Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IOSUA

IOSUA 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adoni-sedek, Ierusalem pavapavana, ese Iosua harina e kamonai, ia ese Ai vada e habuaia tari, una hanua mai pavapavana ida vada e kara henidia Ieriko mai pavapavana ida e kara henidia heḡereḡerena; e kamonai danu Gibeon taudia na Israel taudia ida vada e herohemaino bona idia ida e noho hebouva.
2Bena e gari dikadika; badina be Gibeon na hanua badana, pavapava ta ena hanua na heto; ia ese Ai e hereaiava, bona hanua taudia iboudiai na tuari taudia mai goadadia.
3Taunabunai, Adonisedek, Ierusalem pavapavana, ese ena gwau-kau na Hohama, Heberon pavapavana, bona Pirama, Iaramutu pavapavana, bona Iafia, Lakisi pavapavana, bona Debiri, Eglon pavapavana, dekedia e siaia, eto,
4Dekegu aoma, ba durugu, Gibeon baita tuari henia; badina be idia na Iosua bona Israel taudia ida vada e herohemaino.
5Bena Amoro pavapavadia laimaosi, Ierusalem pavapavana bona Heberon pavapavana bona Iaramutu pavapavana bona Lakisi pavapavana bona Eglon pavapavana, e hebou, edia tuari oreadia iboudiai e hakaudia lao, Gibeon vairanai e taruha, e tuari henia.
6Bena Gibeon taudia ese edia gwau-kau na Iosua dekena e siaia lao, Gilgal taruhana ai, eto, Imamu na emu hesiai taudia latamai amo basio abia oho; aoma haraḡa, ba hamaurimai bona ba durumui; badina be Amoro pavapavadia iboudiai ororo kahadia amo vada e hebou, vada e tuari henimai.
7Taunabunai Iosua na Gilgal amo e dae ela, mai ena orea idoinai bona ena tuari taudia iboudiai ida.
8Bena Iehova ese Iosua e hamaoroa, eto, Idia garidia basio gari, badina be oi imamu ai vada na atodia; idia ta oi vairamu ai basine gini.
9Taunabunai Iosua na hanuaboi horana idoinai Gilgal amo e raka rani, e hahoadia.
10Bena Iehova ese e hagaridia, Israel taudia vairadiai; bena Israel taudia ese hutuma bada e aladia mase Gibeon ai, bona oredia e hahavadia lao, Bete-horono e dae lao dalana ai, heaudia ai e aladia mase, ela bona Aseka bona Makeda.
11Israel taudia vairadia amo ma e heau lao, Bete-horono amo ma e hekei diho; unuseni ai Iehova ese medu hetaridia badadia guba amo e hadihodia idia latadiai, ela bona Aseka; unu amo e amasedia. Medu hetarina amo e mase taudia ese Israel taudia edia dare amo e mase taudia na e hereadia.
12Iehova ese Israel taudia imadia amo Amoro taudia e hadareredia dinana ai, Iosua ese Iehova e noia, Israel taudia vairadiai e hereva, eto, Dina o, Gibeon daenai ba rahu tao, Oi hua danu, Aialono kourana ai!
13Bena dina e rahu tao, bona hua na gabuna ai e noho, ela bona Israel taudia ese inaidia amo davadia e abi. Iasara ena buka ai na ini e torea toma, ani? Dina na atai ai e rahu tao, se ḡelo, ela bona dina ta heḡereḡerena.
14Nega ta dina hata Iehova ese tau ta unu se kamonai henia toma, guna eiava murinai; badina be Iehova ese Israel edia tuan ai e tuariva.
15Bena Iosua na Israel taudia iboudiai ida e lou ela, Gilgal taruhana e lou henia.
16Unu hanua pavapavadia laimaosi na e heau, Makeda kohuana ai e komu.
17Bena haida ese Iosua e hamaoroa, eto, Hari pavapava laimaosi vada e davaridia, Makeda kohuana ai e komumu.
18Bena Iosua eto, Nadi badadia bae keidia lao, kohua iduarana bae kurea ahu, bena kito taudia na badibadinai ba rakatanidia;

19a umui na basio halahe, inaimui do ba hahavadia, muridia amo bavala-ala henidia, edia hanua na basie heau vareai; badina be Iehova, emui Dirava, ese umui imamui ai vada e atodia.
20Iosua bona Israel taudia ese vada e habuadia tari, ela bona hutuma bada vada e mase ore, ta ta mo hanua mai maḡudia lalodiai e heau vareai, bena e mauri.
21Una murinai Israel taudia iboudiai na Iosua dekena e lou lao, Makeda taruhana ai e nohova mai mainodia ida; tau ta ese malana se hamarerea, Israel taudia iherevalaidia.
22Bena Iosua eto, Kohua iduarana a kehoa, unu pavapava laimaosi ba hakaudia lasi, lau dekegu ai ba mailaidia.
23Bena unu e kara toma: hari pavapava laimaosi e hakaudia lasi, Iosua dekena e laohaidia: Ierusalem pavapavana bona Heberon pavapavana bona laramutu pavapavana bona Lakisi pavapavana bona Eglon pavapavana.
24Laimaosi e hakaudia lasi Iosua vairanai; bena Iosua ese Israel taudia iboudiai e boiridia; bena ia ese tuari lohiadia, tuari ai e bamoava taudia, e hamaorodia, eto, A raka kahi mai, aemui na ini pavapava aiodia ai ba moi kau. Taunabunai, idia na e raka kahira, aedia na aiodia ai e moi kau.
25Iosua ma e hamaorodia, eto, Basio gari, kudoumui na basie hetaha; ba goada, ba haheauka, badina be Iehova ese inaimui iboudiai ini baine karadia toma, ba tuari henidia negadia ai.
26Una murinai, Iosua ese laimaosi e aladia mase, au auima ai e taudia dae; e hetau dae ela bona dina e diho.
27Dina e diho, bena Iosua e hahedua, bena haida ese au amo e abidia dobi, Ialonai e komuva kohuana ai ma e tahodia vareai; bena nadi badadia e abi, kohua iduarana e kurea ahu. Unu e mia tomamu ema bona han dina.
28Una dina ai Iosua ese Makeda e abia, e habuaia tari; hanua pavapavana e alaia mase, bona hanua taudia iboudiai e aladia ore, ta se roho mauri. Ieriko pavapavana e kara henia heḡereḡerena, Makeda pavapavana danu unu e kara henia toma.
29Bena Iosua bona Israel taudia iboudiai na Makeda amo ela, Libna ai e kau; bena e tuari henia.
30Bena Iehova ese Libna danu, mai pavapavana ida, Israel taudia imadia ai e atodia. Bena e habuaia tari, hanua taudia iboudiai dare amo e aladia ore, ta se roho mauri. Ieriko pavapavana e kara henia heḡereḡerena, Libna pavapavana danu unu e kara henia toma.
31Bena Iosua bona Israel taudia iboudiai na Libna amo ela, Lakisi ai e kau, e koua heḡeḡe bona e tuari henia.
32Bena Iehova ese Lakisi danu Israel taudia imadia ai e atoa; dina iharuana ai e abia, e habuaia tari, hanua taudia iboudiai dare amo e aladia ore, Libna ai e karaia heḡereḡerena.
33Horama, Gesere pavapavana, ema, Lakisi taudia idurudia totona, a Iosua ese ia mai ena orea taudia iboudiai e hadareredia, e aladia ore.
34Bena Iosua bona Israel taudia iboudiai na Lakisi amo ela, Eglon ai e kau; e koua heḡeḡe bona e tuari henia;
35una dina ai e abia, e habuaia tari, hanua taudia iboudiai na dare amo e aladia ore, Lakisi ai e karaia heḡereḡerena.
36Bena Iosua bona Israel taudia iboudiai na Eglon amo ela, Heberon ai e kau, e tuari henia;

37e abia, dare amo e aladia, hanua pavapavana danu e alaia, bona hanua maraḡidia taudia iboudiai na dare amo e aladia ore, ta se roho mauri. Eglon ai e karaia heḡereḡerena, unu ma e kara toma: e habuaia tari, bona taunimanima iboudiai e aladia ore.
38Bena Iosua bona Israel taudia iboudiai na e lou, Debiri ela, e tuari henia;
39bena e abia, mai pavapavana bona mai ena hanua iboudiai ida. Bena e habuaia tari, hanua taudia iboudiai na dare amo e aladia ore, ta se roho mauri. Heberon e kara henia bona Libna mai pavapavana ida e kara henidia heḡereḡerena, Debiri mai pavapavana ida unu e karadia toma.
40Taunabunai, Iosua ese tano idoinai e hadarerea: ororo kahadia bona diho kahana, taora bona ororo gabaedia, mai pavapavadia iboudiai ida; ta se hamauria. Mai laḡadia ḡaudia iboudiai e aladia ore, Iehova, Israel Diravana, ese e haḡania heḡereḡerena.
41Iosua ese e hadareredia, Kade-baranea amo ela bona Gasa, bona Gosen tanona idoinai ela bona Gibeon.
42Hanua pavapavadia iboudiai e abidia, bona edia tano danu una nega tamona ai e abidia vaitani; badina be Iehova, Israel Diravana, na Israel edia tuari ai e tuariva.
43Bena Iosua e lou lao, Israel taudia iboudiai ida, Gilgal taruhana e lou henia.