Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO

LEVITIKO 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Arona ena natuna tau, Nadaba bona Abihu ese edia gida dogoatao auridia idia abia, gida haida idia udaia, bona muramura mai bonana namona danu. Inai lahi idauna be Lohiabada ena vairanai idia atoa, boubou gauna bamona, to inai lahi be Lohiabada ena oda gauna hegeregerena lasi.
2Vadaeni lahi be Lohiabada ese ia siaia haraga, unai tau ruaosi ia alaia mase, Lohiabada ena vairana dekenai idia mase.
3Unai neganai Mose ese Arona ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada be inai bamona ia hereva vadaeni, ani? Ia gwau, ‘Egu orea taudia dekenai lau be helaga, bona lauegu gaukara idia karaia taudia ese egu helaga do idia matauraia. Taunimanima ibounai ese lauegu hairaina do idia itaia, bona lau do idia hanamoa.’ ” To Arona be hereva ta ia gwauraia lasi.
4Vadaeni Mose ese Misaela bona Elisapana ia boiria. Idia be Usiele, Arona ena tamana maragi, ena natuna. Mose ese Misaela bona Elisapana ia hamaoroa, ia gwau, “Umui mai, emui varavara taudia, idia mase vadaeni taudia be inai. Edia tauanina be Palai Dubu helagana dekena amo do umui huaia lao, kamepa ena murimurinai do umui atodia.”
5Vadaeni idia raka mai, mai dabua danu, tauanina ruaosi idia abia isi, kamepa ena murimurinai idia abia lao, Mose ese ia oda henia hegeregerena.
6Mose ese Arona, mai ena natuna tau Eleasara bona Itamara danu ia hamaoroa, ia gwau, “Emui huina do umui naria, do umui duaria bona kwatua namonamo. Bema inai mase taudia dainai emui lalona idia hisihisi neganai, emui dabua do umui darea lasi. Bema unai bamona umui karaia neganai do umui mase, bona Lohiabada be Israela taudia ibounai dekenai do ia badu. To emui bese, Israela taudia ese inai mase taudia, Lohiabada ena lahi ese ia alaia taudia, totona idia taitai diba.
7“Palai Dubu ena iduara do umui rakatania lasi, do umui mase garina, badina be Lohiabada ena dehoro helagana ese umui ia hahelagaia vadaeni.” Vadaeni Mose ia hamaorodia hegeregerena idia karaia.
8Lohiabada ese Arona ia hereva henia, ia gwau,
9“Oi bona oiemu natuna tau ese lauegu Palai Dubu umui raka vareai neganai, uaina o bia do umui inua lasi. Bema inai bamona umui karaia neganai do umui mase. Inai be taravatu badana, bona umui emui natuna, tubuna taudia ese do idia badinaia ela bona hanaihanai.
10Gau helagadia be idau, gau kavakava danu be idau. Edia idau do umui laloa namonamo, bona gau helagadia do umui matauraia. Goeva gaudia bona miro gaudia edia idau danu do umui diba namonamo.
11Bona Mose dekena amo umui lau henia taravatu ibounai be Israela taudia dekenai do oi hadibaia.”
12Mose ese Arona mai ena natuna ruaosi, do mauri taudia, Eleasara bona Itamara ia hamaoroa, ia gwau, “Paraoa boubouna ena orena, Lohiabada ena gabua ore boubouna dekena amo paraoa do umui abia, bona ena beredi be boubou patana kahirakahira do umui ania, paraoa kavakava sibona, mai hatubua muramura lasi gauna. Badina be inai paraoa boubouna be helaga herea.
13Gabu helagana ta dekenai do umui ania, Palai Dubu ese ia koua hagegea koua dabua ena lalonai, badina inai be umui bona emui natuna emui gaukara davana, Lohiabada ena gabua ore boubouna dekena amo.
14“Bona boubou gauna ena kemena bona aena, idia davea, bona Lohiabada dekenai idia henia gaudia be umui bona emui natuna ibounai ese goeva gabuna ta dekenai umui ania diba. Badina be Lohiabada ese inai aniani be umui hahelagaia taudia dekenai ia henia, emui davana, Israela taudia edia maino karaia boubouna dekena amo.
15Israela taudia ese edia boubou ena digara Lohiabada dekenai idia henia neganai, unai kemena bona aena nega tamona do idia henia. Inai kemena bona aena be umui bona emui natuna, tubuna taudia, emui aniani nega ibounai ela bona hanaihanai, Lohiabada ena oda hegeregerena.”
16Vadaeni Mose ese kara dika totona nanigosi ia tahua, to ia davaria idia gabua ore vadaeni. Unai neganai Mose be Arona bona Eleasara bona Itamara dekenai ia badu, ia gwau,
17“Badina dahaka gabu helagana ta dekenai inai kara dika totona boubouna umui ania lasi? Ia be boubou helaga herea, bona Lohiabada ese umui dekenai ia henia vadaeni, Israela taudia edia kara dika do ia gwauatao totona.
18Umui itaia, boubou ena rarana be Helaga Gabuna dekenai idia abia vareai lasi. Unai dainai badina dahaka unai boubou nanigosi be gabu helagana ta dekenai umui ania lasi? Lauegu oda hereva inai boubou totona be umui kamonai henia lasi.”

19Arona ese Mose ia haere henia, ia gwau, “Oi itaia, hari dina be taunimanima ese edia kara dika boubouna bona gabua ore boubouna idia mailaia, Lohiabada dekenai idia henia. To inai dika bada herea kara, egu natuna ruaosi edia mase, be lau dekenai idia vara. Bema unai kara dika boubouna be hari dina lau ania neganai, Lohiabada ese lau dekenai do ia laloa namo, a?”
20Mose ese inai hereva ia kamonai, vadaeni iena badu ia keru.