Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - ZAKARI

ZAKARI 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1À gwa, Dii gurↄↄ e mↄↄ, weé a pↄ́nↄ síawa wà kpaatɛtɛkↄ̃nɛ a wáa.
2Dii é bori píngi kakↄ̃a Yerusalɛmuzi, lɛ aↄ̃ zĩ̀ káao aↄ̃ wɛ́tɛ pì sí. Aↄ̃é kpɛ́nↄ kpokɛ, aↄ̃é kusi nↄgbɛ̃nↄa. Weé tá kↄ̃n wɛ́tɛ pì deenↄ kpadooo zĩ̀zↄnↄ ũ, mↄde weé ń kpadoo kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀nↄ bↄɛ wɛ́tɛ pì guuro.
3Dii é mↄ́ zĩ̀ ká kↄ̃n borii pìnↄ lán è kɛ nà yã zĩ̀kagurↄ
4Zĩ pìa Dii é gbá pɛ́ɛ Kùkpɛ sĩ̀sĩ mìsↄ̃ntɛ̃a Yerusalɛmu ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa. Sĩ̀sĩ pì é parakↄ̃rɛ plaa naana zaa ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa ai ↄfãntɛ̃gɛ̃kpɛn kpa, à guzurɛ égↄ̃ bíta maamaa. Sĩ̀sĩ pì kpadoo é tá gu'igbãroo kpa, à kpadoo sↄ̃ sↄↄmɛtɛ kpa.
5É bàa lɛ́ à tá sĩ̀sĩ pìnↄ guzurɛn, zaakɛ guzurɛ pì é gá pɛ́ Azɛliamɛ. É bàa lɛ́ lán a dezinↄ bàa lɛ̀ tↄↄtɛ lugalugananɛ Yudanↄ kí Uzia gurↄ nà, Dii ma Luda é mↄ́ kↄ̃n a gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú adonanↄo lɛdo.
6Zĩ pìa gupuraa égↄ̃ kuuro, pↄ́gupurinↄ é guu pu dↄro.
7Zĩ pì é bↄ adona, fãantɛ̃ ke gwãavĩ égↄ̃ kuuro. Dii bé à gurↄↄ pì dↄ̃. Tó uusiɛ kɛ̀, guu é pu.
8Zĩ pìa í wɛ̃̀ndide é bↄ Yerusalɛmu à bàa lɛ́, à kpadoo é tá ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa ai sɛ̀bɛ wisideen, à kpadoo é tá ↄfãntɛ̃gɛ̃kpɛn kpa ai ísiaan kwɛɛ kↄ̃n buusiɛo píngi.
9Dii bé égↄ̃ dɛ anduna píngi Kína ũ. Zĩ pìa àmbe égↄ̃ Dii ũ ado, à tↄ́ bé égↄ̃ kuu ado.
10Bùsu pì píngi é gↄ̃ gusararaa ũ naana zaa Gɛba ai Rimↄ kɛ̀ kú Yerusalɛmu sↄↄmɛtɛ kpa. Mↄde Yerusalɛmu égↄ̃ kaɛna a gbɛ̀n musumusu naana zaa Bɛyãmi bĩilɛa ai Bĩilɛ Káaku kↄ̃n Gooda Bĩilɛo, naana zaa Ananɛli bĩi lezĩzi ai kí geepi'ifɛ̃kiia.
11Weégↄ̃ kú à guumɛ, weé kaatɛ ziki dↄro. Yerusalɛmu égↄ̃ aafia.
12Gagyãa kɛ̀ Dii é ká borii kɛ̀ aↄ̃ lɛ̀ɛ Yerusalɛmuanↄnn yɛ̀. Aↄ̃ mɛ̀ égↄ̃ vãa zɛna, aↄ̃ wɛ́ɛ é vã a tóon, aↄ̃ nɛ́nɛ é vã ń lɛ́n.
13Zĩ pìa Dii é tó gídi gɛ̃ńgu maamaa, aↄ̃é kↄ̃ kũkũ kↄ̃ ↄↄa wà lɛ́ɛkↄ̃a.
14Yudanↄ é zĩ̀ ká Yerusalɛmu ń píngi aↄ̃é zĩ̀ ble borii kɛ̀ aↄ̃ↄ ligańzinↄa, aↄ̃é ń auziki nakↄ̃a, vura kↄ̃n kondogio kↄ̃n pↄ́kãsãanↄ kɛ̀ bíta.
15Gagyãa pì é ká sↄ̃nↄn se kↄ̃n bãagãsↄ̃nↄ kↄ̃n lakuminↄ kↄ̃n zaakinↄ kↄ̃n pↄ́kãdee kɛ̀ kú gbɛ̃ pìnↄ bùrannↄ píngi.
16Borii kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ wà lɛ̀ɛ Yerusalɛmua pìnↄ, aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀nↄ égↄ̃ gaa gwe wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o lɛ wà dↄnzi kɛ kí Dii Zĩ̀kpɛdenɛ aↄ̃ Kutadↄna zĩbaa kɛ.
17Tó anduna bori kee e gá Yerusalɛmu dↄnzi kɛ kí Dii Zĩ̀kpɛdenɛro, lou é mańnɛo.
18Tó Igipitinↄ e gá zĩbaa pì kɛro, lou é mańnɛro bensↄ̃ Dii é gagyãa kɛ̀ è ká borii kɛ̀ aↄ̃è gá zĩbaa pì kɛroonↄn káńgumɛ.

19Wɛ́ɛ kɛ̀ eé tã Igipitinↄa kↄ̃n borii kɛ̀ èe gá zĩbaa pì kɛroonↄan gwe.
20Zĩ pìa weé kɛ̃ sↄ̃ angotanↄa wà be: Dii pↄ́. Dii kpɛ́ dàganↄ égↄ̃ sɛ̃nkpɛ kↄ̃n sa'oki taanↄomɛ.
21Oroo kɛ̀ kú Yerusalɛmu kↄ̃n Yudanↄ bùsuonↄ égↄ̃ Dii Zĩ̀kpɛde pↄ́ ũ píngi. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃é mↄ́ saa oonↄ é sɛ́ wà nↄ̀bↄ fùfu kɛo. Zĩ pìa latari égↄ̃ kú Dii Zĩ̀kpɛde ua dↄro.