Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - ʻEkisotosi

ʻEkisotosi 29

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1“Pea ko e meʻa ʻeni te ke fai kiate kinautolu ke fakatapui ʻakinautolu, ke tauhi kiate au ʻi he ngāue fakataulaʻeiki: ʻOmi ha pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata ʻe ua taʻehaʻana-mele.
2Mo e mā taʻefakalēvani, mo e ngaahi foʻi mā iiki taʻefakalēvani, kuo natuʻaki ʻae lolo, mo e ngaahi mā manifinifi kuo tākai ʻaki ʻae lolo: ngaohi ia ʻaki ʻae kanoʻi uite.
3Pea te ke ʻai ia ki he kato pe taha, pea ʻomi ia ʻi he kato, fakataha mo e pulu mo e sipitangata ʻe ua.
4Pea te ke ʻomi ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, pea ke kaukauʻi ʻakinautolu ʻaki ʻae vai.
5Pea te ke ʻomi ʻae ngaahi kofu, pea ʻai kia ʻElone ʻae kofutuʻa, mo e kofu ʻoe ʻefoti, mo e ʻefoti, mo e sīfafatafata, ʻo nonoʻo ʻaki ia ʻae noʻo fakanikonikoʻi ʻoe ʻefoti:
6Pea te ke ʻai ʻae tatā ki hono ʻulu, pea ʻai ʻae pale tapu ki he tatā.
7Pea te ke toki toʻo ʻae lolo tākai, ʻo lingi ia ki hono ʻulu, ʻo tākai ʻaki ia.
8Pea te ke ʻomi hono ngaahi foha ʻo ʻai ʻae ngaahi kofu kiate kinautolu.
9Pea te ke nonoʻo ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha ʻaki ʻae ngaahi noʻo, pea ʻai mo e ngaahi tatā kiate kinautolu: pea ko e ngāue ʻae taulaʻeiki ʻe ʻanautolu ia ʻi he fekau tuʻumaʻu pe: pea te ke fakatapui ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha.
10Pea te ke fekau ke ʻomi ʻae pulu tangata ki he mata fale fehikitaki ʻoe kakai: pea ko ʻElone mo hono ngaahi foha te nau hili honau nima ki he ʻulu ʻoe pulu tangata.
11Pea te ke tāmateʻi ʻae pulu tangata ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻi he veʻe matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai.
12Pea te ke toʻo ʻae toto ʻoe pulu tangata ʻo ai ia ki he ngaahi nifo ʻoe feilaulauʻanga ʻaki ho tuhu, pea lilingi hono toto kotoa pē ʻoku toe ki lalo ʻi he veʻe feilaulauʻanga.
13Pea te ke toʻo ʻae ngako kotoa pē ʻoku ne ʻufiʻufi ʻae toʻotoʻonga ʻi loto, ʻae ʻahu mo e ʻate, mo e kofuua ʻe ua, mo e ngako ʻoku ʻi ai, ʻo tutu ia ʻi he funga ʻoe feilaulauʻanga.
14Ka ko hono kakano ʻoe pulu mo hono kili, mo hono teʻepulu, te ke tutu ia ʻaki ʻae afi ʻi he tuaʻā ʻoe ʻapitanga: ko e feilaulau ia maʻae angahala.

15“Pea te ke toʻo foki ʻae sipitangata ʻe taha; pea ko ʻElone mo hono ngaahi foha te nau hili honau nima ki he ʻulu ʻoe sipitangata.
16Pea te ke tāmateʻi ʻae sipitangata, pea ke toʻo hono toto, ʻo luluku takatakai ia ʻi he feilaulauʻanga.
17Pea te ke tafa ʻae sipitangata ke iiki, pea fufulu ʻae toʻotoʻonga ʻi loto ʻo ia, mo hono kauvaʻe, ʻo ʻai ia ki hono ngaahi konga, pea ki hono ʻulu.
18Pea te ke tutu ʻae sipitangata kotoa pē ʻi he funga feilaulauʻanga: ko e feilaulau tutu ia kia Sihova: ko e meʻa namu kakala ia, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova.

19“Pea te ke ʻave ʻae sipitangata ʻe taha pea ʻe hilifaki ʻe ʻElone mo hono ngaahi foha honau nima ki he ʻulu ʻoe sipitangata.
20Pea te ke tāmateʻi ʻae sipitangata, pea ʻomi hono toto, pea ʻai ia ʻi he potu ʻi ʻolunga ʻoe telinga toʻomataʻu ʻo ʻElone, pea ki he potu ʻi ʻolunga ʻoe telinga toʻomataʻu ʻo hono ngaahi foha, pea ki he motuʻa nima ʻo honau nima toʻomataʻu, pea ki he motuʻa vaʻe ʻo honau vaʻe toʻomataʻu, pea luluku ʻae toto ki he feilaulauʻanga ʻo takatakai.
21Pea te ke toʻo ʻae toto ʻaia ʻoku ʻi he feilaulauʻanga, pea mo e lolo tākai, ʻo luluku ʻaki ʻa ʻElone, mo hono ngaahi kofu, mo hono ngaahi foha, pea mo e ngaahi kofu ʻo hono ngaahi foha mo ia: pea ʻe fakatapui ia, mo hono ngaahi kofu, mo hono ngaahi foha, mo e ngaahi kofu ʻo hono ngaahi foha.
22Pea te ke toʻo foki mei he sipitangata ʻae ngako, mo e tuʻungaiku, mo e ngako ʻoku ne ʻufiʻufi ʻae toʻotoʻonga ʻi loto, mo e ʻahu ʻi ʻolunga ʻi he ʻate, mo e kofuua ʻe ua, mo e ngako ʻoku ʻi ai, mo e alanga muʻa toʻomataʻu he ko e sipitangata ia ʻoe fakatapui:
23Pea mo e foʻi mā ʻe taha, mo e mā siʻi kuo tākai ʻaki ʻae lolo, mo e foʻi mā manifinifi ʻe taha mei he kato ʻoe mā taʻefakalēvani, ʻaia ʻoku ʻi he ʻao ʻo Sihova:
24Pea te ke ʻai ia kotoa pē ki he nima ʻo ʻElone, pea mo e nima ʻo hono ngaahi foha: pea ke lieliaki ia, ko e feilaulau lieliaki ia ʻi he ʻao ʻo Sihova.
25Pea te ke maʻu ia mei honau nima, ʻo tutu ia ʻi he funga ʻoe feilaulauʻanga, ko e feilaulau tutu, ko e meʻa namu kakala ʻi he ʻao ʻo Sihova: ko e feilaulau ia kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova.
26Pea te ke toʻo hono fatafata ʻoe sipitangata ʻoe fakatapui ʻo ʻElone, ʻo lieliaki ia ko e feilaulau lieliaki ia ʻi he ʻao ʻo Sihova: pea ko ho inasi ia.
27Pea te ke fakatapui ʻae fatafata ʻoe feilaulau lieliaki, mo e alanga muʻa ʻoe feilaulau hiki hake, ʻaia ʻoku lieliaki, pea ʻoku hiki hake: ʻae sipitangata ʻoe fakatapui, ʻio, ʻo ia ʻoku ʻa ʻElone, mo ia ʻoku ʻa hono ngaahi foha.
28Pea ʻe ʻia ʻElone ia mo hono ngaahi foha ʻi he fekau tuʻumaʻu mei he fānau ʻa ʻIsileli: he ko e feilaulau hiki hake ia; pea ʻe hoko ia ko e feilaulau hiki hake mei he fānau ʻa ʻIsileli mei he feilaulau ʻoe fakamelino, ʻio, ko ʻenau feilaulau hiki hake kia Sihova.

29Pea ko e ngaahi kofu tapu ʻo ʻElone ʻe hoko ki hono ngaahi foha ki mui ʻiate ia, ʻaia ʻe tākai ai, pea ʻe fakatapui ai ʻakinautolu.
30Pea ko e foha ko ia kuo hoko ke taulaʻeiki, ko hono fetongi ʻo ia, te ne ʻai ia ʻi he ʻaho ʻe fitu, ʻi heʻene haʻu ki he fale fehikitaki ʻoe kakai ke ngāue ʻi he potu māʻoniʻoni.

31“Pea te ke ʻave ʻae sipitangata ʻo fakatapui, pea haka hono kakano ʻi he potu māʻoniʻoni.
32Pea ʻe kai ʻe ʻElone mo hono ngaahi foha ʻae kakano ʻoe sipitangata, mo e mā ʻoku ʻi he kato, ʻi he veʻe matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai.
33Pea te nau kai ʻae ngaahi meʻa ko ia, ʻaia naʻe fai ʻaki ʻae fakalelei, ke fakanofo mo fakatapui ʻakinautolu: ka ʻe ʻikai kai ia ʻe ha tokotaha kehe, he ʻoku tapu ia.
34Pea kapau ʻoku toe ha kakano ʻoe fakatapui pe ko e mā, ʻo aʻu ki he ʻapongipongi, pea ʻe tutu hono toe ʻaki ʻae afi: ʻe ʻikai kai ia, koeʻuhi ʻoku tapu.
35Pea te ke fai pehē pe kia ʻElone mo hono ngaahi foha, ʻo fakatatau ki he meʻa kotoa pē kuo u fekau kiate koe: ko e ʻaho ʻe fitu te ke fakatapui ai ʻakinautolu.
36Pea te ke ʻatu ʻae pulu tangata ʻi he ʻaho kotoa pē ko e feilaulau ʻoe angahala ke fakalelei ʻaki: pea te ke fakamaʻa ʻae feilaulauʻanga, hili haʻo fai ʻae fakalelei koeʻuhi ko ia, pea ke tākai ia ko hono fakatapui.

37Ko e ʻaho ʻe fitu te ke fai ʻae fakalelei ki he feilaulauʻanga, ʻo fakatapui ia; pea ʻe hoko ia ko e feilaulauʻanga māʻoniʻoni lahi: ko ia kotoa pē ʻe lave ki he feilaulauʻanga ʻe tapu ia.

38“Pea ko e meʻa ʻeni ʻaia te ke ʻatu ʻi he funga ʻoe feilaulauʻanga: ko e lami ʻe ua ʻoe ʻuluaki taʻu maʻuaipē ʻi he ʻaho kotoa pē.
39Te ke ʻatu ʻae lami ʻe taha ʻi he pongipongi; mo e lami ʻe taha ʻi he efiafi:
40Pea kakano ʻaki ʻae lami ʻe taha ʻae oma ʻe taha ʻoe mahoaʻa kuo lingi ki ai hono fā ʻoe vahe ʻoe hini lolo tuki; mo hono fā ʻoe vahe ʻoe hini uaine ko e feilaulau inu.
41Pea ko hono ua ʻoe lami te ke ʻatu ʻi he efiafi, mo ke fai ki ai ʻo hangē ko e feilaulau kai ʻoe pongipongi, pea fakatatau ki he feilaulau inu ʻo ia, ko e meʻa namu kakala, ko e feilaulau kia Sihova kuo ngaohi ʻaki ʻae afi.
42Ko eni ʻae feilaulau tutu ke fai homou ngaahi toʻutangata ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai; ʻaia teu fetaulaki ai mo kimoutolu, ke lea ai kiate koe.
43Pea te u fakafetaulaki ai mo e fānau ʻa ʻIsileli, pea ʻe fakatapui ʻaki ʻae fale fehikitaki ʻa hoku nāunau.
44Pea te u fakatapui ʻae fale fehikitaki ʻoe fakataha, mo e feilaulauʻanga: Teu fakatapui foki ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha, ke nau ngāue kiate au ʻi he ngāue ʻae taulaʻeiki.

45“Pea te u nofo ʻi he lotolotonga ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, pea ko honau ʻOtua au.
46Pea te nau ʻilo ko au ko Sihova ko honau ʻOtua, ne u ʻomi ʻakinautolu mei he fonua ko ʻIsipite, koeʻuhi ke u nofo ʻiate kinautolu: Ko au ko Sihova ko honau ʻOtua.