Text copied!
CopyCompare
Tjukurpa Palya - Exodus

Exodus 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ka piṟuku Mayatja Godalu wangkangu Mosela, “Ara maḻaku mayatja panya Piiṟalakutu. Panya ngayulu palunya munu palumpa wati mayatja tjuṯa kuḻu kurunpa wituwitu palyaṉu ngayulu tjanala miṟangka kutjupa kutjupa nyanga tjuṯa witulya puḻkangku palyantjikitjangku.
2Alatjiṉa palyaṉu nyura nyakunytjatjanungku ngula nyurampa tjitji tjuṯangka tjakultjunkunytjaku, pakaḻi puḻiri tjuṯangka kuḻu, panya ngayulu kutjupa kutjupa tjuṯa nyanga Itjipanya nguraṟa tjuṯangka witulya puḻkangku palyaningi tjana tjituṟu-tjituṟurinytjaku, alatji nyura tjanala tjakultjunkuku ngula. Munu nyara palulanguṟu nyura uwankarangku nyakunytjatjanungku nintiringkula kulilku panya mulapa ngayulu Mayatja Godanya.” Alatji Godalu Mosela wangkangu.
3Ka palulanguṟu Aaronnga pula maḻaku anu Piiṟalakutu munu pula palula wangkangu, “Mayatja Godalu, panya aṉangu Iipuṟu tjuṯaku Mayatjangku ngalinya iyaṉu nyuntulakutu palumpa tjukurpa nyuntula tjakultjunkunytjaku. Alatji paluṟu nyuntunya wangkanyi, ‘Nyuntu panya ngayula rawa alatjiṯu tungunpunganyi. Yaalaṟa nyuntu piiwiyaringkula ngayula wangaṉarangku kulilku? Wanyu ngayuku aṉangu tjuṯa wantir'iyala tjana ngayunya ankula waḻkuntjaku ilytjingka.
4Palu nyuntu kulilwiyangku wantira tungunpungkunyangkampa ngayulu mungawinki tjiṉṯilyka tjuṯa nyuntumpa ngurakutu iyalku Itjipalakutu.
5Ka paluṟu tjana wirkaṟa manta winki tjutuṟa patilku mungilyi mulatu, ka nyura manta nyakunytjikitjangku puṯu nyakuku. Ka paluṟu tjana uwankara alatjiṯu ngalkula wiyalku ukiṟi panya kunaṯangku atuṟa tjara wantinytjitja, munuya puṉunguṟu kuḻu nyaḻpi uwankara ngalkula wiyalku.
6Munuya paluṟu tjana ankula nyuntumpa ngurangka tjarpara tjaalyngaṟaku, nyuntumpa wati mayatja tjuṯaku waḻingka kuḻu, munuya panya Itjipanya nguraṟa uwankaraku waḻingka kuḻu tjarpara tjaalyngaṟaku. Uwa, mungilyi mulapa nyurala wirkankuku, panya ngura pala Itjipala ngaṉmanypa palu puṟunypa wirkankunytja wiyaṯu ngaṟangi.’” Nyanga alatji Moselu Piiṟala tjakultjunu Godaku panya wangka. Munu palulanguṟu pula pakaṟa anu mayatja panya Piiṟanya wantikatira.
7Ka pula ankunyangka Piiṟaku wati mayatja tjuṯangku palula tjapiningi wangkara, “Yaaltjiṯu aṟangku wati nyangantu nganampa kura palyalku? Wantir'iyala aṉangu Israelkunu tjuṯa tjana ankula tjanampa Mayatja Godanya waḻkuntjaku. Panyatja kulinma, panya nganampa ngura nyanga Itjipanya kura mulararingu.”
8Ka wati waṟkatjarangku ankula Mosenya pulanya Aaronnga aḻṯira maḻakungku ngalya-katingu Piiṟalakutu. Ka pulala wangkangu, “Uwa, palyaya ara munuya nyurampa Godanya waḻkunma. Palu tjakultjuraṉi, ngananya tjana kuḻuya ananyi?”
9Ka Moselu wangkangu, “Nganaṉa ananyi uwankara tjitji kuḻu, tjiḻpi, pampa, katja, uṉṯalpa kuḻu. Munula kuka nganampa kuḻu katinyi tjiipi nanikuta tjuṯa, puluka tjuṯa kuḻu. Panya nganaṉa ankula nyarangka inkara pukuḻarira Mayatja Godanya waḻkulku.”
10Ka Piiṟalu palula anaṟa wangkangu, “Wiya, nyuntu tjinguṟu ngunti wangkanyi. Nyura tjinguṟu uwankara wirtjapakantjikitjangku kulini ngura nyanganguṟu. Ka Mayatja Godalumpa wanyu nyuranya mulapa aṯunymaṟa kanyilku? Wiya, ngayulu minyma tjitji kuḻu wantir'iyantja wiyangku kanyini nyura ngura nyangatja wantikatira wirtjapakantjaku-tawara.
11Ka nyura wati kutju ara munuya Mayatja Godanya nyarangka waḻkunma, panya palunyakitjangku nyura ngayula rawangku tjapiningi.” Ka palulanguṟu wangkara wiyaringkunyangka Piiṟaku wati mayatja tjuṯangku Mosenya pulanya paiṟa iyaṉu.
12Ka palulanguṟu Mayatja Godalu wangkangu Mosela, “Maṟanku katula ngura Itjipala katuwanungku, kaya tjiṉṯilyka tjuṯa mulapa ngalya-wirkankuku, munuya pitjala ukiṟi, puṉu uwankara paamangka pakaltjingantja ngalkula wiyalku, uwankara panya kunaṯangku tjara atuṟa wantinytja tjuṯa.”
13Ka mulapaṯu Moselu palumpa tjukara katuṉu ngura panya Itjipala katuwanungku, ka Mayatja Godalu iyaṉu waḻpa puḻka kakaraṟanguṟu ka puḻkaṟa wangkangi kaḻaḻa waṟa munu munga waṟa. Munu mungawinki mulapa waḻpa panya paluṟu tjiṉṯilyka mungilyi ngalya-katingu.
14Ka winki mulatu tjaalyngaṟangu manta Itjipala lipiwanungku, panya tjiṉṯilyka mungilyi mulapa palu puṟunypa iriti ngaṟanytja wiya munu panya maḻangka kuḻu nyanga puṟunypa piṟuku ngaṟanytja wiya alatjiṯu.
15Ka tjiṉṯilyka paluṟu tjana warpungkula alatjiṯu tjutuṟa patinu ngura winki, ka uwankara maṟuringu. Munuya ukiṟi mai uwankara ngalkuningi panya kunaṯangku tjara atuṟa wantinytja tjuṯa. Munuya kaana tjuṯangka mai munu nyaḻpi puṉutja uwankara kuḻu ngalkuṉu. Ka ngura pala Itjipala uwankarangka nyaḻpi munu ukiṟi ngaṟanytja wiyaringu.
16Ka Piiṟalu mapalku wati waṟkatjara iyaṉu Mosenya pulanya aḻṯira ngalya-katinytjaku. Munu wangkangu pulala, “Ngayulu kura mayatja nyurampa Godala tungunpungangi, munuṉa nyupalila kuḻu kulintja wiyangku wantingi kurangku.
17Katju pula ngayuku ngaḻṯuringama munuṉi pula kalypangku kurantja wiyangku wantima ngayuku kuranguṟu. Wanyu pula Mayatja Godala tjapila, ka nyanga tjiṉṯilyka tjuṯa wiyala nganaṉa ilunytjaku-tawara.”
18Ka Moselu Piiṟanya wantikatira ankula Mayatja Godala tjapinu.

19Ka mulapaṯu paluṟu waḻpa panya palunya kampa kutjupaṟa iyaṉu wiluṟaranguṟu puḻka mulapa, ka puḻkaṟa wangkara tjiṉṯilyka winki uṟu puḻkakutu uṉṯuṟa wiyaṉu. Ka palulanguṟu tjiṉṯilyka kutjupa nyinanytja wiya alatjiṯu ngaṟangi ngura panya Itjipala.
20Palu piṟuku Mayatja Godalu Piiṟanya tungun-tungunpa palyaṉu kulilwiyangku wantinytjaku, ka paluṟu Israelkunu tjuṯa wantir'iyantja wiyangku kanyiningi.
21Ka nyanganguṟu Mayatja Godalu wangkangu Mosela, “Maṟanku katula munu wiḻitjura ilkaṟikutu, ka munga maṟu mularariku ngura pala Itjipala winkingka. Kaya aṉangu Itjipanya nguraṟa tjuṯa kuṟutjara puṟunypa para-ngaṟaku, munuya puṯu alatjiṯu nyakuku.”
22Ka Moselu mulapaṯu maṟa katuṟa wiḻitjunu ilkaṟikutu, ka puḻkaṟa mulapa maṟuringu Itjipala winkingka. Munu rawa alatjiṯu ngaṟangi tjiṉṯu maṉkurpa.
23Kayanku Itjipanya nguraṟa tjuṯangku puṯu ngaparku nyangangi. Munuya uwankara waḻi unngu kutju nyinangi uṟilkutu pakantja wiya tjiṉṯu panya maṉkurpa maṟu ngaṟanyangka. Kaya Israelkunu tjuṯa kutju pukuḻpa nyinangi, panya palumpa tjanampa mauṉṯaṟa kaḻaḻa ngaṟangi ngura panya tjana nyinanytjanya.
24Ka piṟuku Piiṟalu wati kutju iyaṉu Mosenya aḻṯira ngalya-katinytjaku, munu pitjanyangka palula wangkangu, “Palya nyura uwankarangku ankula waḻkunma nyurampa Mayatja Godanya, minymangku, tjitjingku kuḻu. Palu nyurampa tjiipi, nanikuta, puluka tjuṯaya katinytja wiyangku wantikati nyangangka.”
25Ka Moselu wangkangu, “Wiya, utila kuka tjuṯa kuḻu katima, panya nganampa kuka tjuṯanguṟu nganaṉa ngurkantaṟa tjara punganyi munu tiliwakaṟa Mayatja Godanya unganyi paluṟu nganampa pukuḻarinytjaku.
26Palulanguṟula nganampa kuka uwankara katinyi tjara kutjupa wantikatinytja wiyangku, panya nganaṉa ma-wirkaṟa walytjangku ngurkantankuku kuka kutjupatjara pungkula Mayatja Godanya ungkula waḻkuntjikitjangku. Palu nganaṉa ankunytja kuwaripangka puṯu ngaṉmanytju ngurkantananyi.”
27Palu Mayatja Godalu piṟuku Piiṟanya palyaṉu tungunpungkunytjaku, ka paluṟu tjananya wantir'iyantja wiyangku alatjiṯu kanyiningi.
28Munu paluṟu wangkangu Mosela palumpa mirpaṉarira, “Pakaṟa ara munu nyanganguṟu piṟuku maḻaku pitjanytja wiyariwa. Tjinguṟu nyuntu piṟuku ngayulakutu pitjanyangkampa ngayulu wangkaku nyuntunya iluntankunytjaku.”
29Ka palulanguṟu Moselu wangkangu Piiṟala, “Palya, nyuntu wangkanyangkaṉa kulinu, munuṉa kuwari ankula piṟuku nyuntulakutu pitjanytja wiya alatjiṯu.”