Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Números

Números 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Jehová Moisésʼga sunmakded, ega sogded:
2“Israel-dulemarga be sogo, ‘Canaán-yalase bemar dogsamalale, we-yala-bemarga-uklegoedi, wese-wese bemarga abingunai guoye:
3” ’Dad-nakwed-argan-nuedsik-yar-abinguoedi, nega-dulesulidgan-Zinʼye-nugadbo, degi, Edom-yalabo abingunai guoed. ” ’Dad-nakwed-argan-nuedsik-yar-abinguoed-onodagoedi, dad-nakwedsik Demar-Gagbid-bergunaid-dukugi onodagoed.
4Geb we-Demar-Gagbidye-nugad-duku-akar-onodagoedi, dad-nakwed-argan-nuedsik aidedagoed, Acrabimʼye-neg-nugad-nakwemaidsik naoed. Nega-dulesulidgan-Zinʼye-nugadba nasoed. Geb agine, Cades-Barneaʼse warmakoed. Geb Cades-Barneaʼgi nakwidogua, Hasar-Adarʼgi nasoed, geb Asmónʼse warmakdapoed.
5Geb Asmónʼgi dukingudabalogu, Egipto-dian-maidse warmakdapoed, geb Demar-Dummad-naidse itirdapoed.
6” ’Dad-argwanedsik-yar-abinguoedi, Demar-Dummad-naidbo abingunai guoed.
7” ’Dad-nakwed-argan-sapiledsik-yar-abinguoedi, weyob abinguoed: Demar-Dummad-naid-akar baksa be gaoed, Hor-yalase.
8Hor-yala-akar baksa be imakbaloed, Hamat dogedse. A-abingunaid nadeguoed, Zedadʼse.
9Geb degine, Zifrónʼgi nasoed, Hazar-Enánʼse bergudapoed. Wese dad-nakwed-argan-sapiledsik-yar-abinguoedi naiguoed.
10” ’Dad-nakwedsik-yar-abinguoedi, Hazar-Enán-akar-baksa onodmogoed Sefamʼse warmakoed.
11Geb Sefamʼgi aidedmogoed Aín-dad-nakwedsik-Riblaʼye-neg-nugad-naidse warmakdapoed. Geb agine, yar-abingunaidi aidedbaloed, Cineret-demar-gaka-dad-nakwedse. Ase warmakoed.
12Geb agine, Jordán-diwarba aidedbaloed, Demar-Gagbid-bergunaid-dukuse. Ase yar-abingunaid bergudapoed. ” ’We, bemar-yalaga guoed. Degine, weyobi, bemarga yar abingunanai guoed.’ ”
13Moisés weyob Israel-dulemarga igar-uksad: “We-yala na bemar wilubdakar mimimaloye. Bab-Jehová weyob soged, dadgan-dummagan-e-bakebakadga (9) uklegoye, degi, dad-dummad-Manasés-e-wagan-negabaladga uklemogoye.
14Ar ade, bato dad-dummad-Rubén-waganga, na e-gwenad-e-gwenadganba yar uklesad. Degi, dad-dummad-Gad-waganga, degine, dad-dummad-Manasés-wagan-negabaladga bato na e-gwenad-e-gwenadganba ega yar uklesmogad.
15A-sogleged, dad-dummagan-warbogwad-wagan, degine, dad-dummad-baid-e-wagan-negabalad Jericó-neggwebur-asabin Jordán-diwar-dad-nakwiardaedsik yar-gasmarye.”
16Bab-Jehová Moisésʼga sunmakded, ega sogded:
17“Wemala bemarga yar mimimaloed: Dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-Eleazar, degi, Nun-machi-Josué.
18Deginbali, dadgan-warambe-gakabogwad-iliba (12) e-dummaganga-gudimalad war-wargwen be subaloed. Amala bemarga yar mimimarmogoed.

19We-dulemala, wemalad: Dad-Judá-wagan-e-dummad, Jefone-machi-Caleb.
20Dad-Simeón-wagan-e-dummad, Amiud-machi-Semuel.
21Dad-Benjamín-wagan-e-dummad, Quislón-machi-Elidad.
22Dad-Dan-wagan-e-dummad, Jogli-machi-Buqui.
23Dad-José-machi-Manasés-wagan-e-dummad, Efod-machi-Haniel.
24Dad-José-machi-Efraín-wagan-e-dummad, Siftán-machi-Kemuel.
25Dad-Zabulón-wagan-e-dummad, Parnac-machi-Elizafán.
26Dad-Isacar-wagan-e-dummad, Azán-machi-Paltiel.
27Dad-Aser-wagan-e-dummad, Selomi-machi-Ahiud.
28Dad-Neftalí-wagan-e-dummad, Amiud-machi-Pedael.”
29We-dulemargala Bab-Jehová igar uksad, adi, we-dulemala Israel-dulemarga Canaán-yar-mimiegar.