Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Levítico

Levítico 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Moisesta Tayta Dios niran:
2«Llapan Israel runacunata shuntanqui Tincuna Toldu ñaupanman. Quiquin Tincuna Toldu puncumanna Aaronta wamrancunatawan pushamunqui. Apamunqui cüra car jaticunan röpacunata, acrar wiñapänan alli asyaj asëtita, juchapita garamänanpaj töru-mallwata, ishcay carnicunata, balay canastawan lebadüraynaj tantatapis.»
4Chaura Moisesga llapantapis ruraran Tayta Dios nishannölla. Chaymi llapan runacunata shuntaran Tincuna Toldu ñaupanman.
5Shuntarcur Israelcunata Moisés niran: «Tayta Diosmi nimasha caycunata ruranäpaj.»
6Chayno nirirmi Moisesga ñaupanman Aaronta wamrancunatawan gayarcur bäñaran.
7Bäñariycorga Aaronta ajüruta jatiparcur wachcaparan. Jananmanna sotänata jatiparan, chaypa jananmanna mandil-niraj efodta. Nircur efodpa watullanwan chegllanpa sumaj wataparan.
8Jananmanna wataparan pichëra-niraj pectoralta. Pectoralmanna wiñaparan «Urim» nishan «Tumim» nishan rumi-mallwacunata.
9Nircur umanman shucutanta jatiparan. Urcun jananpana churaparan isquirbisha caycaj rispitädu gori vinchata. Chaycunata Moisesga ruraran Tayta Dios nishannömi.
10Nircur Moisesga acrar wiñapäna asëtiwan chajchuran Tincuna Tolduta, chaycho caj cösacunatapis llapanta. Chauraga llapanpis rispitäduna caran.
11Chay asëtillawan altartapis ganchis cuti chajchuran. Wiñaparan altarman, altarpa cösancunamanpis. Paylatapis jamanantinman wiñaparan. Llapanman asëtita wiñaparan Tayta Diospana car rispitädu cananpaj.
12Chaypita Moisesga acrar wiñapäna asëtiwan Aaronpa umanman wiñaparan cürana cananpaj.
13Aaronpa wamrancunatapis gayarcur ajüruta jatiparcur wachcaparan. Paycunapa umanmanpis shucutata jatiparan. Tayta Dios nishannömi llapantapis ruraran.
14Nircurna Moisés apachimuran juchapita sacrifisyupaj caj töru-mallwata. Chay töru-mallwapa uman jananman Aarón wamrancunawan maquinta churaran.
15Moisesna pishtariran töru-mallwata. Altar limyuna cananpaj dëdunwanna yawarta tawircur altarpa wagrancunata pichuran. Puchoj yawartana altarpa chaquinman jichariran. Chaynöpami altarga Tayta Diospaj acrashana caran janancho uywapa aychanta rupachiptin juchancunapita runacuna perdunasha cananpaj.
16Moisesga pishtashan uywapa pacha wirancunata, ñatinpa puntanta, rurunpa wirancunata altarcho rupachiran.
17Töru-mallwapa waquin aychanta, garanta, ashashninta tiyaycashanpita juc-läman apaycur rupaycachiran. Llapantapis Moisesga ruraran Tayta Dios nishannöllami.
18Rupachina sacrifisyupaj caycaj carnitapis Moisés apachimuran. Carnipa uman jananman Aarón wamrancunawan maquinta churaran.
19Pishtarerga Moisés yawarwan altarpa cantuncunata chajchuran.

20Aychancunatana pedäsu-pedäsu cuchuran. Cuchushan aychata, umanta, wiranta rupachiran.
21Uyshapa pachanta, macshuncunata yacuwan mayllariycur altarcho rupachiran. Rupachishanpa jömuynenga Tayta Diospa shongunpäno caran. Moisesga llapanta ruraran Tayta Dios nishannölla.
22Chaypita jucaj carnitapis Moisés apachimuran. Chay carniga cüra cayman yaycur ofrendapaj churashanmi caran. Chay carnipa umanmanmi Aarón wamrancunawan maquinta churaran.
23Moisesna pishtaran. Yawarninwanna pichuparan Aaronpa derëchu caj rinri llapllanta, derëchu caj maquinpa chaquinpa maman dëduntapis.
24Aaronpa wamrancunatapis gayaran. Nircur yawarwan pichuparan derëchu caj rinri llapllanta, derëchu caj maquinpa chaquinpa maman dëduntapis. Puchoj yawarwanna altarpa cantuncunata chajchuran.
25Chaypitana Moisesga uyshapa wiranta, chupanta, llapan pacha wiranta, ñatinpa puntanta, ishcan rurunta wirantinta, derëchu caj chancantapis jorguran.
26Tayta Diospa ñaupanman balay canasta-mallwawan churashan lebadüraynaj juc tantata, ancasha machcata asëtillawan chapurcur rurasha tantata, juc llapsha tantata jorguran. Chaycunataga uyshapa wiranta chancanta churashanman churaran.
27Chaycunataga Aaronta y wamrancunatami aptaparan. Paycunana cuyuchir ricachishpan Tayta Diosta entregaran cuyuchiypa ricachishan ofrenda cananpaj.
28Paycunapa maquinpita chasquircurnami Moisesga altarcho rupachina sacrifisyuta rupaycächishan jananman churaran. Chay ofrendaga cüra cayman yaycunanpaj churashan ofrendami caran. Rupachishanpa jömuyninmi Tayta Diospa shongunpäno caran.
29Moisesga uyshapa pëchun aychatana cuyuchir ricachishpan Tayta Diosta entregaran. Acrar rupachishan uyshapa pëchonga Moisespämi caran. Chaynömi Tayta Dios nisha caran.
30Moisesga acrana asëtita, altar janancho caycaj yawartapis chajchuparan Aaronta, wamrancunata, cüra car jatiränan röpancunata. Chaynömi acraran Aaronta, wamrancunata, cüra car jatiränan röpancunatapis.
31Nircur Moisesga Aaronta wamrantinta niran: «Tincuna Toldu puncucho aychata yanuy. Jinallancho micuy balay canasta-mallwacho acrasha caycaj tantantawan. Tayta Diospis nimasha: ‹Chay aychataga Aaronmi, wamrancunami miconga› nir.
32Puchoj cajtana aychatapis, tantatapis rupachinqui.
33Ganchis junajtarämi cüra cayman yaycunayquipaj caj timpu cumlenga. Chaymi ganchis junajyäga Tincuna Toldu pampapita ama maypapis yargunquichu.
34Tayta Dios nishannöllami llapantapis cananga rurashcanqui jucha rurashayquipita perdunasha canayquipaj.
35Chaymi gamcunaga Tincuna Toldu puncullacho goyäcunqui pagasta junajtapis ganchis junajcama. Mana wañunayquipaj Tayta Dios nishanta wiyacuy. Chayno ruranayquipämi Tayta Dios nimasha.»
36Chayno niptin Aaronwan wamrancunaga llapantapis ruraran Moisesta Tayta Dios nishannölla.