Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - ब्‍यवस्‍था

ब्‍यवस्‍था 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु वोंइश मुर कली आल मथीब सेल्‍चा कली आ चारतीक ख्रोइश्‍शो बाक्‍त हना, परमप्रभु यावे आ ग्रुम्‍तीकेमी ओव़ने मचाप्‍ब। यसैया ५६:३-४; प्रेरित ८:२७
2तेल्‍लेम पा थिश्‍शो आल परमप्रभु यावे आ ग्रुम्‍तीकेमी ओव़ने मचाप्‍ब। मेको आ १० पाला सम्‍म परमप्रभु यावे आ ग्रुम्‍तीकेमी ओव़चा मताइनीम। एज्रा ९:-; एज्रा १०:-
3अम्‍मोनी नु मोआबी परमप्रभु यावे आ ग्रुम्‍तीकेमी ओव़ने मचाप्‍नीम। मेको आ १० पाला सम्‍म परमप्रभु यावे आ ग्रुम्‍तीकेमी ओव़चा मताइनीम। उत्‍पत्ती १९:३७-३८
4मारदे हना गे इजीप्‍त रे ग्रूनीनु, मेकोपुकीमी जचा थोव़क नु ब्‍वाक्‍कु कुरशा इन कली ग्रुम्‍थ मपीम। मिनु मेकोपुकीमी यो इन कली सराप पचा, दे बेओर आ तौ बालाम मेसोपोटामीया आ नेक्‍था ङा अराम-नाहाराइम ङा पेथोर सहर रे क्‍येट गेशा ब्रेत्‍ताक्‍म। गन्‍ती २२:५-६
5मो हना यो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी बालाम आ लोव़ मनेन। मेकोमी मेको सराप के आसीक सेल्‍तु। मारदे हना परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली दाक्‍ताक्‍व।
6मोपतीके गेपुकीमी गेनायो मोआबी नु अम्‍मोनी नु मगरीन, वारच मदुमीन। एज्रा ९:१२
7मिनु गेपुकीमी एदोमी आन कली ग्रांग्रा मदित्‍चा। मारदे हना मेकोपुकी इन लोक्‍ब बाक्‍नीम। गेपुकीमी इजीप्‍ती आन कली ग्रांग्रा मदित्‍चा। मारदे हना गेपुकी मेको आन रागीम बाक्‍शो बाक्‍तीनी।
8मेको आन युइ आन पाला रे परमप्रभु यावे आ ग्रुम्‍तीकेमी ओव़चा गेने चाप्‍नीनी।
9मिनु गेपुकी लडाइ पथ लनीनु, इन ताम्‍बुम नेल्‍ल मरिम्‍शो रे ङोन बाक्‍कीन।
10मिनु इन दाते ङा वोंइश मुर का नाक्‍दोम ग्रांग्रा दितीके दुम्‍त हना, मेको बाक्‍तीके रे ङोन लचा माल्‍ब। मिनु लडाइ पाइब आन बाक्‍तीके मओव़चा। लेवी १५:१६-१८
11मिनु मेको मुर नाक्‍नाक्‍दो चिक्‍सीशा, नां रिक्‍ची ना लेंशा आ बाक्‍तीके ओव़चा ताइब।
12मिनु गेपुकी लडाइ पाइब आन बाक्‍तीक मेर ङाइक्‍तीके का सेल्‍चा माल्‍ब।
13गेपुकी इन थोव़क नु दोतीक का यो बाक्‍चा माल्‍ब। ङाइक्‍चा कली लनीनु, पोव़ला दोशा, आगा ङाइश्‍शा नोले ख्री सुम्‍शा वोतीन।
14मारदे हना इन कली प्रोंइचा नु इन जोरी सत्रु आन कली इन कली जिम्‍मा गेचा कली परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु इन लडाइ पाइब आन बाक्‍तीकेम बाक्‍ब। मेकोमी इन कली इन जोरी सत्रु रे प्रोंइचा नु मेको आन कली इन गुइम गेब। मोपतीके इन बाक्‍तीके रिम्‍शो, आ खोदेंशो दुम्‍चा माल्‍ब। मिनु इन दातेमी ग्रांग्रा दित्‍चा ङा ताप्‍तु हना, इन बाक्‍तीक रे गाक्‍ब। लेवी २६:१२
15मिनु वाइल का आ होव़प रे प्रोक्‍शा, इन बाक्‍तीकेम जाक्‍त हना, गेपुकीमी मेको कली लेंशा आ होव़प कली गेचा मदुम्‍ब।
16मेको इन दातेमी आ दाक्‍शो सहरमी बाक्‍चा गेने। गेपुकीमी मेको कली श्‍येत मगेने। फिलेमोन १२-१६
17मिनु इस्राएली आन तमी कि तौ मन्‍दीर ङा तेल्‍लेम पाइब दुम्‍चा मदुम्‍ब। होसे ४:१४; १राजा १४:२४; २राजा २३:७
18वोंइश मुर, मीश मुर तेल्‍लेम पशो क्‍येट परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ खिंम कबल खाप्‍चा कली चाक्‍चा मदुम्‍ब। मारदे हना मेको परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली ग्रांग्रा बाक्‍ब। प्रकाश २२:१५

19मिनु गेपुकीमी क्‍येट, जचा थोव़क नु मारेइ मारेइ जेर गेशो इन आंम लोक्‍ब रे मेको आ चाइक्‍ब मताक्‍चा। प्रस्‍थान २२:२४; लेवी २५:३६
20अर्को रागी ङा मुर आन कली चाइक्‍ब गेपाइक्‍ने चाप्‍नीनी। तन्‍न इन लोक्‍ब आन कली जेर गेशा आ चाइक्‍ब मथाप्‍पाइक्‍चा। मिनु मेको टीतीनी हना, परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी गे लचा चिक्‍शो इन के सेल्‍चा चिक्‍शो रागीमी इन कली आसीक गेब।
21मिनु गेपुकीमी परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नु कसम जनीनु, मेको खाप्‍शा, थाप्‍चा कली मरिम्‍दीन। मारदे हना परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी कसम खाप्‍शो कोव़चा दाक्‍ब। मो मपाइतीनी हना, गे पाप राइनीनी। गन्‍ती ३०:३
22तन्‍न गेपुकी कसम मजाइतीनी हना, गे पाप मराइनीनी।
23गेपुकीमी मार देंनी, मेको खाप्‍शा, पचा माल्‍नीनी। मारदे हना गे परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नु आंमान कसम जाइतीनी।
24मिनु गेपुकी इन लोक्‍ब आ अङगुर रूमी ओव़तीनी हना, मरूनी सम्‍म सेक्‍शा ब्‍वने चाप्‍नीनी। तन्‍न कुरशा लाइक्‍चा मताइनीनी। मत्ती १२:१
25मिनु गेपुकी इन लोक्‍ब आ बाली मीशो रूमी ओव़तीनी हना, जचा कली बाली सेक्‍चा ताइनीनी। तन्‍न रिक्‍चा चहिं मताइ‍नीनी।