Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Biblia - ÉXODO

ÉXODO 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Huan TOTECO quiilhui Moisés: ―Xiya xiquitati Faraón pampa na nijchijtoc para ya ihuaya itequiticahua ma moyoltetilica para huelis nijchihuas ni huejhueyi tanextili cati nijchihua iniixpa.
2Huan yeca se tonali ta huelis tiquinpohuilis moconehua huan moixhuihua nopa huejhueyi tamanti cati nijchijqui iniixpa Egipto ehuani. Quena, niquinyoltetilijtoc para xijmatica para na niDIOS, niamoTECO.
3Huajca Moisés huan Aarón yajque quiitatoj Faraón huan quiilhuijque: ―TOTECO Dios cati tihebreo masehualme tiquixmatij mitztajtanía hasta quema timoechcapanos iixpa. Quiijtohua monequi xiquincahua ma yaca imasehualhua para ma quihueyichihuatij.
4Quiijtohua sinta amo tijchihuas, mosta quichihuas ma hualaca chapolime ipan motal.
5Huan nopa chapolime quitemitise ni tali hasta ayecmo nesis talchi. Quicuase cati quentzi mocahua ama ten cati anquitojque cati amo nenpolij ica tesihuit. Huan nopa chapolime quicuase nochi cuame cati mocahua.
6Temise ipan mochaj huan ininchajchaj motequipanojcahua huan nochi sequinoc Egipto ehuani. Ipan nochi ininemilis, amotatahua yon amohuejcapan tatahua cati huejcajquiya itztoyaj amo quema quiitztoque se tamanti quej cati ama nijchihuas. Quema Moisés tanqui camanalti, moicancuetqui huan quisqui ten ichaj Faraón.
7Huan itequiticahua Faraón quiilhuijque: ―¿Hasta quema ni tacat noja techcuesolmacas? Xiquincahua ma yaca nopa masehualme ma quihueyichihuatij ininTECO Dios. ¡Ay Tanahuatijquet! ¿Ayemo tiquita para total Egipto ya tamisosolijtoc?
8Huan Faraón tatitanqui sempa ma quinnotzatij Moisés huan Aarón huan quinilhui: ―Xiyaca xijhueyichihuatij, amoTECO Dios. Pero achtohui techilhuica ajquiya inijuanti yase.
9Huan Moisés tananquili: ―Monequi nochi tiyase. Yase topilconehua hasta tohuehue masehualhua. Yase totelpocahua, toichpocahua, nochi toborregojhua huan nochi tohuacaxhua, pampa tijchihuase se hueyi ilhuit para TOTECO.
10Pero nopa Faraón quinilhui: ―Tanemijya nesi para amo ya nopa cati anquichihuase. ¿Anmoilhuíaj para na nimechcahuas anyase inihuaya nochi amosihuajhua huan amoconehua huan para amoTeco yas amohuaya?
11¡Amo! ¡Amo quej nopa elis! Xiyaca san antacame para xijhueyichihuatij amoTECO, pampa ya nopa cati anquiijtohuaj anquinequij. Huan itapalehuijcahua quinquixtijque Moisés huan Aarón iixpa Faraón.
12Huan TOTECO quiilhui Moisés: ―Xijxitahua momax ipan tali Egipto para ma hualaca chapolime huan ma quitemitica. Ma quicuaca nochi tatocti huan nochi cati mocajqui quema huetzqui tesihuit campa hueli ipan inintal.
13Huan yeca Moisés quixitajqui imax ipan tali Egipto, huan TOTECO quichijqui ma huala se ajacat campa quisa tonati huan quiilpitzqui nopa tali se tonal huan se yohuali. Huan tonili nopa ajacat ya quinhualicatoya chapolime.
14Huan nopa chapolime calajque campa hueli ipan inintal. Amo quema oncatoya imiyaca chapolime quej nopa ipan se tali, yon ayecmo quema oncas.
15Quitemitijque nopa tali hasta amo nesiyaya talchi, huan quicuajque nochi tatocti huan nochi cuatacti cati mocajtoya ipan cuame cati momanahuij quema huetzqui tesihuit. Amo teno cati xoxohuic mocajqui ipan nochi tali Egipto, yon ipan cuame, yon ipan mila.
16Huajca Faraón tatitanqui nimantzi ma quinnotzatij Moisés huan Aarón huan quinilhui: ―Nitajtacolchijtoc ica amoTECO Dios huan ica amojuanti,
17pero nimechtajtanía para san ni huelta techtapojpolhuica notajtacol. Huan ximotatajtica ica amoTECO Dios por na para ma techtalcahui ni tatzacuiltili cati temictía.
18Huan Moisés quisqui ichaj Faraón, huan motatajti ica TOTECO por ya.

19Huan TOTECO quipatac iojhui nopa ajacat, huan mocuetqui se chicahuac ajacat campa temo tonati huan quinhuicac nopa chapolime huan quinmajcajqui ipan Hueyi At cati itoca Chichiltic. Huan amo mocajqui ipan Egipto yon se chapoli.
20Pero TOTECO quichijqui para Faraón ma moyoltetili huan ma amo quincahuili ma yaca nopa israelitame.
21Huajca TOTECO quiilhui Moisés: ―Xijxitahua momax para ilhuicac, huan ipan nochi tali Egipto ma onca se tzintayohuilot cati nelyayahuic huan tilahuac hasta huelis tiquitzquis.
22Huajca Moisés quitananqui imax para ilhuicac, huan oncac se tzintayohuilot nelhueyi ipan tali Egipto.
23Para eyi tonati amo aqui hueliyaya quiita cati icalnechca huan amo aqui quisqui ipan ichaj. Pero ipan nochi ininchajchaj nopa israelitame oncayaya taahuili.
24Huajca nopa Faraón tatitanqui ma quinotzatij Moisés huan quiilhui: ―Xiyaca xijhueyichihuatij amoTECO, huan xiquinhuicaca nojquiya amoconehua, pero ma mocahuaca nica amoborregojhua inihuaya amohuacaxhua.
25Pero Moisés tananquili: ―¡Amo tihuelise! Monequi techcahuas ma tiquinhuicaca nopa tapiyalme para nopa tacajcahualisti cati tijtatise para tijmacase TOTECO Dios.
26Huajca nojquiya totapiyalhua yase tohuaya. Yon se tapiyali amo hueli tijcajtehuase pampa monequi tiquintapejpenise sequij inijuanti cati titemacase quema tijhueyichihuase TOTECO Dios. Huan amo tijmatise taya tapiyalme tiquintequihuise hasta tiajsise nepa.
27Pero TOTECO quichijqui para Faraón ma moyoltetili huan amo ma quincahuili ma yaca.
28Nojquiya Faraón quiilhui Moisés: ―Techtalcahui huan ximomocuitahui para ayecmo techixtachiliqui sempa. Ipan nopa tonali quema timonextiqui noixpa, timiquis.
29Huan Moisés quinanquili: ―Cuali cati tiquijtojtoc. Ayecmo quema nimitzitas sempa.