Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IEREMIA

IEREMIA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehova ena hereva na egu ai e kau, eto,
2Aola, Ierusalem taudia vairatuhutuhudia ai ba hereva, baoto, Iehova ini e gwau tomamu: Emu lalokau eregabemu negana ai bona emu uraheni emu headava matamata negana ai na lalo taomu; tano ḡaḡaena ai, ḡau ta asie hadoa tanona ai, oi ese lau murigu ai o rakava.
3Una negana ai Israel na helaḡa Iehova ena, ena taboro anidia roboadia. E ani taudia iboudiai e kerere, bena dika na latadiai e kau. Iehova na e herevamu.
4Iakob besena e, bona Israel besena iduhudia iboudiai, Iehova ena hereva a kamonai.
5Iehova ini e gwau tomamu: Senemui ese dahaka kerere egu ai e davaria, bena e rakatanigu, dauha ela? Idia ese ḡau asi namodia e ḡavadia, bena taunimanima asi namodia ai e hahelao.
6Idia asieto, Iehova be edeseni ai? Aigupto amo e hakauda lasi bona tano ḡaḡaena ai e hakauda, tano kaukauna, tano mai guridia, ranu-mase bona dibura-masemase tanona, ta ese se rakaia hanaimu bona ta ese se noholaiamu tanona, Diravana be edeseni ai?
7Lau ese aniani momo tanona lalonai na hakaumui vareai, ena au-huahua bona ena ḡau namodia ba moalelai totona. A umui o raka vareai negana ai egu lano o hamiroa, bona lau ahugu emui ai na ḡau dika-rohorohona ai o halaoa.
8Hahelaḡa taudia asieto, Iehova be edeseni ai? Taravatu e ḡaukaralaimu taudia na asi dibadia lau; lohia taudia na egu ai e kerereva; peroveta taudia na Baal ladana ai e perovetava, bona ḡau asi anidia e gavadiava.
9Taunabunai, Iehova na e tomu: Lau na doini na habadelaimuimu, bona garamui danu do baina habadelaidia.
10Badina be ba hanai, Kupro kone-tanodia ai ba itaia, eiava ba hesiai lao Kedara, ba tahua namonamo; ba itaia, kara inihetomana nega ta ai e vara eiava.
11Bese ta, ena be edia dirava na dia momomokakani, to bema bolodia a? A lauegu orea taudia ese hairaidia vada e boloa, ḡau asi anina vada e bololaia.
12Guba e, ina na ba dara-dokolaia, ba lalaḡalaia, lalomui bae ḡaḡae. Iehova na e herevamu.
13Badina be egu orea taudia ese dika rua vada e kara: lau, mauri ranuna helohilohina, vada e rakatanigu, bona sibodia edia ranu guridia vada e tara, e parara guridia, ranu na idia lalodiai basine mia.
14Israel na hesiai tauna a? Ia na hesiai iḡuidia ai e vara a? Matona, dahaka dainai damuga ai vada ela?
15Ieona ese vada e ḡou henia, vada e ḡou badabada. Ena tano vada e havahua; ena hanua vada e heḡiḡi dobi, asi inoholaidia ta.
16Ina danu, Memefisi bona Tapanese taudia ese oi kwaramu tubuana vada e hapararaia.
17Iehova, emu Dirava, ese dala ai e hakaumu negana ai o rakatania, una dainai ina na oi sibomu latamu ai vada o hadihoa, ani?
18Harihari Nilo sinavaina ranuna i'inuna totona Aigupto o laomu be dahaka namona ba davaria? Eiava Eufrate sinavaina ranuna i'inuna totona Asuna o laomu be dahaka namona ba davaria?

19Emu kara dika ese matamu baine hakania, bona emu raka-muri ese baine sisiba henimu. Ba diba bona ba itaia, Iehova, emu Dirava, irakatanina na ḡau dikana bona iditana. Ḡaubada Iehova Sabaota e tomu, Lau igari-henigu na oi lalomu ai se miamu.
20Badina be idau nega ai emu maduna o hakwaidua, bona emu iḡui o hamotu, oto “Hesiai karadia basina kara”. Oibe, ororo badadia iboudiai doridia ai, bona au mauridia iboudiai henudiai, oi o toma dihova, ariara hahinena na heto.
21Ḡau tamona lau ese na hadomu, abi-hidi vinena, vine korikorina uhena. Edeheto oi na vada o vara dika, uda vinena ai vada ola?
22Ena be muramura amo bona sopu momo amo ba hehuri, to emu kerere mirona na doini vairagu ai mia. Ḡaubada Iehova na e herevamu.
23Ba hereva diba a, baoto “Lau na asina miro, Baal muridiai asinala” a? Emu dala koura ai ba itaia; ba diba ede vada o kara toma. Oi na kamelo natuna e tau maurimu na heto,
24eiava uda donikina hahinena, tano ḡaḡaena ai e noho manadamu ḡauna, na heto; ena heḡaima ai lai e ha-iruamu, bona ena heḡahusi ai daika ese baine rua? Itahuna ai ta basine hekwarahi, ena nega ai idia ese bae davaria.
25Aemu ba nari, asi tamakamu basio raka; gadomu ba naria, basio ranu mase. A oi oto: Asi dalana, badina be dirava idaudia vada na ura henidia, bona idia baina ḡavadia.
26Henao tauna e davariamu negana ai e hemaraimu na heto, Israel taudia na unu bae hemarai toma, idia bona edia pavapava bona edia lohia, edia hahelaḡa taudia bona edia peroveta taudia danu.
27Badina be idia ese au ta e hereva heniamu, e tomu “Oi na tamagu”, bona nadi ta e hamaoroamu, e tomu “Oi ese o havaragu”. Badina be vada e gini muri henigu, asie vaira henigu; to edia hekwakwanai negana ai e tomamu “A tore isi ba hamaurimai”.
28A emu dirava sibomu o kara ḡaudia, be edeseni ai? Bema ihamaurimu mai dibadia emu hekwakwanai negana ai, idia hari bae tore isi; badina be, Iuda e, emu hanua na momo heḡereḡerena, emu dlrava danu unu e hoho tomamu.
29Iehova na e tomu: Dahaka dainai o maumauraigumu? Iboumui ai ese vada o daḡedaḡe henigu.
30Natumui vada na hahisidia na asi anina, idia na matadia asie kani; umui sibomui emui dare ese emui peroveta taudia vada e aladia, e gadoamu leonana na heto.
31Ina uru taumui e, Iehova ena hereva ba kamonai; Israel enai lau na tano ḡaḡaena eiava dibura-masemase tanona a? Benaini, dahaka dainai egu orea taudia na e tomu “Ai sibomai; ai na basia vasi lou” a?
32Hane-ulato ta ese ena herahera ḡaudia baine lalodia boio diba, a? Eiava headava matamata hahinena ese ena dabua basine laloa a? A lauegu orea taudia ese nega momo herea vada e lalogu boio.
33Nahuamu o tohoa namonamomu emu mata-bodaga karadia ai, taunabunai hahine dikadia danu emu dala vada o hadibalaidia.
34Bona emu dabua ai danu ogoḡami taudia, asi edia kerere taudia, raradia vada e miamu, a ruma idarena ai asio davaridia. Ini ḡau iboudiai na latamu ai,
35to o tomu “Lau na asi egu kerere; ena badu na egu amo vada eme heabi oho ani?” A itaia, lau ese baina hahemaoro henimu, oto “Asi egu kerere” dainai.
36O loa kava loa kavamu, emu dala o ha-idaua louloumu; Aigupto ese baine hahemaraimu, Asuria ese e hahemaraimu na heto.

37Ina danu, imamu na kwaramu ai heatona ai ba raka oho, badina be o abidadama henidiamu taudia na Iehova ese vada e dadaraidia, bona idia ese namomu basie habadaia.