Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Ermmaasa

Ermmaasa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taayyo yiidi,
2“Ba; baada Yerusalaame asaa haittan hagaadan yaagada awaajja; ‘Neeni yelagatettan taayyo ai keena ammanettidaakko, qassi neeni biron mishiran de7iyo wode, tana ai keena siiqidaakko, taani GODAI hassayais. Neeni bazzo gidduwaara, zeretti zeretti erenna biittaara tana kaalladasa.
3He wode Israa7eeli GODAAYYO geeshsha. I shiishshiyo baira katta; appe miida ubbati mooranchcha gididosona. Yaatin, eta bolli iitabai yiis. Taani GODAI hagaa odaas’ yaaga” yaagees.
4Inttenoo, Yaaqooba asatoo, Israa7eela zaretoo, ubbaikka GODAA qaalaa siyite!
5GODAI hagaadan yaagees; “Kase intte aawati tanan ai mooro demmidi, taappe haakkidi biidonaa? Eti pattenna eeqatuyyo goinniiddi, pattennabaa gididosona.
6Eti, ‘Nuna Gibxxeppe kessidaagee, qa77enne aafo gidida bazzuwaara, koshainne sakkana xumai de7iyo biittaara, ai asinne aadhdhenna woikko de7enna sohuwaara kaalettida GODAI awan de7ii?’ yaagibookkona.
7Intte appe teeraanne lo77obaa maana mala, taani inttena aradda biittau ehaas; shin intte yiidi, ta biittaa tunissidetanne tana sheneyiyaabaa oottideta.
8Qeesetikka, ‘GODAI awan de7ii?’ yaagibookkona. Ta higgee eta kushiyan de7iyo asatikka tana eribookkona. Deriyaa haariyaageetikka ta bolli makkalidosona. Hananabaa yootiyaageetikka Ba7aala sunttan hananabaa yootidi, pattenna eeqatuyyo goinnidosona” yaagees.
9Qassikka GODAI hagaadan yaagees; “Hegaa gishshau, taani inttena bironkka mootana; intte naatu naatakka mootana.
10Ane arggo baggi biidi, Qophphiroosa giyo haruuruwaa xeellite. Woikko arshsho baggi Qeedaare giyo biittaa asa kiittidi xomoosissite. Yaatidi ane hagaa malabai hagaappe kase baggan hanidaakkonne be7ite.
11Eti tumu xoossata gidana xayikkonne, deree ba xoossata laammibeenna. SHin ta asai tana ba bonchchuwaa pattenna eeqatun laammiis” yaagees.
12Qassikka GODAI hagaadan yaagees; “Salotoo, ‘Poora!’ giite; dagammidi kokkorite!
13Aissi giikko, ta asai naa77u iitabata oottiis; hegeetinne, de7o haattaa pulttuwaa tana aggiis; haattaa oiqqanau danddayenna, xoo7etiichchida ollaa baayyo bookkiis.
14“Israa7eeli ashkkaranne gidenna; son yelettida aillenne gidenna. Yaatin, i aissi do7i oiqqiyoobaa gididee?
15A morkketi gaammodan, a bollan gudidosona. Eti bantta qaalaa xoqqu oottidi daaridosona; eti a biittaa booddila kessidosona; a katamatikka laalettidi, de7iyaabaa xayidosona.
16Hegaa bollikka Memppisanne Xaafinaasa asati a liiphiyaa meedidosona.
17Nenoo Israa7eelaa, i nena ogiyan kaalettishin, GODAA ne Xoossaa aggidoogan hagaa ne bolli ehiidai nena gidikkii?
18Naile SHaafaappe haattaa uyanau Gibxxe biyoogee nena ai maaddanee? Woikko Efiraaxiisa SHaafaappe haattaa uyanau Asoore biittaa biyoogee nena ai go77anee?

19Simmi ne iitatettai nena qaxxayana; neeni tana aggidoogee ne bolli pirddana” yaagees. Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Neeni tana GODAA ne Xoossaa aggidoogee ai keena iitanne camo gidiyaakko, ane eranne be7a. Neeni taayyo yayyiyo yashshi nenan baawa.
20“Taani ne qambbaraa beni menttaas; ne qashuwaakka duuttaas. Yaatinkka, ‘Taani neeyyo oottikke’ yaagadasa. Yaagada dere ubbaa bollinne daashsha mittaa ubbaa garssan shaaramuxadan zin77adasa.
21Taani nena muruta zerettaappe ekkada, lo77o woine turadan tokkaas. Yaatin, waana guyye simmada, woran mokkida, moorettida woine tura gidadii?” yaagees.
22Qassikka Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Neeni hancciiciyan meecettiyaakkokka, saamunaa darissada gorppettiyaakkokka, ne mooruwaa qitai ha77ikka ta sinttaana.
23Neeni waanada, ‘Taani tunabeikke; taani Ba7aala eeqatuyyo goinnanau woxxabeikke’ gaanau danddayai? Ane neeni wombban hanidobaa xeella; neeni oottidobaanne akeeka. Neeni yaanne haanne wottaa jaamiya gaameelee mala.
24Neeni bazzuwaa meezetida, ba ziitaa wode carkkuwaa singgettiya haree mala. A birassau eqqaichchin, ooni o teqqanau danddayii? O ziittiya ai wodala hareenne daafurenna; i i ceggenan o demmi aggees.
25Nenoo, Israa7eelaa, ne caammai wurana gakkanaashiininne ne kookkee melana gakkanaashin, hara xoossatu geeduwaa hagaadan woxxoppa. SHin neeni, ‘Ixxisi, hegee tana ainne maaddenna. Aissi giikko, taani imatta xoossata siiqarggaas; taani etau goinnana’ yaagadasa.
26“Kaisoi ohettido wode yeellatiyoogaadan, Israa7eela asai yeellatees; etikka, eta kawoti, eta halaqati, eta qeesetinne eta hananabaa yootiyaageeti ubbai yeellatoosona.
27Eti mittaa, ‘Neeni ta aawaa’ yaagoosona; qassi shuchchaa, ‘Neeni tana yeladasa’ yaagoosona. Eti taayyo bantta som77uwaa aggidi, bantta zokkuwaa zaaridosona. SHin eti metootiyo wode tana, ‘Dendda! Denddada nuna ashsha!’ yaagoosona.
28SHin anee, intte intteyyo medhdhido xoossati awan de7iyoonaa? Intte metootiyo wode inttena ashshanau danddayikko, ane denddona! Inttenoo, Yihudaa asatoo, intte xoossati intte katamatu keena cora” yaagees.
29GODAI hagaadan yaagees; “Intte tanaara aissi mootetteetii? Intte ubbaikka taayyo makkalideta.
30Taani inttena coo mela qaxxayaas; qaxxayinkka intte baayibeekketa. Namisettida gaammuwaadan, intte bisoi intte hananabaa yootiyaageeta mirggiis” yaagees.
31Inttenoo, ha wodiyaa yeletatoo, GODAA qaalaa siyite! I hagaadan yaagees; “Taani intteyyo, Israa7eelatuyyo bazzo mala woi sakkana xuma biittaa mala gididanaayye? Yaatin, aissi ta asai, ‘Nuuni nu shenedan baana; naa77antto mulekka neekko simmokko’ yaagii?
32Geela7iyaa ba alleequwaa woikko bullashettiyaara ba bullachchaa maayuwaa dogai? SHin ta asai tana qoodi bainna gallassaa dogiis.
33Neeni ne laggettotu geeduwaa woxxiyoogaa aiba meezetadii! Keehi iita maccaasatikka ne ogiyaappe tamaaranau danddayoosona.
34Qassi menttidi gelishin oiqqido asaa suuttan gidennan, xillo hiyyeesatu suuttaa xacan ne maayoi mooretti uttiis. “Neeni hagaa ubbaa oottadakka,
35‘Taani xillo; tumuppe GODAI ta bolli hanqqettenna’ yaagaasa. Neeni, ‘Taani nagara oottabeikke’ giyo gishshau, taani ne bollan pirddana.
36Yaanin neeni ne ogiyaa laammanau aissi bichchaarai? Kase nena Asoore biittai yeellayidoogaadan, Gibxxe biittaikka yeellayana.

37Neeni hagaappekka ne huuphiyaa oiqqada kiyana. Aissi giikko, GODAI neeni ammanettiyoogeeta ixxiis. Neeni etan maadettakka” yaagees.