Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Lewi Sɛrɛxɛdubɛ

Lewi Sɛrɛxɛdubɛ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala naxa a masen Annabi Munsa bɛ,
2«Haruna nun a xa die xili hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra. I xa fa e xa dugi sɛniyɛnxie ra, a nun ture sɛniyɛnxi, tuura naxan bama yunubi xafari sɛrɛxɛ ra, yɛxɛɛ kontonyi firin, nun debe, taami lɛbinitaree na naxan kui.
3I xa Isirayila ɲama birin malan hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra.»
4Annabi Munsa naxa Alatala xa yaamari rakamali, ɲama fan naxa e malan hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra.
5Annabi Munsa naxa a fala ɲama bɛ, «Alatala bara n yamari n xa yi raba.»
6Annabi Munsa naxa Haruna nun a xa die maso, a naxa e maxa ye ra.
7A naxa dugi sɛniyɛnxie ragoro Haruna ma, a naxa a tagi xiri bɛlɛti ra, a guba ragoro a ma, a sɛrɛxɛdubɛ donma ragoro na fari, a a tagi xiri bɛlɛti ra.
8A naxa kanke makotose ragoro a kɔn ma, a gɛmɛ firin sa na kui naxee findixi Ala waxɔnfe masense ra.
9A naxa xunmase dɔxɔ Haruna xunyi ma, a tɔnxuma sɛniyɛnxi xɛɛma daaxi sa na ma, alɔ Alatala Munsa yamari ki naxɛ.
10Annabi Munsa naxa ture sɛniyɛnxi tongo, a nde maso Ala xa hɔrɔmɔlingira ma, nun se naxan birin na a kui. A nee rasɛniyɛn na ki nɛ.
11A naxa ture kasan sɛrɛxɛbade ma sanya solofere, a nun sɛrɛxɛbade yirabasee, ye ragatade xungbe, nun na saxi se naxan fari, alako e xa sɛniyɛn.
12A man naxa ture nde sa Haruna xunyi ma, alako Haruna fan xa sɛniyɛn.
13Annabi Munsa naxa Haruna xa die maso, a dugi sɛniyɛnxie ragoro e fan ma. A naxa e tagi nun e xunyi xiri dugi ra, alɔ Alatala a yamarixi ki naxɛ.
14Annabi Munsa to fa tuura yunubi xafari sɛrɛxɛ ra, Haruna nun a xa die naxa e bɛlɛxɛe sa na tuura xun tagi.
15Annabi Munsa naxa a kɔn naxaba, a naxa a wuli nde tongo, a a maso sɛrɛxɛbade ferie ma naxee nu na sɛrɛxɛbade tunxunyi naani ra. A naxa na raba a bɛlɛxɛsole ra, alako a xa sɛrɛxɛbade rasɛniyɛn. A naxa wuli dɔnxɔɛ ifili sɛrɛxɛbade sɛɛtie ma. A sɛrɛxɛbade rasɛniyɛn na ki nɛ barima a findi xunsarade nan na.
16Annabi Munsa man naxa ture tongo naxan nu na ninge furingɛ rabilinyi, a nun laare naxan nu na a bɔɲɛ fari, nun a gungui xɔri firinyie nun e ture. A naxa nee birin sa tɛ i sɛrɛxɛbade fari.
17Kɔnɔ a naxa tuura gundi, a kiri, a sube, nun a ɲaɲɛ gan tɛ ra ɲama yonkinde fari ma, alɔ Alatala a yamarixi ki naxɛ.
18Annabi Munsa naxa fa yɛxɛɛ kontonyi ra naxan findi sɛrɛxɛ gan daaxi ra. Haruna nun a xa die naxa e bɛlɛxɛe sa na yɛxɛɛ xun tagi.
19Annabi Munsa naxa a kɔn naxaba, a a wuli nde kasan sɛrɛxɛbade sɛɛtie ma.
20A naxa yɛxɛɛ ixaba a xuntunyie ra. A naxa a xunyi, a xuntunyie, nun a ture gan tɛ i.
21A naxa yɛxɛɛ furingɛ nun a sanyie raxa, a yɛxɛɛ kontonyi gundi birin gan tɛ ra sɛrɛxɛbade fari sɛrɛxɛ gan daaxi ra, naxan xiri rafan Alatala ma. A na birin naba nɛ alɔ Alatala a yamarixi ki naxɛ.
22Annabi Munsa naxa yɛxɛɛ kontonyi firin nde tongo naxan findi sɛrɛxɛdubɛ dɔxɔ sɛrɛxɛ ra. Haruna nun a xa die naxa e bɛlɛxɛe sa na yɛxɛɛ xun tagi.
23Annabi Munsa naxa a kɔn naxaba, a a wuli nde tongo, a a sa Haruna yirefanyi tuli ma, a yirefanyi bɛlɛxɛkura ma, nun a sankura ma.
24A naxa Haruna xa die fan maso, a naxa wuli nde sa e yirefanyi tulie ma, e yirefanyi bɛlɛxɛkura ma, nun e yirefanyi sankura ma. A naxa a wuli nde kasan sɛrɛxɛbade sɛɛtie ma.
25A naxa na yɛxɛɛ ture tongo, a nun a xuli, a furingɛ ture, laare naxan na a bɔɲɛ fari, a gungui xɔri firinyie nun e ture, nun a yirefanyi tabe.
26Annabi Munsa naxa debe tongo taami lɛbinitaree na naxan kui, naxan nu dɔxɔxi Alatala ya i. A naxa taami lɛbinitare keren ba na, a nun taami keren naxan yailanxi ture ra, a nun taami lanmadi keren. A naxa e sa na yɛxɛɛ ture nun a yirefanyi tabe fari.
27A naxa na birin so Haruna nun a xa die yi ra, e fa na lintan Alatala ya i alako a xa a kolon a gbe na a ra.
28Na dangi xanbi, Annabi Munsa naxa e rasuxu e yi ra, a naxa e sa tɛ sɛrɛxɛbade fari, sɛrɛxɛ gan daaxi nu na dɛnnaxɛ. Sɛrɛxɛdubɛ dɔxɔ sɛrɛxɛ na a ra, naxan gan xiri rafan Alatala ma.
29Annabi Munsa naxa yɛxɛɛ kontonyi kanke tongo na sɛrɛxɛdubɛ dɔxɔ sɛrɛxɛ ra, a fa na lintan Alatala ya i a masenfe ra a bɛ. Na naxa findi Annabi Munsa gbe ra alɔ Alatala a yamarixi ki naxɛ.
30Annabi Munsa naxa ture sɛniyɛnxi nde tongo, a nun wuli nde naxan nu na sɛrɛxɛbade fari, a naxa a kasan Haruna nun a xa dugie ma, a a kasan Haruna xa die nun e xa dugie fan ma, alako e tan nun e xa dugie birin xa sɛniyɛn.
31Munsa naxa a fala Haruna nun a xa die bɛ, «Wo sube ɲin hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra, wo xa a don mɛnni, a nun taami naxan na debe kui naxan findi sɛrɛxɛdubɛ dɔxɔ sɛrɛxɛ ra. N bara yaamari fi, Haruna nun a xa die xa na don.
32Taami nun sube naxan luxi, wo xa na dɔnxɔɛ gan.
33Wo naxa keli hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra xi solofere bun ma, han wo xa dɔxɔɛ waxati kamalima tɛmui naxɛ.
34Naxan nabaxi to, Alatala a yamarixi wo yunubi xunsare xa fe nan na.
35Na na a toxi, wo luma hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra xi solofere bun ma, kɔɛ nun yanyi, alɔ Alatala n yamarixi a ra ki naxɛ, alako wo naxa faxa.»
36Haruna nun a xa die naxa Alatala xa yaamari birin naba na ki a naxan masenxi e bɛ Annabi Munsa saabui ra.