Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - ʻEkisotosi

ʻEkisotosi 28

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1“Pea te ke ʻomi kiate Ko e ho taʻokete ko ʻElone, mo hono ngaahi foha mo ia, mei he fānau ʻa ʻIsileli, koeʻuhi ke ngāue ia kiate au ʻi he ngāue ʻae taulaʻeiki, ʻio, ʻa ʻElone, mo Natapi, mo ʻApiu, mo ʻEliesa, mo ʻItama, ko e ngaahi foha ʻo ʻElone.
2Pea te ke ngaohi ʻae ngaahi kofu tapu ki ho taʻokete ko ʻElone ke fakaʻeiʻeiki mo matamatalelei.
3Pea te ke lea kiate kinautolu ʻoku loto poto, ʻaia kuo u fakafonu ʻaki ʻae laumālie poto, koeʻuhi ke nau ngaohi ʻae ngaahi kofu ʻo ʻElone, ke fakatapui ia, koeʻuhi ke ne ngāue kiate au ʻi he ngāue fakataulaʻeiki.
4Pea ko e ngaahi kofu ʻeni te nau ngaohi; ko e sīfafatafata, mo e ʻefoti, mo e kofu fakatōtōlofa mo e kofu kuo fakanikonikoʻi, mo e tatā, mo e noʻo: pea te nau ngaohi ʻae ngaahi kofu tapu kia ʻElone ko ho taʻokete, mo hono ngaahi foha, koeʻuhi ke ngāue ia kiate au ʻi he ngāue fakataulaʻeiki.

5“Pea te nau toʻo ʻae koula mo e lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale.
6Pea te nau ngaohi ʻae ʻefoti ʻaki ʻae koula, mo e lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale, ʻi he ngāue fakapotopoto.
7Ko hono potu ʻe ua ʻi he uma ʻe fakahoko fakataha ʻi hono kapa; pea ʻe hoko ʻo fakataha ia.
8Pea ko e noʻo fakanikonikoʻi ʻoe ʻefoti, ʻaia ʻoku ʻi ai, ʻe ʻi he meʻa pe ko ia, ʻo fakatatau ki hono ngaohi: ʻio, ʻae koula, mo e lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale.
9Pea te ke toʻo ʻae maka ʻoniki ʻe ua, ʻo tohi tongi ki ai ʻae ngaahi hingoa ʻoe fānau ʻa ʻIsileli:
10Ke ʻi he maka ʻe taha ʻae hingoa ʻe ono, mo e hingoa ʻe ono ke ʻi he maka ʻe taha, ʻo fakatatau ki heʻenau hohoko.
11Te ke tongitongi ʻae ngaahi hingoa ʻoe fānau ʻa ʻIsileli ʻi he ongo maka, ʻaki ʻae ngāue ʻae tufunga tongi maka, pea hangē ko e tongitongi ʻoe mama; te ke ngaohi ia ke maʻu ʻi he ʻaiʻanga koula.
12Pea te ke ʻai ʻae maka ʻe ua ki he uma ʻoe ʻefoti ko e ongo maka fakamanatu ki he fānau ʻa ʻIsileli: pea ʻe fua honau hingoa ʻe ʻElone ʻi hono uma ʻe ua ʻi he ʻao ʻo Sihova, ko e meʻa fakamanatu.

13“Pea te ke ngaohi ʻae ongo fakamaʻu koula;
14Mo e seini koula haohaoa ʻe ua ʻi hono mui ʻe ua; te ke ngaohi ia ʻi he ngāue fihifihi, pea fakamaʻu ʻae ongo seini fihifihi ki he ongo fakamaʻu.

15“Pea te ke ngaohi ʻae sīfafatafata ʻoe fakamaʻu ʻi he ngāue fakapotopoto; te ke ngaohi ia ʻo hangē ko e ngāue ʻae ʻefoti: ʻi he koula, mo e lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale te ke ngaohi ʻaki ia.
16‌ʻE tatau pe hono potu ʻe fā ʻoka pelu ua; ko e hanga pe taha hono lōloa ʻo ia, mo e hanga pe taha hono māukupu ʻo ia.
17Pea te ke fakamaʻu ki ai ke fono ʻi ai ʻae ʻotu maka ʻe fā: ko hono ʻuluaki ʻotu ko e satio, mo e topasi, mo e kapukeli: ko hono ʻuluaki ʻotu ia.
18Ko hono ua ʻoe ʻotu ko e ʻemalata, mo e safaia, mo e taiamoni.

19Pea ko hono tolu ʻoe ʻotu ko e likua, mo e ʻaketi, mo e ʻametisi.
20Pea ko hono fā ʻoe ʻotu, ko e pelili, mo e ʻoniki, mo e sasipa: ʻe ʻai ʻaki ia ʻae koula ki honau ngaahi tuʻunga.
21Pea ʻe ʻi he maka ʻae ngaahi hingoa ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, ko e hongofulu ma ua, ʻo fakatatau ki honau hingoa, ʻo hangē ko e tongitongi ʻoe mama: ʻe tuʻutaki taha mo hono hingoa ʻo fakatatau mo honau faʻahinga ʻe hongofulu ma ua.

22“Pea te ke ngaohi ʻi hono potu ʻe ua ʻoe sīfafatafata ʻae seini ʻoe koula haohaoa ʻoe ngāue fihifihi.
23Pea te ke ngaohi ʻi he sīfafatafata ʻae kavei koula ʻe ua, pea ke ʻai ʻae kavei ʻe ua ki he mui ʻe ua ʻoe sīfafatafata.
24Pea te ke ʻai ʻae seini koula fihifihi ʻe ua ʻi he kavei ʻe ua ʻoku ʻi he mui ʻe ua ʻoe sīfafatafata.
25Pea ko hono potu kehe ʻe ua ʻoe seini fihifihi te ke fakamaʻu ki he fakamaʻu, ʻo tuku ia ki he potu ʻe ua ʻoe uma ʻi he ʻefoti ʻi hono ʻao.

26“Pea te ke ngaohi ʻae kavei koula ʻe ua, pea ʻai ia ki he mui ʻe ua ʻoe sīfafatafata ʻi hono kapa, ʻaia ʻoku ʻi he potu ʻoe ʻefoti ki loto,
27Pea te ke ngaohi ʻae kavei koula ʻe ua, ʻo ʻai ia ki he potu ʻe ua ʻoe ʻefoti ʻi lalo, ʻo ofi ki hono potu ki ʻao, ʻo hangatonu atu ki he fakamaʻu ʻe taha, ʻi ʻolunga ʻi he noʻo fakanikonikoʻi ʻoe ʻefoti.
28Pea te nau nonoʻo ʻae sīfafatafata ʻaki ʻa hono ngaahi kavei ki he kavei ʻe ua ʻoe ʻefoti, ʻaki ʻae noʻo lanumoana, koeʻuhi ke ʻi ʻolunga ia ʻi he noʻo fakanikonikoʻi ʻoe ʻefoti, pea koeʻuhi ke ʻoua naʻa vete ʻae sīfafatafata mei he ʻefoti.
29Pea ʻe fua ʻe ʻElone ʻae ngaahi hingoa ʻoe fānau ʻa ʻIsileli ʻi he sīfafatafata ʻoe fakamaʻu ʻi hono loto, ʻoka ʻalu ia ki he potu māʻoniʻoni, ko e fakamanatu maʻuaipē ʻi he ʻao ʻo Sihova.
30Pea te ke ʻai ʻi he sīfafatafata ʻoe fakamaau, ʻae ʻUlimi mo e Tumemi: pea te na ʻi he loto ʻo ʻElone, ʻi heʻene hū ki he ʻao ʻo Sihova: pea ʻe fua maʻuaipē ʻe ʻElone ʻi hono loto ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻae fakamaauʻi ʻoe fānau ʻa ʻIsileli.

31“Pea te ke ngaohi ke ʻosi ʻae kofu ʻoe ʻefoti ʻaki ʻae lanumoana.
32Pea ʻe ʻai hono ava ʻi ʻolunga ki loto pea ʻe ʻai ʻae tākai ki he ava ʻoe meʻa kuo fi, ʻo hangē ko e ava ʻoe kofutuʻa, telia naʻa mahae ia.
33Pea ʻi hono kapa ki lalo ke ke ngaohi hono teunga ke hangē ko e fuaʻi ʻakau, ʻoe lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, ke tuʻu takatakai ʻi hono kapa; mo e ngaahi fafangu koula ʻi honau vahaʻa ʻo takatakai.
34Ko e fafangu koula mo e fuaʻi ʻakau, ko e fafangu koula mo e fuaʻi ʻakau, ʻi he kapa ʻoe kofu ʻo takatakai.
35Pea ʻe ʻai ia kia ʻElone ke fai ʻae tauhi: pea ʻe ongona hono kini ʻoka hū atu ia ki he potu māʻoniʻoni ʻi he ʻao ʻo Sihova, pea ʻi heʻene haʻu kituʻa, koeʻuhi ke ʻoua naʻa mate ia.

36“Pea te ke ngaohi ʻae pale ʻoe koula haohaoa, pea tohi tongi ki ai, ʻo hangē ko e tongi ʻoe mama, KO E MĀʻONIʻONI KIA SIHOVA.

37Pea ʻe ʻai ia ki he noʻo lanumoana, koeʻuhi ke ʻi he tatā ia; ʻe ʻai ia ki he muʻa tatā.
38Pea ʻe ʻi he laʻē ia ʻo ʻElone, koeʻuhi ke fua ʻe ʻElone ʻae hia ʻoe ngaahi meʻa māʻoniʻoni, ʻaia ʻoku fakatapui ʻe he fānau ʻa ʻIsileli ʻi heʻenau ngaahi meʻaʻofa kotoa pē; pea ʻe tuʻumaʻu pe ia ki hono laʻē, koeʻuhi ke lelei ai ʻakinautolu ʻi he ʻao ʻo Sihova.

39“Pea te ke ʻai ʻae tuitui ki he kofu ʻoe tupenu tuʻovalevale, mo ke ngaohi ʻae tatā ʻaki ʻae tupenu tuʻovalevale, pea ke ngaohi hono noʻo ʻaki ʻae ngāue ʻoe tuitui.

40“Pea te ke ngaohi ʻae ngaahi kofu maʻae ngaahi foha ʻo ʻElone, pea ke ngaohi ʻae ngaahi noʻo moʻonautolu, mo ke ngaohi ʻae ngaahi tatā moʻonautolu, ke fakaʻeiʻeiki pea ke matamatalelei.
41Pea ke ʻai ia kia ʻElone ko ho taʻokete, pea ki hono ngaahi foha mo ia; pea te ke tākai ʻakinautolu, ʻo fakanofo ʻakinautolu, pea fakatapui ʻakinautolu, koeʻuhi ke nau ngāue kiate au ʻi he ngāue fakataulaʻeiki.
42Pea te ke ngaohi ʻae ngaahi kofu vaʻe moʻonautolu ke ʻufiʻufi ʻenau telefua: te nau hifo mei he noʻotangavala ki he ʻateʻivaʻe:
43Pea ʻe ʻai ia kia ʻElone, pea ki hono ngaahi foha, ʻoka nau ka haʻu ki he fale fehikitaki ʻoe kakai, pe ʻi heʻenau haʻu ʻo ofi ki he feilaulauʻanga, ke tauhi ʻi he potu māʻoniʻoni; telia naʻa nau fai hala, pea mate ai; ko e fekau tuʻumaʻu ʻeni kiate ia, pea ki hono hako ʻamui ʻiate ia.