Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Na:ihame

Na:ihame 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ninefe fi dunu ilia da ogogosu amola dunu fane legesu dawa:. Amola ilia moilai bai bagade ganodini da muni amola liligi bagadewane diala. Be Ninefe da wadela:lesi dagoi ba:mu, amola ilima doagala:su dunu da ilia liligi huluane lidili dagomu.
2Nabima! Defasu da hosi baligia fegasa manebe ba:mu, amola hosi ilia emo da gibogibosa ahoa amola sa:liode ea emo da genenagenenasa ahoa. Sa:liode amola da hehenane dagini heheda:fuli ahoa.
3Gegesu dunu huluane ilia da hosi baligia gado fila heda:le gegesa manebe, amola ilia dadi amo daiya ba:su ganodini, baba gala:i hamobe agoane ba:sa. Amola ilia dunu bagohamewane medole legei amola ilia idimu hame gala, lelegela heda:i agoane ba:sa. Amola bogogia:i amo da:iya osa:gili afia:lebe ba:sa.
4Ninefe amo da aie uda defele agoai ba:sa. Amaiba:le, Gode da ema se bagade iaha. Ea soge amo noga:i ba:beba:le, dunu fi ilia hawa: hamomusa: bagohamewane gilisi. Dunu fi ilia gilisiba:le, ilia da ea wadela:i hou lalegaguiba:le, lala:giba:le, udigili hawa: hamosu dunu defele ba:i.
5Hina Gode Bagadedafa da amane sia:sa, “Ninefe dunu! Na da dilima se bagade imunu. Nifawane da dilia abula gisa:mu, amola dilia da gogosiama:ne da:i nabadowane lalumu. Dunu fifi asi gala huluane da dilia gogosia:i amola da:i nabado amo ba:ma:ne Na da logo doasimu.
6Nifawane dili da isu ha:digibi agoane ba:mu. Amola gaha huluane di da:iya ligisili dedebomu. Amo osobo bagade fi huluane ilia diliba:le bagade beda:gia:mu.
7Be ilia dili ba:sea, ili huluane beda:ga sinidigimu. Ilia amane sia:mu, ‘Goe ba:ma Ninefe da wadela:lesi dagoi. Dunu afae da ema hamedafa asigisa, amola dunu ilia da Ninefe fi ilia dogo denesima:ne, asigi sia: hame sia:mu.’”
8Ninefe, dia dawa:lobada, dia nimi o gasa goga da Dibisi (moilai bai bagade baligi bagade Idibidi soge ganodini) amo osobo dogone fi dunu amo ilia gasa baligibala:? Amo soge ea da hano bagade gala. Amo Naile hano da Dibisi moilai bai bagade gilisisu amo sisiga:le disiba:le, gaga:su defele ba:i.
9Dibisi da Idibidi osobo dogone fi amola Suda:ne osobo dogone fi ouligi amola gasa bagade ba:i. Amola Libia fi ilia da gegemusa:, Dibisi amoma na:iyado fidisu hamoi.
10Be amomane Dibisi fi amo da mugululi asi dagoi ba:i. Ilia mano da moilai bai bagade logoga fane legei dagoi ba:i. Amola ilima ha lai dunu da Dibisi mimogo dunu amo sia:ine efega la:la:gili, mugululi afugili asili, momogili ilia ha lai dunu ilia udigili hawa: hamosu dunu hamoi dagoi.
11Ninefe fi dili amola da adini mai feloabe agoai ba:mu amola dilima ha lai dunu amo sodole hobeale masasa: dawa:mu.
12Dilia gagili sali diasu huluane da figi dulu yoi agoane ba:mu. Dunu da figi ifa ugugusia, figi dulu da faili sa:ili, ilia lafi ganodini daha.
13Dilia gegesu dunu da uda agoai, amola dia osobo dogone fi da gasa hame agoai galebe. Dilia soge logo ga:su huluane da dilia ha lai dunu udigili misa:ne doasi dagoi ba:sa amola dilia logo ga:su fesonoi huluane da laluga nei dagoi.
14Dilia ha lai dunu da dilima doaga:la:musa manebeba:le, momagema:ne hano dima amola dilia gagili sali diasu huluane gasa ima:ne hamoma. Laga osobo amo daeyane magufu sagama amola gagado dafawane gagosa heda:ma.
15Be amomane, dilia adi hamosea, dili da laluga nene bogomu amola gegene fane legei dagoi ba:mu. Dilia da danuba:ga ifa lubi na dagoi agoai dunu fi huluane ebelei dagoi ba:mu.
16Dilia bidiga lasu dunu ilia idi da gasumuni ilia idi baligi agoai ba:i. Be wali ilia da danuba: agoane hedofo hamone wa:le asi dagoi, amo hamedafa ba:sa.
17Dilia eagene ouligisu dunu da danuba: agoai galebe. Ilia da hahabe ifa lubi nanu eso diga:gala:sea wa:le ahoabe agoai, amola dunu afae da amo wa:le ahoabe sogebi hame dawa:.
18Asilia hina bagade, di! Dia eagene ouligisu dunu ilia da bogoi dagoi galebe, amola dia dunu mimogo huluane da maedafa nedigima:ne golai dialebe. Dia fi dunu da huluane goumia gado afagogoi galebe, amola ili bu oule misunu dunu da hame galebe.

19Gui da manoma aiya bahoma:ne gui legesu da hamedafa galebe, amola dilia fofa:gi da bahomu hamedei ba:sa. Musa: dilia da dunu huluane ilima mae asigili wadela:lesi dagoi. Dunu afae hobeale masunu hamedeiwane ba:i. Be wali Gode da dili gugunufinisi dagoi. Amola dunu huluane da amo sia: nabaloba, ilia da hahawaneba:le lobo fasa. Sia: ama dagoi