Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sinɑmbu II

Sinɑmbu II 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɔ̃ɔ teeru kurɔ ɡoo u nɑ Eliseen mi. N deemɑ win durɔ u rɑɑ wɑ̃ɑwɑ Gusunɔn sɔmɔn bwɑ̃ɑbu wuuru sɔɔ. Yerɑ kurɔ wi, u Elisee nɔɔɡiru sue u nɛɛ, wee nɛn durɔ wi u sɑ̃ɑ wunɛn sɔm kowo u ɡu. A mɑɑ yɛ̃ mɑ u Yinni Gusunɔ nɑsie. Yerɑ u durɔ ɡoon dibu nɛni. Durɔ wiyɑ u nɑ u nɛn bibu yiru mwɑ. U bu kuɑ yobu.
2Yerɑ Elisee u nùn bikiɑ u nɛɛ, mbɑ kon kpĩ n nun kuɑ. A mɑn sɔ̃ɔwɔ ye ɑ mɔ yɛnuɔ. Mɑ kurɔ wi, u nùn wisɑ u nɛɛ, yinni, nɑ ǹ ɡɑ̃ɑnu ɡɑnu mɔ yɛnuɔ, mɑ n kun mɔ ɡum fiiko ɑkpɑrɑbɑ sɔɔ.
3Mɑ Elisee u nùn wisɑ u nɛɛ, ɑ doo ɑ ɡbɛ̃ɑ bɔkurɑ wunɛn berusebu kpuron mi kpɑ ɑ kɑ nu nɑ dɑbi dɑbinu.
4À n turɑ wunɛn yɛnuɔ, ɑ duo wunɛn dirɔ kɑ wunɛn bibu kpuro i tii diru kɛnusi. Yen biru kpɑ ɑ ɡum mɛ wisi wisi ɡbɛ̃ɛ ni sɔɔ. Nin ni nu yibɑ kpɑ ɑ ni yi bee tiɑ.
5Sɑɑ yerɑ kurɔ wi, u seewɑ u Elisee deri. Mɑ u dɑ u tii ɡɑmbo kɛnusi wi kɑ win bibu. Mɑ bii be, bɑ nùn ɡbɛ̃ɛ ni tĩimɔ u ɡum mɛ wisimɔ.
6Sɑnɑm mɛ ɡbɛ̃ɛ ni, nu yibɑ yerɑ u win bii turo sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ mɑɑ mɑn ɡbɛ̃ɛru wɛ̃ɛmɑ. Yerɑ bii wi, u nɛɛ, ɡbɛ̃ɑ kpɑ. Mɑ ɡum mɛ, mu yɔ̃rɑ.
7Yen biruwɑ u dɑ u Elisee deemɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ ye yɑ koorɑ. Mɑ Elisee u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ doo ɑ ɡum mɛ dɔrɑ kpɑ ɑ kɑ mɛn ɡobi dii bi kɔsiɑ. Kpɑ ɑ yi yi tie yi, i n dimɔ i n kɑ wɑ̃ɑ wunɛ kɑ wunɛn bibu.
8Sɔ̃ɔ teeru Elisee u sɑrɔ Sunɛmuɔ. N deemɑ kurɔ ɡobiɡii ɡoo wɑ̃ɑ mi, mɑ kurɔ wi, u nùn suuru kɑnɑ u nɑ u di win mi. Sɑɑ mɑɑ dɔmɑ ten di, ù n sɑrɔ mi, miyɑ u rɑ ɡɛre u di.
9Yerɑ kurɔ wi, u win durɔ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, durɔ wi u rɑ sɑre mini, Gusunɔn tɔn dɛɛrowɑ u sɑ̃ɑ.
10A de su ɡidɑmbisɑ bɑni bɛsɛn dirun wɔllɔ. Kpɑ su kpinu doke mi kɑ tɑbulu kɑ kitɑru kɑ fitilɑ. Kpɑ durɔ wi, u n dɑ n wɑ̃ɑ mi, ù n nɑ.
11Sɔ̃ɔ teeru Elisee u mɑɑ wurɑ mi, yerɑ u deemɑ bɑ ye kpuro bɑnɑ. Mɑ u dɑ u kpunɑ mi.
12Mɑ u win sɔm kowo ɑluwɑɑsi wi bɑ rɑ soku Gehɑsi ɡɔrɑ u dɑ u kurɔ wi sokumɑ. Yerɑ u dɑ u nùn sokɑ. Mɑ kurɔ wi, u nɑ u yɔ̃rɑ Eliseen wuswɑɑɔ.
13Elisee u Gehɑsi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ kurɔ wi sɔ̃, wee u sun bɛɛrɛ doke nɛ kɑ wunɛ. Tɛ̃ mbɑ u kĩ su nùn kuɑ. U kĩ su win durom mɛ u sun kuɑ sinɑ boko sɔ̃? Ǹ kun mɛ tɑbu sunɔ? Adɑmɑ kurɔ wi, u wisɑ u nɛɛ, nɑ wɑ̃ɑwɑ mini kɑ bɔri yɛndu nɛn tɔmbun suunu sɔɔ.
14Yen biru Elisee u Gehɑsi bikiɑ u nɛɛ, mbɑ sɑ ko kpĩ su kurɔ wi kuɑ. Gehɑsi u wisɑ u nɛɛ, u ǹ bii mɑrure, win durɔ mɑɑ sere tɔkɔ kuɑ.
15Elisee u nɛɛ, ǹ n mɛn nɑ, ɑ nùn sokumɑ. Mɑ Gehɑsi u nùn sokɑ u nɑ u yɔ̃rɑ dii kɔnnɔwɔ.
16Elisee u kurɔ wi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɡɑsɔku ɑmɑdɑɑre, kɑɑ bii tɔn durɔ tɑɑru swĩi. Yerɑ kurɔ wi, u nɛɛ, yinni, ɑ ku mɑn nɔni wɔ̃ke, domi ɑ sɑ̃ɑwɑ Gusunɔn tɔnu.
17Yen biruwɑ kurɔ wi, u ɡurɑ suɑ u bii tɔn durɔ mɑrɑ wɔ̃ɔ kpɔɔ ɡe sɔɔ, ɡe Elisee u nùn burɑ.
18Bii wi, u kpɛ̃ɑ. Sɔ̃ɔ teeru ye u yɑrɑ u dɑ mi win tundo u wɑ̃ɑ kɑ win sɔm kowobu bɑ dobi ɡɛ̃ɛmɔ.

19Yerɑ u win tundo sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɛn wirɑ mɑn dumɔ, nɛn wirɑ mɑn dumɔ. Mɑ tundo u win sɔm kowo turo sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ kɑ nùn doo win mɛron mi fuuku.
20Sɑɑ yerɑ u bii wi suɑ u kɑ dɑ. Mɑ mɛro u nùn suɑ u tɑɑru sɔndi. Sere n kɑ ko sɔ̃ɔ sɔɔ, bii wi, u ɡu.
21Mɑ kurɔ wi, u yɔɔwɑ dii te bɑ Elisee kuɑn mi, u bii ɡoo te kpĩ win kpin yerɔ. Mɑ u tu ɡɑmbo kɛnusi u sɑrɑmɑ.
22Yen biru u win durɔ sokɑ u nɛɛ, ɑ mɑn sɔm kowo ben turo kɛ̃ɛmɑ kɑ kɛtɛku teu. Nɑ kon dukɑ dɑ Eliseen mi, n wurɑmɑ tɛ̃.
23Durɔ wi, u nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ ɑ dɔɔ win mi ɡisɔ. Domi suru kpɑo kun yɑrɑ. Tɔ̃ɔ wɛ̃rɑruɡirɑ kun mɑɑ turɑ. Adɑmɑ kurɔ wi, u nùn wisɑ u nɛɛ, ɡɑm sɑri.
24Yen biru u derɑ bɑ kɛtɛku ɡɑɑri bɔkuɑ. Mɑ u sɔm kowo wi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ kɑ mɑn doo ɑ ku yɔ̃rɑ ɡɑm, mɑ n kun mɔ nɑ nɛɛ, ɑ yɔ̃ro.
25Mɑ bɑ dɑ mi Elisee u wɑ̃ɑ ɡuu te bɑ mɔ̀ Kɑɑmɛliɔ. Ye u kurɔ wi wɛndɛ kuɑ, yerɑ u win bɔ̃ɔ ɑluwɑɑsi Gehɑsi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, kurɔ Sunɛmuɡii wi wee, u wee.
26A dukɑ doo ɑ kɑ nùn yinnɑ. A nùn bikiɑ ɑ nɛɛ, u bwɑ̃ɑ do? Win durɔ mɑɑ ni? Bii wi, u ɑlɑfiɑ mɔ? Yɛnuɡibu kpuro bɑ bwɑ̃ɑ do? Ye u nùn bikiɑ mɛ, mɑ kurɔ wi, u wisɑ u nɛɛ, sɑ bwɑ̃ɑ do kpuro ɡbɑ̃ɑ ɡbɑ̃ɑ.
27Ye kurɔ wi, u turɑ mi Elisee u wɑ̃ɑ ɡuu ten wɔllɔ, yerɑ u win nɑɑsu sɛ̃re. Mɑ Gehɑsi u susi u kɑ nùn bɔriɑ. Mɑ Elisee u nɛɛ, ɑ nùn derio. Domi u wɑ̃ɑ nuku sɑnkirɑnu sɔɔ. Nɑ ǹ mɑɑ yɛ̃ mbɑn sɔ̃nɑ. Domi Yinni Gusunɔ kun mɑn ye sɔ̃ɔsi.
28Yerɑ kurɔ wi, u Elisee sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɛn yinni, nɑ nun bii bikiɑ? Nɑ ǹ dɑɑ nun sɔ̃ɔwɑ nɑ nɛɛ, ɑ ku mɑn nɔni wɔ̃ke?
29Mɑ Elisee u Gehɑsi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ tii suo kpɑ ɑ nɛn dɛkɑ suɑ ɑ n nɛni ɑ dɑ kurɔ win yɛnuɔ. À n kɑ ɡoo yinnɑ swɑɑɔ, ɑ ku yɔ̃rɑ ɑ yɛ̃ro tɔbiri. Goo ù n mɑɑ nun tɔburɑ, ɑ ku nùn wurɑri. À n turɑ mi, ɑ nɛn dɛkɑ ye sɔndio bii win wuswɑɑɔ.
30Mɑ bii win mɛro u nɛɛ, sere kɑ Yinni Gusunɔn wɑ̃ɑru kɑ mɑɑ wunɛn tiiɡiru, nɑ ǹ nun derimɔ n doonɑ minin di. Yerɑ Elisee u seewɑ u bu swĩi.
31Gehɑsi u bu ɡbiiyɑ u doonɑ. Ye u turɑ mi, yerɑ u dɛkɑ ye suɑ u sɔndi bii win wuswɑɑɔ. Adɑmɑ bii wi kun kusunu kue u sere nɛɛ, u koo ɡɑri ɡere. Yen biru Gehɑsi u ɡɔsirɑ u kɑ Elisee yinnɑ. U nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, bii wi kun seewe.
32Ye Elisee u duɑ diru mi, u deemɑ wee bii ɡoo te, tɑ kpĩ win kpin yerɔ.
33Yerɑ u tii ɡɑmbo kɛnusi u Yinni Gusunɔ kɑnɑ.
34Mɑ u bii wi kibɑrisi, u win nɔɔ ɡirɑri win nɔɔwɔ. U win nɔni ɡirɑri win nɔniɔ. Mɑ u mɑɑ win nɔmɑ sɔndi win nɔmɑɔ. Mɛyɑ u bii wi kibɑrisi sere win wɑsi yi kɑ swĩɑ.
35Elisee u seewɑ bii win wɔllun di. Mɑ u ɡinɑ sĩɑ sĩɑ dii te sɔɔ. Yen biru u mɑɑ wurɑmɑ u nùn kibɑrisi. Bii wi, u sũɑ nɔn nɔɔbɑ yiru, mɑ u nɔni wukiɑ.
36Yerɑ Elisee u Gehɑsi sokɑ u nɛɛ, ɑ doo ɑ kurɔ wi sokumɑ. Mɑ Gehɑsi u dɑ u nùn sokumɑ. Ye kurɔ wi, u tunumɑ Eliseen mi, yerɑ Elisee u nɛɛ, ɑ wunɛn bii suo.

37Mɑ u yiirɑ Eliseen nuurɔ u wiru tem ɡirɑri, yen biru u win bii suɑ u yɑrɑ.
38Yenibɑn biru, Elisee u wurɑmɑ Giliɡɑliɔ. Sɑɑ ye sɔɔ, ɡɔ̃ɔrɑ wɑ̃ɑ tem mi. Mɑ Gusunɔn sɔmɔn bwɑ̃ɑbun wuuru tɑ sɔ̃ win wuswɑɑɔ. Yerɑ u win sɔm kowo sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ weke bɑkɑru sɔndio ɑ sɔmɔ be kpee sɑɑwɑ.
39Yerɑ sɔmɔ ben turo u seewɑ u kpee yorim dɑ yɑkɑsɔ. Yerɑ u kɑɑru ɡɑrun mɑrum wɑ resɛm yɑkɑsuɡiɑ sɔɔ. Mɑ u mu yorɑ u bɔɔru yibiɑ. Ye u turɑ yɛnuɔ yerɑ u mu bɔɔrɑ u kpɛ̃ɛ kpee yi sɔɔ. Domi bɑ ǹ mu yɛ̃.
40Mɑ bɑ tɔmbu wɛ̃ bu kɑ di. Adɑmɑ sɑnɑm mɛ bɑ ye dɑburɑ bɑ nɔɔɡiru suɑ bɑ nɛɛ, dɛ̃ɛ wɑ̃ɑ kpee yi sɔɔ, Yinni Gusunɔn sɔmɔ wunɛ! Goo kun kpĩɑ u mɑɑ yi di.
41Yerɑ Elisee u win sɔm kowo sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ seewo ɑ som suɑ ɑ doke kpee weke te sɔɔ. Mɑ sɔm kowo wi, u kuɑ mɛ. Yerɑ Elisee u mɑɑ nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ yi tɔmbu wɛ̃ɛyɔ bu di. Domi ɡɑ̃ɑ kɔ̃sunu kun mɑɑ wɑ̃ɑ kpee yi sɔɔ.
42Yenibɑn biru, durɔ ɡoo u nɑ sɑɑ Bɑɑli Sɑlisɑn di u kɑ Elisee pɛ̃ɛ nɑɑwɑ, ye bɑ kuɑ kɑ ɔɔsun som kpɑm kɑ sere mɑɑ dĩɑ bimi kpɛɛ ɡɛɛn sɑɑki tiɑ. Yerɑ Elisee u win sɔm kowo sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, u ye bɔnu koowo tɔn be bɑ wɑ̃ɑ min sɔ̃.
43Adɑmɑ sɔm kowo wi, u nùn wisɑ u nɛɛ, ɑmɔnɑ kon kpĩ n kɑ dĩɑ nini tɔmbu wunɔbu (100) diisiɑ. Mɑ Elisee u mɑɑ nùn wisɑ u nɛɛ, ɑ ye tɔn be kpuro bɔnu kuo. Domi Yinni Gusunɔ u nɛɛ, bɑɑwure u koo wɑ u di, kpɑ nu tiɑrɑ.
44Mɑ Eliseen sɔm kowo wi, u pɛ̃ɛ ye, tɔn be bɔnu kuɑ. Ben bɑɑwure u wɑ u di. Mɑ sukum tiɑ nɡe mɛ Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ.