Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Nahun

Nahun 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbalon faxa ti taani ito xa, naxan nafexi wule falane nun gbalotɔne ra, se tongoxine mi ɲanma dɛnaxan yi.
2Bosa xuiin minima, e nun soone nun yɛngɛ so wontorone gi xuina.
3Soo ragine e gima siga yɛngɛni, e silanfanne mayilenma, e tanbane luxi alo kuye sarinna! Muxu maxɔlɔxine yiren birin yi! Binbine saxi e bode fari han! Faxa muxune mi ɲanma mumɛ! Muxune e sanna radinma binbine ra.
4Na feene birin fataxi yalundena yalunyaan kunfan nan na, ɲaxalan tofaɲin nun woyimɛ ɲaxanla naxan ma yalunyaan yi siyane findima konyine ra, a yama wuyaxi tirin a kɔɛrayani.
5Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna falan ni ito ra, a naxa, “N bata keli i xili ma! N na i ya dugin lenben soma nɛn i yɛtagin xunna, n yi i ragenla yita siyane ra, yamanane yi i ya yagitareyaan to.
6N se xɔsixine wolima i ma nɛn, n yi i rayagi, i findi misaala ra.
7Nayi, naxan yo na i to, na kanna a gima nɛn i ma, a yi a fala, a naxa, ‘Niniwa taan bata kala. Nde kininkininɲɛ a ma?’ N sa i madɛndɛn muxune sɔtɛ minɛn?”
8Ɛ tan Niniwa kaane, ɛ taan fisa No-Amoni taan xa ba, naxan yi baan dɛ, igen naxan nabilinxi? A yi makantanxi baan nan na, igene nan yi a rabilinni alo taan yinna.
9Kusi yamanan nun Misiran yamanan nan yi e fangan na dan mi naxan na. Puti kaane nun Libiya kaane nan yi findixi e xɔyine ra.
10Anu, na taan suxu nɛn yɛngɛni, a muxune yi xali konyiyani. Yaxune yi e dii futene yibutuxun taan kira xunne birin na. A kuntigi suxine yi yitaxun masɛnsɛnna xɔn, a muxu gbeene birin yi xidi yɔlɔnxɔnna ra.
11Ɛ fan xunne kelima nɛn dɔlɔ xɔlɛn na, ɛ yi ɛ luxun ɛ yaxune bun, ɛ fan yi yigiyaden fen.
12Ɛ yire makantanxine birin luma nɛn alo xɔdɛn na mɔ. Muxune na a yuguyugu, a bogine yi lu yolonɲɛ e dɛ.
13Ɛ ganla mato. Ɲaxanle nan tun fa ɛ konni. Ɛ yamanan so dɛɛne bata rabi ɛ yaxune xa mumɛ! Tɛɛn bata ɛ taan so dɛɛne balan wurene gan.
14Ɛ igen namara taani yɛngɛn yɛɛ ra! Ɛ taan nabilinna yinni tɔn! Ɛ bɛndɛn malan, ɛ gbɛringbɛɛn namaxa! Ɛ bitikidine rafala!
15Nayi, tɛɛna ɛ ganma nɛn, silanfanna yi ɛ raxɔri alo suɲɛne. Ɛ wuya, ɛ wuya ayi alo suɲɛne! Ɛ findi ganla ra alo tuguminne!
16Ɛ yulane bata wuya ayi dangu sarene ra kore. Anu, ne fan luxi alo tuguminne na tugan, e tunun.
17Ɛ taan kantan muxune luxi alo tuguminne, ɛ kuntigine fan alo tuguminne na wuya ayi. E dɔxɔn sansanna ma xunbeli waxatini. Sogen na te, e tugan, e sigade mi kolon.
18Asiriya mangana, i ya yɛɛratine bata xi habadan. I ya sofa kuntigine mi fa e ramaxama. I ya yamaan bata xuya ayi geyane xun xɔn, muxu yo mi fa e malanɲɛ.

19I ya furen dandan se mi na. I maxɔlɔdene i faxama nɛn. Naxan yo na i ya fe mɛ na kanna a yiin bɔnbɔma nɛn sɛwani bayo muxu yo mi na, ɛ fe ɲaxin tɔrɔn munma naxan li dan mi naxan na.