Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - लेवी

लेवी 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली
2“इस्राएली आन ग्रुम्‍तीक ङा मुर नेल्‍ल आन कली ‘गेपुकी आं कली ला ठेयब सेलीन। मारदे हना गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु का ला नङ। लेवी ११:४४-४५; मत्ती ५:४८; १ पत्रुस १:१५-१६
3गे नेल्‍लेमी इन आंम आफ आस कली मान पने। मिनु आं नाइक्‍तीक नाक्‍ती नांइसीन। गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ। प्रस्‍थान २०:१२; प्रस्‍थान २०:८
4गे मूर्ति कली पूजा मपने। मिनु गे आंम कली मूर्ति मसेलीन। गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ। प्रस्‍थान २०:३; प्रस्‍थान ३४:१७
5गे दुशा बाक्‍चा आ पर्बम परमप्रभु यावे आ ङोंइती चढ़ेनीनु, परमप्रभु यावेमी ब्रचा ङा पा चढ़ेने। लेवी ७:१२-१८;
6गे चढ़ेनीनु, मेको चढ़ेशो नाक्‍त नु आ दीसा सम्‍म नेल्‍ल ब्‍वशा नेंचा माल्‍नीनी आ नित्‍थ नाक्‍त सम्‍म मारेइ लीत हना, मेको चोचा माल्‍नीनी।
7आ नित्‍थ नाक्‍त मेको ब्‍वाइताक्‍नी हना, थम ग्रांग्रा दुम्‍ब। मिनु मेको चढ़ेशो मब्राइब।
8मेको ब्‍वाइब नेल्‍लेमी सजाइ ताइनीम। मारदे हना मेकोमी परमप्रभु यावे कली चढ़ेशो ग्रांग्रा दिशो सेल्‍शा, मेको कली मटीम। मिनु मोदेंशो मुर आन मुर रे तिल्‍चा पुंइसीनीम।
9मिनु गे इन बाली नाली रिक्‍नीनु, रू आ सुर सुर सम्‍म मरिक्‍कीन। सिला बाला मगुपीन। लेवी २३:२२; ब्‍यवस्‍था २४:१९; रूथ २:२,१५,१६
10गेपुकीमी इन अङगुर रू ङा फल काइ मलीपाइक्‍थु, मसेक्‍कीन। मिनु रूम दोक्‍शो अङगुर यो मगुपीन। मेको प्रुङग नु अर्को रागी ङा मुर आन कली बाक्‍ल। गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ।
11गे खुइ मपने। मठगेने। गे जोल मपमुने। प्रस्‍थान २०:१५-१६; १ थिस्‍सलोनिकी ४:६
12गेपुकीमी आं नें थिशा, जोल पा कसम मजने। मो पाइतीनी हना, गे इन परमप्रभु आ नें आइक्‍च सेल्‍नीनी। गो परमप्रभु यावे नङ। प्रस्‍थान २०:७; मत्ती ५:३३
13गे आंम नेक्‍था ङा मुर आन कली श्‍येत गेशा, मदिपीन। मिनु मेको आन मार मार मरोइक्‍तीन। गाल्‍च ताक्‍शा गेय पाइब आन क्‍येट काब नाक्‍दो यो इन खिंम वोइक्‍चा मदुम्‍ब। ब्‍यवस्‍था २४:१४-१५; येरमीया २२:१३; याकूब ५:४
14नोफा मनेंब मुर कली मरिम्‍शो लोव़ मपने। मिक्‍च मताइब आ ङोंइती दाइल पाइक्‍तीक थोव़क मवोतीन। इन परमप्रभु क्‍येङा हिनीन। गो परमप्रभु यावे नङ। उत्‍पत्ती २७:१९; ब्‍यवस्‍था २७:१८
15गे जोल पाइब सांकछी मदुमीन। ठेयब मुर बाक्‍त हना यो, आइक्‍च मुर बाक्‍त हना यो, मुर आन कुल मकोव़थु, ठीक निसाफ पने। प्रस्‍थान २३:३,६; ब्‍यवस्‍था १६:१९,२०
16गेपुकी मुर आन पर्बम जोल पा लोव़ मपमुने। गे इन नेक्‍था ङा मुर कली साइक्‍चा ममालीन। गो परमप्रभु यावे नङ। प्रस्‍थान २३:७
17गे इन लोक्‍ब कली काइ मदाक्‍ब मदुमीन। इन नेक्‍था ङा मुर कली रिम्‍शो पा मोदेंशो दूली गेय मपने’ दे लोव़ पने। मो मपाइतीनी हना, गे पाप राइनीनी। भजन संग्रह १४१:५; मत्ती १८:१५
18गे इन मुर आन कली क्‍येक्‍क मलेत्‍तीन। ईख मकुरीन। तन्‍न इन नेक्‍था ङा मुर कली आंम कली खोदेंशो पा दाक्‍तीन। गो परमप्रभु यावे नङ। २राजा ६:२२; २इतिहास २९:९-१५; मत्ती ५:४३-४८; मत्ती २२:३९; लूका १०:२५-३७; यूहन्‍ना १३:३४; रोमी १३:९; गलाती ५:१४; याकूब २:८

19गे आं फुल्‍लु मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ पने। निक्‍शी खाल ङा जन्‍तु, बस्‍तु भाव आन कली मब्‍वाइक्‍तीन। इन रूमी निक्‍शी खाल ङा वांचेर मशोक्‍कीन। गेपुकीमी निक्‍शी खाल ङा श्‍येले ब्‍वाइश्‍शा प्रोव़शो वा मफेक्‍सीन। ब्‍यवस्‍था २२:९-११
20मिनु वोंइश मुर कामी वाइलीम दुम्‍शो मीश आल नु इप्‍त हना, मेको मीश आल चहिं अरु वोंइश मुर कली गेचा चिक्‍शो बाक्‍त हना, तन्‍न मग्‍याप्‍थु, मप्रोंइथु बाक्‍त हना, मेको वोंइश मुर कली खोदील निदील पचा माल्‍नीम। मेको आस कली साइक्‍चा मदुम्‍ब। मारदे हना मेको मीश आल मप्रोंइशो बाक्‍त। प्रस्‍थान २१:७-११
21तन्‍न मेको वोंइश मुरुमी परमप्रभु यावे आ ङोंइती ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ओव़तीकेम आ दोस आ पर्बम सांड का चढ़ेचा माल्‍ब।
22मिनु चढ़ेबमी मेको आ दोस आ पर्बम सांड चढ़ेशा परमप्रभु यावे आ ङोंइती पाप क्‍याम्‍तीक गेय पचा माल्‍ब। मोपा मेको आ पाप क्‍याम्‍सीशा माफ ताइब दुम्‍ब। लेवी ५:१७-१८
23मिनु गेपुकी मेको रागी जाक्‍दीश्‍शा, तेकोइ जचा दुम्‍ब फल फुल रवा ख्रुम्‍नीनु, बर्स सां सम्‍म मेको आन फल मजने।
24मिनु ४ बर्सम चहिं फल फुल नेल्‍ले परमप्रभु यावे कली ग्‍येरशो गेचा माल्‍नीनी। परमप्रभु यावे कली ठेयब मान पचा कली बाक्‍ब।
25तन्‍न ५ बर्सम गेपुकीम मेको फल फुल जने चाप्‍नीनी। मिनु मेको रवा इन कली शुश सिप्‍ब दुम्‍नीम। गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ।
26गेपुकीमी तेकोइ चिक्‍ब, जन्‍तु, बी बयफ, क्‍यारश भडा आन श्‍ये हुश सुन्‍दा मब्‍वने। मिनु गेपुकी लिंक्‍यु मकोव़ङीन। मिनु गे टुना मुना काइ मपने। लेवी ३:१७; ब्‍यवस्‍था १८:१०
27गेपुकीमी इन चां एर ओंथ मख्रोतीन। मिनु इन गाल शोक्रे आ सुर मख्रोतीन। लेवी २१:५; ब्‍यवस्‍था १४:१
28गेपुकी बेक्‍शो मुर आन पर्बम आंम रां क्‍योरशा गार मसेलीन। मिनु इन रांमी चिनु मखोपेन। गो परमप्रभु यावे नङ।
29गेपुकीमी इन तमी आन कली तेल्‍लेम सेल्‍शा, ग्रांग्रा दिशो मसेलीन। मो पाइतीनी हना, रागी तेल्‍लेम बाक्‍तीक खोदेंशो दुम्‍शा, ग्रांग्रा दिशोमी ब्रीब। ब्‍यवस्‍था २३:१८; २राजा २३:७
30गे आं नाइक्‍तीक नाक्‍तीम नांइसीन। मिनु आं बाक्‍तीक ताम्‍बु कली मान पने। गो परमप्रभु यावे नङ। लेवी २६:२
31गेपुकी बेक्‍शो मुर रे लोव़ पाइब नु लिंक्‍यु कोव़ब कली ‘वारच पाइक्‍की’ दे आन बाक्‍तीके मलने। मेकोपुकी नु सल्‍ला पा, गे आंम कली ग्रांग्रा दिशो मसेल्‍सीन। गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ। लेवी २०:६; ब्‍यवस्‍था १८:१०-११; १सामुएल २८:७
32गे खूशो आ ङोंइती बोक्‍कीन। खाल्‍पी खाल्‍पा आन कली मान पने। मिनु इन परमप्रभु कली मान पा हिनीन। गो परमप्रभु यावे नङ।
33गेपुकी नु बाक्‍ब अर्को रागी ङा मुर आन कली मदिपीन। प्रस्‍थान २२:२०
34गे मेको आन कली इन रागीम जरमेशो मुर खोदेंशो मिम्‍तीन। मेको आन कली आंम कली खोदेंशो पा दाक्‍तीन। मारदे हना गेपुकी यो इजीप्‍तमी अर्को रागी ङा मुर दुम्‍शा बाक्‍शो बाक्‍तीनी। गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ।
35गेपुकीमी पुक्‍नीनु, नाक्‍तीनीनु नु थाप्‍तीनीनु जोल मपने।
36इन नाक्‍तीकेम तुला ठीक दुम्‍चा माल्‍ब। इन ढक ठीक दुम्‍चा माल्‍नीमी। मिनु इन पुक्‍तीके ठीक दुम्‍चा माल्‍नीमी। गो इन कली इजीप्‍त रे ग्रुंइब परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ। ब्‍यवस्‍था २५:१३-१६; हितोपदेस ११:१

37गे आं फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ नु आं पावो, दे अरेशो लोव़ नेल्‍ल थुंम वोइश्‍शा, पचा माल्‍नीनी। मारदे हना गो परमप्रभु यावे नङ” दे परमप्रभु यावेमी मोसा कली देंत।