Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO

LEVITIKO 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Mose ia hereva henia, ia gwau,
2“Israela taudia ibounai do oi hamaoroa, do oi gwau: Do umui helaga, badina be lau Lohiabada, emui Dirava, lau be helaga vadaeni.
3Umui ibounai emui sinana bona emui tamana do umui matauraia. Bona lauegu Sabati Dinadia do umui badinaia. Lau inai Lohiabada, umui emui Dirava.
4“Dirava koikoidia do umui tomadiho henia lasi, bona dirava edia laulaudia auri dekena amo do umui karaia lasi. Lau inai Lohiabada, umui emui Dirava.
5“Maino karaia bouboudia Lohiabada dekenai umui henidia neganai, kara ibounai taravatu hegeregerena do umui karaia, vadaeni unai boubou do lau abia dae.
6Boubou gauna ena vamuna be umui alaia dinana o dina iharuana dekenai do umui ania. Dina ihatoina dekenai umui ania lasi gaudia be lahi dekenai do umui gabua ore.
7Bema dina ihatoina dekenai umui ania, unai be kara mirona, bona Lohiabada ese emui boubou karana do ia abia dae lasi.
8Tau ta ia ania neganai do ia kerere, badina ia ese Lohiabada ena gau helagana ia hamiroa vadaeni. Unai dainai unai tau be iena bese dekena amo do umui atoa siri.
9“Umui emui uma ena anina umui utua neganai, do umui utua lao lasi ela bona uma ena hetoa korikori dekenai. Bona tano dekenai idia moru kava uma anina gaudia do umui gogoa lasi.
10Umui emui vain ena anina danu do umui gogoa ore momokani lasi. Kaia ia misi gaudia, bona tano dekenai idia moru gaudia do umui gogoa lasi. Umui rakatania, badina idia be ogogami taudia, bona idau bese taudia edia. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
11“Gau ta do umui henaoa lasi. Do umui koikoi karaia lasi. Do umui hereva koikoi lasi.
12Lauegu ladana dainai do umui gwauhamata koikoi lasi, badina inai kara ese lauegu ladana ia hahemaraia. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
13“Tau ta do umui dagedage henia lasi, bona iena gau ta do umui henaoa lasi. Umui dekenai ia gaukara tauna ena gaukara davana do umui dogoatao lasi ela bona dabai.
14Taia kudima tauna ta do umui hereva dika henia lasi. Bona matakepulu tauna ta ena dala dekenai gau ta do umui atoa lasi, do ia moru totona. Emui Dirava garina do umui gari. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
15“Mai maoromaoro danu, bona mai maka tamona danu do umui kota henia. Ogogami taudia do umui bogahisihisi henia lasi, vadaeni idia uini kava. Bona kohu momo taudia do umui gari henia lasi, vadaeni idia uini kava. To laloa maoromaoro dekenai do umui kota henia.
16Tau ta hadikaia totona sivarai koikoi ta do umui gwauraia loaloa lasi. Bona bema idia kota henia do ia mase totona tauna, be emui hereva dekenai umui durua diba neganai, do umui durua. Badina lau Lohiabada inai, emui Dirava.
17“Emui tadikakana do oi badu henia noho lasi, oiemu lalona dekenai. Bema tau ta oi dekenai ia kara dika, do oi sisiba henia, bona maino do umui karaia, iena kerere dainai oi danu ese kara dika do oi karaia garina.
18Kara dika ena davana do umui haloua lasi, bona unai tau do umui badu henia noho lasi. To emui badibadinai tauna do umui lalokau henia, umui sibona umui lalokau henia hegeregerena. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.

19“Lauegu oda herevadia do umui kamonai henia. Emui ubua gaudia do umui naridia namonamo, orea bona toana ta ubua gauna ese orea bona toana idauna ubua gauna do ia sihari henia lasi. Ubua gaudia edia bese idauidau do idia mikisi lasi. Aniani uhe idauidau be uma tamona lalonai do umui hadoa lasi. Dabua idauidau dekena amo idia karaia dabuana be do umui karaia lasi.
20“Sedira tau ta ia gwauhamata iena hesiai kekeni ta be tau ta dekenai do ia hoia lao, to unai tau ese kekeni ruhaia davana ia henia lasi. Unai neganai bema kekeni ena biaguna bona unai kekeni idia sihari neganai, edia kerere davana be mase lasi, badina unai kekeni be do idia ruhaia lasi dainai. To kota ese edia kerere do ia tahua.
21Unai kerere tauna ese iena kara dika ena boubou do ia mailaia, bona Palai Dubu ena iduara dekenai Lohiabada dekenai do ia henia. Iena boubou gauna be mamoe tau tamona.
22Unai neganai hahelagaia tauna ese unai tau ena kara dika boubouna do ia abia, Lohiabada ena vairanai. Bona unai boubou gauna dekena amo unai kerere tauna ena kara dika davana be hahelagaia tauna ese do ia karaia. Vadaeni unai neganai Dirava ese unai tau ena kerere do ia gwauatao.
23“Kanana tano dekenai do umui ginidae neganai, bona emui au huahua idauidau unuseni do umui hadoa neganai, unai au ena anina do umui gwauraia helaga lagani toi lalonai. Unai lagani toi lalonai unai au huahua do umui ania lasi.
24Lagani namba 4 dekenai unai huahua be do umui hahelagaia, bona lau Lohiabada dekenai, boubou bamona do umui henia. Inai kara dekenai, umui ese emui tanikiu lau Lohiabada dekenai do umui hedinaraia.
25To lagani namba 5 dekenai unai au huahua do umui ania diba. Bema lauegu hereva umui badinaia neganai, emui au huahua edia anina do idia momo herea. Kamonai! Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
26“Vamu mai rarana danu do umui ania lasi. Meamea karadia idauidau ibounai do umui karaia lasi.
27Umui emui kwarana edia huina be emui taiana kahirakahira do umui utua lasi. Bona emui auki huina do umui utua lasi.
28Mase taudia dainai emui kopina do umui ivaia lasi, bona emui kopina dekenai revareva do umui atoa lasi. Lau Lohiabada inai.
29“Umui ese emui natuna kekeni do umui hahemaraia lasi, ariara hahinena do umui halaoa lasi. Bema inai bamona umui karaia neganai, umui ese lau do umui rakatania, idau dirava dekenai do umui lao. Bona emui tano ibounai be lebulebu bona kara mirodia dekena amo do ia moru.
30Lauegu Sabati Dinadia do umui badinaia, bona lau dekenai idia tomadiho gabuna do umui matauraia. Lau inai Lohiabada.
31“Mase taudia edia lauma danu idia herevahereva taudia do umui tahua lasi, edia sisiba abia totona. Bema unai bamona umui karaia, umui be miro lauegu vairana dekenai. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
32“Tau buruka edia vairanai do umui toreisi, bona buruka taudia ibounai do umui matauraia. Umui emui Dirava garina do umui gari. Lau inai Lohiabada.
33“Umui huanai idia noho idau taudia do umui dagedage henia lasi.
34Idau taudia be emui bese korikori hegeregerena umui emui huanai do idia noho. Do umui lalokau henidia, umui sibona umui lalokau henia hegeregerena. Do umui laloaboio lasi, umui danu be Aigupito tano dekenai idau taudia bamona umui noho guna. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
35“Tau ta danu umui hoihoi neganai, hoihoi gaudia edia metau, edia lata bona edia momo do umui duahia karaia mai maoromaoro danu. Do umui koikoi lasi.
36Emui sikele bona edia metau gaudia bona emui hahetoho gauna be do idia maoromaoro momokani. Lau inai Lohiabada, emui Dirava, bona Aigupito tano dekena amo umui lau hakaua mai.

37Lauegu taravatu ibounai bona lauegu oda herevadia ibounai do umui badinaia, bona edia kara do umui karaia. Lau inai Lohiabada.”