Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Yeremi

Yeremi 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔ u mɑn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
2n doo n bɛɛ Yerusɑlɛmugibu sɔ̃ n nɛɛ, u yɑɑye nge mɛ i nùn kĩɑ yellu nge kurɔ kpɑo, i kɑ nùn swĩi gbɑbu tèn mi gɑ̃ɑnu ku rɑ kpi.
3Bɛɛ Isirelibɑ, i rɑɑ wɑ̃ɑwɑ wi turon sɔ̃. I sɑ̃ɑwɑ win ɑrumɑni ye u tii gɔsiɑ. Wi u nɑ u bɛɛ gurɑ, wɑhɑlɑ yɑ rɑ yɛ̃ro deemɛwɑ. Wi, Yinni Gusunɔwɑ u yeni geruɑ.
4Tɛ̃, bɛɛ Isirelibɑ, bɛɛ be i sɑ̃ɑ Yɑkɔbun bweseru, i swɑɑ dɑkio i nɔ.
5Yinni Gusunɔ u nɛɛ, torɑ terɑ̀ bɛɛn sikɑdobɑ bɑ nùn wɑɑsi bɑ kɑ nùn deri, bɑ dɑ bɑ kɑm swĩi, mɑ ben tii bɑ kɑm kuɑ.
6Bɑ ǹ tii bikie bu nɛɛ, mɑnɑ wi, Yinni Gusunɔ u wɑ̃ɑ, wi, wi u bu yɑrɑmɑ Egibitin di. Mɑnɑ u wɑ̃ɑ, wi, wi u kɑ bu dɑ gbɑburɔ mi gɑ̃ɑnu ku rɑ kpi. Gbɑbu te sɔɔ, nim sɑri, dɔkɔ kpirinɑ nu yibɑ, wɑ̃ɑrɑ mɑɑ sɛ̃ mi. Yen sɔ̃nɑ goo kun wɑ̃ɑ mi, goo ku rɑ mɑɑ sĩ mi.
7Yen biru, u kɑ bu dɑ mi tem gem wɑ̃ɑ, kpɑ bu kɑ mɛn dɑ̃ɑ bii duronu kɑ mɛn dĩɑ geenu di. Adɑmɑ ye bɑ turɑ mi, bɑ tem mɛ sɑnkɑ, bɑ mu disi doke.
8Ben yɑ̃ku kowobu bɑ ǹ bikie bu nɛɛ, mɑnɑ Yinni Gusunɔ u wɑ̃ɑ. Mɛyɑ mɑɑ woodɑ yɛ̃robu bɑ ǹ nùn gie. Ben wirugibu bɑ nùn seesi. Bũu wi bɑ mɔ̀ Bɑɑli, win gɑriyɑ Gusunɔn sɔmɔbu bɑ swĩi bɑ kɑ gɑri mɔ̀. Mɑ bɑ dɑ bɑ bũnu sɑ̃wɑ ni nu ǹ bu ɑrufɑɑni gɑɑ wɛ̃ɛmɔ.
9Yen sɔ̃nɑ u koo bɛɛ kɑ bɛɛn bibun bweseru siribu soku.
10I be bɑ wɑ̃ɑ nim wɔ̃kun tem bure te bɑ sokumɔ Sipu mɛɛrio. I goo gɔrio Kedɑɑɔ u mɛɛri sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ u kɑ wɑ bɑ̀ n mɔ̀ nge bɛɛ,
11u kɑ wɑ bweseru gɑru tɑ̀ n ten bũnu kɔsire bɑɑ mɛ nu ǹ sɑ̃ɑ gem, nge mɛ bɛɛ, i Gusunɔ deri wi u sɑ̃ɑ bɛɛn bɛɛrɛ. Mɑ i wurɑ yè sɔɔ i ǹ ɑrufɑɑni gɑɑ wɑsi.
12Yinni Gusunɔ u nɛɛ, bɛɛ wɔllugibu, i biti sooro yenin sɔ̃, kpɑ i wɛ̃nu wurɑ.
13Wee win tɔmbu bɑ durum yiru kuɑ. Bɑ nùn deri, wi, wi u sɑ̃ɑ nge nim gem mɛ mu koo nɔrurɑ, mɑ bɑ dɑ bɑ bũnu swĩi ni nu sɑ̃ɑ nge dɔkɔ kpiri ni nu ǹ nim nɛnumɔ.
14Isirelibɑ, i ǹ sɑ̃ɑ yobu. Bɑ ǹ bɛɛ mɑrɑ yoru sɔɔ. Ǹ n mɛn nɑ, mbɑn sɔ̃nɑ bɛɛn yibɛrɛbɑ bɑ bɛɛ nɑɑ swĩi nge gbeeku yɛɛ.
15Wee bɑ bɛɛ kukirisi nge gbee sinɑnsu. Bɑ bɛɛn tem yɑ̃nu gurɑ, mɑ bɑ bɛɛn wusu dɔ̃ɔ mɛniki, goo mɑɑ sɑri mi.
16Nɔfu kɑ Tɑpɑnɛsigibun tii bɑ koo bɛɛ kɔni bu pɔɔru wokɑ bu kɑ bɛɛ yoru mwɛɛri.
17Yeni yɑ koo bɛɛ deemɑ, domi i Gusunɔ bɛɛn Yinni deri sɑnɑm mɛ u bɛɛ kpɑre swɑɑ geɑ sɔɔ.
18Ì n dɑ i tii Asirigibu ǹ kun mɛ Egibitigibu wɛ̃, i ben dɑɑrun nim nɔrumɔ, mbɑ i ko wɑ.

19I n yɛ̃ mɑ bɛɛn nuku kɔ̃suru kɑ bɛɛn nɑɑnɛ sɑriru tɑ koo bɛɛ nɔni sɔ̃. Sɑɑ ye sɔɔrɑ i ko wɑ, kpɑ i giɑ mɑ gɑ̃ɑ kɔ̃sunɑ i kuɑ mi, ye i kɑ mɑn deri, i ǹ mɑɑ mɑn nɑsie. Nɛ, Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinniwɑ nɑ yeni geruɑ.
20Yinni Gusunɔ u nɛɛ, sɑɑ yellun di, i tii yoru yɑrɑ, i sugu kɑ yɔni yi bɑ rɑɑ bɛɛ doke kɑsukɑ. Mɑ i nɛɛ, i ǹ mɑɑ kĩ i mɑn yoru diiyɑ. Mɑ i dɑ gungunu wɔllɔ kɑ dɑ̃ɑ kubenɔ i bũnu gɑsirimɔ i sɑ̃ɑmɔ.
21Yellu, nɑ bɛɛn bweseru duurɑwɑ nge resɛm dɑ̃ɑ geeru te tɑ kpuro kere, ɑdɑmɑ tɛ̃, i kɔsɑ i kuɑ nge resɛm dɑ̃ɑ te tɑ yinɑ.
22Bɑɑ ì n woburɑ kɑ werem mɛ mu gɛm durom mɔ, kɑ mɛ, ko nɑ n bɛɛn disi yi wɑɑmɔwɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni geruɑ.
23Amɔnɑ i ko kpĩ i siki i nɛɛ, i ǹ tii disi koosi, i ǹ bũu wi bɑ mɔ̀ Bɑɑli sɑ̃wɑ. I bɛɛn nɑɑsun yirɑ mɛɛrio wɔwɑ sɔɔ. I de i wurɑ ye i kuɑ, bɛɛ be i sɑ̃ɑ nge yooyoo niu ge gɑ bɔsu gɑ durɔbu kɑsu.
24Bɛɛ be i sɑ̃ɑ nge gbeeku kɛtɛku niu ge gɑ gbɑburun dɔɔnɛ mɔ. Gen yɔɔbun sɑɑ sɔɔ, gɑ rɑ n yɔ̃ɔkumɔwɑ, goo kun kpɛ̃ u gu yɔ̃rɑsiɑ. Kɛtɛku dwɑɑ ye yɑ gu kɑsu kpuro, yɑ ku rɑ wɑsire yu kɑ gu wɑ. Domi yɑ rɑ gu deemɛwɑ gen yɔɔbun sɑɑ sɔɔ.
25Bɛɛ Isirelibɑ, nɑ nɛɛ, i ku bũnu gɑsiri sere bɛɛn bɑrɑnu nu diirɑ, kpɑ nim nɔru gu bɛɛ go. Adɑmɑ i ǹ wure. Mɑ i nɛɛ, n ǹ koorɔ, domi niyɑ i kĩ, i ko mɑɑ nu swĩi i sɑ̃wɑ.
26Nge mɛ sekuru tɑ rɑ gbɛnɔ mwɛ bɑ̀ n nùn mwɑ subɑru sɔɔ, nge mɛyɑ bɛɛ Isirelibɑ kɑ bɛɛn sinɑmbu kɑ bɛɛn wirugibu kɑ bɛɛn yɑ̃ku kowobu kɑ Gusunɔn sɔmɔbu i ko i sekuru wɑ.
27Domi i bũu dɑ̃ru sokumɔ bɛɛn bɑɑbɑ, mɑ i mɑɑ kperu sokumɔ bɛɛn mɛro. Wee bɛɛ Isirelibɑ kpuro i mɑn biru kisi, i ǹ mɑɑ mɑn mɛɛrimɔ. Adɑmɑ ì n wɑ̃ɑ wɑhɑlɑ sɔɔ, i rɑ nɛɛwɑ, n seemɑ n bɛɛ fɑɑbɑ ko.
28Bɛɛ Yudɑbɑ, bɛɛn bwɑ̃ɑroku ni i tii sekuɑ nu kɑ bɛɛn wusu geeru nɛ mi, mɑnɑ nu wɑ̃ɑ. Nu seewo nu bɛɛ fɑɑbɑ ko wɑhɑlɑn sɑɑ sɔɔ nù n koo kpĩ.
29Mbɑn sɔ̃nɑ i kɑ mɑn sikirinɑmɔ. Wee bɛɛ kpuro i ǹ kɑ mɑn yɔ̃re.
30Kɑm sɔɔrɑ nɑ bɛɛ sɛɛyɑsiɑ. I ǹ nɛn sɛɛyɑsiɑ bi gɑrisi gɑ̃ɑnu. I Gusunɔn sɔmɔbu wɔri i go nge mɛ gbee sunɔ gɑ rɑ yɑɑ wɔri gu go.
31Bɛɛ Isirelibɑ, bɛɛ be i tie, i nɛ, Yinni Gusunɔn gɑri swɑɑ dɑkio i nɔ. Nɑ bɛɛ sɑ̃ɑwɛwɑ nge tem mi gɑ̃ɑnu ku rɑ kpi? Nɑ bɛɛ sɑ̃ɑwɛwɑ nge yɑm wɔ̃ku nɑnumgiru? Mbɑn sɔ̃nɑ bɛɛ nɛn tɔmbu i gerumɔ i mɔ̀, i tii mɔ, i ǹ gɔsirɑmɑmɔ nɛn mi.
32Wɔndiɑ u rɑ win burɑ yɑ̃nu duɑri ro? Kurɔ kpɑo u rɑ win sɔnditiɑ duɑri? Amɔnɑ bɛɛ nɛn tɔmbu i kɑ mɑn duɑri n kɑ tɛ mɛ, nɑ ǹ mɑm yen tɔ̃nun geeru yɛ̃.
33I durɔ dɑmɑ bwisi mɔ sere kurɔ tɑnɔbu bɑ yi giɑmɔ bɛɛn min di.
34Wee tɔn be bɑ ǹ toren yɛm mu yibɑ bɛɛn yɑbenɔ be, be i ǹ kɑ gɑ̃ɑ kɔ̃sunu gɑnu mwɛ.
35Kɑ mɛ, i tii sokumɔ be bɑ dɛɛre. Mɑ i mɔ̀, nɛ, Yinni Gusunɔn mɔru yu bɛɛ doonɑri. Adɑmɑ kon bɛɛ siribu soku yèn sɔ̃ i mɔ̀, i ǹ durum mɔ.
36Mbɑn sɔ̃nɑ i sirenɛ i kɑ swɑɑ kɔsi. Egibitigibɑ koo bɛɛ sekuru doke nge mɛ Asirigibɑ bɛɛ kuɑ.

37Kpɑ i yɑri min di i n tuke. Domi nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ be i nɑɑnɛ sɑ̃ɑ mi yinɑ. I ǹ mɑɑ somiru gɑru wɑsi ben min di.