Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hina

2 Hina 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Balofede gilisisu amoga balofede afae ea uda didalo da Ilaisiama asili, amane sia:i, “Hina! Nagoa da bogoi. Di da dawa:! E da Godema nabasu dunu galu. Be wali, dunu afae amo nagoa ea lai dabe amo dabe lamusa: da na dunu mano aduna amo ea udigili hawa: hamoma:ne, amo lala misi dagoi.”
2Ilaisia da bu adole ba:i, “Na da di fidima:ne, adi hamoma:bela:? Dia diasuga da adi liligi ganabela:?” E bu adole i, “Na da liligi hamedafa gala. Be na da olife susuligi disu osoboga hamoi ofodo afae fawane gala.”
3Ilaisia da ema amane sia:i, “Di da dia na:iyado fi dunu ilima asili, ilima osoboga hamoi ofodo hame di gilisidafa, amo da ilima fa:no imunusa: lidila masa.
4Amalu, di amola dia mano, dilia da diasu gelabo ganodini sa:ili, logo ga:sili, muni olife susuligi osoboga hamoi ofodo amo nabama:ne, sogasasalima. Afae afae da nabai ba:sea, hisu ligiagagama.”
5Amaiba:le, didalo amola ea mano ilia diasu ganodini sa:ili, logo ga:silalu, olife susuligi osoboga hamoi ofodo fonobahadiga di, amo lale, ea mano da ema gaguli manu, eme da osoboga hamoi ofodo boboga amo gelaba sogasasali.
6Huluane da nabaiba:le, eme da ea manoma eno ganabela:le adole ba:i. Ea mano afae da amane adole i, “Amo fawane galu! Eno hame!” Amalalu, olife susuligi sogasalalu da ebelei ba:i.
7Didalo da balofede dunu Ilaisiama bu asili, Ilaisia da ema amane sia:i, “Olife susuligi di da bidi lale, dia lai dabe hame i dialebe, amo ima! Amalu, fa:no di da bidi di amola dia mano dilia lamu defele dialebe ba:mu.”
8Eso afaega, Ilaisia da Siuneme moilaiga asili, amoga esalebe bagade gagui uda ba:i. Bagade gagui uda da Ilaisia ha:i manusa: hiougi. Amalalu, e da eso huluane Siuneme moilaia ahoanoba, e da ea diasua fawane ha:i nafufusu.
9Bagade gagui uda da egoama amane sia:i, “Na dawa:, amo dunu ania diasua momafunanebe, amo da Gode Ea hadigi dunu.
10Ania da diasu da:iya gadodi fonobahadi sesene, amogai diaheda:su ligisili amola dedesu fisu fafale, amola fila heda:su fafale, amola amo ganodini gamali bugisimu. E da habogala anima masea, e da amogai esalusu hamoma:mu.”
11Eso afaega Ilaisia da Siunemega buhagili, ea sesei amoga helefimusa: heda:i.
12E da ea hawa: hamosu dunu Gihaisai, amo bagade gagui uda amo ema misa:ne sia:ma:ne asunasi. Uda da ema doaga:loba,
13Ilaisia da Gihaisaima amane sia:i, “E da ninia hanaidafa huluane noga:le i. Amo dabe agoane, ania da e habodane fidima:bela:? Amabela:? Na da hina bagade o dadi gagui wa:i ouligisu amoma ea hou nodone olelema:ne masa:bela:?” Be uda da bu adole i, “Na da wali esaloma:ne liligi defele da na fidafa amo ganodini diala. Na da defeawane esala!”
14Ilaisia da Gihaisaima amane adole ba:i, “Amaiba:le, na da e fidima:ne adi hamoma:bela:?” E da bu adole i, “E da egefe hame. Amola egoa da da:i hamoi.”
15Ilaisia da amane sia:i, “E guiguda: misa:ne sia:ma!” Didalo da misini, logo holeiga aligi.
16Ilaisia da ema amane sia:i, “Ode enoga wali wewaba, di da dunu mano ouga:mu.” E fofogadigili amane sia:i, “Ae! Agoane mae ogogoma! Bai di da Gode Ea dunu.”
17Be Ilaisia ea sia:i defele, ode enoga amo galuwane, e da dunu mano lalelegei.
18Ode bobaligila asili fa:no, bugi gamisu esoga, amo dunu mano ha afaega hahabe, edala hawa: hamomusa: asi. Eda da bugi gamisu hawa: hamosu dunu ili bisili hawa: hamonanu.

19Hedololewane, e da edama amane wele sia:i, “Na dialuma sebe! Na dialuma sebe!” Eda da ea hawa: hamosu dunuma amane sia:i, “Amo mano emema ouga:ne gaguli masa.”
20Hawa: hamosu dunu da ea:mema ouga:ne gaguli asi. Ea:me da e emo da:iya fei dialobawane esomogoa doaga:loba, mano da bogoi
21Eme da mano ouga:ne heda:le, Ilaisia ea sesei amo ganodini ea diaheda:su da:iya ligisi. Amalu, asili logo ga:si.
22E da egoa misa:ne wele, ema amane sia:i, “Dia hawa: hamosu dunu amo dougi afae goeguda: oule misa:ne sia:ma! Na da balofede Ilaisia ba:la masunu. Na da e ba:lalu hedolo bu misunu.”
23Egoa da ema amane adole ba:i, “Abuliba:le di da wali esoga masa:bela:? Wali da Sa:bade hame amola Oubi Gaheabolo Lolo Nabe eso hame!” Uda da bu adole i, “Mae dawa:ma!”
24Ea sia:beba:le, ilia dougi da:iya fisu ligisi. E da hawa: hamosu dunuma amane sia:i, “Dougi da hehenama:ne sesemasa! Na sia:beba:le fawane, gebe masa!”
25E da asili, Ilaisia ea esalebe sogebi, Gamele Goumiga doaga:i. Ilaisia da uda e sedagawane manebe ba:le, ea hawa: hamosu dunu Gihaisaima amane sia:i, “Ba:ma! Siuneme uda da manebe goea!
26Hedolo ema asili, amola adi hou e amola egoa amola ea manoma doagabela:le naba ba:ma.” Uda da Gihaisaima, hou huluane ema gala da defea sia:i.
27Be e da Ilaisiama misini, e da ea midadi beguduli, ea emo gagui. Gihaisai da e fuli gamusa: amai, be Ilaisia da amane sia:i, “E yolesima! E da bagadedafa da:i dioi amo di da hame ba:sala:? Amola Hina Gode da amo hou nama hamedafa adoi.”
28Uda da ema amane sia:i, “Hina! Na da dunu mano lamusa: adole ba:bela:? Na da dima na hanai dawa:i, amo mae gaguia gadoma:ne sia:i!”
29Ilaisia da Gihaisaima ba:le ganone, amane sia:i, “Hedolodafa! Na galiamo lale, hedolo masa. Di da logoa ahoana dunu gousa:sea, amo bisili mae sia:sa:ima! Hedolodafa asili, diasua doaga:le, na galiamo lale, mano bogoi amo dabua gadodili gagulaligima.”
30Uda da Ilaisiama amane sia:i, “Na da Hina Gode da esala amola di da esala, amo dafawaneyale dawa:beba:le, agoane ilegele sia:sa. Na da di hamedafa yolesimu!” Amaiba:le, ele galu buhagi.
31Gihaisai da hidadea asili, Ilaisia ea galiamo amo bogoi mano dabua gado gagulaligi. Be mano da sia: afae o fogobe hame ba:i. Amaiba:le, Gihaisai da Ilaisia logoa gousa:musa: buhagili asili, ema amane sia:i, “Amo mano da hame wa:legadoi.”
32Ilaisia da doaga:le, e da hisu sesei ganodini sa:ili ba:loba, mano bogoi da diaheda:su fafai da:iya dialebe ba:i.
33E da logo ga:sili, Hina Godema sia:ne gadoi.
34Amalu e da bogoi mano da:iya mogosusuli, migagadenene, diaheda:i.
35Ilaisia da wa:legadole, sesei ganodini lalu, amalu bu asili, bogoi da:iya, hi musa: hamoi, amo defele bu hamoi. Amo mano da fesuale agoane hadisia:nanu, ea si fadegai.
36Ilaisia da Gihaisaima wele, mano amo ea eme wema:ne sia:i. Eme da manoba, Ilaisia da ema amane sia:i, “Diagofe da goea!”

37E da Ilaisia ea midadi osoba gudu ea odagi digili dia:sa:i. Amalu egefe lale, oule asi.
38Eso afaega, ha: bagade amo sogega doaga:i. Ilaisia da Giliga:le moilaiga buhagi. E da balofede gilisisu olelelaloba, e da ea hawa: hamosu dunuma, lalu didili, gobele nasu ofodo bagade amo ganodini, hu amola dadami gilisili bibiogone, gobema:ne sia:i.
39Dunu afae da hedama:ne fodole nasu lamusa:, sogega asi. E da ganagu efe ba:beba:le, ea gaguli misunu defele, ganagu faili, gaguli asili, abenane dadamuni, gobele nasu ofodo ganodini salawene, eno ha:i manu amoma gilisilisi. Be amo ganagu ilia hou, e da mae dawa:le agoane hamoi.
40Ilia da hu amola dadami bibiogone gobei amo manusa: soga:sasali. Be ilia da amo na ba:lalu, Ilaisiama ha:giwane sia:i, “Bogosu liligi da gobele nasu ofodo ganodini gala!” Amalu, ilia da amo ha:i manu hamedei ba:i.
41Ilaisia da amane sia:i, “Falaua (gala:ine goudai) gaguli misa!” E da amo lale, gobele nasu ganodini sanasili, amane sia:i, “Ilia moma:ne, hu amola dadami bibiogoi eno soga:salima!” Ilia da lale naba:loba, noga:idafa ba:i.
42Eso enoga, dunu afae da Ba:ile Sia:lisia moilaiga Ilaisiama misini, ema agi ga:gi 20 agoane (amo da amo odega bali degabo gami amoga hamoi) amola wahawane fai gala:ine fage, gaguli misi. Ilaisia da ea hawa: hamosu dunuma, e da amo balofede dunu gilisisu ilia manusa:, ima:ne sia:i.
43Be ea hawa: hamosu dunu da bu adole i, “Amo ha:i manu da dunu 100 agoanega sadima:ne manu defele hame ba:mu.” Be Ilaisia da amane sia:i, “Ili moma:ne, ilima ima! Bai Hina Gode da amane sia:sa, ‘Ilia da sadini nanu, eno hame mai dialebe ba:mu.’”
44Amaiba:le, Ilaisia ea hawa: hamosu dunu da amo ha:i manu ilia midadi ligisilalu, amola Hina Gode Ea sia:i defele, ilia huluane da nanu sadiba:le, oda hame mai dialebe ba:i.