Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Bisisu

Bisisu 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eso afaega, Sa:masane da Filisidini moilai bai bagade ea dio Ga:isa amoga asili, wadela:i hamosu uda gousa:i. E da amo uda gilisili golai.
2Ga:isa dunu fi da Sa:masane da esalebe nababeba:le, ilia da amo moilai bai bagade sisiga:le, moilai logo ga:su amoga e gagumusa: oulelu. Ilia da gasi ganodini ouiya:le lelu. Ilia agoane dawa:iou, “Ninia da oulelu, hahabedafa Sa:masane medole legemu.”
3Be Sa:masane da golale, gasimogoa wa:legadole, e da moilai logo ga:su bagade (ga:su huluane, ifa amola logo huluane) amo mugululi fasili, gisawane, agolo amoga dunu da Hibalone moilai bai bagade ba:su, amoga gaguli asi.
4Amalalu, Sa:masane da uda Solege fago amo ganodini esalu ea dio amo Dilaila, ema asigiba:le, lamusa: dawa:iou.
5Filisidini hina bagade biyale gala da Dilaila ema misini, amane sia:i, “Di Sa:masane hohonoma. Ninia da habodane e lale, la:gima:ne amola ea hou amoga hasalasima:ne, amo hogoi helema. Amalalu, ninia afae afae dima 1,100 silifa fage imunu.”
6Amaiba:le, Dilaila da Sa:masanema amane sia:i, “Na da dima edegesa. Dia gasa bagade hou da habidili mahabela:? Dunu da di la:gili, dia gasa hedofamusa: da habodane hamoma:bela:?”
7Sa:masane da bu adole i, “Ilia da gahe hame bioi gaheabolo dadi gosalo fesuale gala amoga na la:gisia, na da dunu eno defele gasa hame ba:mu.”
8Amaiba:le, Filisidini hina bagade da Dilaila ema gahe hame bioi gaheabolo dadi gosalo fesuale gaguli misi. Amoga, e da Sa:masane la:gi dagoi.
9Dilaila da sia:beba:le, dunu eno da diasu la:ididili sesei ganodini wamo ouesalebe ba:i. E gasa bagade wele sia:i, “Sa:masane! Filisidini dunu da manebe goea!” Be Sa:masane da amo dadi gosalo hedolo fi. Ilia da gobea ha:i laluga nei dibi agoane hedolowane fi. Amaiba:le, Filisidini dunu da ea gasa bagade wamolegei bai hame dawa:i.
10Dilaila da Sa:masane ema amane sia:i, “Di da nama ogogoiba:le, na da gagaoui dunu agoai ba:sa. Nama moloiwane adoma. Dia gasa hedofama:ne, dunu da habodane di la:gima:bela:?”
11E bu adole i, “Ilia da efe gaheabolo (amoga liligi da musa: hame la:gi) amoga na la:gisia, na da eno dunu defele, gasa hame ba:mu.”
12Amaiba:le, Dilaila da efe gaheabolo lale, Sa:masane la:gi dagoi. Amalalu, e da gasa bagade wele sia:i, “Sa:masane! Filisidini dunu da manebe!” Dunu eno da diasu la:ididili wamo ouesalebe ba:i. Be Sa:masane da amo efe dasai gobea ha:i defele fi.
13Dilaila da Sa:masane ema amane sia:i, “Di da nama bu ogogoiba:le, na da gagaoui dunu agoane ba:sa. Dunu da habodane di lagima:bela:?” Sa:masane da bu adole i, “Di da na dialumasa fesuale amo amunasuga amunasea amola mae fadegala masa:ne ifa amoga nodomenesisia, na da dunu eno defele gasa hame ba:mu.”
14Dilaila da Sa:masane amo ea masele da:iya, fene golama:ne susui. Amalalu, e da ea dialumasa fesuale amo amunasuga amuni. Mae fadegama:ne, e da ifaga nodomenesi. Amalalu, e da bagade wele sia:i, “Sa:masane! Filisidini dunu da manebe!” Be e da nedigili, ea dialuma hinabo amuni amo fadegai dagoi.
15Amalalu, Dilaila da ema amane sia:i, “Di da habodane nama asigisa amo sia:sala:? Di da udiana agoane nama ogogoiba:le, na da gagaoui agoane ba:sa. Dia gasa bagade hou amo ea wamolegei bai, da nama hame olelei.”
16Eso huluane mae fisili, e da Sa:masanema adole ba:lalu. E da eso huluane sia:ga gegenabeba:le, Sa:masane da hele bagade nabi.
17Helebeba:le, e da moloiwane ea gasa bagade hou amo ea wamolegei bai ema olelei. E amane sia:i, “Na dialuma hinabo da hamedafa damusu. Na lalelegei eso amoga na da Na:salaide hou hamoma:ne, ilia da na Godema i. Na dialuma hinabo da damui dagoi ba:sea, na da dunu eno defele, gasa hame ba:mu.”
18Dilaila da Sa:masane da ema moloidafa olelei dagoi ba:i. Amaiba:le, e da Filisidini hina bagade ema sia: adole iasi, amane, “Afadafa fawane bu misa! E da nama moloiwane olelei!” Amalalu, ilia da misini, muni dabe ema ima:ne gaguli misi.

19Dilaila da Sa:masane ea masele da:iya fene golama:ne sususu. Amalalu, e da dunu eno misa:ne wele sia:i. Amo dunu da Sa:masane ea dialuma sa fesuale gala damuni fasi. Amalalu, Dilaila da Sa:masane ougima:ne, ema gadele sia:su. Bai Sa:masane ea gasa da fisi dagoi ba:i.
20Amalalu, Dilaila da amane wele sia:i, “Sa:masane! Filisidini dunu da manebe!” E da nedigili, amane dawa:i, “Na da musa: agoane hahawane masunu.” Be Hina Gode da e yolesi dagoi, amo e da hame dawa:iou.
21Amalalu, Filisidini dunu da Sa:masane afugili, ea si aduna duga:le fasi. Ilia da e Ga:isa moilaiga oule asili, balase sia:inega la:gili, ema se iasu diasu hawa: hamomusa: logei. E se iasu diasu ganodini gagoma amola widi goudalalu.
22Be ea dialuma hinabo da muni bu heda:lalebe ba:i.
23Filisidini hina bagade huluane da hahawane lolo manusa: amola ilia ogogosu ‘gode’ amo Da:igone ema gobele salasu bagade ima:ne gilisi dagoi. Ilia da amane gesami hea:i, “Ninia ‘gode’ da fidibiba:le, ninia da ninia ha lai dunu Sa:masane hasali.”
24-
25Ilia da hahawane gilisili hedebeba:le, amane sia:i, “Sa:masane misa:ne wele sia:ma! E da nini hahawane ba:ma:ne hedemu da defea.” Ilia da Sa:masane se iasu diasuga gadili oule misini, ilia da hahawane ba:ma:ne hedema:ne sia:i. Ilia da e da igi dunibugi bagade aduna dogoa leloma:ne sia:i. Filisidini dunu da Sa:masane ba:loba, ilia da ilia ‘gode’ma bagadewane nodomusa: gesami hea:i, amane, “Amo dunu da ninia soge wadela:lesi amola ninia dunu bagohame medole legei. Be ninia ‘gode’ da hamobeba:le, ninia da e hasali dagoi.”
26Goi afae da Sa:masane lobolele, oule ahoasu. Sa:masane da ema amane sia:i, “Na da dunibugi amoga diasu da gagui amo digili ba:mu galebe. Na da ilima baligisiagamu hanai galebe.”
27Amo diasu ganodini da dunu amola uda bagohame gilisili esalebe ba:i. Filisidini hina bagade biyale gala huluane esalebe ba:i. Diasu ea figisu da:iya dunu amola uda 3,000 agoane esalebe ba:i. Ilia da Sa:masane ba:lalu amola ilia hahawane ba:ma:ne, e se nabawane hedemusa: bagadewane wele sia:su.
28Amalalu, Sa:masane da Godema sia:ne gadoi, amane, “Hina Gode Bagadedafa! Dia na bu dawa:loma! Na da ha:giwane Dima edegesa. Di nama na gasa bagade hou bu afaewane nama ima. Amasea, na da afadafa fabeba:le amo Filisidini dunu da na si duga:le fasi ilima dabemu.”
29Amaiba:le, Sa:masane dadunibugibagade aduna diasu dogoa dialu amo afae da lobodafa eno lobo fofadi amoga gaguli, gasawane fusu.
30E amane wele sia:i, “Na amola Filisidini dunu da gilisili bogomu da defea.” E da gasa bagade fubiba:le, diasu da mugululi, Filisidini hina bagade biyale gala amola dunu huluane amoga fana sa:i. Huluane da bogogia:i. Sa:masane da ea bogoi eso amoga da Filisidini dunu medole legei amo ilia idi da ea esalebe eso amoga medole legei amo ilia idi baligi dagoi.
31Ea yolali amola ea sosogo fi dunu eno da ea da:i hodo lala misi. Amo ilia gaguli, ea eda Manoua amo ea bogoi salasu Soula amola Esedoule dogoa sogebi dialu, amoga uli dogone sali. Sa:masane da ode 20amoga Isala:ili dunu ilia ouligisu esalu.