Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Jakaraiya

Jakaraiya 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9Yawe God iwona bo, “Tami Zaiyon dammi parapa kovi nuwamiise, bi Jerusalem dammi korukwatu gwaru. Kokita, yami kiiwawo yapiipiika tami biiyadi. Yana keda na rotomanidi, bi sawara tupadi igeeiwaiyidi, touna wawaya wawumina bi donki debane inageru bi inapiipiika. Bi donki wotuna debane inageru, nokona donki yagarina natuna.
10Tagu, Isrel kamone seriyot da kate Jerusalem kamone hosi, mekodi wiirouwa kamone sigerugeru na anakabitavetaveyana. Bi wiirouwa sawaridi tupadi aniberodi, yami kiiwawo nuwaruriri inapiikeni dam tupadi biiyadi. Yana wiibadana yegii nawane inadaguni da inanagho yegii nawane, bi kate Iparate rarimine da inanagho kubura tupana damone.”