Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO

LEVITIKO 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Mose bona Arona ia oda henia, ia gwau,
2“Bema tau ta ena kopina do ia gudu, o iohururu, mai toutou kurokuro, lepera ena toana bamona ia abia, unai tau be hahelagaia tauna Arona, o Arona ena natuna tau ta dekenai do idia hakaua vareai.
3Vadaeni hahelagaia tauna ese unai kopina do ia itaia, bema unai gabu ena huina be kurokuro ia lao, bona bema unai toutou be kopina sibona dekenai lasi to sisina dobu, unai be lepera gorere. Vadaeni unai neganai hahelagaia tauna ese unai tau do ia gwauraia miro.
4“To bema toutou be kurokuro, to kopina sibona dekenai, bona iena huina be kurokuro lasi, hahelagaia tauna ese taunimanima lasi gabuna dekenai unai tau do ia koua, ela bona dina 7 idia ore.
5Vadaeni dina namba 7 dekenai, hahelagaia tauna ese unai tau do ia itaia lou. Bema toutou be gabuna dekenai sibona ia noho, ia dika lasi, bona ia bada lasi, hahelagaia tauna ese unai tau do ia koua lou, ela bona dina 7 ma do idia ore.
6“Ma dina namba 7 dekenai, hahelagaia tauna ese do ia itaia lou. Bema toutou ia maragi bona dobu lasi, hahelagaia tauna ese unai tau do ia gwauraia goeva, badina unai be toto sibona. Unai tau ese iena dabua do ia huria, vadaeni do ia goeva.
7To, hahelagaia tauna ese unai tau ia ruhaia murinai, bema unai toutou be ma ia bada lou, ia be hahelagaia tauna dekenai ma do ia giroa lou.
8Vadaeni hahelagaia tauna ese do ia itaia, toutou be momokani ia bada lou, bona ia ese unai tau do ia gwauraia miro, ia be lepera tauna.
9“Bema lepera ena toana be tau ta ena kopina dekenai ia hedinarai neganai, unai tau be hahelagaia tauna dekenai do idia hakaua vareai.
10Vadaeni hahelagaia tauna ese unai kopina dekenai toto kurokurona do ia itaia, bona do ia itaia danu, unai toto be mai ena hura, bona toto dekenai noho huina be kurokuro.
11Unai be lepera ena toto unai tau ena kopina dekenai. Hahelagaia tauna ese unai tau do ia gwauraia miro. Hahelagaia tauna ese unai tau itaia totona do ia koua lou lasi, badina ia be miro momokani.
12“To bema hahelagaia tauna ia itaia, lepera be kopina ibounai dekenai ia koua, kwarana dekena amo ela bona aena dekenai,
13ia ese do ia itaia namonamo lou, bona bema momokani kopina ibounai be lepera ese ia koua, ia ese unai tau do ia gwauraia, ia goeva vadaeni. Iena kopina ibounai ia kurokuro dainai, ia be ia goeva vadaeni.
14“To bema hidio ena bero be tau ta dekenai ia hedinarai, ia be miro.
15Hahelagaia tauna ese bero do ia itaia lou, vadaeni do ia gwau unai bero be miro. Unai bero be miro ena toana, bona unai tau be lepera tauna.
16“To inai hidio ena bero bema ia namo lou, bona ia kurokuro lou, unai tau be hahelagaia tauna dekenai ma do ia lao.
17Hahelagaia tauna ese do ia itaia, bema hidio ena bero ia kurokuro, vadaeni ia ese unai tau do ia gwauraia ia goeva vadaeni.
18“Bema tau ta ena kopina dekenai iohururu ia noho, to ia namo lou,

19bona bema gabeai unai gabuna dekenai gudu kurokurona toutou o sisina kakakakana do ia hedinarai, unai tau be hahelagaia tauna dekenai do ia hedinaraia.
20“Hahelagaia tauna ese unai tau do ia itaia namonamo, bona bema unai toutou be dobu bona unai gabu ena huina be kurokuro, ia ese unai tau do ia gwauraia miro. Inai be lepera gorere, iohururu gabuna dekena amo ia vara.
21To bema ia itaia, unai toutou ena huina be kurokuro lasi, bona toutou be kopina sibona dekenai, dobu lasi, bona iena kala be kurokuro lasi, bona kakakaka lasi, hahelagaia tauna ese unai tau do ia koua, ela bona dina 7 idia ore.
22“Unai toutou bema ia bada lao, hahelagaia tauna ese unai tau do ia gwauraia miro, unai be lepera gorere.
23To bema toutou be idau lasi, bona ia bada lao lasi, unai be iohururu ena kipara sibona, bona hahelagaia tauna ese unai tau do ia gwauraia goeva.
24“Bema tau ta be lahi ese ia gabua, bona bema iena kopina be sisina kakakaka o kurokuro neganai,
25hahelagaia tauna ese unai tau do ia itaia namonamo. Bema ia gabua gabuna ena huina be idia kurokuro, bona toutou be dobu sisina, unai be lepera gorere. Lahi ese ia gabua gabuna dekena amo lepera ia vara vadaeni.
26“To bema ia itaia, unai huina be kurokuro lasi, bona unai toutou be kopina dekenai sibona, bona bema toutou be kurokuro momokani lasi, bona kakakaka momokani lasi neganai, hahelagaia tauna ese unai tau do ia koua, ela bona dina 7 idia ore.
27Dina namba 7 dekenai, hahelagaia tauna ese do ia itaia lou, bona bema unai toutou ia bada, ia ese unai tau do ia gwauraia miro, unai be lepera gorere.
28To bema toutou be idau lasi, bona ia bada lao lasi, bona ia be kurokuro momokani lasi, kakakaka momokani lasi neganai, unai be lahi ena kipara sibona. Hahelagaia tauna ese unai tau do ia gwauraia ia goeva, badina unai be ia gabua gabuna ena kipara sibona.
29“Bema tau ta o hahine ta be mai edia toto edia kwarana o auki huina dekenai,
30hahelagaia tauna ese do ia itaia namonamo. Bema unai toto be sisina dobu, bona iena huina be labora, bona sisina kebere neganai, ia ese unai tau o hahine do ia gwauraia miro. Unai be toto dikana, lepera ena toana.
31“Bema hahelagaia tauna ia davaria unai toto be ia dobu lasi, to kopina dekenai sibona, to ia itaia danu, huina namodia do noho lasi unai gabu dekenai. Unai neganai ia ese unai tau do ia koua, ela bona dina 7 idia ore.
32Dina namba 7 dekenai, hahelagaia tauna ese sedira unai toto do ia itaia lou neganai, ia be ia bada lao lasi, bona huina be labora lasi, bona toto be dobu lasi, kopina dekenai sibona.
33Unai neganai unai tau ese toto ia hagegea huina do ia kakasia ore. Vadaeni hahelagaia tauna ese unai tau ma do ia koua, ela bona dina ma 7 idia ore.
34“Dina namba 7 dekenai, hahelagaia tauna ese toto do ia itaia lou. Bema ia davaria toto be ia bada lao lasi, bona ia dobu lasi, to kopina dekenai sibona, ia ese unai tau do ia gwauraia goeva. Unai tau ese iena dabua do ia huria, vadaeni ia goeva.
35To bema hahelagaia tauna ia gwauraia goeva murinai unai toto ia bada lao neganai,
36hahelagaia tauna ese do ia itaia lou. Bema ia itaia, momokani toto ia bada lao vadaeni, ia ese hui labora do ia tahua lasi, badina unai tau be momokani ia miro.

37“To bema hahelagaia tauna ia laloa toto ia bada lao lasi, bona hui namodia be toto lalonai idia tubu noho, unai anina be toto ia namo vadaeni. Unai neganai hahelagaia tauna ese unai tau do ia gwauraia goeva.
38“Bema tau ta o hahine ta ena kopina dekenai toutou kurokurodia idia hedinarai neganai,
39hahelagaia tauna ese unai tau o hahine do ia itaia. Bema toutou be kurokuro momokani lasi, unai be kopina ena latanai gorere sibona. Unai tau o hahine be ia goeva.
40“Bema tau ta ena huina ia boio, ia kebere, ia be ia goeva.
41Bema iena baguna dekenai o iena kwarana murina kahana dekenai iena huina ia boio, unai be kebere sibona, ia be ia goeva.
42“To bema unai kebere gabuna dekenai toutou sisina kakakakana ta ia hedinarai, unai be lepera, unai tau ena baguna, o iena kwarana murina kahanai ia vara.
43Hahelagaia tauna ese unai tau do ia itaia, bona bema toto sisina kakakakana ia davaria,
44ia ese unai tau do ia gwauraia miro, lepera gorere be iena kwarana dekenai dainai.
45“Lepera tauna be dabua gunadia, darea gaudia do ia karaia, bona iena huina do ia duaria lasi, bona iena vairana ena henuna kahana be dabua dekenai do ia koua, do ia boiboi, do ia gwau, ‘Miro, miro!’
46Lepera tauna ena gorere dinadia ibounai lalonai be do ia miro noho. Ia be sibona do ia noho. Taunimanima dekena amo do ia noho siri, kamepa ena murimurina dekenai.”
47“Dabua manokana, mamoe huina gauna, o dabua aukana dekenai lepera gorere ena miro ia noho,
48o dabua hatua totona varo dekenai, kotoni o mamoe huina o boromakau kopina dekenai, o boromakau dekena amo karaia gauna ta dekenai,
49bema gorere ena toana gadokagadoka o kakakaka be dabua dekenai, o dabua ena varo dekenai, o boromakau kopina, o boromakau kopina dekena amo karaia gauna dekenai do ia hedinarai, unai be lepera gorere, bona hahelagaia tauna dekenai do umui hedinaraia.
50“Hahelagaia tauna ese dabua o kopina do ia itaia, bona unai dabua o kopina be gabu ta dekenai do ia atoa siri, ela bona dina 7 idia ore.
51Dina namba 7 dekenai, ia ese unai dabua o kopina do ia itaia lou, bona bema unai gorere toana ia bada lao, unai be lepera momokani, bona unai dabua o kopina be miro.
52Hahelagaia tauna ese unai dabua o kopina do ia gabua ore, badina unai be lepera korikori, unai dainai lahi dekenai do idia gabua ore.
53“To bema hahelagaia tauna ese unai gauna ia itaia neganai unai gorere toana ia bada lao lasi,
54ia ese oda do ia gwauraia unai gauna do idia huria, bona dina 7 ma gabu ta dekenai do idia atoa siri.

55“Vadaeni hahelagaia tauna ese idia huria gauna ma do ia itaia lou, bona bema gorere toana ena kala be idau lasi, bona ia be ia bada lao lasi, to unai gauna be ia do miro. Lahi dekenai do umui gabua ore. Sedira unai gorere toana be dabua ena murina kahana dekenai, o dabua ena lalona kahana dekenai, to do umui gabua ore.
56“To bema hahelagaia tauna ese ia itaia, idia huria murinai gorere toana ena kala ia ore lao, ia ese unai gorere toana gabuna be dabua o kopina dekena amo do ia darea oho, do ia kokia.
57Unai murinai bema unai dabua o kopina dekenai unai gorere toana ia hedinarai lou, unai be lepera ma ia vara lou ena toana. Vadaeni unai gau be iena biaguna ese do ia gabua ore.
58Bema unai gau ia huria, bona unai gorere toana ia hedinarai lou lasi, ia ese do ia huria lou, vadaeni unai gauna be do ia goeva.
59“Dabua manokana, mamoe huina gauna, o dabua aukana, o dabua hatua totona varona, o boromakau kopina dekena amo karaia gauna ta, lepera gorere ese do ia hamiroa taravatu be unai. Unai bamona do umui diba, idia be goeva o miro.”