Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - ʻEkisotosi

ʻEkisotosi 30

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1“Pea te ke ngaohi ʻae feilaulauʻanga ke tutu ai ʻae meʻa namu kakala: ke ke ngaohi ʻaki ia ʻae ʻakau ko e sitimi.
2Ko e hanga ʻe ua ʻa hono lōloa, mo e hanga ʻe ua ʻa hono māukupu; ʻe tatau pe hono potu ʻe fā: pea ko e hanga ʻe fā ʻa hono māʻolunga: pea ko hono ngaahi nifo ʻe ʻi he meʻa pe ko ia.
3Pea te ke ʻaofi ʻaki ia ʻae koula haohaoa, ʻa hono funga mo hono ngaahi kaokao ʻo takatakai ia, mo hono ngaahi nifo; pea te ke ngaohi ki ai ʻae tatā koula ke takatakai.
4Pea te ke ngaohi ki ai ʻae kavei koula ʻe ua, ʻi lalo ʻi he tatā, ʻo ofi ki hono tuliki ʻe ua, ke ke ngaohi ia ki hono faʻahi ʻe ua: pea ko e ʻaiʻanga ia ʻoe ongo ʻakau ke haʻamo ʻaki.
5Pea te ke ngaohi ʻae ongo haʻamo ʻaki ʻae ʻakau ko e sitimi, pea ʻaofi ia ʻaki ʻae koula.
6Pea te ke tuku ia ʻi he tuʻa puipui ʻoku ofi ki he puha ʻoe fuakava, ʻi he ʻao ʻoe nofoʻanga ʻaloʻofa, ʻaia ʻoku ʻi ʻolunga ʻi he fuakava, ʻaia te u fakafetaulaki ai mo koe.
7Pea ʻe tutu ʻi ai ʻe ʻElone ʻae meʻa namu kakala ʻi he pongipongi kotoa pē: ʻi heʻene teuʻi ʻae ngaahi maama, te ne tutu ai ʻae meʻa namu kakala.
8Pea ka tutu ʻe ʻElone ʻae ngaahi maama ʻi he efiafi, pea ʻe tutu ʻe ia ʻae meʻa namu kakala ki ai, ko e meʻa namu kakala maʻuaipē ia ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻi homou ngaahi toʻutangata kotoa pē.
9‌ʻOua te mou ʻatu ʻi ai ha meʻa namu kakala kehe, pe ha feilaulau tutu, pe ha feilaulau meʻakai: pea ʻoua naʻa mou lilingi ki ai ha feilaulau inu.
10Pea ʻe fai ʻe ʻElone ʻo tuʻo taha ʻi he taʻu ʻae fakalelei ʻi he ngaahi nifo ʻo ia ʻaki ʻae toto ʻoe feilaulau fakalelei maʻae angahala: tuʻo taha ʻi he taʻu te ne fai ʻae fakalelei ʻi ai ʻi homou ngaahi toʻutangata ko e meʻa tapu lahi ia kia Sihova.”

11Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē,
12“ʻOka ke ka lau ʻae fānau ʻa ʻIsileli, ʻo fakatatau ki honau tokolahi, te nau toki ʻatu kia Sihova ʻe he tangata taki taha ha meʻa ke huhuʻi ʻaki hono laumālie, ʻoka ke ka lau ʻakinautolu: koeʻuhi ke ʻoua naʻa hoko ha malaʻia kiate kinautolu, ʻoka ke ka lau ʻakinautolu.
13Ko eni ia te nau ʻatu: ko ia kotoa pē ʻoku kau mo kinautolu kuo lau, ʻe ʻatu hono vaeuaʻanga ʻoe sikeli ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe fale fehikitaki: (pea ko e kela ʻe uofulu ʻae sikeli,) ko hono vaeuaʻanga ʻoe sikeli ko e feilaulau ia kia Sihova.
14Ko ia kotoa pē ʻoku kau mo kinautolu kuo lau, mei he taʻu ʻe uofulu ʻo ʻene motuʻa ʻo fai hake, te nau ʻomi ha feilaulau kia Sihova.
15‌ʻE ʻikai ʻatu ha meʻa lahi hake ʻe he koloaʻia, pea ʻoua naʻa ʻatu ke siʻi hifo ʻe he masiva ʻi he vaeuaʻanga ʻoe sikeli, ʻoka nau ka ʻatu ʻae meʻaʻofa kia Sihova, ke fai ʻaki ʻae fakalelei koeʻuhi ko honau laumālie.
16Pea te ke toʻo ʻae ngaahi paʻanga fakalelei ʻae fānau ʻa ʻIsileli, ʻo vahe ia ki he ngāue ʻoe fale fakatahaʻanga ʻoe kakai: koeʻuhi ke hoko ia ko e meʻa fakamanatu ki he fānau ʻa ʻIsileli ʻi he ʻao ʻo Sihova, ke fai ʻaki ʻae fakalelei ki homou laumālie.”

17“Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē:
18Ke ke ngaohi foki ʻae sene palasa pea palasa mo hono tuʻunga foki, ke fanofano ai: pea ke tuku ia ʻi he vahaʻa ʻoe fale fakatahaʻanga ʻoe kakai mo e feilaulauʻanga, pea ke lingi ki ai ʻae vai.

19He ko ʻElone mo hono ngaahi foha te nau fanofano honau nima mo kaukau honau vaʻe ʻi ai:
20‌ʻI heʻenau hū ki he fale fakatahaʻanga ʻoe kakai, te nau fanofano ʻaki ʻae vai, telia naʻa nau mate; pe ʻi heʻenau haʻu ʻo ofi ki he feilaulauʻanga ke ngāue, ke tutu ʻae feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova:
21Ko ia te nau fanofano honau nima mo kaukauʻi honau vaʻe, koeʻuhi ke ʻoua naʻa nau mate: pea ko e fekau maʻuaipē ia kiate kinautolu, ʻio, kiate ia mo ʻene fānau ʻi honau ngaahi toʻutangata.”

22Pea naʻe folofola foki ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē,
23“Ke ke toʻo foki kiate koe ʻae ʻakau fungani nanamu, ko e mula moʻonia, ko e sikeli e nimangeau, mo e sinamoni namu kakala, hono vaeuaʻanga ʻe taha, ʻio, ko e sikeli e uangeau mo e nimangofulu, mo e kalamusi namu kakalako e sikeli e uangeau ma nimangofulu,
24Pea mo e kāsiako e sikeli e nimangeau, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe fale tapu, mo e lolo ʻolive ko e hini ʻe taha:
25Pea te ke ngaohi ʻaki ia ʻae lolo tākai ʻoku tapu, ko e lolo tākai kuo hakaluku ʻo fakatatau mo e poto ʻoe tufunga fai lolo lelei: ko e lolo tākai tapu ia.
26Pea ke tākai ʻaki ia ʻae fale fakatahaʻanga ʻoe kakai, mo e puha ʻoe fuakava,
27Mo e palepale mo hono ngaahi nāunau kotoa pē, mo e tuʻunga maama mo hono ngaahi nāunau, mo e feilaulauʻanga ʻoe meʻa namu kakala,
28Mo e feilaulauʻanga ʻoe feilaulau tutu mo hono nāunau kotoa pē, mo e sene mo hono tuʻunga.
29Pe te ke fakatapui ʻakinautolu ke nau māʻoniʻoni lahi: ko ia fulipē ʻe lave ki ai ʻe māʻoniʻoni ia.
30Pea te ke tākai ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha, ʻo fakanofo ʻakinautolu, koeʻuhi ke nau ngāue kiate au ʻi he ngāue ʻae taulaʻeiki.
31Pea ke lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻo pehē, koe lolo tākai tapu eni kiate au ʻi homou toʻutangata kotoa pē.
32‌ʻOua naʻa lingi ia ki he sino ʻoe tangata, pea ʻoua naʻa fai ha lolo ke hangē ko ia hono ngaohi; ʻoku tapu ia, pea ʻe māʻoniʻoni ia kiate kimoutolu.
33Ko ia ʻe fai ha lolo hangē ko ia, mo ia ʻoku ne ʻai ia ki ha taha kehe, ʻe motuhi ia mei hono kakai.”

34Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, “Toʻo kiate koe ʻae ngaahi ʻakau nanamu, ʻae sitakiti, mo e ʻonika, mo e kalipeno; ko e ngaahi ʻakau nanamu ni mo e laipeno moʻonia: ke mamafa tatau pe kotoa pē:
35Pea ke ngaohi ia ko e meʻa tākai nanamu, ʻo fefiofi ʻo fakatatau ki he poto ʻoe tufunga fai lolo, ʻo natu fakataha ke lelei mo tapu.
36Pea te ke tuki hono meʻa siʻi ke fakaikiiki, ʻo ʻai ia ʻi he ʻao ʻoe fuakava ʻi he fale fakatahaʻanga ʻoe kakai, ʻaia te u fakafetaulaki ai kiate koe: ʻe ʻiate kimoutolu ia ko e meʻa tapu lahi.

37Pea koeʻuhi ko e meʻa namu kakala te ke ngaohi, ʻoua naʻa mou ngaohi maʻamoutolu ʻo fakatatau mo hono ngaohi ʻo ia: ʻe ʻiate koe ia ko emeʻa tapu kia Sihova.
38Ko ia ʻe fai ke hangē ko ia ke nanamu ki ai, ʻe motuhi ia mei hono kakai.”