Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - ʻEkisotosi

ʻEkisotosi 27

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1“Pea te ke ngaohi ʻae feilaulauʻanga ʻaki ʻae ʻakau ko e sitimi, ko e hanga ʻe hongofulu ʻa hono lōloa, mo e hanga ʻe hongofulu ʻa hono māukupu: ʻe potupotu tatau pe ʻae feilaulauʻanga: pea ko e hanga ʻe ono ʻa hono māʻolunga.
2Pea te ke ngaohi ʻae ngaahi nifo ʻi ai ʻi hono tuliki ʻe fā: ʻe ʻi he meʻa pe ko ia ʻa hono ngaahi nifo: pea te ke ʻaofi ʻaki ia ʻae palasa.
3Pea te ke ngaohi hono ngaahi ipu fakatalinga efuefu, mo hono ngaahi huo lafalafa, mo hono ngaahi ipu luoluo, mo hono ngaahi huhu, mo e ngaahi ipu ʻaiʻanga afi: ko hono ngaahi ipu kotoa pē ke ke ngaohi ʻaki ia ʻae palasa.
4Pea te ke ngaohi ki ai ʻae meʻa vangavanga ʻaki ʻae palasa; pea ke ngaohi ʻi he meʻa vangavanga ʻae kavei palasa ʻe fā ʻi hono tuliki ʻe fā.
5Pea ke ʻai ia ki lalo ʻi hono ngataʻanga ʻoe feilaulauʻanga ki loto, koeʻuhi ke hoko atu ʻae meʻa vangavanga ʻo aʻu hifo ki he vaeua ʻoe feilaulauʻanga.
6Pea ke ngaohi ʻae haʻamo ki he feilaulauʻanga, ko e ongo haʻamo mei he ʻakau ko e sitimi, ʻo ʻaofi ia ʻaki ʻae palasa.
7Pea ʻe velo ʻae ongo haʻamo ki he kavei, pea ʻe ʻi hono potu ʻe ua ʻoe feilaulauʻanga ʻae ongo haʻamo ke haʻamo ʻaki.
8Ke ke ngaohi ia ʻaki ʻae laupapa ke luoluo ʻi loto: ʻo hangē ko ia naʻe fakahā kiate koe ʻi he moʻunga, te nau ngaohi pehē pe ia.

9“Pea te ke ngaohi ʻae lotoʻā ʻoe fale fehikitaki: ki he potu ʻoku hanga ki tonga ʻe ai ʻae ngaahi puipui tautau ʻoe tupenu tuʻovalevale, ko e hanga ʻe uangeau hono lōloa ki he potu ʻe taha:
10Pea ko hono pou ʻe uofulu mo hono ngaahi tuʻunga ko e palasa ia; ko e ngaahi tautauʻanga ʻoe ngaahi pou mo honau tākai ko e siliva ia.
11Pea ʻe pehē pe ki he potu tokelau, ʻe ai ʻae ngaahi puipui tautau ko e hanga ʻe uangeau hono lōloa, mo hono pou ʻe uofulu mo honau tuʻunga palasa ʻe uofulu; ko e ngaahi tautauʻanga ʻe ʻi he ngaahi pou mo honau ngaahi meʻa tākai ko e siliva.

12Pea ki hono māukupu ʻoe lotoʻā ʻi he potu lulunga ʻe ai ʻoe ngaahi puipui tautau ko e hanga ʻe teau: ke hongofulu honau pou pea hongofulu mo honau tuʻunga.
13Pea ko hono māukupu ʻoe lotoʻā ʻi he potu hahake ko e hanga ʻe teau.
14Koe puipui tautau ʻi he potu ʻe taha ʻoe matapā, ko e hanga ʻe tolungofulu: ke tolu honau pou, pea tolu mo honau tuʻunga.
15Pea ʻi hono potu ʻe taha ʻe ai ʻae puipui tautau ko e hanga ʻe uofulu: ke tolu honau pou, pea tolu mo honau tuʻunga.
16Pea ʻe ʻai ki he matapā ʻoe lotoʻā ʻae puipui tautau, ko e hanga ʻe fāngofulu, ʻoe lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale, kuo ngaohi ʻaki ʻae tuitui poto: ke fā honau pou, pea fā mo honau tuʻunga.
17Ko e ngaahi pou kotoa pē ʻoku tuʻu takatakai ʻi he lotoʻā ʻe tākai ʻaki ia ʻae siliva; ʻe siliva honau tautauʻanga, pea ko e palasa honau ngaahi tuʻunga.

18Ko hono lōloa ʻoe lotoʻā ko e hanga ʻe uangeau, pea ko e hanga ʻe teau ʻa hono māukupu ʻi he potu kotoa pē, pea ko e hanga ʻe hongofulu hono māʻolunga, ʻoe tupenu tuʻovalevale, pea ko e palasa honau ngaahi tuʻunga.

19Ko e ngaahi ipu kotoa pē, ʻoe fale fehikitaki ʻi hono fāinga ngāue kotoa pē, mo hono ngaahi faʻo kotoa pē ʻo ia, mo e ngaahi faʻo kotoa pē ʻoe lotoʻā, ko e palasa ia.

20“Pea te ke fekau ki he fānau ʻa ʻIsileli, koeʻuhi ke nau ʻomi kiate koe ʻae lolo ʻolive maʻa kuo tuki, ki he maama, koeʻuhi ke fakaulo maʻu pe ʻae maama,
21‌ʻI he fale fehikitaki ʻoe kakai ʻi he tuʻapuipui, ʻaia ʻoku ʻi he ʻao ʻoe fuakava, ʻe tuʻu ʻi ʻai ʻe ʻElone mo hono ngaahi foha mei he efiafi ki he pongipongi, ʻi he ʻao ʻo Sihova: ko e fekau fai maʻu pe ia ʻo taʻengata ki honau ngaahi toʻutangata, koeʻuhi ko e fānau ʻa ʻIsileli.