Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - ʻEkisotosi

ʻEkisotosi 39

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻa nau ngaohi ʻaki ʻae lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, ʻae ngaahi kofu ngāue, ke fai ʻaki ʻae ngāue ʻi he potu māʻoniʻoni, pea naʻe ngaohi ʻae ngaahi kofu tapu kia ʻElone; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.
2Pea naʻa ne ngaohi ʻae ʻefoti ʻaki ʻae koula, mo e lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale.
3Pea naʻa nau tuki ʻae koula ke manifinifi, pea hele ia ke tuʻoiiki, koeʻuhi ke nau lalanga ia ʻi he lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale, mo e ngāue fakapotopoto.
4Naʻa nau ngaohi ʻae tuinga nima ʻe ua ki he uma, ke fakamaʻu fakataha ia; pea naʻe fakataha ia ʻi hono kapa ʻe ua.
5Pea naʻe ʻi he meʻa pe ko ia hono noʻo fakanikonikoʻi ʻoe ʻefoti naʻe ʻi ai, ʻo fakatatau ki he ngāue ʻo ia: ko e koula, mo e lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale: ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.

6Pea naʻa nau tā ʻae ngaahi maka ʻoniki, pea fakamaʻu ʻi he takafi koula; kuo tongi ʻo hangē ko e tongi ʻoe mama, ʻaki ʻae ngaahi hingoa ʻoe fānau ʻa ʻIsileli.
7Pea naʻa ne ʻai ia ki he uma ʻe ua ʻoe ʻefoti, koeʻuhi ke hoko ia ko e ngaahi maka fakamanatu ki he fānau ʻa ʻIsileli: ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.

8Pea naʻa ne ngaohi ʻae sīfafatafata ʻoe ngāue fakapotopoto, ʻo hangē ko e ngāue ʻoe ʻefoti; ʻi he koula, mo e lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale.
9Naʻe potupotu tatau pe ia naʻa nau ngaohi ʻae sīfafatafata ke lōua: ko e hanga pe taha hono lōloa ʻo ia, mo e hanga pe taha hono māukupu, ʻoka peluua ia.
10Pea naʻa nau fakamaʻu ʻi ai ʻae ʻotu maka ʻe fā: ko hono ʻuluaki ʻotu ko e satisi, mo e topasi, mo e kapukeli: ko ʻeni ʻae ʻuluaki ʻotu.
11Pea ko hono ua ʻoe ʻotu, ko e ʻemalata, mo e safaia, mo e taiamoni.
12Pea ko hono tolu ʻoe ʻotu, ko e likua, mo e ʻaketi, mo e ʻametisi.
13Pea ko hono fā ʻoe ʻotu, ko e pelili, mo e ʻoniki, mo e sasipa: naʻe fakamaʻu ia ʻi he ngaahi takafi koula mo honau fakamaʻu.
14Pea naʻe hongofulu ma ua ʻae maka, ʻo fakatatau ki he hingoa ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, ʻo hangē ko e tohi tongitongi ʻoe mama, taki taha mo hono hingoa, ʻo fakatatau ki he faʻahinga ʻe hongofulu ma ua.
15Pea naʻa nau ngaohi ki hono potu ʻe ua ʻoe sīfafatafata ʻae nonoʻo koula haohaoa ʻe ua, ko e ngāue fihifihi.
16Pea naʻa nau ngaohi ʻae takafi koula ʻe ua, mo e kavei koula ʻe ua; pea ʻai ʻae kavei ʻe ua ki hono potu ʻe ua ʻoe sīfafatafata.
17Pea naʻa nau ʻai ʻae ongo nonoʻo koula fihifihi ki he kavei ʻe ua ʻi hono potu ʻe ua ʻoe sīfafatafata.
18Pea ko hono potu ʻe ua ʻoe nonoʻo fihifihi ʻe ua, naʻa nau fakamaʻu ki he takafi ʻe ua, pea naʻe ʻai ia ki he potu ʻe ua ʻoe uma ʻoe ʻefoti ki ʻao.

19Pea naʻa nau ngaohi ʻae kavei koula ʻe ua, ʻo ʻai ia ʻi he potu ʻe ua ʻoe sīfafatafata, ki he kapa ʻo ia, ʻaia naʻe ʻi he potu ki loto ʻoe ʻefoti.
20Pea naʻa nau ngaohi ʻae kavei koula kehe ʻe ua, pea naʻe ʻai ia ʻi he potu ʻe ua ʻoe ʻefoti ʻi lalo, ʻo ofi ki he potu ki ʻao; ʻo hangatonu atu ki he fakamaʻu ʻe taha ʻo ia, ʻi ʻolunga ʻi he noʻo fakanikonikoʻi ʻoe ʻefoti.
21Pea naʻa nau fakamaʻu ʻae sīfafatafata ʻaki hono kavei ki he kavei ʻoe ʻefoti ʻaki ʻae noʻo lanumoana, koeʻuhi ke ʻi ʻolunga ia ʻi he noʻo fakanikonikoʻi ʻoe ʻefoti, pea koeʻuhi ke ʻoua naʻa vete ʻae sīfafatafata mei he ʻefoti; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.

22Pea naʻa ne ngaohi ʻae kofu fakatōtōlofa ʻoe ʻefoti ʻaki ʻae ngāue lalanga, pea ko e lanumoana pe ia kātoa.
23Pea naʻe ai ʻae ava ʻi he loto ʻoe kofu tōtōlofa, ʻo hangē ko e ava ʻoe kofu tau, mo e meʻa fakamaʻu naʻe takatakai ʻae ava telia naʻa mahae ia.
24Pea naʻa nau ngaohi ʻi he tapatapa ʻoe kofu fakatōtōlofa ʻae ngaahi pomikanite ʻoe lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale.
25Pea naʻa nau ngaohi ʻae ngaahi fafangu ʻoe koula haohaoa pea naʻe ai ʻae ngaahi fafangu ki he vahaʻa ʻoe pomikanite ʻi he tapa ʻoe kofu fakatōtōlofa, ʻo takatakai ʻi he vahaʻa ʻoe ngaahi pomikanite;
26Ko e fafangu mo e pomikanite, ko e fafangu mo e pomikanite, ʻo takatakai ʻi he tapatapa ʻoe kofu fakatōtōlofa ke fai ai ʻae ngāue: hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.

27Pea naʻa nau ngaohi ʻae ngaahi kofutuʻa ʻoe tupenu tuʻovalevale kuo lalanga moʻo ʻElone, mo hono ngaahi foha,
28Mo e tatā ʻoe tupenu tuʻovalevale, mo e ngaahi tatā lelei ʻoe tupenu tuʻovalevale, mo e kofu vaʻe tupenu ko e tupenu tuʻovalevale,
29Mo e noʻo ʻoe tupenu tuʻovalevale, mo e lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, naʻe tuitui: ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.

30Pea naʻa nau ngaohi ʻae pale ʻoe tatā tapu ʻoe koula haohaoa, ʻo tohi ki ai ʻae tohi, ʻo hangē ko e tohi tongitongi ʻoe mama, KO E MĀʻONIʻONI KIA SIHOVA.
31Pea naʻa nau nonoʻo ki ai ʻae noʻo ko e lanumoana, ke fakamaʻu ʻaki ia ʻi ʻolunga ki he tatā; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.

32Pea naʻe pehē hono fakaʻosi ʻoe ngaahi ngāue kotoa pē ki he fale tapu ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai: pea naʻe fai ʻe he fānau ʻa ʻIsileli ʻo fakatatau ki he meʻa kotoa pē naʻe fekau ʻe Sihova kia Mōsese, naʻe pehē pe ʻenau fai.

33Pea naʻa nau ʻomi ʻae fale tapu kia Mōsese, ko e fale fehikitaki, mo hono nāunau kotoa pē, ko hono ngaahi fakamaʻu, mo hono ngaahi laupapa, mo hono ngaahi ʻakau fakamaʻu, mo hono ngaahi pou, mo hono ngaahi tuʻunga,
34Mo hono fakapulonga ʻoe kiliʻi sipitangata naʻe tukukula, pea mo e fakapulonga ʻoe kiliʻi pasia, pea mo e puipui ke ʻufiʻufi ʻaki,
35Ko e puha ʻoe fuakava, mo hono ongo haʻamo, mo e nofoʻanga ʻaloʻofa,
36Ko e palepale, mo hono ngaahi nāunau ʻo ia, mo e mā ʻoe ʻao,

37Ko e tuʻunga maama maʻa, mo hono ngaahi foʻi maama, mo hono ngaahi ʻaiʻanga maama ke teuʻi, mo hono ngaahi nāunau kotoa pē ʻo ia, mo e lolo ki he maama,
38Mo e feilaulauʻanga koula, mo e lolo tākai, mo e meʻa namu kakala, mo e meʻa tautau ki he matapā ʻoe fale fehikitaki,
39Ko e feilaulauʻanga palasa mo hono meʻa vangavanga palasa, ʻa hono ongo haʻamo, mo hono nāunau kotoa pē, ko e sene mo hono tuʻunga,
40Ko e ngaahi puipui tautau ki he lotoʻā, ʻa hono ngaahi pou, mo hono ngaahi tuʻunga, mo e meʻa tautau ki he matapā ʻoe lotoʻā, ʻa hono ngaahi afo, mo hono ngaahi faʻo, pea mo e ngaahi ipu kotoa pē ki he ngāue ʻoe fale tapu, ki he fale fehikitaki ʻoe kakai,
41Ko e ngaahi kofu ngāue ke fai ai ʻae ngāue ʻi he potu māʻoniʻoni, mo e ngaahi kofu māʻoniʻoni kia ʻElone ko e taulaʻeiki, mo e ngaahi kofu ki hono ngaahi foha, ke ngāue ai ʻi he ngāue fakataulaʻeiki.
42Pea naʻe fai ʻae ngāue kotoa pē ʻe he fānau ʻa ʻIsileli, ʻo fakatatau ki he meʻa kotoa pē naʻe fekau ʻe Sihova kia Mōsese.
43Pea naʻe vakai ʻe Mōsese ki he ngaahi ngāue kotoa pē, pea vakai, kuo nau fai ia ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova, ʻio, naʻe pehē pe ʻenau fai ia: pea naʻe tāpuaki ʻakinautolu ʻe Mōsese.