Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Annabinↄ gã̀ gbɛ̃ke nanↄ ↄ́ↄ dↄ̀ Ɛlisaa à pì: Ma zã kũ à de n gbɛ̃ ũ gà. Ń dↄ̃ kũ n gbɛ̃ pì Dikiri vĩna vĩ. A fĩnade tɛn su à ma nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gbɛ̃nↄn planↄ sɛ́tɛ a zↄ̀nↄ ũ.
2Akũ Ɛlisa pìnɛ: Bↄ́n ń ye mà kɛnnɛɛ? Ǹ omɛnɛ, bↄ́n ń vĩ n kpɛ́nn? À pì: Makũ n zↄ̀bleri, nísi kũ à kú tùruu gũn baasiro má pↄ́ke vĩro.
3Akũ Ɛlisa pì: Ǹ gɛ́ bàai ǹ ta korinↄ gbɛkagbɛka n gbɛ̃dakenↄa ń pínki, àgↄ̃ dasi,
4ń gɛ̃ kpɛ́n ǹ zɛ́ tatanlɛ kũ n nɛ́nↄ, ǹgↄ̃ nísi káka ta pìnↄ gũn, ta kũ à pà ńgↄ̃ ditɛ kpado.
5Akũ nↄgbɛ̃ pìi fùtɛ à bò a kĩnaa à gɛ̀ɛ kɛ lɛ. À gɛ̃̀ kpɛ́n kũ a nɛ́nↄ à zɛ́ tàta, òtɛn ta dↄnɛ, akũ àtɛn nísi kákan.
6Kũ ta pìnↄ pà pínki, à pì a nɛ́nↄ dokenɛ à ta pãnde dↄarɛ, akũ à pìnɛ ta ke kun doro, akũ nísi pìi yonaa zɛ̀.
7À gɛ̀ɛ à ò Luda gbɛ̃ pìinɛ, akũ Luda gbɛ̃ pìi pì: Ǹ gɛ́ ǹ nísi pì yía ǹ fĩna boo, mↄkↄ̃n kũ n nɛ́nↄ ánigↄ̃ pↄ́ ble kũ a kpara kũ à gↄ̃̀ↄo.
8Zĩkea Ɛlisa gɛ̀ɛ Sunɛmu. Nↄgbɛ̃ tↄ́de ke kú gwe, à nàkaraa à pì, à pↄ́ ble a bɛa, akũ à pↄ́ blè. Zaa gↄrↄ birea tó àtɛn gɛ̃tɛ, àdi bↄtɛ à pↄ́ ble gwe.
9Akũ nↄgbɛ̃ tↄ́de pìi pì a zãnɛ: Má dↄ̃ kũ gbɛ̃ kũ àdigↄ̃ gɛ̃tɛ la gɛ̃̀n baaakↄ̃ pì bi Luda gbɛ̃mɛ súsu.
10Ò kpɛ́nɛ bo ó kpɛ́ musu ò gádo ditɛnɛ gwe kũ teburuuo kũ gbàao kũ fitilaao. Tó à sù ó gwa, anigↄ̃ kipa gwe.
11Zĩkea kũ Ɛlisa sù gwe, à gɛ̃̀ a kpɛ́ pìn à wùtɛ.
12Akũ à pì a zĩkɛri Geazinɛ. Ǹ Sunɛmu nↄgbɛ̃ pì sísi. Kũ à a sìsi, akũ à sù à zɛ̀ Ɛlisa arɛ.
13Akũ Ɛlisa pì Geazinɛ: Ǹ onɛ à nibↄkɛnaa kɛ̀wɛrɛ manamana. Bↄ́n à ye ò kɛarɛ sↄ̃ↄ? À ye ò yãke oarɛ kínanɛ ke zĩ̀kari don'arɛdenɛ yá? Akũ nↄgbɛ̃ pìi pì: Pↄ́ke tɛn kĩama ma gbɛ̃nↄ tɛ́ro.
14Akũ Ɛlisa Geazi là à pì: Bↄ́n à de ò kɛnɛɛ? Akũ Geazi wèa à pì: Too, à nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ke vĩro, akũsↄ̃ a zã zĩ kũ̀.
15Akũ Ɛlisa pì: Ǹ a sísi. Kũ à a sìsi, akũ à sù à zɛ̀ kpɛ́lɛlɛa.
16Akũ Ɛlisa pìnɛ: Ziki mandara'i ĩnigↄ̃ nɛ́gↄ̃gbɛ̃ kũna n ↄĩ. Akũ nↄgbɛ̃ pìi pì: Oi ma dikiri Luda gbɛ̃, ǹsun makũ n zↄ̀bleri kɛkɛro.
17Akũ nↄgbɛ̃ pìi nↄ̀ↄ sì. Kũ wɛ̃̀ɛ pìi kà, à nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ lákũ Ɛlisa ònɛ nà.
18Kũ nɛ́ pìi kɛ̀ zↄ̃kↄ̃, akũ zĩkea à gɛ̀ɛ à a de lè bura kũ pↄ́kɛ̃rinↄ.

19Akũ à pì a de pìinɛ: Ma mìi! Ma mìi! Akũ a de pìi pì a zĩkɛriinɛ: Ǹ nɛ́ pì sɛ́ ǹ tá kãao a danɛ.
20Kũ à a sɛ̀ à tà kãao a danɛ, akũ a da pìi a sɛ̀ à dì a gbála. Kũ ifãntɛ̃ kà mìdangura, akũ à gà.
21Akũ à a sɛ̀ à dìdi kãao Luda gbɛ̃ pì kpɛ́n à a wùtɛ a gádoa, akũ à bò à zɛ́ tàtaalɛ.
22Akũ à a zã sìsi à pìnɛ: Ǹ zĩkɛrinↄ doke gbarɛmɛnɛ kũ zaakio. Má ye mà gɛ́ Luda gbɛ̃ kĩnaa likalika.
23Akũ à a lá à pì: À kɛ̀ dera ntɛn gɛ́ a kĩnaa gbãraa? Mↄ dufu ke kámmabogↄrↄ zĩn gbãraro. Akũ nↄgbɛ̃ pìi pì: Yãke kunlo.
24À gàarii yĩ̀ zaakinɛ à dìa, akũ à pì a zĩkɛriinɛ: Ǹ a kpakɛ ò gɛ́. Ǹsun zɛro, séto ma ònnɛ.
25Ò dà zɛ́n ò gɛ̀ɛ Luda gbɛ̃ pì kĩnaa zaa Kaamɛli kpi musu. Kũ Luda gbɛ̃ pìi a è tɛ́ zaa zã̀, à pì a zĩkɛri Geazinɛ: Ǹ Sunɛmu nↄgbɛ̃ gwa, à tɛ́ dire!
26Ǹ bàa lɛ́ ǹ gɛ́ daalɛ, ń a la, tó à aafia kũ a zão kũ a nɛ́o. Akũ nↄgbɛ̃ pìi wèa à pì: Aafiaamɛ!
27Kũ à kà Luda gbɛ̃ kĩnaa kpi pìi musu, akũ à a kũ̀ a gbáa. Kũ Geazi sù à ↄ sↄ̃i, akũ Luda gbɛ̃ pìi pì: Ǹ a tó. A nɛ̀sɛɛ yàka, ama Dikiri abire ùtɛmɛnɛ, adi omɛnɛro.
28Akũ nↄgbɛ̃ pìi pì: Ma dikiri, ma nɛ́gↄ̃gbɛ̃ wɛ́ kɛ̀mman yá? Mádi pi ǹsun ma kɛkɛroroo?
29Akũ Ɛlisa pì Geazinɛ: Ǹ n asa dↄmma ǹ ma gò sɛ́ ǹ gɛ́. Tó n dakarɛ kũ gbɛ̃keo, ǹsun fↄ kpáaro. Tó gbɛ̃ke fↄ kpàmma sↄ̃, ǹsun wero. Ǹ gɛ́ ǹ ma gòo pì na nɛ́ pì arɛa.
30Akũ nɛ́ pì da pì: Kũ Dikiri kunnaao kũ n kunnaao mani tá n sariro. Akũ Ɛlisa bò à tɛ́i.
31Geazi dò arɛ à gɛ̀ɛ à gòo pìi nà nɛ́ pì arɛa, ama adi kĩni ke kɛro, adi yĩgãro. Akũ Geazi ɛ̀ra à gɛ̀ɛ à dà Ɛlisalɛ à pìnɛ: Nɛ́ pì dí futɛro.
32Kũ Ɛlisa kà bɛ pìn, à nɛ́ pìi è wutɛna a gádoa gɛ̀ ũ.
33Akũ à gɛ̃̀ nɛ́ pìii ado, à zɛ́ tàta à wɛ́ kɛ̀ Dikiria.
34Akũ à wùtɛ nɛ́ pìia. À lɛ́ pɛ̀ a lɛ́a à wɛ́ pɛ̀ a wɛ́n à ↄ dàda a ↄnↄn. Lákũ à wùtɛ nɛ́ pìia nà, akũ a mɛ̀ɛ kɛ̀ lↄ́gↄlↄgↄ.
35Ɛlisa fùtɛ à zɛ̀ à táa ò kpɛ́ pìn à gɛ̀ɛ à sù, akũ à ɛ̀ra à wùtɛ nɛ́ pìia dↄ. Akũ nɛ́ pì yĩ sã̀ gɛ̃̀n suppla à wɛ́ wɛ̃̀.
36Akũ Ɛlisa Geazi sìsi à pìnɛ: Ǹ Sunɛmu nↄgbɛ̃ pì sísi. Kũ à à sìsi à sù, akũ Ɛlisa pìnɛ: N nɛ́n dí.

37Akũ à kùtɛ à mìi pɛ̀tɛ a gbá sarɛ à a nɛ́ pìi sɛ̀ à bò kãao.
38Ɛlisa tà Giligala. Gↄrↄ birea nà kú bùsuu pìn. Annabinↄn kátɛ a arɛ, akũ à pì a zĩkɛriinɛ: Ǹ dàga di tɛ́a, ń dò kuku annabi dínↄnɛ.
39Kũ ń gbɛ̃ke gɛ̀ɛ dò pↄ́nↄ wɛtɛ bura, akũ à bò sɛ̃̀ntɛ boboa. À a nɛ́ bòbo à kà a uta lɛ́baran à pà. Kũ à sùo, akũ ò pàrapara ò kà dòn, gbɛ̃ke dↄ̃ lákũ à de nàro.
40Kũ ò dòo pìi dã̀ gbɛ̃ pìnↄnɛ ò pↄ́ bleo, kũ ò lɛ́ kɛ̀, ò wiki lɛ̀ ò pì: Luda gbɛ̃, ga kú do'oro pìn. Akũ odi fↄ̃ ò blèro.
41Akũ Ɛlisa pì: À flawa sɛ́ à suo. Akũ à dã̀ à kà do'oro pìn à pì: Ǹ kpaatɛńnɛ ò ble. Akũ sɛwɛ pìi làka do'oron.
42Gbɛ̃ke bò Baali Salisa à sù Luda gbɛ̃ pìinɛ kũ burodi kũ ò kɛ̀ kũ pↄ́wɛ káakuo mɛ̀n baro kũ gbado dufuo. Akũ Ɛlisa pì: Ǹ kpá gbɛ̃nↄa ò só.
43Akũ a zĩkɛri a là à pì: Gbɛ̃ pìnↄ kà gbɛ̃nↄn basↄↄro, deran mani abire kpaatɛńnɛ nàa? À wèa à pì: Ǹ kpáḿma ò só, zaakũ Dikiri pì oni só, a kpara ni gↄ̃.
44Akũ à kpàḿma, ò sò, a kpara gↄ̃̀ lákũ Dikiri ò nà.