Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - SEKARAIA

SEKARAIA 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ena hereva be inai: Lohiabada ia gwau Haderaka tano, bona Damaseko hanua edia dika davana do ia henia, badina be Israela ena iduhu ibounai sibona lasi, to Suria ena hanua ibounai danu be Lohiabada ena.
2Hamata danu, Haderaka ena hetoana dekenai ia noho, be Lohiabada ena. Turo bona Sidono mai edia aonega taudia danu be iena.
3Turo ese magu aukana ta ia haginia vadaeni. Turo ese danu siliva ia haboua vadaeni, tano ena kahu bamona, bona golo danu, ariara ena momoru bamona.
4To Lohiabada ese, Turo ena gau ibounai do ia kokia, bona ena kohu be davara dekenai do ia negea ore. Unai neganai lahi ese Turo hanua do ia gabua ore.
5Asakelona hanua taudia ese unai kara do idia itaia, bona do idia gari. Gasa hanua taudia danu do idia itaia, bona hisihisi bada do idia abia. Ekarona hanua taudia danu ese, Turo hadikaia kara do idia itaia, bona guna Turo ena goada dekenai idia abidadama henia kara, be do ia doko momokani. Gasa hanua ena king be do ia boio, bona Asakelona hanua dekenai, taunimanima ta do ia noho lasi.
6Pilistia bese lasi taudia, be Asadoda hanua lalonai do idia noho. Lohiabada ia gwau, “Inai Pilistia taudia ibounai edia hekokoroku do lau hadokoa.
7Idia ese vamu mai ena rara danu do idia ania lou lasi, bona lau taravatua vadaeni aniani do idia ania lasi. Unai dika dekena amo do mauri noho Pilistia taudia, be lau Lohiabada ese, egu bese taudia edia kahana ta, idia do lau halaoa. Idia be Iuda ena iduhu ta hegeregerena do lau halaoa. Bona Ekarona hanua taudia, be egu bese taudia edia huanai do idia noho, gunaguna Iebusu taudia idia karaia hegeregerena.
8Bona egu ruma, Dubu Helaga, do lau naria bona gimaia, vadaeni tuari taudia do lau koua, idia ese egu tano dekenai do idia raka vareai lasi, bona egu tano dekenai do idia kamepa lou lasi. Dagedage taudia be iniseni do idia mai lou lasi. Idia ese egu bese taudia do idia hisihisi henia lou lasi, badina be harihari lau sibona egu matana dekena amo, idia lau itaia noho.”
9Umui Ierusalema dekenai noho taudia e, do umui moale, mai boiboi danu do umui moale. Umui itaia, emui King be umui dekenai ia mai noho. Ia be mai ena hamauria kara danu. Ia ese ia dekenai idia tuari henia taudia ia halusia momokani. To ia be mai manau danu, bona doniki dekenai ia guia. Doniki ena natuna ena latanai ia guia lao.
10Lohiabada ia gwau, “Lau ese tuari kariota Israela dekena amo do lau kokia, bona hosi be Ierusalema dekena amo do lau abia lao. Tuari totona idia gaukaralaia peva do lau hamakohia. Oiemu King ese bese idauidau edia huanai maino do ia karaia, bona ia ese tanobada kahana ibounai taudia do ia gunalaia, kone ta dekena amo ela bona kone ta, bona Euperate Sinavai dekena amo, ela bona tanobada dokona momokani.”
11Lohiabada ia gwau, “Lauegu gwauhamata taravatuna umui emui Iuda sene taudia danu, be boubou ena rarana ese ia hamomokania. Inai rarana dainai, lau ese emui bese edia hesiai mai guia danu dekena amo do lau ruhaia. Edia hesiai mai guia be dika herea, ranu ia noho lasi guri dobuna lalonai idia noho bamona, to lau ese unai guia dekena amo idia do lau kokia.
12Umui guia taudia e, hari umui diba momokani Dirava ese umui do ia durua. Unai dainai emui noho gabuna namona dekenai do umui giroa lou. Umui ese hisihisi bada umui abia vadaeni, to hari, lau ese umui dekenai namo do lau henia. Inai namo ena bada ese, emui hisihisi ena bada do ia hanaia nega rua.
13Lau ese Iuda taudia do lau gaukaralaia, tuari tauna ena peva bamona, bona lau ese Israela taudia do lau gaukaralaia, tuari dibadia bamona. Lau ese Siona taudia do lau gaukaralaia tuari kaia bamona, Helene taudia do lau tuari henia totona.”
14Lohiabada be iena bese taudia edia ataiai dekenai do ia hedinarai. Iena diba do ia pidia, kevaru bamona. Lohiabada Dirava ese kibi do ia hiriria. Ia ese diho kahana dekena amo, medu bada lalonai do ia raka mai.
15Siahu Ibounai Lohiabada ese iena bese taudia do ia naria, bona idia ese, idia dekenai tuari henia taudia do idia hadikaia ore. Idia ese tuari lalonai, kekero taudia bamona do idia boiboi, bona idia ese idia dekenai tuari henia taudia, be do idia alaia momokani, ela bona edia rarana ia bubua kava momo, boubou ena rarana dekenai uro idia hahonua, bona unai rara be boubou patana dekenai idia bubua momo bamona.
16Unai dina do ia ginidae neganai, Lohiabada ese iena bese taudia do ia hamauria, mamoe naria tauna ese, iena mamoe be dika dekena amo ia hamauria bamona. Bona iena bese taudia be Lohiabada ena tano dekenai, unuseni do idia noho namo herea, hegeregere king ena kwara gauna dekenai idia noho nadi namodia bamona, davana bada herea nadidia.
17Inai tano be do ia namo momokani, bona mai ena toana namona! Uiti namona be uhau taudia ese do idia ania, bona goada do idia davaria. Ma uaina matamata ese kekeni taudia do ia hagoadaia.