Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 2 Reye

2 Reye 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pẽdra wẽrãda b̶asia. Idji quimara Ãcõrẽneba bed̶eabari basía. Maʌ̃ pẽdra wẽrãba Eliseoa jarasia: –Mʌ̃ quima querasira bʌ nezoca basía. Bʌa cawa b̶ʌa idjia Ãcõrẽra bio waya b̶asida. Baribʌrʌ idji jaid̶asid̶e paratada diai bara b̶asia. Maʌ̃da jẽda diaẽ́ b̶ʌ bẽrã id̶i maʌ̃ parata djibariba mʌ̃ warrarãda umena edad̶e zeya idji nezocarãda b̶ead̶amãrẽã.–
2Maʌ̃ne Eliseoba idjía iwid̶isia: –¿Mʌ̃a bʌra sãwã carebai? Mʌ̃́a jaradua: ¿cãrẽda diguid̶a erob̶ʌ nẽdobuei carea?– Pẽdra wẽrãba panusia: –Nẽdobuei carea mʌ̃ diguid̶a ni cãrẽ sid̶a neẽ́ quirua. Ab̶abe zoco zaqued̶e nedragada maãrĩ eroquirua.–
3Maʌ̃ne Eliseoba jarasia: –Bʌ de caita b̶ea ẽberãrãmaa wãped̶a zoco ne neẽ́ b̶eada zocãrã iwid̶idua.
4Edaped̶a bʌra, bʌ warrarã sid̶a diguid̶a wãnaped̶a bʌ ded̶e ed̶a wãbadara jũãtrʌd̶adua. Maʌ̃be bʌa erob̶ʌ nedragara maʌ̃ zoco b̶ead̶e bira weadua. Birasira ãyã b̶ʌ wãnadua.–
5Ara maʌ̃da pẽdra wẽrãra wãsia. Zocoda zocãrã iwid̶iped̶a idjira, idji warrarã sid̶a diguid̶a wãnaped̶a dji ed̶a wãbadara jũãtrʌsid̶aa. Maʌ̃be dji warrarãba maʌ̃ zoco b̶eara ab̶a ab̶a dji papamaa edesid̶aa nedragaba bira tʌcuamãrẽã.
6Jũma bira tʌd̶acarea pẽdra wẽrãba idji warraa jarasia dewara zocoda enemãrẽã. Baribʌrʌ warraba jarasia zocora waa neẽ́da. Ara maʌ̃da nedraga idji zocod̶e erob̶ʌra waa piaẽ́ basía.
7Pẽdra wẽrãba Ãcõrẽneba bed̶eabari Eliseomaa jarad̶e wãsia. Maʌ̃ne Eliseoba jarasia: –Maʌ̃ nedragara nẽdobued̶e wãdua. Nẽdobueped̶a bʌ quima querasiba parata diaida b̶ad̶ara diadua. Dji parata b̶ed̶aba bʌra, bʌ warrarã sid̶a necai panania.–
8Ewari ab̶a Eliseora Suneʌ̃ purud̶aa wãsia. Mama wẽrã parata bara b̶ʌba idjía jarasia ne cod̶e zemãrẽã. Maʌ̃ carea Suneʌ̃naa wãbʌrʌza Eliseora maʌ̃ wẽrãma ne cobadjia.
9Maʌ̃ wẽrãba idji quimaa jarasia: –Mʌ̃a cawa b̶ʌa jãʌ̃ ẽberã dadjimaa ne cod̶e zebarira wãrãda Ãcõrẽneba bed̶eabarida.
10Maʌ̃ bẽrã dadji de ʌ̃rʌ̃ de zaqueda idji itea od̶ia. Maʌ̃ne ed̶a cʌd̶ada, mesada, bugueda, ĩbĩrã sid̶a b̶ʌd̶ia idji zebʌrʌd̶e mama cãĩmãrẽã.–
11Mãwã oped̶ad̶acarea ewari ab̶a Eliseora jũẽped̶a de zaqued̶e cãĩne wãsia.
12Mama Eliseoba idji nezoca Guiezia nãwã jarasia: –Naʌ̃ de djibari wẽrãda trʌ̃ne wãdua.– Ara maʌ̃da Guieziba trʌ̃ne wãped̶a wẽrãra idjimaa zesia.
13Maʌ̃be Eliseoba Guiezia jarasia: –Idjía jaradua: “Bʌa dai itea bio bia osia. ¿Daiba bʌ itea cãrẽda od̶i? ¿Bʌa quĩrĩã b̶ʌca daira bʌare Israeld̶ebema boro ume wa idji sordaorã boro ume bed̶ead̶ida?”– Wẽrãba panusia: –Mʌ̃a ni cãrẽ sid̶a quĩrĩãẽ́a. Mʌ̃ ẽberãrã tãẽna b̶ʌ bẽrã necai b̶abaria.–
14Maʌ̃ne Eliseoba idji nezoca Guiezia iwid̶isia: –¿Idji itea cãrẽda od̶i?– Guieziba panusia: –Cawaẽ́a, baribʌrʌ idjira warra neẽ́ b̶ʌa idjab̶a idji quimara drõãda quirua.–
15Maʌ̃ne Eliseoba jarasia: –Idjira wayacusa trʌ̃ne wãdua.– Ara maʌ̃da Guieziba trʌ̃ne wãsia. Wẽrãra zeped̶a de zaqued̶e ed̶a wãbada caita nũmesia.
16Maʌ̃be Eliseoba idjía jarasia: –Za uru poad̶e ara naʌ̃ jed̶ecod̶e bʌa warrada toped̶a bara erob̶aya.– Wẽrãba panusia: –Mãwã jararãdua, mʌ̃ boro. Ãcõrẽneba bed̶eabari, mʌ̃ra cũrũgarãdua.–
17Eliseoba jarad̶a quĩrãca dewarabema poad̶e wẽrãra b̶iogoa b̶eped̶a warra tosia.
18Maʌ̃ warra warid̶acarea ewari ab̶a dji zezamaa wãsia. Dji zezaba dewararã ume néuda ewa panasid̶aa.

19Cawaẽ́ne warrara nãwã b̶ia nũmesia: –¡Aguid̶ii, mʌ̃ borora pua nũmʌa! ¡Mʌ̃ borora pua nũmʌa!– Maʌ̃ carea dji zezaba idji nezocaa jarasia: –Mʌ̃ warrara dji papamaa ededua.–
20Ara maʌ̃da idji nezocaba dji warrara bara edaped̶a dji papamaa edesia. Maʌ̃be dji papaba warrara b̶acarad̶e erob̶asia ab̶a umatipa. Maʌ̃ne warrara jaid̶asia.
21Ara maʌ̃da dji papaba idjira ʌ̃taa Eliseo de zaqued̶aa edeped̶a Eliseo cʌd̶ad̶e b̶ʌsia. Maʌ̃be ẽdrʌped̶a dji ed̶a wãbadara jũãtrʌsia.
22Idji quimada trʌ̃ped̶a nãwã jarasia: –Mʌ̃ djuburia burroda ab̶a idjab̶a nezocada ab̶a mʌ̃maa diabuedua. Mʌ̃ra isabe Eliseomaa wãya. Jũẽped̶a ara maʌ̃da jẽda zeya.–
23Dji quimaba iwid̶isia: –¿Bʌra cãrẽ cãrẽã id̶i idjimaa wãbʌrʌ? Ʌ̃nãũbada ewariẽ́a ni jed̶eco djiwid̶iẽ́a idji ume ãbaa Ãcõrẽa iwid̶id̶i carea.– Wẽrãba panusia: –Jũmawãyã crĩcharãdua.–
24Maʌ̃be wẽrãba idji chũmeira burro ʌ̃rʌ̃ jʌ̃biped̶a dji nezocaa nãwã jarasia: –Isabe wãnia. Mʌ̃a jaraẽ́bʌrʌ ni maãrĩ bid̶a ʌ̃nãũnaẽ́a.–
25Ara maʌ̃da wãnaped̶a Carmelo eyad̶e Eliseo b̶ʌma jũẽsid̶aa. Eliseoba tʌmʌba ãdji zebʌdada unusid̶e idji nezoca Guiezia jarasia: –Acʌdua, Suneʌ̃ purud̶ebema wẽrãra zebʌrʌa.
26Idji audiab̶arid̶e pira wãdua. Iwid̶idua idjida, dji quimada, dji warra sid̶a bia panʌ cawaya.– Ara maʌ̃da idji nezocara pira wãsia. Maʌ̃ne wẽrãba panusia: –Daira jũmaena bia panʌa.–
27Eyad̶e Eliseo b̶ʌma jũẽsid̶e wẽrãba Eliseo jĩrũne jida cob̶esia bed̶ea djuburiai carea. Maʌ̃ bẽrã Guiezira araa dogosia wẽrã ãyã b̶ʌi carea. Baribʌrʌ Eliseoba jarasia: –Idu b̶ʌdua. Naʌ̃ wẽrãra bio sopua b̶ʌa. Baribʌrʌ Ãcõrẽba mʌ̃́a cawabiẽ́ b̶ʌa cãrẽ cãrẽã jãwã sopua b̶ʌda.–
28Maʌ̃ne wẽrãba jarasia: –Mʌ̃ boro, mʌ̃ra sopua b̶ʌa mʌ̃ warrada jaid̶ad̶a bẽrã. ¿Mʌ̃a warrada bʌ́a iwid̶isica? ¿Mʌ̃a jarasiẽ́ca mʌ̃ra cũrũgarãmãrẽã?–
29Ara maʌ̃da Eliseoba Guiezia jarasia: –Bʌa cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra bio trãjʌ̃ cob̶ʌped̶a naʌ̃ wẽrã ded̶aa isabe wãdua. Mʌ̃ bacuruda ededua. Isabe wãida b̶ʌ bẽrã ẽberãda unusira bed̶earãdua. Ẽberãba bʌ́a bed̶eaibʌrʌ, panurãdua. Naʌ̃ wẽrã ded̶e jũẽped̶a mʌ̃ bacurura idji warra quĩrãdarra ʌ̃rʌ̃ cob̶ʌdua.–
30Maʌ̃ne dji warra papaba Eliseoa jarasia: –Ãcõrẽ zocai b̶ʌ quĩrãpita, bʌ quĩrãpita bid̶a wãrãneba jaraya: bʌda wãẽ́bʌrʌ, mʌ̃ sid̶a wãẽ́a.– Maʌ̃ bẽrã Eliseora idji ume wãsia.
31Guiezira ãdji na wãsia. Jũẽped̶a Eliseo bacurura dji warra quĩrãdarra ʌ̃rʌ̃ cob̶ʌsia. Mãwãmĩna cãrẽ sid̶a sãwãẽ́ basía. Ara maʌ̃da Guiezi jẽda wãbʌrʌd̶e Eliseora ota unusia. Maʌ̃ne Guieziba nãwã jarasia: –Warrara ʌ̃rẽbaẽ́ basía.–
32Eliseo jũẽsid̶e dji warra jaid̶ad̶ara idji cʌd̶ad̶e urraju nũmasia.
33Ara maʌ̃da idub̶a ed̶a wãped̶a dji ed̶a wãbadara jũãtrʌ nũmʌsia. Maʌ̃be Ãcõrẽa iwid̶isia.
34Iwid̶iped̶a idji cʌd̶ad̶e dji warra ʌ̃rʌ̃ b̶arrub̶ari cob̶esia. Idji iteda dji warra itema b̶ʌsia. Idji dauda dji warra dauma b̶ʌsia. Idjab̶a idji jʌwada dji warra jʌwa ʌ̃rʌ̃ b̶ʌsia. Mãwã cob̶ʌd̶e warra jaid̶ad̶ara jʌ̃wʌ̃rʌ̃ãsia.
35Maʌ̃be Eliseora piradrʌped̶a arima pʌrrʌa nĩbaped̶a wayacusa dji warra ʌ̃rʌ̃ b̶arrub̶ari cob̶esia. Maʌ̃ne warrara b̶arima siete jaisaped̶a dau ogasia.
36Eliseoba Guiezira trʌ̃ped̶a nãwã jarasia: –Dji warra papara trʌ̃ne wãdua.– Ara maʌ̃da trʌ̃ne wãsia. Dji papa zesid̶e Eliseoba jarasia: –Bʌ warrara edadua.–

37Ara maʌ̃da dji papara ed̶a wãped̶a Eliseo jĩrũ caita chĩrãborod̶e b̶arru cob̶esia. Maʌ̃be idji warrara edaped̶a ẽdrʌsia.
38Ewari ab̶a Eliseora Gilgald̶aa wãsia. Maʌ̃ druad̶e jarrabada baraasia. Mama Eliseora Ãcõrẽneba bed̶eabadarã ume ãbaa dji jʌre panʌne idji nezocaa nãwã jarasia: –Cuguru waib̶ʌad̶e Ãcõrẽneba bed̶eabadarã itea ne djudua.–
39Maʌ̃ne cobada chiruada ab̶aʌba mẽã jʌrʌd̶e wãsia. Jʌrʌ b̶ʌd̶e jʌ̃cara zau b̶ʌda unusia. Maʌ̃ tada idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌd̶e pe edaped̶a jẽda wãsia. Maʌ̃gʌra pichia toacuaped̶a dji cuguru waib̶ʌa dju nũmʌne ed̶a b̶ʌsia. Baribʌrʌ idjia adua b̶asia maʌ̃gʌra cod̶acada.
40Wid̶acarea maʌ̃ djicora jed̶ecasia. Baribʌrʌ cobʌdad̶e ãdjirãba b̶ia jarasid̶aa: –¡Ãcõrẽneba bed̶eabari Eliseo, naʌ̃ djicora dadji beabari bara b̶ʌa!– Maʌ̃ carea ãdjirãba cod̶aẽ́ basía.
41Eliseoba jarasia: –Harinada maãrĩ enenadua.– Eliseoba maʌ̃ harinara dji cuguru waib̶ʌad̶e ed̶a b̶ʌped̶a nãwã jarasia: –Id̶ibʌrʌ jed̶ecad̶adua cod̶i carea.– Cobʌdad̶e maʌ̃ djicora dadji beabari neẽ́ b̶asia.
42Mãwãnacarea Baal-salisa purud̶eba ẽberãda Eliseomaa zesia. Maʌ̃ ẽberãba idji néu naãrã ewad̶ad̶ebemada Eliseo itea enesia. Paʌ̃ cebada od̶ada veinte, trigo djiwid̶i ewad̶a sid̶a cʌmʌne enesia. Maʌ̃be Eliseoba idji nezocaa jarasia: –Naʌ̃da Ãcõrẽneba bed̶eabadarãa cobidua.–
43Idji nezocaba jarasia: –Naʌ̃ maãrĩ quiruba ¿mʌ̃a sãwã cien ẽberãrãda ne cobi?– Eliseoba panusia: –Naʌ̃da Ãcõrẽneba bed̶eabadarãa cobidua. Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌa: “Ãdjirãba cod̶aped̶a ad̶ubaya.”–
44Mãwã jarad̶a bẽrã Eliseo nezocaba maʌ̃ra jed̶ecasia maʌ̃ cien ẽberãrãba cod̶amãrẽã. Cod̶aped̶a ad̶ubasia Ãcõrẽba jarad̶a quĩrãca.