Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - लेवी

लेवी 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली
2“गे हारून नु आ तौ आन कली, चढ़ेब आन फेक्‍तीक वा, आन कली लुक्‍चा कली तेल, पाप आ पर्बम चढ़ेतीक ब्‍यफ, सांड निक्‍शी नु बोरब ओख्‍ती मसुप्‍शो शोब्‍ले चाक्‍को। प्रस्‍थान २८:३९-४३
3मुर नेल्‍ल आन कली ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ओव़तीकेम पुक्‍मी” देंत।
4मिनु मोसामी परमप्रभु यावेमी दोदेंशो पा अरेवा, मोदेंशो पा पाप्‍तु। मिनु मुरपुकी ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ओव़तीकेम बुक्‍तेक्‍म।
5मिनु मोसाम बुक्‍शो मुर आन कली “परमप्रभु यावेमी ‘पावो’ दे अरेशो लोव़ एकोन बाक्‍ब” देंत।
6मिनु मोसामी हारून नु आ तौ आन कली चाक्‍शा चिक्‍ताक्‍मी।
7मिनु मेकोमी हारून कली आगा वा फेक्‍ताक्‍व। मिनु किप्‍शुर किप्‍ताक्‍व। मिनु मेकोमी आ तार ङा फेक्‍तीक फेक्‍ताक्‍व। मेकोमी क्रातो आ ङोंइती क्‍युक्‍तीक वा क्‍युक्‍‍ताक्‍व। मिनु रिम्‍शो पा प्रोव़शो बुटा आप्‍शो किप्‍शुर नु क्रातो ङोंइती क्‍युक्‍तीक झोला मेको आ तार किप्‍ताक्‍व।
8मिनु नोले मेकोमी हारून कली कुचुम रेल्‍तीक झोला रेल्‍ताक्‍व, मिनु मेको आगा “ऊरीम नु थुम्‍मीम” कुर पाप्‍तु। ऊरीम नु थुम्‍मीम कली छेङछेङ नु निसाफ पतीके देंसीब। परमप्रभु यावे आ देंशो कोंइब बाक्‍ब।प्रस्‍थान २८:३०
9मिनु मेको आ पियाम गुप्‍तीके गुप्‍ताक्‍व। मिनु सुन के मुशो कुप्‍फीम पांइतीके “परमप्रभु यावे कली ला” दे मेको आ ङोंइती गे पांइताक्‍व। परमप्रभु यावेमी मोसा कली दोदेंशो पा अरेवा, मोदेंशो पा पाप्‍तु। प्रस्‍थान २८:३६-३८; लेवी ३९:३०
10मेको नोले मोसामी लुक्‍तीक तेल चाक्‍शा परमप्रभु यावे आ बाक्‍तीके नु मेकेर बाक्‍शो मारेइ मारेइ आन कली ब्रुइश्‍शा, “परमप्रभु यावे केन बाक्‍ब” दे चोव़खो सेल्‍तु।
11मिनु मेकोमी तेल इच्‍का चढ़ेतीकेम ७ खेयप ब्रुइक्‍ताक्‍व। मोपा चढ़ेतीके, मेकेर बाक्‍शो चढ़ेचा कली माल्‍तीक नेल्‍ले नु चिक्‍तीक ठेयब ग्‍योंब नु आ नाइक्‍तीके, नेल्‍ल आन कली परमप्रभु यावे के सेल्‍चा कली तेल ब्रुइक्‍ताक्‍मी।
12मिनु मेकोमी हारून आ पियाम लुक्‍तीक तेल लुक्‍शा, मेको कली परमप्रभु यावे कली ला गेय पाइब सेल्‍तु।
13मिनु मोसामी हारून आ तौ आन कली चाक्‍पाइश्‍शा, आगा वा फेक्‍ताक्‍मी। मिनु किप्‍शुर किप्‍शा पियाम गुप्‍तीके गुप्‍ताक्‍मी। परमप्रभु यावेमी मोसा कली दोदेंशो पा अरेवा, मोदेंशो पा पाप्‍तु।
14मिनु नोले मोसामी पाप आ पर्बम चढ़ेतीक ब्‍यफ चाक्‍तु। मिनु हारून नु आ तौपुकीम मेको पाप आ पर्बम चढ़ेतीक ब्‍यफ आ पिया तारी आन गुइ वोइक्‍तेक्‍म। लेवी ४:१-१२
15मिनु मोसामी मेको ब्‍यफ कली साइक्‍तु। मिनु मेकोमी मेको इच्‍का हुश लाइश्‍शा आ ब्रेप्‍चोमी चढ़ेतीक एर ओंथ ङा ग्रोव़म ख्रेक्‍शा, चढ़ेतीक कली परमप्रभु यावे कली ला, चोव़खो सेल्‍तु। मिनु लीशो हुश चहिं चढ़ेतीक आ पुंम मोइक्‍तु। मोपा मेको चढ़ेतीक कली पाप क्‍याम्‍तीक गेय पचा, दे चोव़खो सेल्‍तु।
16मिनु मोसामी गा क्‍यी गिल्‍शो बोंसो नेल्‍ल, आइदी क्‍येप्‍शो बोंसो नु चिच निम्‍फा नु आ बोंसो चढ़ेतीकेम चोप्‍तु।
17मिनु ब्‍यफ, मेको आ कुशुल, आ श्‍ये नु गोबर मुर आ बाक्‍तीक क्‍येङा ङोन मीम चोप्‍तु। परमप्रभु यावेमी मोसा कली दोदेंशो पा अरेवा, मोदेंशो पा पाप्‍तु।
18मिनु नोले मोसामी चोशा चढ़ेतीक सांड चाक्‍तु। मिनु हारून नु आ तौपुकीमी आन गुइ मेको सांड आ पिया तार वोइक्‍तेक्‍म। लेवी १:१०-१३
19मिनु मोसामी मेको सांड कली क्‍योरतु। मिनु मेकोमी आ हुश चढ़ेतीक एर ओंथ ब्रुइक्‍ताक्‍व।
20मिनु मोसामी मेको सांड कली टुक्रा टुक्रा पा चेक्‍तु। मेको आ पिया, चेक्‍शो श्‍ये नु बोंसो नेल्‍ल चोप्‍तु।
21मेकोमी गा क्‍यी नु फिला मुरतु। मोपा मोसामी मेको सांड नेल्‍ल चढ़ेतीकेमी चोप्‍तु। मेको परमप्रभु यावे कली ब्रोव़शो रिना पाइश्‍शो मीम चोशा चढ़ेशो बाक्‍त। मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली दोदेंशो पा अरेवा, मोदेंशो पा पाप्‍तु।
22मिनु नोले मोसामी अर्को चढ़ेतीक सांड चाक्‍तु। मेको गेय गोचा कली चढ़ेतीक ङा सांड बाक्‍त। मिनु हारून नु आ तौपुकीम आन गुइ मेको सांड आ पिया तार वोइक्‍तेक्‍म।
23मिनु मोसामी मेको सांड कली क्‍योरतु। मिनु मेकोमी मेको आ हुश हारून आ ग्‍युरा नोफा आ फेनेम, आ ग्‍युरा गुइ ङा बोंग्‍ये नु आ ग्‍युरा खोइल ङा बोंग्‍येमी ख्रेक्‍ताक्‍व।
24मिनु मोसामी हारून आ तौ आन कली चाक्‍पाइक्‍तु। मिनु मेकोमी मेको आन ग्‍युरा नोफा आन फेनेम, आन ग्‍युरा गुइ ङा बोंग्‍ये नु आन ग्‍युरा खोइल ङा बोंग्‍येमी ख्रेक्‍ताक्‍व। मिनु मोसामी मेको हुश कली चढ़ेतीके आ एर ओंथ ब्रुइक्‍ताक्‍व। लेवी १७:११
25मिनु मेकोमी मेको सांड आ बोंसो, मेको बोंसो पाइश्‍शो मीलु, गा क्‍यीम गिल्‍शो बोंसो, आइदीम क्‍येप्‍शो बोंसो, चिच निम्‍फा नु मेक ङा बोंसो नु ग्‍युरा फिला लाइक्‍तु।
26मिनु परमप्रभु यावे आ ङोंइती बाक्‍शो बोरब ओख्‍ती मसुप्‍शो मार मार आ डालो रे बोरब ओख्‍ती मसुप्‍शो हिरशो शोब्‍ले का, तेलम ख्रुम्‍शो शोब्‍ले का नु बाबर का ग्रुंइशा, मेको बोंसो नु ग्‍युरा फिला तार वोइक्‍तु।
27मिनु मेको नेल्‍ल लाइश्‍शा हारून नु आ तौ आन गुइमी वोइक्‍तु। मिनु परमप्रभु यावे आ ङोंइती हिम्‍शा चढ़ेतीके चढ़ेप्‍तु।
28मिनु मोसामी मेको आन गुइ रे लाइश्‍शा, चोशा चढ़ेशो आ तारी चोप्‍तु। मेको गेय गोचा कली चढ़ेतीके परमप्रभु यावे कली ब्रोव़शो रिना पाइश्‍शो मीम चोशा चढ़ेतीक बाक्‍त।
29मिनु मोसामी मेको सांड आ कुथ्रु लाइश्‍शा, परमप्रभु यावे आ ङोंइती हिम्‍शा चढ़ेतीके चढ़ेप्‍तु। मेको गेय गोचा कली चढ़ेशो सांड आ श्‍ये मोसा आ भाग दुम्‍त। परमप्रभु यावेमी मोसा कली दोदेंशो पा अरेवा, मोदेंशो पा पाप्‍तु।
30मिनु मोसामी लुक्‍तीक तेल नु चढ़ेतीकेम वोइश्‍शो हुश लाइश्‍शा, हारून नु आ तौ आन फेक्‍शो वाम ब्रुइक्‍ताक्‍व। मोपा मोसामी हारून नु मेको आ फेक्‍शो वा, आ तौपुकी नु मेको आन फेक्‍शो वा नेल्‍ल परमप्रभु यावे कली ला गेय पाइब, दे चोव़खो सेल्‍तु।
31मिनु मोसाम हारून नु आ तौ आन कली “गे मेको श्‍ये कली ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ओव़तीकेम लोपीन। मिनु गेय गोचा कली चढ़ेशो डालो ङा शोब्‍ले नु मेक उइ जने ब्‍वने। आं देंशो खोदेंशो पा जचा ब्‍वचा माल्‍नीनी।
32हेंशो श्‍ये नु शोब्‍ले गे मीम चोचा माल्‍नीनी।
33मिनु नोले गे ७ नाक्‍त सम्‍म, इन कली गेय गोचा कली चढ़ेशो ७ नाक्‍त मगाम सम्‍म ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ओव़तीक रे लाङगा मलने। मारदे हना ७ नाक्‍त मजाक्‍दीम सम्‍म इन गेय गोचा कली चढ़ेतीक गेय ला थुम्‍सीब।
34मुलाक्‍त मार पङा, मेको परमप्रभु यावेमी अरेशो इन कली पाप क्‍याम्‍तीक गेय बाक्‍त।
35गेपुकी ७ नाक्‍त सम्‍म नाक्‍दो नाक्‍ती ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ओव़तीकेमी बाक्‍चा माल्‍नीनी। गे परमप्रभु यावेमी अरेशो पने। मो मपाइतीनी हना, गे बेक्‍नीनी। मारदे हना आं कली मोदें अरेशो बाक्‍ब” दे माइक्‍तीमी।
36मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा रे पा अरेशो नेल्‍ल हारून नु आ तौपुकीम पाम्‍तेक्‍म।