Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gobele Salasu

Gobele Salasu 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Elane egefela, Na:ida:be amola Abaihiu afae afae da lalu ofodo lale, amo ganodini laluso salawane, gabusiga: manoma sogadigili, Hina Godema imunusa: asi. Be amo lalu da hadigi hame galu. Bai Hina Gode da amo Ema ima:ne hame sia:i.
2Amaiba:le, hedolodafa, Hina Gode da lalu iasili, ela da Hina Gode Ea midadi, laluga nei dagole, bogoidafa ba:i.
3Amasea, Mousese da Elanema amane sia:i, “Hina Gode da amane sia:i, ‘Nowa da Nama hawa: hamomusa: dawa:sea da Na hadigi amoma beda:iwane dawa:ma:ne sia:ma. Na dunu da Nama nodoiwane dawa:mu da defea.’ Amaiba:le, amo hou da wali doaga:i dagoi.” Be Elane da ouiya:lewane esalu.
4Mousese da Misa:iele amola Elisa:ifa:ne (ela da Elane ea aowa Asaiele amo egefela) ela da ema misa:ne sia:ne, elama amane sia:i, “Misa! Alia awa amo elea da:i hodo sema abula diasuga lale, abula diasu gilisisu gadili gaguli masa.”
5Amaiba:le, Mousese Ea hamoma:ne sia:i defele, ela da misini, abula amo bogoi amoga sali amo gaguli, bogoi abula diasu gilisisu gadili gaguli asi.
6Amasea, Mousese da Elane amola egefela Elia:isa amola Idama ilima amane sia:i, “Dilia dialuma hinabo noga:le fesega:ma, amola dilia hiawini disu mae hamoma, abula mae gadelama. Dilia hiawini disu olelesea, dilia da bogomu, amola Hina Gode da Isala:ili fi huluane ilima ougi bagade ba:mu. Be dilia na:iyado Isala:ili dunu, ilia da dunu amo da Hina Gode Ea lalu iasi amoga bogoi, amo dawa:beba:le hiawini dimu da defea.
7Be dilia bogosa:besa:le, Abula Diasu ea holei mae yolesima. Bai dilia da Hina Gode Ea momogili gagasu susuligi amoga mogili gagai dagoi.” Amaiba:le, ilia da Mousese Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi dagoi.
8Hina Gode da Elanema amane sia:i,
9“Di amola dia gofelali da Na Abula Diasu ganodini golili sa:imusa: dawa:sea, adini o waini hano hidadea manu da sema bagade. Dilia da amo nasea, bogomu. Amo sema digaga fi huluane fa:no noga:le ouligima:ne sia:ma.
10Dia da liligi amo da Gode Ea liligi amola osobo bagade hou hamomusa: liligi amo afafane, ilegema. Sema dodofei dagoi liligi amola ledo hamoi liligi amo afafama.
11Amola di Isala:ili fi dunu ilima sema huluane Na da dilima alofele imunusa: Mousesema olelei, amo huluane olelema.”
12Mousese da Elane amola egefela hame bogoi esalu (Elia:isa amola Idama) ilima amane sia:i, “Ha:i manu Hina Godema i, amoma Gala:ine Iasu diala amo lale, agi ga:gi (yisidi hame sali) hamone, oloda la:ididili lelu moma. Bai amo iasu da hadigidafa.
13Amo liligi hadigi sogebi amoga moma. Amo ha:i manu Hina Godema i ea la:idi fifi da dilia:. Hina Gode da amo nama sia:i dagoi.
14Amola dilia amola dilia sosogo fi da ohe bidegi amola emo amo Hina Godema i, (amola E da alofele gobele salasu dunuma iasu) amo manu da defea. Dilia da sema dodofei dagoi sogebi amoga manu da defea. Isala:ili dunu da amo Hahawane Gilisili Olofole Iasu iaha. Amola sogogea amola emo fifi da gobele salasu dunu dilia:.
15Ilia da sefe amo Ha:i Manu Iasu Hina Godema imunusa: gaguli masea, gilisili sogogea amola emo gaguli misunu. Hina Gode Ea sia: defele, amo liligi fifi da eso huluane mae yolele, dilia amola dilia mano dilia:.”
16Mousese da goudi amo Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu hamoma:ne, amo ea hou adole ba:i. Ilia da amo da gobesi dagoi olelei. Amo nababeba:le, Mousese da Elia:isa amola Idama elama ougi bagade galu. E amane sia:i,
17“Alia da abuliba:le amo gobele salasu sema sogebi amoga hame maibala:? Amo gobele salasu da hadigidafa. Bai Hina Gode da dunu fi ilia wadela:i hou fadegama:ne, amo dilima i.
18Amo gobele salasu ea maga:me da sema Abula Diasu ganodini hame gaguli misi ba:i. Amaiba:le, dilia da na hamoma:ne sia:i defele, hadigi sema sogebi amoga manu da defea galu.”

19Elane da bu adole i, “Isala:ili dunu da wali eso, ilia Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu amola Wadela:i Hou Dabe Ima:ne gobele salasu amo Hina Godema i dagoi. Be amo hou (ea mano aduna medole legei ba:i) amo da nama doaga:i dagoi. Na da wali eso Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu ha:i manu nanoba, Hina Gode da hahawane ba:la:lobala:?”
20Mousese da amo sia: nababeba:le, ea ougi yolesili, bu Elane ea hou hahawane ba:i.