Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - ब्‍यवस्‍था

ब्‍यवस्‍था 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु गो इन कली देंशो लोव़, दोपा आसीक राइनीनी नु दोपा सराप राइनीनी, गे मेको नोले आंमा तशो, परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली रागी रागी ङा मुर आन दाते रे खेरा नु ला तुइक्‍नीनी। ब्‍यवस्‍था २८:-
2मिनु गो मुलाक्‍ती इन कली अरेशो खोदेंशो पा गे नु इन तमी तौ इन थुं नु सोक्‍त नेल्‍लेमी परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु गे लेश्‍शा टिचा दाक्‍तीनी हना, ब्‍यवस्‍था ४:३०; लेवी २६:४०
3मेना परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन रिम्‍शो नाक्‍ती लेप्‍पाइक्‍ब। मिनु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली शिशी पाइश्‍शा, जात जात ङा मुर आन दातेमी ब्रपाइक्‍तीके रे खुप्‍शा चाक्‍ब। इजीकीएल १६:५३; येरमीया २९:१४; आमोस ९:१४; येरमीया ३२:३७
4मिनु गे शुश ङोन रागी सम्‍म खेरचा पुंइसाक्‍नी हना यो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली खुप्‍शा एक चाक्‍ब। ब्‍यवस्‍था २८:६४; नेहेम्‍याह १:९
5मिनु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली इन किकी पिपी आन रागीमी चाक्‍ब। मेको रागी इन के बाक्‍ब। मिनु मेकोमी इन कली इन किकी पिपी क्‍येङा शुश नु रिम्‍शो सेल्‍ब।
6मिनु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन थुं नु इन तमी तौ आन थुं ख्रोइक्‍तीक चिनु खोदेंशो पा ख्रोइक्‍ब। मोपा ला गे परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली इन थुं नु सोक्‍त नेल्‍लेमी दाक्‍शा, ब्रोंइने चाप्‍नीनी। ब्‍यवस्‍था १०:१६; येरमीया ४:४; इजीकीएल ११:१९; रोमी २:२९
7मिनु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी मेको सराप नेल्‍ल इन कली खेदा पाइब, इन कली गेहे पाइब जोरी सत्रु आन कली रपाइक्‍ब।
8मुलाक्‍ती गो इन कली माइश्‍शो गे लेश्‍शा परमप्रभु यावे आ शेंशो नेल्‍ल टीनीनी।
9मिनु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन पतीके नेल्‍लेमी इन कली आसीक गेब। मेकोमी इन कली शुश तमी तौ, बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा नु इन रू ङा अन्‍न शुश सेल्‍ब। मारदे हना परमप्रभु यावेमी इन किकी पिपी आन कली रिम्‍शो पशो खोदेंशो पा इन कली यो रिम्‍शो पचा दाक्‍ब।
10गेपुकीम परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ देंशो टीतीनी हना, आ शेंशो, आ फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ नु मेको अरेशो लोव़ ङा किताबम ब्रेक्‍शो लोव़ पाइतीनी हना, गे इन थुं नु सोक्‍त नेल्‍लेमी परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु गे लेत्‍तीनी हना, गे लेंशा आसीक राइनीनी।
11मिनु गो मुलाक्‍त इन कली माइश्‍शो परमप्रभु यावे आ शेंशो मरुप्‍चा ङा नु इन पने मचाप्‍चा ङा मबाक्‍ब। मेको इन नेक्‍था बाक्‍ब।
12मेको लोव़ इर सरीङमी मबाक्‍ब। मिनु गेपुकीमी “सु सरीङ लशा मेको लोव़ आंइ कली चाक्‍बा? मिनु मेको नेंशा, पाइनीकी” देंचा ममाल्‍नीनी। रोमी १०:६-८
13मिनु मेको समुन्‍द्र आ आइक्‍ची हांबु यो मबाक्‍ब। गेपुकीमी “सुम आंइ कली समुन्‍द्र आइक्‍ची हांबु मेको ब्रथ लाइबा? मिनु मेको नेंशा, पाइनीकी” देंचा ममाल्‍नीनी।
14मेको अरेशो लोव़ इन नेक्‍था बाक्‍ब। गे मेको आ पर्बम लोव़ पाइनीनी। मिनु मेको पचा कली इन थुंमी बाक्‍ब।
15मिनु मुलाक्‍ती गो ब्रोंइतीक नु रिम्‍शो दुम्‍तीक, बेक्‍तीक नु मरिम्‍शो दुम्‍तीक इन कली कोंइ‍शो बाक्‍नुङ। ब्‍यवस्‍था ११:२६
16मिनु गोम मुलाक्‍त इन कली माइश्‍शो परमप्रभु यावे आ शेंशो, आ फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ नु आ निसाफ पतीक लोव़ टीतीनी हना, परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली दाक्‍ताक्‍नी हना, मेको आ लां गाक्‍तीनी हना, गे ब्रोंइ‍शा, सोशा बोशा, शुश दुम्‍शा बाक्‍नीनी। मिनु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन ओव़चा चिक्‍शो रागीमी आसीक गेब।
17तन्‍न गे इन थुं हिरशा मटीब दुम्‍तीनी हना, नु देवी देवता आन ङोंइती बाप्‍शा, गेय पाइतीनी हना,
18गो इन कली मुलाक्‍ती “गेपुकी थमा पा बेक्‍नीनी। मिनु यर्दन आइक्‍ची हांबु इन के सेल्‍शो रागीमी गे शुश नाक्‍ती मब्रोंइनीनी” देंनुङ। ब्‍यवस्‍था ८:१९

19गो मुलाक्‍ती सरीङ नु रागी कली इन ङोंइती सांकछी वोइक्‍नुङ। गो इन कली ब्रोंइचा नु बेक्‍चा, आसीक नु सराप इन कली कोंइताक्‍ङ। गे नु इन चच युइ ब्रोंइतीक योव़ङीन। ब्‍यवस्‍था ४:२६
20परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली दाक्‍तीन। आ देंशो टिने। मेको कली मप्रोंइथु बाक्‍कीन। मारदे हना मेकोम इन कली ब्रोंइचा नु शुश नाक्‍ती बाक्‍चा गेब। मिनु गेपुकी परमप्रभु यावेमी इन किकी पिपी अब्राहाम, इसहाक नु याकूब आन कली कसम जशा गेशो रागीम बाक्‍ने चाप्‍नीनी।