Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Sakari

Annabi Sakari 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala xa lɔxɔɛ fafe. Wo yaxuie wo harige itaxunma nɛ e boore ma wo ya xɔri.
2N si birin malanma nɛ Darisalamu gere xili ma. E soma nɛ taa kui, e banxi kana, e dutun ginɛe ma. E ɲama sɛɛti xaninma nɛ konyiya kui, e boore sɛɛti lu taa kui.
3Alatala kelima nɛ a sa na sie gere a gere ki ma.
4Na lɔxɔɛ Ala tima nɛ Oliwi geya fari, naxan na Darisalamu ya ra sogetede mabiri. Oliwi geya ibɔɔma nɛ a tagi, kelife sogetede han sogegorode. Gulunba luma nɛ geya firin tagi, keren na kɔɔla ma, keren na yirefanyi ma.
5Na tɛmui wo wo gima nɛ gulunba kui n ma geyae tagi han Aseli. Wo wo gima nɛ alɔ wo wo gixi bɔxi xa sɛrɛnyi ya ra ki naxɛ, Yudaya mangɛ Yusiya xa waxati. Na tɛmui n Marigi Alatala fama nɛ, a nun a xa sɛniyɛntɔɛe ra.
6Na lɔxɔɛ, naiyalanyi mu luma duniɲa ma, yanbasee xunuma nɛ.
7Yanyi nun kɔɛ mu na na lɔxɔɛ. Alatala nan na lɔxɔɛ mɔɔli kolon. Kɔnɔ nunmare tɛmui naiyalanma nɛ.
8Na lɔxɔɛ, kisi ye minima nɛ Darisalamu, sɛɛti te sogetede baa mabiri, sɛɛti goro sogegorode baa mabiri. A minima nɛ soge fure nun ɲɛmɛ tɛmui.
9Alatala nan findima duniɲa birin mangɛ ra. Na lɔxɔɛ, Alatala nan keren fama batude, a xili nan gbansan falama.
10Darisalamu bɔxi rabilinyi birin findima nɛ mɛrɛ ra, kelife Geba, sa dɔxɔ Rimɔn na, Darisalamu yirefanyi ma. Darisalamu xa fe itema nɛ, a xa nɔɛ fa yensen yɛ kelife Bunyamin naadɛ ma, sa dɔxɔ naadɛ singe ra, han tunxui naadɛ, han Xananɛli koore banxi, han mangɛ xa wɛni yailande.
11Mixie sabatima nɛ taa kui, e mu halakima sɔnɔn. Darisalamu luma nɛ bɔɲɛsa kui.
12Alatala fama nɛ fure ɲaaxi sinde sie ma naxee Darisalamu gerexi. E fate kiri birin bɔrɔma nɛ beenu e xa faxa. E yae bɔrɔma nɛ e ya yili kui, e nɛnyi bɔrɔma nɛ e dɛ kui.
13Na lɔxɔɛ, Alatala mixie ya isoma nɛ, e e boore suxu, e e boore bɔnbɔ.
14Yudayakae gere tima nɛ Darisalamu. E naafuli bama nɛ sie yi ra naxee na e rabilinyi, xɛɛma, gbeti, nun dugi gbegbe.
15Na fure ɲaaxi mɔɔli nde fan sinma nɛ xuruse birin ma: soee, sofalee, ɲɔxɔmɛe.
16Darisalamu yaxui naxee mu faxaxi na kui, nee luma nɛ te ra ɲɛ birin Mangɛ Alatala batude, e xa Bage Ti Sali raba na.
17Xa duniɲa xabilɛ nde tondi sigade Darisalamu Mangɛ Alatala batude, tunɛ mu sinma e xa bɔxi ma.
18Xa Misira xabilɛ nde tondi sigade, tunɛ mu goroma mɛnni. Alatala xa fure ɲaaxi nan na ki, a naxan nagoro sie ma, naxee tondixi sigade Bage Ti Sali rabade.

19Alatala Misira nun si birin ɲaxankatama na ki nɛ, naxee tondi sigade Bage Ti Sali rabade.
20Na lɔxɔɛ, birin findima Alatala gbe nan na. A fama nɛ sɛbɛde tɔlɔnyie ma naxee gbakuxi soee ra, «Alatala gbe.» Tunde naxee sube gbansan ɲinma Alatala xa hɔrɔmɔbanxi kui, nee sɛniyɛnma nɛ alɔ yirabasee naxee rawalima sɛrɛxɛbade sɛɛti ma.
21Tunde birin naxee na Darisalamu nun Yudaya, nee birin sɛniyɛnma nɛ, nee birin findima nɛ Mangɛ Alatala gbe ra. Mixi birin naxee fama sɛrɛxɛ bade, nee fama nɛ tunde ndee ra alako e xa kuri so. Na lɔxɔɛ, Kanaan kaafiri yo mu soma Mangɛ Alatala xa banxi kui.