Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Selemii

Selemii 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Selemii tɔmɑ sɩ Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ:
2Polo, kpɑɑlɩ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ ŋkpɑŋŋ tɑɑ sɩ: Mɑ tɔɔsǝɣɩ mǝ ɩfepile wɑɑtʋ tɑɑ, ɩsǝnɑ ɩ́ kɑ sɔɔlɑ-m, nɑ mǝ lǝsɑɣɑ sʋʋ-m ɩsɩɩ tɑŋ tɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ tǝŋɑɣɑ-m wʋlɑɣɑ tɛtʋ*fɑ* tɑɑ, timpi hɑlǝm fɛɩ tɔ. pɑ yɑɑ mpʋ. Nɔɣɔlʋ ɩɩ hɑlǝɣɩ pʋlʋɣʋ tǝnɑ. Yǝlɑɑ ɩɩ tɩɩ cɑkɩ.
3Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ kɑ kɛ́ mɑ tike mɑ nyǝ́mɑ kɛ́, nɑ ɩ́ wɛ ɩsɩɩ mɑ hɑlǝm kɑncɑɑlɑɣɑ kʋlʋlʋm. Mpɑ pɑ tokɑɣɑnɑ-mɛ tɔ, pɑ sʋʋkɑɣɑ tɔm kɛ́ nɑ ɑsɑlɑʋ tiiki pɑ tɔɔ. Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
4Yɑkɔpʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ, Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ nyǝ́mɑ mɛ, ɩ́ nɩɩ Tɑcɑɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ.
5Ɩsɑɣɑtʋ ntiɣi mǝ́ cɑɑnɑɑ nɑwɑ mɑ kiŋ nɑ pɑ́ hɑtǝlǝɣǝnɑ-m, nɑ pɑ́ tǝŋǝɣɩ kpɛtɛ nyǝm, nɑ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ pǝsǝɣɩ kpɛtɛ?
6Ɩ́ tɑ́ pɔɔsɩ sɩ: Tɑcɑɑ wɛ le? Mɑ́ lǝsǝnɑ-mɛɣɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ, nɑ mɑ́ tiiki-mɛɣɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ timpi tɛʋ fɛɩ tɔ. Kʋtɑɑlomiŋ nɑ sǝm pǝ wɛnnɑ, yǝlɑɑ fɛɩ tǝnɑ. Pǝyele nɔɣɔlʋ ɩɩ tǝŋǝɣɩ mpʋ.
7Anɩ mɑ́ kɔnnɑ-mɛɣɛ tɛtʋ nti tǝ wɛ ɩsɩɩ tɩɩŋ tɑɑlɛ tɔ tǝ tɑɑ sɩ ɩ́ tɔɣɔ tǝ pee nɑ tǝ kʋlʋlʋm kʋpɑm. Amɑ ɩ́ kɔmɑ ɩlɛnɑ ɩ́ pilisi mɑ tɛtʋ nɑ ɩ́ pǝsɩ mɑ nyǝm kɛ ɑcɑɑlǝtʋ pʋlʋpʋ.
8Kɔtǝlɑɑ nɑ́ tɑ́ pɔɔsɩ sɩ: Tɑcɑɑ wɛ le? Kiiu sɩɩlɑɑ mpɛ pɑ tɑ nyɩ-m. Awulɑɑ nɑ́ lɩɩkɩ mɑ wɑɑlɩ. Tʋɣʋ kʋlɑlɑɑʋ Pɑɑlɩ tɔm kɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ nɑ́ heelɑɣɑ nɑ pɑ́ tǝŋǝɣɩ. Pǝyele kʋlɛ kɩɩ wɑɑsǝɣɩ pʋlʋ.
9Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ hʋʋnɑ mǝ nɑ mǝ piyɑ tɔtɔ. Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
10Ɩ́ polo lʋm tɑɑ tɛtʋ nti pɑ yɑɑ sɩ Kitim tɔ, nɑ ɩ́ nɑ́. Ɩ́ tili Ketɑɑ tɛtʋ tɑɑ nɑ ɩ́ feŋ teu nɑ ɩ́ nɑ́ sɩ ɩsǝnɑ pǝ wɛ cǝnɛ tɔ, nɑ tǝnɑ, pǝ wɛ kʋlʋm yee?
11Ɩ́ kɑ́ nɑ́ sɩ too tɔ, piitim nɑpǝlɩ pǝ tɑ lɑɣɑsǝtɑ pǝ tɩɩŋ kʋlɑlɑɑŋ, pɑɑ nɑ ɩ tɑ kɛ ɩsɔnɑɑ tɔ. Amɑ mɑ yǝlɑɑ lɑɣɑsɑ mɑ́ nɑ tɩɩŋ kʋlɑlɑɑŋ. Pǝ́cɔ́ tɩɩŋ ɩnɩ ɩɩ wɑɑsǝɣɩ pʋlʋ.
12Ɩsɔtɔnʋɣʋ lɑŋlɛ ɩ́ cɛnɑ tɔm ntɩ nɑ kʋ́ selinɑ sɔɣɔntʋ. Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
13Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, mɑ yǝlɑɑ mɛ ɩ́ wɑkǝlɑ tɔm nɑɑlɛɣɛ. Ɩ́ lɔwɑ mɑ wei mɑ kɛ-mɛɣɛ weesuɣu lʋm sɛɛlʋ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ huli mǝ tǝɣɩ hilɑ wenɑ ɑ yɑwɑ pɔɣɔlɛɛ nɑ lʋm ɩɩ cɑkɩ ɑ tɑɑ tɔ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ kɛ́ yomɑɑ yɑɑ kɑsɑɣɑmpiyɑ. Nɑ piitimnɑɑ lɛlɑɑ tɔkɩ mǝ tɔɔ?
15Nɑ pɑ́ kiisiɣi nɑ pɑ́ nyɩɩsǝɣɩ mǝ tɔɔ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑsɩ piyɑ. Nɑ pɑ́ kpiisiɣi mǝ tɛtʋ. Pɑ nyɑɣɑsɑ mǝ ɑcɑlɛɛ kɛ kɔkɔ, nɔɣɔlʋ fɛɩ.
16Nɑ pǝ́ kpɛŋnɑ Mɑmfi nɑ Tɑpɑnɛɛsɩ pǝ ɑcɑlɛɛ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ yɔkǝɣɩ mǝ nyɔɔŋ.
17Ɩ́ lɔwɑ mɑ́ wei mɑ tiikɑɣɑ-mɛɣɛ mpɑɑʋ kʋpɑŋkʋ tɑɑ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mpʋ ɩnɩ pǝ mɑɣɑnɑ-mɛ.
18Ɩlɛ pǝnɛntɛ ɩ́ puki Icipiti sɩ ɩ́ lɑkɩ we? Nili pɔɣɔ sɔsɑɣɑ lʋm nyɔɔʋ nɑ? Yɑɑ ɩ́ puki Asilii sɩ ɩ́ lɑkɩ we? Ɩfǝlɑɑtɩ pɔɣɔ sɔsɑɣɑ lʋm nyɔɔʋ nɑ?

19Mǝ mɑɣɑmɑɣɑ mǝ ɩsɑɣɑtʋ nɑ mǝ wɑɑlɩ lɩɩʋ kɑ́ hɔnɑ mǝ ŋkpɑŋʋɣʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ́ nɑ ɩ́ cɛkǝnɑ sɩ ɩsǝnɑ ɩ́ lɔwɑ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ mɑ́ nɑ ɩ́ fɛɩnɑ mɑ sɔɣɔntʋ tɔ pǝ kɛ́ ɩsɑɣɑtʋ kɛ́. Atɛ nɑ ɩsɔtɑɑ pǝ tʋ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ: Hɑtoo lɔŋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ fɑɣɑnɑ-m sɩ ɩ́ cɑkɩ mǝ tɩ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɑkɩ pulɑsɩ tɔɔ, nɑ tɩɩŋ kʋlɔpǝŋ tɛɛ, nɑ ɩ́ luŋiɣi tɩɩŋ nɑ ɩ́ lɑkɩ pǝ wɑsɑŋkɑlǝtʋ.