Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zakali

Zakali 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gwa, Dii gↄↄ lɛ́ mↄ́, wa á pↄ́ↄ síwá, wi kpaalɛkↄ̃ɛ á wáa.
2A bui píi kãaa Yelusalɛũzi aa zĩkaánↄ, aai wɛ̃́lɛpi sí. Aa kpɛ́ↄ yↄɛ aa kusi nↄɛↄwa. Wa tá ń wɛ̃́lɛpideↄ lɛɛ doo zĩ̀zↄↄ ũ, ãma wa ń kĩni pↄ́ gↄ̃̀ↄ bↄlɛ wɛ̃́lɛpi guuo.
3Dii a mↄ́ zĩkai ń buipiↄ, lá ì kɛ yãa zĩkagↄↄwaɛ.
4Gↄↄ bee Dii a gbápɛlɛ Kùkpɛ sĩ̀sĩ misonaa Yelusalɛũ gukpɛ oi. Sĩ̀sĩpi a paa pla sɛa gukpɛ e bɛ'aɛ, a guzulɛ aↄ zↄ̃ↄ maamaaɛ. Sĩ̀sĩpi kpɛdo a ta gugbãntoo oi, ado sↄ̃ gɛↄmidↄkĩi oi.
5Á bàalɛ ta sĩ̀sĩpiↄ guzulɛu, asa guzulɛpi a gɛ pɛ Aseliwaɛ. Á bàalɛ lá á deziↄ bàalɛ̀ tↄↄlɛ lualuaɛ Yudaↄ kí Uzia gↄↄwa, Dii ma Lua i mↄ́ ń a gbɛ̃́ pↄ́ an kua adoaↄ sãnu.
6Gↄↄ bee gupua aↄ kuo, sema guniɛ ń lougbɛo.
7Gↄↄpi aↄ adoa, fãanɛ ge gwãasĩna aↄ kuo. Dii mɛ́ gↄↄpi dↄ̃. Tó oosi kɛ̀, gu a pu.
8Gↄↄ bee í wɛ̃nide a bↄ Yelusalɛũ à bàalɛ, a kĩni i ta gukpɛ oi Ísida Wisideu, a kĩni i ta bɛ'aɛ oi ísiau saɛ ń buziɛo píi.
9Dii mɛ́ aↄ dɛ dṹnia píi Kía ũ. Gↄↄ bee ↄ̃mɛ aↄ Dii ũ ado, aà tↄ́ mɛ́ aↄ ku ado.
10Bùsupi píi a gↄ̃ gusalala ũɛ, sɛa za Gɛba pↄ́ kú Yelusalɛũ gugbãntoo oi e Limↄ pↄ́ kú a gɛↄmidↄkĩi oi. Ãma Yelusalɛũ aↄ kálɛa a gbɛu musumusuɛ, sɛa za Bɛ̃yãmɛɛ bĩ́ibↄlɛu e Bĩ́ibↄlɛ Sɛ̃́ia ń Gola Bĩ́ibↄlɛo, sɛa za Ananɛli bĩ́i lɛsĩi e kí vɛ̃ɛfɛ̃kĩi.
11Waↄ ku a guuɛ, wa wíwi bau lↄo. Yelusalɛũdepiↄ aaↄ ku dↄdↄaɛ.
12Gagyã pↄ́ Dii a ka bui pↄ́ aa lɛ̀lɛ Yelusalɛũwaↄgun kɛ: An mɛ a yaikɛ gↄↄ pↄ́ aa sĩa. An wɛ́ a yaikɛ a tↄ́ↄnau, an lɛ́na a yaikɛ ń lɛ́u.
13Gↄↄ bee Dii a to gili gɛ̃ńgu maamaa, aa kↄ̃ kṹkũ kↄ̃ ↄpizĩ, aai liaa ń kↄ̃o.
14Yudaↄ zĩka Yelusalɛũ ḿpii, aa zĩble bui pↄ́ liaańziↄwa, aai ń àizɛɛ naaa, vua ń ã́nusuo ń pↄkasaↄ kɛ̀ zài.
15Gagyãpi a ka sↄ̃́ↄgu lↄ ń sↄ̃baonaↄ ń yiongoↄ ń zàa'ĩnaↄ ń pↄtuo pↄ́ kú gbɛ̃́piↄ bòouↄ píi.
16Bui pↄ́ mↄ̀ lɛ̀lɛ Yelusalɛũwapiↄ, an gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ aaↄ gɛ́ we wɛ̃ ń wɛ̃o kúlɛi Kí Dii Zĩgↄ̃deɛɛ, aai Lákpɛdↄa dikpɛkɛ.
17Tó dṹnia buie i gɛ́ Yelusalɛũ kúlɛi Kí Dii Zĩgↄ̃depiɛo, lou a manɛ́o.
18Tó Egipi buiↄ i gɛ́ dikpɛpi kɛio, lou a manɛ́o, mɛ́ Dii a gagyã pↄ́ ì ka bui pↄ́ i gɛ́ dikpɛpi kɛioↄgu káńguɛ.

19Ĩa pↄ́ a da Egipiↄwa ń bui pↄ́ i gɛ́ dikpɛpi kɛioↄwan we.
20Gↄↄ bee wa kɛ̃ sↄ̃́ ã́nanaↄwa: Dii pↄ́. Dii kpɛ́ dàaↄ aaↄ sáa ń sa'okĩi taↄɛ.
21Oo pↄ́ kú Yelusalɛũ ń Yuda bùsuoↄ gↄ̃ Dii Zĩgↄ̃de pↄ́ ũ píiɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ aa mↄ sa'oiↄ sɛ aa nↄ̀ↄ fùukɛò. Gↄↄ bee laatana aↄ ku Dii Zĩgↄ̃de kpɛ́u lↄo.