Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zakali

Zakali 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii a yãda Adalaka bùsula, i to yã́ zↄ̃lɛ Damasiwa, asa Sili mɛɛwiapiá aà pↄ́ɛ, i kɛ Isaili buiↄ ńtɛ̃ɛ no.
2Yã́pi a zↄ̃lɛ Amatawa lↄɛ ń Tiio ń Sidↄ̃o, baa kɛ́ aa dɛ ↄ̃nↄnaↄ ũ maamaa.
3Tiideↄ bĩ́i gbãa bo lìa ń wɛ̃́lɛi, aa ã́nusu kã̀aańzi lán ũfãawa, aa vua nↄ̀nↄaańzi lán zɛ́ guu pɛ̀lɛawa.
4Gwa! Dii a ń pↄ́ↄ símá, i zɛ́ pↄ́ aa vĩ ísiaa midɛ. Tɛ́ mɛ́ a kṹ ń wɛ̃́lɛpiwa.
5Asekelonideↄ e, vĩa i ń kṹ. Gazadeↄ lualua maamaa ń Ɛkɛlonideↄ lↄ, asa tãmaa a ń nɛ́ɛ. Gazadeↄ kua ń kíawa, Asekeloni a gↄ̃ bɛzia ũ.
6Buipãleↄ zↄ̃lɛ Asedoda, Dii i Filitɛ̃ↄ wala midɛ.
7I nↄ̀ↄ kòlokpasai bↄ ń lɛ́zĩ, i tɛ̃ bↄ ń lɛ́u. An gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ gↄ̃ wá Lua pↄ́ ũɛ, aa gↄ̃ lán Yudaↄ buiewa, Ɛkɛlonideↄ gↄ̃ aà gbɛ̃́ↄ ũ lá Yebusiↄ kɛ̀wa.
8Dii i a bùsu ń a gbɛ̃́ↄ dↄ̃́a zĩgↄ̃ pↄ́ lɛ́ mↄ́ lɛ́lɛimáↄ yã́i. Gbãamↄnɛdeↄ gbãablemá lↄo, asa aↄ wɛ́tɛńzi saɛ.
9Á Siↄnadeↄ, à pↄnakɛ maamaa, á Yelusalɛũdeↄ, à kúkuakɛ. À gwa, á kía lɛ́ mↄ́wá, ì yãkɛ a zɛ́wa mɛ́ zĩ̀blenaɛ. Aà nↄ̀sɛ niɛ mɛ́ a di zàa'ĩna kpɛ, a di zàa'ĩn nɛ́ bↄlↄ kpɛ.
10A zĩkasↄ̃goↄ bↄlɛ Ɛflaiũ bùsuu, a to zĩkasↄ̃ↄ ku Yelusalɛũ lↄo, wi zĩkasaↄ ɛ́'ɛ. A aafia kpàwakɛ bui píiɛ, i kible za ísialɛ la ń a lɛ́leo, za Uflatai e dṹnia lɛ́wa.
11Á gbɛ̃́ pↄ́ á dɛ zĩ̀zↄↄ ũ sↄ̃, má á bↄlɛ ɛ̀ isaipiu ma bàakuaánↄ au yã́i.
12Á zĩ̀zↄ pↄ́ á dↄ̃ á bↄↄ, à su á wɛ̃́lɛ bĩ́ideu, baa gbã málɛ oɛ́, má ɛa asea kpáwá lɛɛ pla.
13Yudaↄ mɛ́ ma sá ũ, má sápi kã́, Ɛflaiũ buiↄ mɛ́ ma ka ũ, má dau, mí Siↄnadepiↄ gbaɛ Gɛlɛkiↄwa. Aa gↄ̃mɛɛ lán nɛgↄ̃na fɛ̃ndawa.
14Za musu Dii a bↄ a gbɛ̃́piↄwa, aà ka a gɛ̃ fìoo lán loupilɛawa. Dii Lua a kã̀aepɛ, i mↄ gɛↄmidↄkĩi oi zàa'ĩana guu.
15Dii Zĩgↄ̃de a ↄlia a gbɛ̃́ↄzi, aa ń ibɛɛↄ taitai, aai ↄ̃zↄ̃ ń gↄ̃kɛbↄↄwa. Aa ń bↄ́ↄ'i mi, aai pala lán vɛ̃ɛminawa. Aa kɛ zĩ́uzĩu lán ta pↄ́ wì au ɛ́lɛò sa'okĩiwawa.
16Dii an Lua a ń suaba gↄↄ bee a kpàsa sãↄ ũ, aaiↄ tɛkɛ aà bùsuu lán kíafua gbɛ̀ bɛɛɛdeↄwa.
17Aaↄ maa mɛ́ an kɛfɛna a kɛ zài. Ɛ̀waasoↄ lɛkpɛↄ yↄ́yↄ pↄ́wɛna yã́i, wɛ̃́ndiaↄ wɛ̃wɛ̃, kɛ́ vɛ̃ɛ di yã́i.