Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - NAHUMMU

NAHUMMU 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dihɛì diì nkó bɛnìtìbɛ̀ kɔ̀ù bɛnìtìbɛ̀ mbɛ, kɛ tú siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀, kɛ yuuku kɛ fekù bɛcĩ̀rìbɛ̀ kpɛrɛ, bɛ̀ bo yɑ̀!
2Bɛ dootitɔbɛ̀ bɛɛ̀ bɛ̀ doti, bɛ̀ fɑ̃̀ɑ̃́ nyɛdɑ́ nyɛ sisɛ̃ĩ́ kɛ̀ yɛ̀ kuɔ̀ nsɑ̃́ũ, kɛ̀ sì cokù, kɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ cɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀ urì, kɛ̀ sì pùù.
3Kɛ̀ bɛsɑ̃ndèèbɛ̀ fĩmmúnɛ̀ sisɛ̃ĩ́, kɛ̀ yɛse pĩ̀nti, kɛ̀ yɛkpɑ̃ɑ̃̀ ntu níɛ́ɛ́, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ duò kɛ kɔ̃, nkɛ̀ bɛcíríbɛ̀ còú còú, bɑ́ bɛ̀ í dò nkɛ́kɑɑ̀ nkɛ́dee, kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ bètírí.
4Ninifu ɛì kɔbɛ dibɔɔtɔ̃mmú muù tontɛ́, di wenniku nɛ̀ di kó diwɛ̀ì nɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ tie, dɛɛ̀ te kɛ̀ dì yũɔ̃nní bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ yɛbotɛ̀, kɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri tidɑɑtì kɛ̀ bɛ̀ pĩĩ ndi tɔ̃mmú.
5Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n yìtɛ́ kɛ còḿmúmu ɑ kpɛ́í, kɛ bo kɑ̃́tɛ́ fɔ̃́ nNinifu ɑ yɑɑ̀bòrì kɛ́deènní ɑ ììkɛ̀, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ yɑ̀ ɑ fɛi. Kɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔɔ dɑ wénní.
6N yóó dɑ dɑ́tínnɛ́ tiyontì nti, kɛ dɑ́ yɑ́úkùnnɛ, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɑ wénní,
7kɛ́ ndɑ yɑu kɛ cokù, kɛ tú Ninifu kpɛrɛ dò mmɛsémmɛ̀ mmɛ, òmɔù bɑ́ɑ́ ò kuɔ́ ndɛ kó mɛsémmɛ̀, òmɔù bɑ́ɑ́ ò bɑ̀ńtɛ̀.
8Fɔ̃́ nNinifu ɑ yɛ̀mmɛ̀ do nhɑ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu Tebɛsi ɛì dìì do sokɛ́ Niidi kó ikó ncuokɛ̀ kɛ̀ mɛniɛ nhò fitɛ́ kóo kɔ̀ńtɛ́ iduotí kɔ̃mɑɑ̀?
9Etiopii nɛ̀ Esibiti, dɛ kó yɛhɛkɛ̀ do kpeńnìmu mɛdiɛ̀, yɛɛ̀ do tú ɑ kó muwɛ̃rímú. Puti kɔbɛ nɛ̀ Dibii kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ dɑ nɑɑtinɛ̀.
10Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ pĩ nkɛ kònnɛ̀ kɛ dɔ̀ɔ̀ tidɑɑtì, kɛ nɑù bɛ bí icɛ imɔu miɛkɛ. Kɛ tɑ̃ɑ̃́ tɛ́tɛ́ kɛ totí sikpɑ̀ɑ̀tìbìí, kɛ boú bɛ̀ɛ̀ tu bɛnitidiɛbɛ̀ mɛfĩmmɛ.
11Fɔ̃́ nNinifu dɛ̀ tùɔ̀kɛ ɑ kó dimɔ̀nnì ndi, kɑ̀ɑ yɑ̃̀ kuyonku kɛ muɔ́ nkɛ dìu, kɛ wɑnti disɔ̀rì, ɑ bo sɔri dɛ̀ kɑ̀ɑ dootitɔbɛ̀ dɑ mɔ́ntɛ́.
12Ninifu! A cɛ̃kpetɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ fìkíè tie mmu, mùù kó yɛbɛ ketiyɛ̀ bi mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ yɛ cɑ́ɑǹtì nɑmpɛ kɛ̀ yɛ̀ pɑ̃̀nkɛ donní o nùù miɛkɛ.
13Kɑ̀ɑ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, kɑ̀ɑ cɑ̀kɛ̀ kpetɛ́ kɛ feío, kɑ̀ɑ dootitɔbɛ̀ bo nɑ kɛ́tɑ. Muhɑ̃ɑ̃́ mmuù cɔ̀útɛ́ ɑ cɑ̀kɛ̀ kó yɛkpetínyɛ̀.
14Ítɛ́nɛ̀ kɛ́dó mɛniɛ ndi bo nyɔ̃ mmɛ̀, bɛ̀ dɔ́ kɛ dí pimu, nɑnɛ̀ titɑ̃́tì, ũtínɛ̀ tiyɑɑtì, pííkúnɛ̀ yɛdombiɛ, kɛ́mɑɑ́ iduotí kɛ́pénnɛ́.
15Muhɑ̃ɑ̃́ mbo di cɔ́útɛ́, bɛ̀ bo di kuɔ mudoò miɛkɛ, bɑ́ kɛ̀ di dɔ́ dí nsũ yɛcɑ́dúɔ̀ ntɛ̃mɛ̀, bɑ́ kɛ̀ di dɔ́ dí mɑɑtɛnɛ̀ fɛcofɛ mɑmɛ̀.
16Ninifu ɛì ɑ potɑmbɛ̀ do sũmu kɛ dònnɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ dòmmɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀. Bɛ̀ ìtɛ́mu fɛcofɛ tɛ̃mɛ̀.
17Bɛ̀ɛ̀ dɑ̀kɛ mutɔ̃mmú kpɛ́í, kɛ̀ bɛ̀ sũ kɛ dònnɛ̀ fɛcofɛ, kɛ̀ bɛpɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ sũ, kɛ do ntikotɑɑ̀yòùtì ɔ̃ɔ̃ yɛ̀nní kubooku mɔ̀nnì kɛ́ndòmmɛ̀, kɛ̀ diyiè yɛ̀nní tìi cíɛ́tɛ́, ɑ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ bɑntɛ́ tì do borɛ̀.
18Asidii ɛì kɔbɛ di kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ yɛ̃̀ nkɛ duɔ́mu bɛ̀ í yóó entɛ. Munɔndɔmmú koutɛ́mu ɑ kó iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. A ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ cìɛ́tɛ́mu kɛ dèkɛ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, òmɔù í bo wèè bo bɛ̀ tìí,

19A kó mumɔmmú í mɔkɛ mutie, ɑ mɔnni í yóó miɛtɛ́. Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yo bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì ɑ kpɛ́í, bɛ̀ fɑ̃̀ɑ̃́ mbɛ bɑɑ̀ ndɛ, we mbo dɛ̀mɑrɛ̀ tɛ̃́nkɛ, wèè í yĩ̀ɛ̃́tɛ́ ɑ yóumɛ̀?