Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - ब्‍यवस्‍था

ब्‍यवस्‍था 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु नोले मोसा मोआब रे यरीको आ नेक्‍था बाक्‍शो नेबो डांडा रे पिस्‍गा डांडा ङोंइसाक्‍व। मेको यरीको एर बाक्‍ब। परमप्रभु यावेमी मेको कली गिलाद रागी नेल्‍ल दान सम्‍म कोंइताक्‍व। ब्‍यवस्‍था ३:२७
2नाप्‍ताली आ रागी नेल्‍ल, एफ्राइम नु मनस्‍से, यहूदा आ रागी नेल्‍ल पच्‍छिम गे ङा समुन्‍द्र सम्‍म,
3नेगेब नु दिंम, मेको यरीको ङा दिंम बाक्‍ब। खजूर रवा आ सहर यरीको रे सोआर सम्‍म कोंइताक्‍व। इतिहास २८:१५
4मिनु परमप्रभु यावेमी मेको कली “इन चच युइ आन कली गेनुङ, दे अब्राहाम इसहाक नु याकूब नु कसम जशो रागी एकोन बाक्‍ब। गो एको इ कली कोंइतन। तन्‍न गे मेकेर लचा मताइनेवे” देंत। उत्‍पत्ती १२:७
5मिनु परमप्रभु यावेमी आ देंशो खोदेंशो पा परमप्रभु यावे आ गेय पाइब मोसा मोआब रागीम बेक्‍त। ब्‍यवस्‍था ३२:५०
6मिनु परमप्रभुमी मोसा कली मोआब रागी बेथ-पेओर आ ङोंइती दिंम कामी थिम्‍तु। तन्‍न मुल सम्‍म मोसा आ तुरस सुइमी मतुइक्‍नीम।
7मोसा बेक्‍मेनु, मेको सहे का २१ बर्स दुम्‍शो बाक्‍त। मेको आ मिक्‍च ब्राब्रा मदुम्‍शो बाक्‍त। आ बोल यो मग्‍युम्‍शो बाक्‍त। ब्‍यवस्‍था ३१:२
8मोआब ङा दिंमम इस्राएलीपुकीमी ३० नाक्‍त सम्‍म मोसा आ पर्बम रोंका पाम्‍तेक्‍म। नोले मोसा आ पर्बम रोंका पतीक नाक्‍त नुप्‍त।
9मिनु नून आ तौ यहोसु रुप्‍तीक तुइक्‍तीक सोक्‍तीम ब्रीशो बाक्‍त। मारदे हना मोसामी आ गुइ मेको आ तार वोइश्‍शो बाक्‍त। मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली माइश्‍शो खोदेंशो पा इस्राएलीपुकीमी यहोसु कली टिम्‍तेक्‍म। गन्‍ती २७:१८-२३; १तिमोथी ४:१४; २तिमोथी १:६
10मेना रे मुल सम्‍म इस्राएली आन दातेमी मोसा खोदेंशो परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब सुइ मग्रूम। परमप्रभु यावेमी मेको कली थमा पा तुइक्‍बाक्‍त। प्रस्‍थान ३३:११; गन्‍ती १२६-८; १कोरिन्‍थी १३:१२
11मिनु परमप्रभु यावेमी मेको कली इजीप्‍त रागीमी चिन्‍ड नु छक लाक्‍चा ङा गेय पथ सोइक्‍ताक्‍व। मोदेंशो मुल सम्‍म सुइम मपावो मोसामी फाराओ, आ गेय पाइब नु रागी ङा मुर नेल्‍ल आन ङोंइती कोंइताक्‍व।
12मिनु मेकोमी इस्राएली आन दातेमी सक्तिम पाइश्‍शो गेय नु हिंचा ङा गेय कोंइशो बाक्‍त।