Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Bisisu

Bisisu 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amo esohaga, Debola amola Bela:ge (Abinoa:me egefe) da amo gesami hea:i.
2“Hina Godema nodoma! Isala:ili dunu da gegemusa: dawa:iou, ilia da gegesu hahawane fidimu sia:i.
3Dilia hina bagade nabima! Noga:le dawa:ma! Na da ninia Isala:ili Hina Godema gesami hea:mu amola gesami hea:su liligi dumu.
4Hina Gode! Di da Sie goumi fisili, amola Idome soge amoga ahoanoba, osobo bagade da fofogolalu yagugui amola gibu da muagadodili sa:i. Dafawane, hano da mu mobi amo ganodini dialu, osobo bagadega sa:i.
5Sainai Hina Gode da manebeba:le, goumi huluane da fofogoi. Hina Gode! Isala:ili dunu ilia Gode!
6Sia:maga (Anade egefe) amola Ya:iele da esalea, dunu amola ga:mele amola bidi lasu dunu da Isala:ili sogega hame misi. Ilia da logo fonobahadi la:ididili asi.
7Debola! Isala:ili moilai gilisisu da dunu hame esalebe agoane ba:i. Amalalu, di da misi. Di da Isala:ili fi ilia ame defele misi dagoi.
8Isala:ili dunu da gaheabolo ogogosu ‘gode’ liligi ilima fa:no bobogebeba:le, gegesu bagade ilia soge ganodini ba:i. Isala:ili dunu 40,000 agoane gilisi amo ganodini, lobo danoma:ne gala:su goge agei amola da:igene gaga:su liligi hame ba:i.
9Na da Isala:ili ouligisu dunu ilima bagade asigisa. Amola dunu da mae hihini hahawane fidimusa: misi, na da ilima bagade asigisa. Hina Godema nodoma!
10Dilia! Dunu da ahea:iya:i dougi amoga fila heda:su dunu! Amo sia: olelema! Amola dili emoga fawane ahoasu dunu! Dilia sia:ma!
11Nabima! Dunu bagohame da gu hano amogai gilisili wele sia:nana. Ilia da Hina Gode Ea hasalasu hou amola Isala:ili dunu ilia hasalasu hou olelesa. Amalalu, Hina Gode Ea fi dunu da ilia moilai fisili, mogodigili gudu sa:i.
12Debola! Bisima! Bisima! Gesami hea:ma! Bisima! Bela:ge, Abinoa:me egefe di! Ba:le gaidi godiwane masa! Dia ha lai dunu di afugili lai, amo oule masa!
13Amalalu, fa:no noga:le bobogesu dunu da ilia ouligisu dunuma gagadomusa: gudu sa:i. Ilia da gegemusa: momagele, Hina Godema gilisi.
14Ilia da Ifala:ime soge fisili, fagoa gudu misi. Ilia da Bediamini fi dunu ilima fa:no bobogei. Dadi gagui ouligisu dunu da Ma:igie soge fisili misi. Amola, ilia fidisu ouligisu dunu da Sebiula:ne sogega misi.
15Isaga fi ouligisu dunu da Debola amo sigi misi. Dafawane! Isaga fi da misi dagoi. Bela:ge da misiba:le, ilia da ema fa:no bobogele, fagoa gudu doaga:i. Be Liubene fi dunu da afafai. Ilia da misunu o hame misunu, hame dawa:i galu.
16Ilia da abuliba:le mae misini, sibi ouligima:ne ouesalula:? Ilia abuliba:le, sibi ouligisu dunu sibima wele sia:su amo nabima:ne, ouesalula:? Ma! Liubene fi da afafai dagoi ba:i. Ilia da misunu o hame misunu, hame dawa:i galu.
17Ga:de fi dunu da Yodane Hano eso mabe la:ididili esalebe ba:i. Da:ne fi dunu da ilia dusagai ouligima:ne esalebe ba:i. A:sie fi dunu da hano bagade bega: ouesalebe ba:i.
18Be Sebiula:ne fi dunu amola Na:fadalai dunu da bogosa:besa:le mae dawa:le, gegesu amoga gilisi.

19Hina bagade dunu da Da:ina:ge moilai bai bagade, Megido Hano bega: dialu, amoga gegemusa: misi. Ga:ina:ne hina bagade dunu da gegei, be hame hasalasiba:le, silifa noga:i liligi hame gaguli asi.
20Fedege sia: agoane, gasumuni da muagado asili, amoga gegei. Ilia da hina bagade Sisela ema gegei.
21Gaisione Hano da filigala:le neda:le, amo dunu huluane mini asili, gaguli asi. Na da gasawane mogodigili masunu!
22Amalalu, hosi da hehenane misini, osoboga ha:giwane osa:i.
23Hina Gode Ea a:igele dunu da amane sia:sa, “Milose soge amo aligima:ne gagabuma. Dunu huluane amogawi esala, amo aligima:ne gagabuma. Ilia da Hina Godemagale gegemusa: hame misi.”
24Hibe (Ginaide dunu) amo ea uda da hahawane bagade. E da uda huluane abula diasu amo ganodini esalebe uda, amo ilia hahawane hou baligisa.
25Sisela da ema hano edegei. Be e da dodo maga:me ema i. E da gebo sefe gugu, yaeya noga:iwane amo ganodini sali, gaguli misini ema i.
26E da abula diasu goge agei, lobo afae amo ganodini gaguli, hawa: hamosu dunu ea ha:ma, lobo eno amo ganodini gagui. E da Sisela fane, ea dialuma goudai. E da ea dialuma amo abula goge agei amoga soi dagoi.
27E da muguni bugili, diasa:ili, amo uda ea emo gadenene osoboga sa:ili, bogoi dagoi.
28Sisela ea ame da fo misa:ne agenesi amoga ba:i. E da ifa gigiadomai hobea:ga gadili ba:lalu. E amane adole ba:i, “Ea sa:liode da abuliba:le hedolo hame maha? Ea hosi da abuliba:le hedolo hame buhagisala:?”
29Ea bagade dawa:su fidisu uda ilia da ema amane adole i, amola e da hisu hima adole ialala, amane,
30“Ilia da liligi lama:ne amola afafane ima:ne hogolala. Dadi gagui dunu da afae afae a:fini afae o aduna lamu. Sisela da abula ida:iwane lamu. Amola abula ida:iwane amuni liligi, ea uda galogoa gisa:gima:ne, amo lamusa: hogolala.”
31Hina Gode! Dima ha lai dunu huluane da Sisela ea bogoi defele bogomu da defea. Be Dima dogolegei dunu da eso mabe ea diga:i defele diga:mu da defea.” Amalalu, Isala:ili soge ganodini da ode 40 amoga olofosu fawane ba:i.