Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zelemii

Zelemii 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gɛ ǹ yã́ɛ bee kpàwakɛ Yelusalɛũdeↄ swã́u. Ma Dii ma mɛ̀, á wɛ̃ndiagↄↄ gbɛ̃kɛ pↄ́ á vĩmanↄ dↄmagu gↄↄ pↄ́ á yemazi ma nↄ dafu ũ. Gↄↄ bee á tɛmazi guwaiwaiu, gu pↄ́ wi pↄ́tↄ̃uo.
3Aa ku ma mɛ̀ndo yã́iɛ, aamɛ ma buapↄ́ káauↄ ũ. Ma gbɛ̃́ pↄ́ ń mↄmↄↄ tàae è, ↄ̃ músi ń lé. Ma Dii mámɛ má ò.
4À swã́sɛ ma yã́i, á Isailiↄ, á Yakↄbu buiↄ píi.
5Ma Dii ma mɛ̀, tàae kpele á deziↄ èa, ↄ̃ aa zã̀kũmanↄi? Aa tɛ̀ tã́aↄzi, ↄ̃ aa gì ↄi.
6Ma ń bↄ́lɛ Egipi ma dↄaanɛ́ guwaiwaiu ń sɛ̃gbão ń bùsu tↄ̃ↄ'ɛdeo ń bùsu iminadeo ń gusisi pãsĩo, gu pↄ́ gbɛ̃e lí a baa vĩo mɛ́ gbɛ̃e líↄ kuuo, kási aai ma gbɛao.
7Ma suńnↄ tↄↄlɛ táaedeu la, aaliↄ a libɛↄ ble ń a pↄmaaↄ. Kɛ́ aa kà, aa ma bùsu gbãlɛ̀, aa tò à gↄ̃̀ pↄ́ pↄ́ má yeio ũ.
8An sa'onaↄ i ma dↄ̃o, ma ikoyãdanɛdeↄ i ma dↄ̃o, an dↄaanaↄ bↄ̀ ma kpɛ, an ãnabiↄ ãnabikɛkɛ̀ ń Baali gbãao, aa tɛ̀ pↄ́ pↄ́ lí kã́fĩakɛnɛ́oↄzi.
9A yã́i má mↄ́ ń á yã́o sↄ̃, mɛ́ má mↄ́ ń á nɛ́ↄ ń á tↄũnaↄ yã́o. Ma Dii mámɛ má ò.
10À bua ísiawa e Sipi bùsuu à gwa. À gbɛ̃́ zĩ Kedaa bùsuu à a yã́ tàasika, í gwa tó yã́ɛ bee taa kɛ̀ we yãa.
11Buie a diiↄ lìlɛ yãae? Kási an tã́apiↄá Lua no. Ma gbɛ̃́ pↄ́ má dɛ Lua gawide ũ, ma gbɛ̃́ↄ ma lɛũkpakɛ̀ ń pↄ́ pↄ́ lí kã́fĩakɛnɛ́oↄ.
12Á musudeↄ, à to yã́pi diwá, á mɛ i seenata à gↄ̃ sã̀iii. Ma Dii mámɛ má ò.
13Asa ma gbɛ̃́ↄ duunakɛ̀ lɛɛ plaɛ. Mámɛ má nibↄna í wɛ̃nide ũ, ↄ̃ aa ma to we, aa gɛ̀ wà biaↄ yↄ̃̀ ńzĩaɛ, bia tɛfɛɛna pↄ́ aa fↄ̃ í dilɛoↄ.
14Isailiↄá zↄↄnɛe? Wà ń í zↄble guu nɛe? Bↄ́yãi aa gↄ̃̀ pↄvĩaↄ ũ sai?
15Nↄ̀ↄmusuↄ pàlamá aa pũ̀namá, ↄ̃ aa ń bùsu yàa, an wɛ̃́lɛↄ tɛkũ̀, gbɛ̃e ku we lↄo.
16Mɛfisideↄ ń Tapanɛsideↄ ń mi wànɛ́.
17Ámɛ a yã́pi ì ázĩaɛo lò? Ma Dii á Lua, kɛ́ má zɛmikũaɛ́, ↄ̃ a ma to we.
18Bↄ́yãi álɛ gɛ́ Egipi Sioo í miii? Àkɛa álɛ gɛ́ Asili Uflata í miii?

19Á vãikɛa a wi á musuɛ, á pↄ̀ↄbↄzãkɛa a wɛ́tɛ̃a iɛ́. À làasookɛ, í dↄ̃ kɛ́ á bↄa ma Dii á Lua kpɛ vãi, mɛ́ á kua vĩakɛamɛɛ sai ĩ́i. Ma Dii Lua Zĩgↄ̃de mámɛ má ò.
20A ma zuu gbòo á nↄɛ à gɛ̃̀gɛ̃, a ma baↄ kɛ̃̀kɛ̃, a mɛ̀ á zↄblemɛɛo. Sĩana guu i gbãsĩkɛ sĩ̀sĩ lɛsĩ píi musu ń lí yɛ̀lɛlɛↄ píi gbáuo.
21Ma á bá vɛ̃ɛli maa náaide ũɛ. Kpelewa a kɛ̃a, a gↄ̃ vɛ̃ɛli bↄlɛnzĩaɛ ũi?
22Baa tó a zu'ò ń saoo ń mↄsↄnao maamaa, á tàae tèbateba a láamɛɛo. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
23Kpelewa á fↄ̃ o i gbãlɛo, i kɛ Baaliↄnɛ kɛ̀kɛo ni? À yã́ pↄ́ á kɛ̀ swadↄↄiↄ gwa, à làasookɛ á yãkɛapiↄwa. I gɛ́ le à su la, lán yiongo núnu pↄ́ a mɛ fɛ̀lɛwa,
24lán sɛ̃̀a zàa'ĩn da pↄ́ dↄ́ɛkɛ̀ ń gbáao, àlɛ gↄ̃ ĩ́ana sɛsɛwa. Démɛ a fↄ̃ à aà lɛ́ liaa gↄↄ pↄ́ aà mɛ fɛ̀lɛi? Zàa'ĩn sa pↄ́ lɛ́ aà wɛɛlɛↄ kpasao, aa aà e a gↄↄwaɛ.
25Ásu àↄ kpálɛkɛńzi e á kyale gɛ́ yaa á gbáu, á kòlo giigagao. Ń beeo a mɛ̀ a zɛkɛo, wá ye dii zĩ̀loↄziɛ, sema wà gɛ́má.
26Lá wí ì kpã́i kṹ, tó wà bↄ̀wà, màa wa wida Isailiↄwa, an kíaↄ ń ń gbãadeↄ ń ń sa'onaↄ ń ń ãnabiↄ.
27Aaì o líɛ: Wá maen n ũ, aaì o gbɛɛ: Ḿmɛ n wá í. Aa bↄ̀ ma kpɛ, aai zɛmanↄo. Gↄↄ pↄ́ taasi ń lé, ↄ̃ aaì mɛ mà fɛlɛ mà ń suaba.
28Dii pↄ́ á kɛ̀ ázĩaɛↄ ku máɛ? Aa fɛlɛ á taasikɛgↄↄ, tó aa fↄ̃ á suaba! Asa á Yudaↄ, á diiↄ dasi kà á wɛ̃́lɛↄwa.
29Bↄ́yãi álɛ zↄakaimazii? Ápii a bↄ ma kpɛɛ. Ma Dii mámɛ má ò.
30Ma ĩadà á deziↄwa pãɛ, aai totoapi yãdao. Aa lɛ̀lɛ ń ãnabiↄwa lán nↄ̀ↄmusu pↄkaalɛnawa.
31Á gbãgbɛ̃ↄ, à wɛ́tɛ ma yã́i. Ma gↄ̃ Isailiↄnɛ gbáa ge gubeebee ũ yã̀? Bↄ́yãi ma gbɛ̃́piↄ ì mɛ waↄ ń bɛbɛa kɛɛ, wa mↄ ma kĩ́i lↄo ni?
32Nↄamblebↄ yã́ a fↄ̃ sã wɛ̃́ndiague? Zãkɛzĩ pↄ́ↄ yã́ a fↄ̃ sã nↄ dafugue? Kási ma yã́ sã̀ ma gbɛ̃́ↄgu à gↄↄplakɛ̀.
33Á yenzi ɛsɛ vĩɛ fá! Baa káalua sà zↄ̃ↄ, á á yãkɛa dadaɛ̀.
34Wì taaside yãesaide au e á pↄkasaↄwa, i kɛ a ń lé á kpɛ́u, aalɛ á pↄ́ↄ sɛ́lɛn sↄ̃o.
35Gia ń beeo i mɛ á yãe vĩo, ma pↄ a paázio. Lá a mɛ̀ i duunakɛo, má yã́kpalɛkɛánↄɛ.
36Bↄ́yãi iↄ liaaliaa à á yãkɛa lilɛi? Egipiↄ widawá, lá Asiliↄ kɛ̀ɛ́wa.

37Á bↄ we à su ń ↄo dia á musuɛ, asa gbɛ̃́ pↄ́ álɛ ń náaikɛpiↄ, ma gińziɛ, á dↄnlɛ emáo.