dii Isarailinↄ Ludaa e zĩ̀ kaańnɛ yãnzi.
43Ben à ɛ̀ara kↄ̃n a gbɛ̃nↄo bùran zaa Giligala.