Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IEREMIA

IEREMIA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ma ia hereva lau dekenai, ia gwau,
2“Oi lao, Ierusalema taudia ibounai inai bamona do oi hamaoroa, oi gwau: Ierusalema e, oiemu lalokau, oi be eregabe neganai, bona oiemu ura henia, ita headava matamata neganai, be lau laloa noho. Oi ese tano kaukau dekenai lauegu murinai oi raka. Unai tano be taunimanima ese, uhe idia hadoa diba lasi tanona.
3Israela e, umui be lau sibona lauegu bese taudia, umui be helaga lau dekenai. Umui idia hadikaia taudia dekenai, lau ese hisihisi bona dika lau henidia. Lau Lohiabada, lau hereva vadaeni.”
4Iakobo ena bese, bona Israela ena iduhu e, Lohiabada ena hereva do umui kamonai.
5Lohiabada ia gwau, “Emui sene taudia ese, dahaka samania hereva lau dekenai idia gwauraia? Badina dahaka lau dekena amo idia raka siri? Idia ese kaivakuku, anina lasi gaudia, idia tomadiho henia, bona idia sibona danu, be anina lasi gaudia idia lao.
6Idia be lau dekenai idia laloa lasi. Lauegu durua karadia badadia, idia totona lau karaia gaudia idia laloa lasi. Lau ese Aigupito dekena amo idia lau hamauria. Taunimanima idia noho lasi tano dekenai lau hakaudia mai. Unai tano be miri kava tano kaukau gabuna. Medu be unai tano dekenai ia diho lasi, ia be gari bada gabuna. Tau ta lasi ese unai tano ia raka hanaia, bona ta ese ia noholaia lasi.
7Unai gabu dikana dekena amo lau hakaudia mai, ela bona tano namona gabuna dekenai. Lau ura unai tano ena anina, bona ena gau namodia haida do idia moalelaia, to idia ese lauegu tano idia hadikaia. Lau ese unai tano idia dekenai lau henia, to idia ese idia hamiroa.
8Hahelagaia taudia ese idia henanadai lasi, ‘Lohiabada be edeseni?’ Lauegu hahelagaia taudia, be lau idia diba lasi. Lohia taudia ese lau idia dagedage henia. Peroveta taudia be Bala ena ladana dekenai idia hereva, bona kaivakuku, anina lasi gaudia, dekenai idia tomadiho henia.
9“Unai dainai lau Lohiabada ese, egu bese taudia do lau samania lou, ma idia edia natudia bona tubudia danu do lau kota henia.
10Dina ia diho kahanai do umui lao, Kupro motumotu dekenai, bona dina ia daekau kahanai danu do umui lao, Kedara tano dekenai, vadaeni do umui diba, inai bamona kara be nega ta ia vara o lasi.
11Bese ta ese nega ta iena dirava do ia haidaua, a? Unai idau bese taudia edia dirava be dirava momokani lasi, to idia ese edia dirava idia negea, ma matamatana ta idia abia, a? Lasi momokani! To lauegu bese taudia ese lau idia rakatania, idia durudia diba lasi diravadia do idia abia totona. Oibe, lau be idia lau hanamoa bada herea Diravana, to idia ese lau idia laloa lasi.
12Unai dainai lau ese guba gabudia lau oda henia, mai gari danu do idia mareremarere, do idia hoa bada mai gari danu.
13Badina be lauegu bese taudia ese, kara dika rua idia karaia vadaeni: Idia ese lau dekena amo idia raka siri, bona lau be idia edia mauri ranuna, to idia rakatania vadaeni, bona sibodia edia ranu guridia idia geia. Idia edia ranu guri dikadia, makohia gaudia, ranu be idia lalonai do ia noho diba lasi.
14“Israela be guia tauna, a? Ia be hesiai mai guia danu dekenai ia vara, a? Lasi momokani. Unai dainai, badina dahaka idau bese tuari taudia ese Israela idia lulua, bona ia idia hadikaia noho?
15Idia be laiona bamona ia dekenai idia boiboi, bona iena tano be anina lasi idia halaoa vadaeni. Iena hanua ibounai be dika vadaeni, tau ta idia dekenai ia noho lasi.
16Oibe, Memepisi bona Tapanese taudia ese, Israela ena kwarana idia makohia vadaeni.
17Israela e, oi sibona oiemu kerere dainai, inai dika oi davaria. Lau Lohiabada, oiemu Dirava ese, dala dekenai oi lau hakaua lao noho, to oi ese lau oi rakatania.
18Aigupito dekenai oi lao, durua do oi abia gwauraia, a? Dahaka namo Aigupito dekena amo do oi abia, oi laloa? Naila Sinavai ena ranu do oi inua, a? Bona Asuria dekenai oi lao, durua do oi abia totona, a? Dahaka namo Asuria dekena amo do oi abia diba, a? Euperate Sinavai ena ranu do oi inua, a?

19Oiemu kara dika ese oi do ia panisia. Oiemu Dirava rakatania kara ese, oi do ia gwauraia kerere. Do oi laloa bona do oi diba, Lohiabada oi rakatania neganai, kerere ena mamina do oi abia momokani, badina lau dekenai gari henia kara, be oiemu lalona dekenai ia noho lasi. Lau Lohiabada, Siahu Ibounai Dirava, ese lau hereva vadaeni.”
20Lohiabada Dirava ia gwau, “Israela e, idaunegai momokani oi ese lauegu siahu, be oiemu latanai oi ura henia lasi bona oi negea. Oi ese lau oi kamonai henia lasi, bona lau oi tomadiho henia lasi. Ororo badadia ibounai edia latanai, bona au kasiridia ibounai edia henunai, oi ese dirava koikoidia oi tomadiho henia, hegeregere ariara hahine ese, tatau danu ia sihari kava bamona.
21Vain namona bamona lau ese oi lau hadoa, uhe namo herea gauna, to oi be edena bamona oi vara dika? Oi be vain dikana, bodaga gauna, oi lao vadaeni.
22Oi ese sedira sopu mai muramura goadana dekena amo, oiemu kopina do oi huria, to oiemu kerere ena miro, be lauegu vairana dekenai do ia hedinarai noho. Lau, Lohiabada Dirava lau hereva noho.
23Do oi hereva inai bamona diba, ‘Lau be miro lasi, Bala dekenai lau tomadiho lasi,’ a? Koura dekenai oiemu kara dika do oi laloa lou, vadaeni oiemu kerere do oi diba momokani. Oi be oi heau mai, heau lao noho, kamelo hahine ta ese kamelo tau ia tahua lao bamona.
24Bona oi be doniki hahine bamona, ia heau tano kaukau dekenai. Ia rogorogo gwauraia neganai, ia ese mai lagatuna danu doniki tau ia tahua noho, ani? Bona ia be unai bamona neganai, doniki tau ese ia abia haraga diba, ani? Io, ia ese mai hekwarahi lasi, unai doniki hahine do ia abia, do ia sihari henia.
25Israela e, dirava koikoidia dekenai do oi heau lao lasi. Namo lasi oiemu aena do oi hadikaia unai kara dekenai. Namo lasi oiemu gadona do ia kaukau, bona do oi ranu mase? To lau dekenai oi haere, oi gwau, ‘Lasi! Lau giroa mai diba lasi, lau ese idau dirava haida lau ura henia vadaeni, bona lau be idia edia murinai do lau lao noho.’ ”
26Lohiabada ia hereva, ia gwau, “Henaoa tauna idia dogoatao neganai ia be do ia hemarai. Unai bamona danu, umui Israela taudia ibounai do umui hemarai. Emui king taudia, emui lohia taudia, emui hahelagaia taudia, bona emui peroveta taudia danu do idia hemarai.
27Umui be do umui hemarai, badina au ta dekenai umui hereva henia, umui gwau, ‘Oi be lauegu tamana,’ bona nadi ta umui hamaoroa, umui gwau, ‘Oi be lauegu sinana.’ Inai bamona do umui karaia, badina lau dekena amo umui raka siri, lau dekenai umui mai lasi. To hekwarahi bona dika be umui davaria neganai, umui ese lau umui noia noho, umui do lau hamauria totona.
28“Umui sibona ese umui karaia diravadia be edeseni? Dika be umui dekenai ia kamokau neganai, unai dirava ese umui idia hamauria be namo, ani? Idia hamauria diba, a? Iuda e, emui dirava edia momo be emui hanua edia momo hegeregere.”
29Lohiabada ma ia hereva, ia gwau, “Badina dahaka lau dekenai umui maumau noho? Badina dahaka lau dekenai umui dagedage noho?
30Lau ese umui lau matakani henia, do umui namo totona, to namo ta umui abia lasi. Lau ura umui emui kara do lau hamaoromaoroa, to umui ura lasi. Laiona dagedagena bamona, umui ese emui peroveta taudia umui alaia mase.
31Israela taudia e, lauegu hereva do umui kamonai. Umui laloa lau be tano kaukau bamona umui dekenai, a? Lau be hegeregere dibura masemase gabuna umui dekenai, a? Bema lasi neganai, badina dahaka umui, lauegu bese taudia, umui gwau, ‘Ai be ai sibona aiemai ura do ai karaia, ai be Lohiabada dekenai do ai giroa lou lasi.’
32Kekeni ta ese iena ageva bona herahera gaudia ia laloaboio diba, a? O headava matamata hahine ese iena headava dabua ia laloaboio diba, a? To lauegu bese taudia ese lau idia laloaboio dinadia, be lau duahia diba lasi.
33“Israela e, oi ese sihari kava kara oi karaia noho, bona tau oi tahua, bona davaria dalana oi diba momo. Oiemu diba ese ariara hahine dikadia edia diba ia hereaia, bona dala haida oi hadibadia diba danu.
34Ogogami taudia ese oiemu ruma idia makohia lasi, o henaoa lasi, to oi ese idia oi alaia mase kava. Bona edia rarana be oiemu dabua ia hamiroa vadaeni. Io, inai kara dikadia ibounai oi karaia,
35to oi be inai bamona oi hereva, oi gwau. ‘Lau be kerere ta lasi, unai dainai Lohiabada ese lau dekenai ia badu henia diba lasi.’ To lau Lohiabada ese oi do lau panisia, badina be oi gwau oi be kara dika lasi.
36“Badina dahaka oi loaloa kava, loaloa kava momo noho? Bona idau dirava abia totona, oiemu dala oi haidaua lou, haidaua lou noho? Aigupito ese oi do ia hahemaraia, Asuria ese oi ia hahemaraia guna hegeregerena.

37Bona oi be Aigupito do oi rakatania neganai, mai hemarai bada danu, oiemu imana oiemu kwarana dekenai do oi atoa. Oi laloa unai idau bese taudia ese oi do idia durua, to lau Lohiabada ese idia lau negea vadaeni.”