Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Wok Pris

Wok Pris 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na God i tokim Moses long tokim ol Israel olsem, “Taim wanpela man i laik mekim ofa long Bikpela long pikinini wit, orait em i mas rausim skin bilong wit na kisim kaikai bilong en na wokim plaua i gutpela tru pastaim na kisim plaua i kam. Na em i mas kapsaitim hap wel bilong diwai oliv na hap paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel long dispela plaua
2na bringim i go long ol pris, em ol lain bilong Aron. Na wanpela pris i mas putim wanpela han long dispela plaua na kisim liklik hap na kukim long alta. Dispela liklik hap plaua i makim tru olgeta hap plaua dispela man i ofaim long Bikpela. Na bai Bikpela i smelim dispela ofa bilong kukim wit, na em bai i laikim na i belgut long en.
3Hap plaua i stap yet em bilong ol pris. Dispela plaua ol pris i kisim long wit ol man i ofaim long Bikpela, olsem na em i tambu tru long ol man i no pris.
4“Sapos yupela i laik kukim bret long aven, na kisim hap bret bilong mekim ofa long Bikpela, orait yupela i no ken wokim dispela bret wantaim yis. Yupela i mas kisim plaua na tanim wantaim wel bilong diwai oliv, na yupela i ken wokim bret na mekim ofa. Sapos yupela i no laik wokim bret, orait yupela i ken wokim bisket tasol na penim long wel bilong diwai oliv.
5Sapos yupela i praim plaua bilong mekim ofa, yupela i mas kisim plaua i gutpela tru na i no gat yis long en. Na yupela i mas tanim plaua wantaim wel bilong diwai oliv pastaim, na praim.
6Na yupela i mas brukim dispela plaua liklik liklik na kapsaitim wel long en na ofaim long Bikpela.
7Sapos yupela i wokim bret bilong ofa na yupela i kukim long bikpela sospen, orait yupela i mas kisim plaua i gutpela tru na i no gat yis, na tanim wantaim wel bilong diwai oliv pastaim na kukim.
8Kukim pinis, orait yupela i mas bringim dispela bret o plaua long Bikpela olsem ofa, na givim long wanpela pris. Na pris bai i karim i go long alta.
9Bihain pris bai i kisim liklik hap bret o plaua bilong makim olgeta dispela kaikai yupela i ofaim long Bikpela, na em bai i kukim long paia bilong alta. Orait Bikpela bai i smelim dispela ofa na bai em i laikim na i belgut long en.
10Hap bret o plaua i stap yet, em bilong ol pris. Dispela bret o plaua ol pris i kisim long kaikai yupela i ofaim long Bikpela. Olsem na em i tambu tru long ol man i no pris.
11“Yupela i no ken putim yis long ofa bilong bret o plaua na bringim long Bikpela, long wanem, i tambu long putim yis o hani long ol ofa na kukim long paia bilong givim long Bikpela.
12Yupela i ken putim yis o hani long ofa bilong ol namba wan hap wit samting yupela i kisim long gaden na bringim i kam long Bikpela. Tasol sapos ofa i gat yis o hani, orait yupela i no ken kukim long paia bilong alta bilong mekim gutpela smel i go long Bikpela.
13Na yupela i mas putim sol long olgeta ofa bilong kukim wit, long wanem, sol i makim kontrak yupela i bin mekim wantaim God. Yupela i mas putim sol long olgeta ofa. Yupela i no ken lusim tingting long putim sol long wanpela ofa. Nogat tru.
14“Sapos yupela i kisim ol namba wan hap pikinini wit long gaden, bilong mekim ofa long Bikpela, orait yupela i mas kukim long aven pastaim na wilwilim bai i bruk liklik liklik na bihain bringim i go long Bikpela.
15Na long dispela ofa bilong kukim wit yupela i mas putim wel bilong diwai oliv na paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel.
16Na pris i mas kisim liklik hap bilong wit na wel na olgeta dispela paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel na kukim bilong makim ofa bilong yupela. Em i ofa bilong kaikai yupela i kukim long paia bilong givim long Bikpela.”