Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Lewi Sɛrɛxɛdubɛ

Lewi Sɛrɛxɛdubɛ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala naxa a masen Annabi Munsa nun Haruna bɛ,
2«Xa mixi fate kiri yire nde funtu, xa na mu a ra a fiixɛ, xa na mu a ra a findi fi ra, wo xa na kanyi xanin sɛrɛxɛdubɛ Haruna yire, xa na mu a ra a xa di nde yire.
3Fure naxan na a fate, sɛrɛxɛdubɛ xa na mato. Xa fate xabe bara fiixɛ na fi yire, fi fan bara tilin, a sube li, fure ɲaaxi na a ra. Sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi ti, na kanyi bara findi sɛniyɛntare ra.
4Xa fure ya mu itilin a na kiri nan gbansan fari, fate xabe mu fiixɛxi na longori, sɛrɛxɛdubɛ xa furema yamari a xa lu a kerenyi ma lɔxɔxun keren.
5A xi solofere nde lɔxɔɛ, sɛrɛxɛdubɛ man xa a mato. Xa a sa li fure mu na lantanfe, a man xa furema yamari a xa lu a kerenyi ma lɔxɔxun keren.
6A xi solofere nde lɔxɔɛ, sɛrɛxɛdubɛ man xa a mato a sanmaya firin nde. Xa fure ɲingi bara masara, a man mu lantanfe, sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi ti, na kanyi bara sɛniyɛn. Fure na a ra naxan mu ɲaaxu. A xa a xa dugie xa, a findi mixi sɛniyɛnxi ra.
7Kɔnɔ xa sɛrɛxɛdubɛ bara a mato, fure bara lantan yɛ na masenyi dangi xanbi, furema man xa gbilen sɛrɛxɛdubɛ yire tɛmui gbɛtɛ.
8Sɛrɛxɛdubɛ man xa a mato. Xa fure bara lantan yɛ, sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi ti, na kanyi bara findi sɛniyɛntare ra, fure ɲaaxi na a ra.»
9«Xa fure ɲaaxi bara lu mixi nde kiri ma, e xa a xanin sɛrɛxɛdubɛ yire.
10A xa a mato. Xa na mixi kiri bara fiixɛ yire nde, a fa funtu, fate xabe fan fa fiixɛ na longori, a bula, sube mini kɛnɛ ma,
11fure ɲaaxi na a ra naxan mu dandanma. Sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi ti, na kanyi bara findi mixi sɛniyɛntare ra. Hali a mu lu a kerenyi ma waxati di bun ma sɔnɔn, sɛrɛxɛdubɛ man xa a mato. Na tan bara gɛ findide mixi sɛniyɛntare ra.
12Xa sɛrɛxɛdubɛ bara a to a na fi ɲaaxi birin bara bari fɔlɔ, naxan nu na furema fate ma, kelife a sanyie ma han a xunyi,
13a xa masenyi ti, na kanyi bara sɛniyɛn, barima fi birin bara bari fɔlɔ. A bara sɛniyɛn.
14Kɔnɔ xa, fure sa bula, sube mini kɛnɛ ma, na kanyi bara findi mixi sɛniyɛntare ra.
15Sɛrɛxɛdubɛ na fure bulaxi to, a xa masenyi ti, fi bulaxi mu sɛniyɛn, fure ɲaaxi na a ra.
16Xa sube bulaxi fa bari, furema xa siga sɛrɛxɛdubɛ yire.
17A xa a mato. Xa fure bara bari, sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi ti, furema bara sɛniyɛn.
18Xa suuri mini mixi ma, a fa yalan,

19kɔnɔ na kiri fa fiixɛ, xa na mu a ra a gbeeli, na kanyi xa siga sɛrɛxɛdubɛ yire.
20A xa a mato. Xa fure ya bara itilin, a sube li, fate xabe bara fiixɛ na longori, sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi ti, na kanyi bara findi mixi sɛniyɛntare ra. Fure ɲaaxi na a ra, naxan minixi suuri fɔxi.
21Xa sɛrɛxɛdubɛ mu fate xabe fiixɛ to, fi fan mu tilin, a mu sube lixi, a mu fiixɛ a gbe ra, furema xa lu a kerenyi ma lɔxɔxun keren.
22Xa fure bara lantan yɛ a fate ma, sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi ti, na kanyi bara findi mixi sɛniyɛntare ra, fure ɲaaxi na a ra.
23Kɔnɔ xa fure mu masaraxi a mu lantanxi a i, suuri barixi na a ra. Sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi ti, na kanyi mixi sɛniyɛnxi na a ra.»
24«Xa mixi fate bara gan tɛ ra tɛmui dangixi, a kiri fa bari, kɔnɔ fure gbeeli, xa na mu a ra fure fiixɛ fa mini na fɔxi,
25sɛrɛxɛdubɛ xa na mato. Xa furema fate xabe bara fiixɛ na fɔxi, fure bara tilin, a sube li, fure ɲaaxi na a ra, naxan bara mini fate ma kiri dɛnnaxɛ nu ganxi. Na sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi ti, na kanyi bara findi mixi sɛniyɛntare ra, barima fure ɲaaxi na a ra.
26Kɔnɔ xa sɛrɛxɛdubɛ mu fate xabe fiixɛ to fure ma, fi fan ya mu itilin, a mu sube lixi, a mu fiixɛ a gbe ra, sɛrɛxɛdubɛ xa na kanyi yamari a xa lu a kerenyi ma lɔxɔxun keren.
27Sɛrɛxɛdubɛ xa a mato xi solofere nde lɔxɔɛ. Xa fure bara lantan yɛ a fate ma, sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi ti, na kanyi bara findi mixi sɛniyɛntare ra, fure ɲaaxi na a ra.
28Kɔnɔ xa fure mu masaraxi, a mu lantanxi a i, a mu fiixɛ alɔ a singe, a fatanxi na kiri ganxi nan na. Sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi ti, na kanyi mixi sɛniyɛnxi na a ra. Nari na a ra kiri dɛnnaxɛ gan.»
29«Xa fure lu xɛmɛ, xa na mu a ra ginɛ xunyi ma, xa na mu a ra a kenkenyi ma,
30sɛrɛxɛdubɛ xa na fure mato. Xa fi ya bara itilin, a sube li, fate xabe fiixɛ, a xurun, sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi ti, na kanyi bara findi mixi sɛniyɛntare ra. Fure ɲaaxi na a ra naxan bara lu a xunyi ma, xa na mu a ra a kenkenyi ma.
31Xa sɛrɛxɛdubɛ sa a to fure ya mu itilinfe, a mu sube life, fate xabe fɔɔrɛ mu na, a xa furema yamari a xa lu a kerenyi ma xi solofere bun ma.
32Sɛrɛxɛdubɛ xa na fure mato xi solofere nde lɔxɔɛ. Xa fure mu lantanfe a i, fate xabe mu fiixɛ na longori, fi ya mu itilinxi, a mu sube lixi,
33na kanyi xa a xunsɛxɛ nun a dɛxabe bi a xa a ba fi ra. Sɛrɛxɛdubɛ man xa furema yamari a xa lu a kerenyi ma lɔxɔxun keren.
34Sɛrɛxɛdubɛ xa na fure man mato xi solofere nde lɔxɔɛ. Xa a mu lantanxi a i, a ya mu itilinxi, a mu sube lixi, sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi ti, na kanyi mixi sɛniyɛnxi na a ra. A xa a xa dugie xa, a sɛniyɛn.
35Kɔnɔ sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi dangi xanbi, xa fure bara lantan yɛ furema fate ma,
36sɛrɛxɛdubɛ man xa a mato. Xa fure bara lantan yɛ, hali sɛrɛxɛdubɛ mu fate xabe fiixɛ fen. Na kanyi bara findi mixi sɛniyɛntare ra.

37Kɔnɔ xa na fure mu lantanxi a i, fate xabe fɔɔrɛ nde tan bara mini, fure bara yalan. Na kanyi mixi sɛniyɛnxi na a ra. Sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi ti, na kanyi mixi sɛniyɛnxi na a ra.»
38«Xa xɛmɛ, xa na mu a ra ginɛ fate kiri bara fiixɛ yire ndee,
39sɛrɛxɛdubɛ xa na mato. Xa na mu fiixɛ a gbe ra, kasi mɔɔli nde gbansan na a ra. A sɛniyɛn.»
40«Xa mixi nde xunsɛxɛ bara makɔn, tɛrɛrɛ kanyi na a ra, a mu ɲaaxu. Na kanyi sɛniyɛn.
41Xa mixi nde xunsɛxɛ makɔnxi a tigi dɛ biri gbansan nɛ, tɛrɛrɛ na a ra a mu ɲaaxu. Na kanyi sɛniyɛn.
42Kɔnɔ xa fure fiixɛ, xa na mu a ra fure gbeeli mini a xunyi ma, xa na mu a ra a tigi ma, fure ɲaaxi na a ra.
43Sɛrɛxɛdubɛ xa na mato. Xa na fure funtu naxan minixi a xunyi ma, a fiixɛ, xa na mu a ra a gbeeli alɔ fure ɲaaxi na ki naxɛ,
44furema na a ra, a mu sɛniyɛnxi. Sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi ti, na kanyi bara findi mixi sɛniyɛntare ra. Fure na a xunyi ma.»
45«Na fure ɲaaxi kanyi xa dugi ibɔɔxi ragoro a ma, a xa a xunyi bi, a xa a dɛ xabe makoto a bɛlɛxɛ ra, a nu a fala a xui itexi ra ‹Sɛniyɛntare, Sɛniyɛntare.›
46Danmi na fure ɲaaxi na a ma, a mu sɛniyɛn. Fo a xa lu a kerenyi ma ɲama yonkinde fari ma.»
47«Na fure ɲaaxi nɔma lude dugi ma naxan yailanxi xuruse xabe ra, xa na mu a ra gɛsɛ fute ra.
48A man nɔma lude se nde dɛnbɛxi ma naxan yailanxi xuruse xabe ra, xa na mu a ra gɛsɛ fute ra. A man nɔma lude se nde ma naxan yailanxi xuruse kiri ra.
49Xa na fure bara ifɔɔrɔ, xa na mu a ra a bara gbeeli dugi ma, kiri ma, xa na mu a ra se dɛnbɛxi ma, fure ɲaaxi na a ra. A xa masen sɛrɛxɛdubɛ bɛ, a xa na mato.
50Na fure na se naxan ma, na se xa ragata yire nde a kerenyi ma xi solofere bun ma.
51Xi solofere nde lɔxɔɛ sɛrɛxɛdubɛ man xa a mato. Xa na fure bara lantan yɛ i na dugi ma, xa na mu a ra na se dɛnbɛxi ma, xa na mu a ra na kiri ma, fure ɲaaxi na a ra. Na bara findi se sɛniyɛntare ra.
52Sɛrɛxɛdubɛ xa se birin gan na fure na se naxan ma, dugi naxan yailanxi xuruse xabe ra, dugi naxan yailanxi gɛsɛ fute ra, dugi dɛnbɛxi, xa na mu a ra kiri.
53Kɔnɔ xa sɛrɛxɛdubɛ bara a mato, na fure mu lantanxi na see ma,
54a xa yaamari fi na see xa maxa ye ra, e xa sa e kerenyi ma xi solofere bun ma sanmaya firin nde.

55A na gɛ maxade, sɛrɛxɛdubɛ man xa na mato. Xa fure mu masaraxi, hali a man mu lantanxi a i, na findixi se sɛniyɛntare nan na. A birin xa gan tɛ ra, hali fure na a lahalɛ kerenyi gbansan nan ma.
56Xa sɛrɛxɛdubɛ bara a to fure mu fiixɛ alɔ singe, a xa na yire gbansan ba na.
57Kɔnɔ xa fure na lantanfe a i dugi ma, xa na mu a ra dugi dɛnbɛxi ma, xa na mu a ra kiri ma, fure ɲaaxi na a ra, fo na xa gan tɛ ra.
58Xa fure bara ba dugi ma, xa na mu a ra dugi dɛnbɛxi ma, xa na mu a ra kiri ma ye ra a firin nde, a bara sɛniyɛn.»
59Sɛriyɛ nan na ki fure ɲaaxi xa fe ra naxan nɔma lude dugi nde ma naxan yailanxi xuruse xabe ra, xa na mu a ra gɛsɛ fute ra, a nun dugi nde ma naxan dɛnbɛxi, a nun kiri nde ma. Na sɛriyɛ nɔma a masende xa se nde sɛniyɛn, xa na mu a mu sɛniyɛn.