Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO

LEVITIKO 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
2“Arona bona iena natuna tau taudia be egu Palai Dubu ena iduara dekenai do oi hakaudia mai. Edia dabua helagadia, dehoro helagana, boromakau tau bona mamoe tau ruaosi, bona bosea ta, mai ena hatubua lasi beredi danu do oi mailaia.
3Unai neganai Israela taudia ibounai be unai gabu dekenai do oi boiria idia haboua.”
4Mose ese Lohiabada ena oda ia karaia, ia ese taunimanima ibounai Palai Dubu ena iduara kahirakahira ia haboudia.
5Idia dekenai Mose ia hereva, ia gwau, “Lohiabada ese lau dekenai ia oda henia gauna be inai.”
6Vadaeni Mose ese Arona bona iena natuna tau taudia ia abia mai, ranu dekena amo ia hadigudia.
7Mose ese Arona dekenai sioti bona dabua latana ia atoa, bona gaba gauna Arona dekenai ia kwatua. Ma epodi danu Arona dekenai ia kwatua, epodi ena gaba gauna, idia hatua namonamo gauna dekena amo.
8Mose ese danu kemena dabua Arona dekenai ia atoa, bona Urima bona Tumima be kemena dabua lalonai ia udaia.
9Unai murinai Mose ese kwara kumia gauna be Arona ena kwarana dekenai ia atoa, bona inai kwara gauna ena vairanai be medolo namo herea, helaga momokani ena toana gauna ia kwatua kau, Lohiabada ese Mose ia hamaoroa hegeregerena.
10Vadaeni Mose ese dehoro helagana ia abia, Lohiabada ena Palai Dubu, bona Dubu lalonai noho gaudia ibounai dekenai ia atoa, ia hahelagaia.
11Boubou patana, bona iena kohu ibounai, bona digu totona ranu ena disi, disi ena patana danu be nega 7 unai dehoro dekenai ia dahua, do idia helaga totona.
12Arona ena kwarana dekenai danu be dehoro helagana ia bubua, ia hahelagaia.
13Unai murinai Mose ese Arona ena natuna tau ia hakaudia mai, sioti bona gaba gaudia bona kwara gaudia danu idia dekenai ia atoa, Lohiabada ese ia oda henia hegeregerena.
14Vadaeni Mose ese boromakau tau ia mailaia, kara dika gwauatao boubouna totona gauna. Arona bona iena natuna tau danu ese edia imadia be boromakau ena kwarana dekenai idia atoa.
15Vadaeni Mose ese boromakau ia alaia mase, boromakau ena rarana haida ia abia, bona iena imana kwakikwakina dekena amo boubou patana ena doa 4 be rara dekenai ia dahua, vadaeni boubou patana ena miro ia hagoevaia. Bona boromakau ena rara orena, be boubou patana ena badinai ia bubua. Inai kara dekenai Mose ese boubou patana ia hahelagaia.
16Unai murinai Mose ese boromakau ena bogana ena digara ibounai, bona asena ena kahana badana, bona nadinadi ruaosi, mai edia digara danu ia abia, bona boubou patana dekenai ia gabudia ore.
17Boromakau ena tauanina, ena kopina, ena hidiona, bona ena bogarau mai kukuri danu be Mose ese kamepa ena murimurinai ia gabua ore, Lohiabada ese ia oda henia hegeregerena.
18Ma inai murinai Mose ese mamoe tau, gabua ore boubouna totona gauna, ia hakaua mai. Arona bona iena natuna tau ese edia imadia be mamoe ena kwarana dekenai idia atoa.
19Vadaeni Mose ese mamoe ia alaia mase, bona mamoe ena rarana be boubou patana ena kahana 4 dekenai ia negea.
20Mose ese mamoe ia ivaia parara, mamoe ena kwarana bona tauanina bona digarana be boubou patana ena latanai ia gabua ore.
21Ma mamoe ena bogana bona bogarauna bona imana bona aena be ranu dekenai ia huria guna, vadaeni mamoe ena kahana ibounai be Mose ese boubou patana dekenai ia gabua ore. Inai lahi dekenai ia gabua ore boubouna, Lohiabada ena, be mai bonana namo herea Lohiabada dekenai. Mose ese Lohiabada ena hadibaia hereva hegeregerena ia karaia.
22Unai murinai Mose ese mamoe tau iharuana, hahelagaia taudia hahelagaia totona gauna, ia hakaua mai. Vadaeni Arona mai ena natuna tau ese edia imadia be mamoe ena kwarana dekenai idia atoa.
23Mose ese mamoe ia alaia mase, bona mamoe ena rarana haida ia abia, Arona ena taiana idibana ena rini atoa gabuna, bona iena ima kwakikwaki badana, idiba kahana gauna, bona ae kwakikwaki badana, idiba kahana gauna dekenai unai rara ia atoa.
24Arona ena natuna tau danu edia taiana idibana rini atoa gabuna, bona edia ima kwakikwaki badana, idiba kahana gauna, bona edia ae kwakikwaki badana, idiba kahana gauna, dekenai be Mose ese unai mamoe ena rarana haida ia atoa. Vadaeni rara orena, ia iusilaia lasi gauna, be Mose ese boubou patana ena kahana 4 dekenai ia negea.
25Mamoe ena digara, bona ena iuna, mai ena digara danu, bogana dekenai ia noho digara ibounai, asena ena kahana badana, nadinadi ruaosi, mai edia digara, bona aena idibana, be Mose ese ia abia.
26Vadaeni idia hatubua lasi beredi edia bosea, Lohiabada ena vairanai ia noho gauna, dekena amo, beredi ta, bona beredi ta, paraoa bona olive dehoro danu dekena amo karaia gauna, bona bisikesi ta be Mose ese ia abia, digara bona aena idibana edia latanai ia atodia.
27Mose ese inai aniani ibounai Arona bona ena natuna tau edia imadia dekenai ia atoa, bona idia ese Lohiabada ena vairanai idia davea, ia dekenai idia henia ena toana.
28Vadaeni Mose ese edia imadia dekena amo inai aniani ma ia abia lou, bona boubou patana ena lahi dekenai ia gabua, idia gabua ore boubouna ena latanai. Inai boubou be hahelagaia taudia do ia hahelagaia totona, bona boubou ena bonana be namo herea Lohiabada dekenai.
29Vadaeni Mose ese mamoe ena kemena ia abia, bona ia davea, Lohiabada dekenai ia henia ena toana. Unai kemena be Mose ena gaukara davana, hahelagaia boubou dekena amo ia abia. Mose ese gau ibounai ia karaia, Lohiabada ese ia dekenai ia hadibaia hegeregerena.
30Mose ese dehoro helagana sisina ia abia, bona boubou patana ena latanai ia noho rara sisina danu. Inai dehoro bona rara be Arona bona iena natuna tau edia latanai, bona edia dabua latanai ia negea. Inai dala dekenai Mose ese Arona, bona iena natuna tau, bona edia dabua danu, ia hahelagaia, Lohiabada ena vairanai.
31Mose ese Arona, mai ena natuna tau danu ia hamaoroa, ia gwau, “Inai vamu be ranu dekenai do umui nadua, Lohiabada ena Palai Dubu ena iduara badinai, bona unuseni do umui ania. Bosea helagana lalonai ia noho beredi danu do umui ania, Lohiabada ese lau ia oda henia hegeregerena.
32Umui ania lasi vamuna o beredi be do umui gabua ore.
33Palai Dubu ena iduara dekena amo do umui raka siri lasi dina 7 lalonai, ela bona emui hahelagaia dinadia idia ore.
34Hari dina ita karaia karadia be Lohiabada ese ia oda vadaeni, emui kara dika ena davana karaia totona.
35“Dina 7 bona hanuaboi 7 be Palai Dubu ena iduara dekenai do umui noho, bona Lohiabada ia gwauraia oda do umui karaia, do umui mase garina. Unai bamona be Lohiabada ese lau ia oda henia vadaeni.”
36Vadaeni Lohiabada ese Mose ia oda henia karadia ibounai, be Arona bona iena natuna tau ese idia karaia haorea.