Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SAMUEL

1 SAMUEL 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filistia taudia ese edia tuari oreadia e boiridia hebou, bae tuari totona. Idia na Soko ai e hebou, Iuda tanona ai; Soko bona Aseka padadiai e taruha. Una Aseka na Efese-damim ai.
2Bena Saulo bona Israel taudia na Elaha kourana ai e taruha, e haginidia heḡaeḡae, Filistia taudia bae tuari henidia.
3Kahana ai Filistia taudia na ororo ta ai e gini, ma kahana ai Israel taudia na ororo ta ai e gini; padadiai na koura.
4Bena tau ta Filistia taudia edia taruha amo e raka lasi, ladana na Goliata, tau Gata; ia na goada herea tauna. Ena lata be kiubit tauratoi mai kahana.
5Ena kwara ḡauna na aun labora-laborana; ena tuari hahedokinaena metau na auri labora-labora sekeledia daha ima.
6Aena vaḡivaḡidiana auri labora-labora; bona ena matani-ḡadiva, auri labora-labora ḡauna, namurinai e daharaia.
7Ena io auauna na dabua ihatuna tauna ena hatuhatu auna na heto: matana na auri, ena metau be sekele sinahu tauratoi. Ena kesi ihuana tauna na vairanai e raka.
8Ia na e gini, Israel taudia e boi henidia, eto, Dahaka dainai oma, o gini heḡaeḡaemu tuari totona? Lau na dia Filistia tauna a? Umui na dia Saulo ena hesiai taudia a? Tau ta avabia hidi, ia na lau dekegu ai baine diho.
9Bema mai goadana baine heatu henigu bona baine alagu mase, ai na emui hesiai taudia ai baiala; a lau baina kwalimu, ia baina alaia mase, umui na ai emai hesiai taudia ai baola, bona isiaimai ba lao heni.
10Filistia tauna ma eto, Hari dina ai lau ese Israel tuari oreadia na hare henidiamu: tau ta ba henigu, raruosi baia heatu.
11Saulo bona Israel taudia iboudiai ese una Filistia tauna ena hereva e kamonai, bena kudoudia e hetaha bona gari bada ese e butudia tao.
12David na Iese, tau Efrata, natuna. Iese ena hanua na Betelehem, Iuda tanona ai; natuna mamaruanedia na taurahani. Saulo ena nega ai, ia na tau buruka; ena mauri laḡanidia na hoho.
13Iese natuna tatoi, tau guna bona ia murina taudia rarua, na Saulo murina amo vada e raka, tuan gabuna ela. Tuari ela taudia tatoiosi ladadia bini: tau guna na Eliab; ihararuana na Abinadab ihatatoina na Sama.
14Tau muritai na David. E vara guna taudia tatoiosi na Saulo murina amo ela;
15a David na Saulo ena amo tamana ena mamoe Betelehem ai ireḡudia totona e laova e maiva.
16Dina hari-ahui lalodiai hari Filistia tauna na e raka lasiva, e giniva; daba adorahi unu e kara tomava.
17Iese ese natuna David e hamaoroa, eto, Ini uit kakorodia efa ta bona ini flaoa igabudia gwauta bavabi, kakamu adia. Avabidia, ba laohai haraga kakamu dekedia taruha ai.
18Ini cheese gwauta-osi danu edia daha biaguna dekena ba laohai. Kakamu ba itadia, ede e noho tomamu, bona ola toana ta idia edia amo ba mailaia.

19Una negana ai Saulo bona David kakana bona Israel taudia iboudiai na Elaha kourana ai, Filistia taudia ida e tuariva.
20Bena David na daba matana ai e tore isi, mamoe na ireḡuna tauna ta imana ai e rakatanidia, aniani ḡaudia e abi, bena ela, Iese ena haheḡani heḡereḡerena. Taruha ai e kau negana ai, tuari oreadia na e raka lasiva, tuari gabuna e laova, e honeva.
21Bena Israel taudia bona Filistia taudia edia tuari oreadia na e heḡaeḡae, e hevaira heheni, bae tuari heheni eto.
22Bena David ese ena kohu na kohu ireḡudia tauna imana ai e rakatania, tuari oreana lalonai e heau ela, kakana e hahenamo henidia.
23Ia na idia ida e hereva-herevava ai, hari goada-herea tauna, Filistia tauna Gata amo, ladana na Goliata, na Filistia taudia edia tuari oreadia bogaragidia amo e raka lasi, ena hereva gunadia ma e gwaurai lou. Bena David e kamonai.
24Israel taudia iboudiai na una tau e itaia, bena ia vairana amo e heau oho mai garidia ida.
25Israel taudia na eto, Ina e raka lasimu tauna o itaia a? Momokani, ia na Israel ihare-henina totona vada e raka lasi. Baine alaia mase tauna na pavapava ese kohu momo ai baine hataḡaia, bona natuna kekenina baine henia, bona tax baine gwaua tao, ia tamana ena ruma taudia ediai, Israel tanona ai.
26Bena David ese ia badibadinai e giniva taudia na e nanadaidia, eto, Ina tau Filistia baine alaia mase bona Israel ena hemarai baine abia oho tauna na ede bae kara henia toma? Badina be ina tau Filistia, se peritomea tauna, be daika, ia na Mauri Diravana ena tuari oreadia e hare henidiamu a?
27Bena idia ese e haere henia, hereva gunana mo e gwauraia lou; bena eto, Baine alaia mase tauna na unu bae kara henia toma.
28A kakana tau-guna Eliab na David ese e hereva henidia herevanae kamonai; bena Eliab ese David e badu henia, eto, Oi na dahaka totona oma a? Mamoe hidaosi tano ḡaḡaena ai be daika imana ai o rakatanidia? Oiemu hekokoroku bona emu lalo-hadai dikadia na dibagu: oi na tuari itana totona oma.
29David eto, Be, ede vada na kara toma? Na hereva mo, ani?
30Bena iena amo e raka oho, ma e henanadai lou, hereva heḡereḡerena mo; taunimanima ese ma e haere henia, haere gunana heḡereḡerena.
31David ena hereva na haida ese e kamonai, bena Saulo vairanai ma e gwaurai; bena Saulo ese e boiria.
32Bena David ese Saulo e hamaoroa, eto, Tau ta darana basine doko una tau dainai; lau binai emu hesiai tauna bainala, ina Filistia tauna baina heatu henia.
33Bena Saulo ese David e hamaoroa, eto, Oi na basio heḡereḡere ina Filistia tauna ba heatu henia, badina be oi na tauhau mo, a ia be tauhauna negana amo tuari tauna korikori.
34Bena David ese Saulo e hamaoroa, eto, Lau binai emu hesiai tauna na tamagu ena mamoe na reḡudiava; bena leona ta eiava bea ta ema, mamoe natuna ta seri amo e abia negadia ai na
35lau na ia murina amo nala, na botaia, mamoe natuna na ia uduna amo na hamauria. Ia ese e heatu henigu negana ai, lau ese aukina huina ai na abia, na rahua mase.
36Lau binai emu hesiai tauna ese leona bona bea vada na aladia mase; benaini, ina tau Filistia, se peritomea tauna, na idia ta heḡereḡerena ai bainela, badina be ia ese Mauri Diravana ena tuari oreadia vada e hare henidia.

37David ma eto, Iehova, leona imana amo bona bea imana amo vada e hamaurigu Diravana, ese ina Filistia tauna imana amo do baine hamaurigu. Bena Saulo ese David e hamaoroa, eto, Aola, Iehova ese baine bamomu.
38Bena Saulo ese ena tuari dabuadia e abi, David e hahedokilaia; auri labora-laborana kwara ḡauna na kwarana ai e atoa, bona auri hahedokina amo e hahedokia.
39David ese ena dare varona gabana ai e kwatua, ena tuari dabuadia latadiai; bena e raka toho, badina be unu ḡau se manadalai. Bena David ese Saulo e hamaoroa, eto, Ini na basina rakalai diba, badina be asina manadalai. Bena e dokidia oho.
40Bena David ese ena itotohi imana ai e abia; hena sinavai-sinavai amo nadi manada-manadadia ima eabidia, ena mamoe-reḡu modana lalonai e uda. Ena vilipopo be imana ai. Bena ia ese Filistia tauna e raka henia kahi.
41Filistia tauna na e raka kahira, David e raka henia kahi. Ena kesi ihuana tauna na ia vairanai e raka.
42Filistia tauna na e roha lao, David e itaia; bena e dadaraia, badina be ia na tauhau mo, vairana tonika-tonika bona raho-namo merona.
43Bena Filistia tauna ese David e gwau henia, eto, Lau sisia a, una dainai oi na mai aumu ida lau o mai henigumu a? Bena Filistia tauna ese ena dirava ladadia ai David e uduguiraia.
44Filistia tauna ese David ma e hamaoroa, eto, Dekegu aoma, lau ese oi hidiomu na atai manudia bona uda boromadia baina henidia.
45David ese Filistia tauna e haere henia, eto, Oi na mai emu dare bona mai emu io bona mai emu matani-ḡadiva ida dekegu oma, a lau be Iehova Sabaota, Israel tuari oreadia, oi ese vada o hare henidia oreadia, Diravana ladana ai na vasimu. Hari dina ai Iehova ese lau imagu ai baine atomu, baina alamu mase, kwaramu baina utua oho.
46Hari dina ai danu Filistia tuari oreadia tau-anidia na atai manudia bona uda boromadia do baina henidia. Bena tanobada idoinai bae diba Dirava ta e nohomu Israel ai;
47iniseni ai e hebou taudia iboudiai danu bae diba Iehova na dia dare mo bona dia io mo amo ena hahemauri karadia e karamu; badina be tuari na Iehova ena, bona ia ese ai imamai ai baine atomui.
48Filistia tauna na e tore isi, e raka kahi, David e lao henia, negana ai David na e heau haraḡa lao tuari gabuna ai, Filistia tauna e lao henia.
49Bena David be imana na ena moda ai e dau dobi, nadi ta e vaia ena vilipopo amo e davea; nadi na Filistia tauna baguna ai e tubu, bona e hepuni vareai; bena tauna na tano ai e goru parapara.
50Taunabunai, David ese vilipopo mai nadina ida amo Filistia tauna e hadarerea; e hodoa bona e hamasea. David na asi ena dare imana ai.
51Bena David e heau, Filistia tauna latanai e gini, iena dare na iudalaina ḡauna amo e veria lasi, e alaia mase, bena kwarana e utua oho. Filistia taudia ese e itaia, edia goada tauna vada e mase, bena idia na e heau.
52Bena Israel taudia bona luda taudia na e tore isi, e lolo, Filistia taudia e hahavadia lao ela bona Gata, ma ela bona Ekron ikoukoudia. Hari Filistia taudia mai berodia na dala ai e keto, Saaraimi amo ela bona Gata bona Ekron.
53A Israel taudia na Filistia taudia ihahavadia amo e lou, bena edia taruha kohudia e dadi ore.
54Bena David ese Filistia tauna kwarana e abia, Ierusalem e laohaia; a ena tuari dabuadia na ena kalaga ai e ato.

55Saulo ese David e itaia, Filistia tauna ituari-henina e raka lasi negana ai, bena ia ese ena tuari oreana biaguna, Abnere, e nanadaia, eto, Abnere e, una tauhau na daika natuna? Abnere e haere, eto, Pavapava e, oi o maurimu heḡereḡerena lau na asi dibagu.
56Pavapava na eto, A henanadai ia na daika natuna.
57Bena David na Filistia taudia ialadia amo e lou negana ai, Abnere ese e abia, e hakaua vareai Saulo vairanai. Imana ai be Filistia tauna kwarana.
58Bena Saulo ese e nanadaia, eto, Tauhau e, oi na daika natuna? David e haere, eto, Lau na emu hesiai tauna Iese, tau Betelehem, natuna.